Subsidie armoede- en schuldenaanpak
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 27-11-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-armoedebeleid-en-schulddienstverlening/
Ga naar de hoofdinhoud

Deze subsidie is voor initiatieven die hulp bieden aan Rotterdammers met weinig geld of schulden.

Het doel is dat Rotterdammers met weinig geld of schulden weer zelfstandig aan de maatschappij kunnen deelnemen.

Online aanvragen subsidie

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Subsidie aanvragen'.
Log in met eHerkenning,

Let op: U heeft eHerkenning niveau 2 of hoger nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.
Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.

Bij het opstellen van uw aanvraag kunt u de leidraad gebruiken.

Leidraad opstellen subsidieaanvraag

Deze leidraad is bedoeld als hulpmiddel bij het schrijven van uw subsidieaanvraag. Onderstaande vragen kunnen u helpen om de aanvraag te formuleren.

 1. Beleidsveld en deelterrein; Armoede en schulden
  Op welk deelterrein is uw aanvraag?
 2. Aanleiding
  Welk probleem vormt de aanleiding voor uw project of aanbod?
  Welke behoefte heeft u gesignaleerd?
 3. Doelgroep
  Wie gaan deelnemen of profiteren van de voorgenomen activiteiten?
  Waarom kiest u specifiek voor deze doelgroep?
 4. Doel
  Wat wilt u bereiken met de activiteiten?
  In het beleidsplan armoede ‘Uit de knoop’ en de Rotterdamse schuldenaanpak ‘Reset’ zijn doelstellingen en/of een beoogde maatschappelijke effecten beschreven. Aan welke van deze doelen/effecten draagt uw project of aanbod bij?
 5. De activiteiten
  Beschrijf wat er gaat gebeuren.
  Wie? Zijn er andere organisaties betrokken? Wat is de taakverdeling?
  Wat?
  Waar?
  Hoe? (de toegepaste methodiek)
  Wanneer? (fasering en periode)
  Hoeveel? Beschrijf ook hoe de werving van het beoogde aantal deelnemers gebeurt.
 6. Resultaten
  Welke concrete resultaten zijn bereikt als uw activiteit uitgevoerd is?
  Wat maakt u de geschikte partij om deze resultaten te behalen?
  De resultaten moeten SMART beschreven zijn.
 7. Evaluatie
  Hoe worden de resultaten zichtbaar gemaakt en gemeten?
  Hoe wordt de activiteit geëvalueerd?
 8. Begroting
  Stel een realistische en transparante begroting op. Uit de begroting moet eenvoudig blijken wat de kosten zijn om de activiteit uit te kunnen voeren, maar ook vanuit welke bronnen u geld ontvangt om de activiteit te financieren. Wanneer u van plan bent om de activiteit uit te blijven voeren na afloop van de subsidieperiode, geef dan ook aan op welke manier u de activiteit dan denkt te gaan financieren.
  Wees helder over:
  - personele kosten; vermeld het uurtarief (bij voorkeur inclusief overhead), soort dienstverband,organisatie kosten; welke posten worden hier onder weggeschreven,
  - materiële kosten
  - cofinanciering, andere fondsen,
  - het exacte bedrag dat u aanvraagt.

Subsidie armoede- en schuldenaanpak

Organisaties kunnen deze subsidie gebruiken om:

 • armoede te voorkomen en te bestrijden
 • te helpen bij het oplossen en voorkomen van schulden
 • inkomensondersteuning te bieden
 • het zichzelf redden vergroten door zelfstandig te maken en nieuwe schulden te voorkomen
 • het voorkomen van eenzaamheid

Meer informatie vindt u in de volgende documenten:

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken in:

 • begroting en dekkingsplan
 • beschrijving van de geplande activiteiten
 • statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • een opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.
 • Structurele, jaarlijkse subsidies zoals genoemd op pagina 27 van ‘Uit de knoop: de Rotterdamse aanpak van armoede’ moeten elk jaar vòòr 1 juni worden aangevraagd.
 • Alle andere subsidies moeten maximaal 24 weken èn minimaal 3 maanden voor de start van de activiteiten worden aangevraagd.

Deze subsidie is voor organisaties (zonder winstoogmerk) met rechtspersoonlijkheid naar burgerlijk recht.

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt. Als u subsidie krijgt staat in de beschikking hoe hoog de subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u een bezwaar indienen.

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Als u werkt met vrijwilligers, dan moeten zij een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben.

 • de verklaring mag bij de eerste werkzaamheden niet ouder zijn dan drie maanden
 • de verklaring is tot vijf jaar na afgifte geldig
 • deze verplichting geldt niet voor vrijwilligers die eenmalige vrijwillige activiteiten doen

Meer informatie vindt u in het Gemeenteblad Subsidieregeling armoede- en schuldenaanpak Rotterdam 2020-2022. Let op: De link werkt niet met Internet Explorer. Gebruik een andere browser als Firefox of Microsoft Edge.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening.

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy