Subsidie CityLab010
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 20-01-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-citylab010/
Ga naar de hoofdinhoud

Met CityLab010 moedigt de gemeente u aan om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken.

Het subsidieloket is gesloten voor initiatiefnemers van CityLab010.

De beoordelingsfase is begonnen. In het najaar wordt bekend gemaakt wie er startbudget ontvangt. Kijk voor meer informatie op de website van CityLab010.

Op de website Citylab010 kunnen Rotterdammers hun plannen en ideeën plaatsen en de belangrijke data voor het aanvragen van subsidie lezen.

Er zijn 6 thema’s:

 • energietransitie
 • groei van de stad
 • nieuwe economie
 • gelijke kansen
 • toerisme en stadscultuur
 • samenleven

De aanvraag is gratis.

Bij uw aanvraag stuurt u mee:

 • een projectplan (beschrijving van de geplande activiteiten)
 • een begroting en dekkingsplan
 • een planning van de activiteiten
 • een document waarin u aangeeft bij welk Citylab thema uw aanvraag hoort
 • statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement (bij organisaties)
 • een opgave leden van bestuur/KvK (bij organisaties)
 • ondertekende verklaring de-minimissteun. Lees hiervoor de toelichting.
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Het college beslist (in afwijking van artikel 7, eerste lid, van de SVR 2014) uiterlijk 10 december 2020.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.
 • voor instellingen, organisaties en bedrijven die ingeschreven staan bij de kamer van koophandel
 • als burger van Rotterdam kunt u ook een aanvraag indienen, maar dan bent u persoonlijk verantwoordelijk
 • Tot en met 20 juni kunt u met een projectplan een startbudget aanvragen op deze pagina.
 • U meldt zich aan via de website van Citylab010 en heeft contact met een coach voordat u startbudget aanvraagt.
 • Uw initiatief wordt uitgevoerd in de Gemeente Rotterdam of komt ten goede van de Gemeente Rotterdam en past bij wat CityLab010 zoekt.
 • Per categorie krijgen de beste initiatieven een startbudget.
 • U vermeldt in het projectplan aan welke categorie uw initiatief het meeste een bijdrage levert.
 • De projectplannen worden getoetst op haalbaarheid (realistische begroting en planning, e.d.).
 • De Stadsjury beoordeelt de projectplannen en vermeldt in een juryrapport welke projectplannen in aanmerking komen voor startbudget.
 • De Gemeente Rotterdam verzorgt de afhandeling van juryrapport.

Lees ook de Nadere regels 2020 en de toelichting daarop.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag?

Heeft u andere vragen? Neem contact op met de gemeente.

De gemeente wil de innovatiekracht in de stad opsporen en benutten om op een breed terrein van maatschappelijke vraagstukken nieuwe oplossingen te vinden. Daarom is een aantal beleidsterreinen in elf thema’s opgenomen. Individuele wethouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen thema. Het hele college is eindverantwoordelijk voor CityLab010. Wethouder Kathmann is de coördinerend wethouder.

In CityLab010 is ruimte voor experiment en staat innovatie van proces (samenwerkingsvormen) en oplossing (instrument) centraal. Er wordt niet alleen naar het ‘harde’ eindresultaat gekeken.

Maatschappelijke problemen vragen om een andere aanpak. Rotterdammers vragen om een andere overheid die meer ruimte geeft. Vernieuwing is goed voor de stad en nodig.

Op de website CityLab010 vinden Rotterdammers die worden gedreven door passie voor de stad elkaar. Bekendmaking heeft voordelen: plannen worden versterkt, Rotterdammers betrokken en er worden misschien nieuwe samenwerkingsrelaties aangegaan in de stad.

De regeling is dus niet bedoeld voor puur commerciële initiatieven. Initiatiefnemers behouden de rechten op hun plan. Een plan wordt geen openbaar eigendom of eigendom van gemeente door het te delen op de website.