Subsidie jaarlijks amateurverenigingen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 16-04-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-jaarlijks-amateurverenigingen/
Ga naar de hoofdinhoud

Om podium- of visuele kunsten door amateurs aan te moedigen, heeft de gemeente jaarsubsidies beschikbaar voor amateurverenigingen.

De aanvraag voor een jaarsubsidie amateurverenigingen dient u ieder jaar in vóór 1 maart.

Online aanvragen

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. Hiervoor heeft u uw DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven) nodig.

Let op! Bij aanvragen met DigiD bent u persoonlijk verantwoordelijk.

De aanvraag voor de subsidie is gratis.

Checklist jaarplan – jaarsubsidie amateurvereniging podium- en visuele kunsten

Het jaarplan is een verplicht onderdeel van de subsidieaanvraag. Hierna volgt een checklist wat er minimaal in uw jaarplan minimaal moet staan.

Inhoud Podiumkunsten

 • Vermeld wat voor u van toepassing is: bijvoorbeeld kamerkoor, blaasorkest, cabaret of volksdans.
 • Omschrijving van activiteiten zoals concerten, voorstellingen en presentaties in het betreffende jaar; vermeld zo mogelijk één openbaar toegankelijke presentatie in Rotterdam.
 • Omschrijving van activiteiten ter bevordering van de kwaliteit, zoals workshops en cursussen in het betreffende jaar.

Inhoud visuele kunsten

 • Omschrijving van uw reguliere activiteiten zoals exposities en presentaties in het betreffende jaar; vermeld zo mogelijk één openbaar toegankelijke presentatie in Rotterdam.
 • Omschrijving van activiteiten ter bevordering van de kwaliteit, zoals workshops en cursussen in het betreffende jaar.

Organisatie

 • Artistieke leiding (dirigent, regisseur, choreograaf, instructeur): vermeld naam en geef een omschrijving van de opleiding/scholing/ervaring.
 • Locatie: vermeld adres, wijk/deelgemeente en repetitiedagen en –tijden.
 • Aantal leden dat actief deelneemt aan de activiteiten.

Financiën

 • Voeg een sluitende begroting toe (voorzien van een dekkingsplan). U kunt deze toevoegen aan het projectplan, of als aparte digitale bijlage uploaden (bijvoorbeeld omdat het een excel-document is).
 • Posten die u in elk geval in de begroting dient op te nemen:
 1. honorarium artistieke leiding
 2. huur locatie
 3. organisatiekosten
 4. contributie aan overkoepelende organisatie(s)
 5. publiciteit
 6. kosten voorstellingen, concerten, presentaties en overige activiteiten
 • Posten die u in elk geval in het dekkingsplan dient op te nemen:
 1. contributie per jaar per lid en totale contributie in het betreffende jaar
 2. verwachte inkomsten uit concerten, voorstellingen, tentoonstellingen, overige activiteiten
 3. donaties, sponsoring
 4. subsidies en bijdragen fondsen exclusief jaarsubsidie van de gemeente Rotterdam

Overige bijlagen

 • CV van de artistiek leider.
 • Actuele lijst met namen en adressen van de leden (NB. minimaal 50% van de leden van de vereniging is woonachtig in Rotterdam).
 • Jaarverslag voorgaand jaar inclusief jaarrekening en balans.
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Deze subsidie is er voor amateurverenigingen. Meer informatie vindt u op de pagina Kunst en Cultuur.

Nog vragen:

 • over de subsidie zelf (bijvoorbeeld de voorwaarden)? E-mail naar de afdeling Cultuur of bel naar (010) 267 19 03.
 • over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.
 • over andere zaken neem contact op of bel 14 010.