Subsidie couleur locale jeugd
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 24-06-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-couleur-locale-jeugd/
Ga naar de hoofdinhoud

Met deze subsidie stimuleert de gemeente welzijnsactiviteiten voor de jeugd in Rotterdam.

Dit kunnen verschillende activiteiten zijn, bijvoorbeeld op het gebied van zelfredzaamheid, activering, preventie en ondersteuning.

Online aanvragen subsidie

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning.

Let op: Per 1 juli 2021 verdwijnt eHerkenning niveau 1. U heeft dan eHerkenning niveau 2 of hoger nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.
Wat moet u doen?
Koop eHerkenning niveau 2 bij een erkend bedrijf. Dat helpt u ook met uw machtigingen.  Kijk op de website van eHerkenning voor de lijst van erkende leveranciers. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie en houd rekening met de levertijd. Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.

Op tijd aanvragen

Wees op tijd met het aanvragen van uw subsidie:

 • duurt de activiteit minder dan 1 jaar, dan vraagt u minimaal 12 weken voordat de activiteit begint aan
 • duurt de activiteit 1 jaar (van januari tot en met december), dan vraagt u vóór 1 oktober het jaar ervoor subsidie aan

De welzijnsactiviteiten leveren een bijdrage aan:

 • (vroeg)signaleren en preventie: Het opmerken van problemen bij bewoners en hen verwijzen naar organisaties die hen verder helpen. Denk aan de VraagWijzer.
 • het aanmoedigen van de eigen kracht van bewoners: mensen leren zelf problemen op te lossen.
 • activering en participatie: De gemeente wil dat bewoners deel kunnen nemen aan activiteiten. Dat zij als vrijwilliger aan de slag kunnen, een training/cursus volgen. Hierdoor kunnen ze actief deelnemen aan de samenleving en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.
 • dienstverlening en ondersteuning: Bewoners helpen bij (eenvoudige) problemen. Bijvoorbeeld door hulp bij de administratie of taalactiviteiten.

Voor aanvragen voor welzijn in het gebied gaat u naar de pagina Subsidie welzijn gebied (Couleur Locale).
 

De aanvraag van de subsidie gratis. In de regels voor Couleur Locale zijn subsidiebudgetten per gebied opgenomen. Er is een maximum budget per gebied beschikbaar. Als er geen budget meer is, wordt een aanvraag afgewezen op grond van onvoldoende beschikbare middelen.

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken in:

 • begroting en dekkingsplan
 • beschrijving van de geplande activiteiten
 • statuten / bestuursreglement of huishoudelijk reglement
 • een opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Organisaties (zonder winstoogmerk) kunnen een aanvraag indienen.

Voorwaarden (welzijns)activiteiten

De (welzijns)activiteiten:

 • voor de couleur locale activiteiten die in 2020 plaatsvinden, geldt de Subsidieregeling Couleur Locale 2020  
 • voor de couleur locale activiteiten die in 2021 plaatsvinden gelden/geldt (gedeeltelijk) de Subsidieregeling Couleur Locale 2020 en/of de Eerste wijziging Subsidieregeling 2020 
  Let op: het subsidieplafond 2021 is voor bijna alle gebieden gewijzigd (zie artikel 5). Belangrijk: per subsidieaanvraag kunt u alleen voor een periode per kalenderjaar aanvragen.
 • komen niet in aanmerking voor subsidie vanuit de overige beleidsvelden van welzijn
 • komen niet in aanmerking voor subsidie vanuit de beleidsregel Bewonersinitiatieven (pdf)
 • zijn niet opgenomen in de gebiedsgerichte welzijnsopdracht/aanbesteding 'Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019' (dit welzijnkader is op te vragen bij de afdeling PGW&Z B&O Zorg & Marktsamenwerking)
 • zijn niet in strijd met bestaand gemeentelijk beleid (bv. op het gebied van armoede, taal en/of jeugd)
 • Wet maatschappelijke ondersteuning

Beschikking

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog de subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u bezwaar indienen.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op of bel 14 010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag?
E-mail naar het team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.