Nadeelcompensatie
Gepubliceerd op: 07-09-2020
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/nadeelcompensatie/
Ga naar de hoofdinhoud

Heeft u schade door een besluit of handeling van de gemeente? Mogelijk kunt u nadeelcompensatie krijgen.

Nadeelcompensatie is een gedeeltelijke vergoeding voor schade of het mislopen van inkomsten. Bijvoorbeeld doordat de gemeente tijdelijk een weg afsluit.

Let op:

Nadeelcompensatie aanvragen

Burger: u vraagt de nadeelcompensatie aan via de knop ' aanvragen nadeelcompensatie'. U logt als particulier in met uw DigiD.

Bedrijven: U kunt de nadeelcompensatie online aanvragen met eHerkenning.
Het is op dit moment niet mogelijk voor bedrijven met meerdere vestigingen om in te loggen met 1 eHerkenning account. U lost dit op door voor elke vestiging apart gebruik te maken van een eigen eHerkenning account. Voor het inloggen met eHerkenning heeft u het vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel nodig.

Lees meer over de betrouwbaarheidsniveaus van eHerkenning op de pagina gebruik van eHerkenning.

Hoogte van de compensatie

Als vaststaat dat de aanvrager recht heeft op compensatie, wordt niet alles vergoed. De gemeente geeft een tegemoetkoming van maximaal 75%.

 • Bij ondernemers wordt de hoogte van de compensatie bepaald door de behaalde winst te vergelijken met de winst die zou zijn behaald wanneer het besluit niet was genomen of de handelingen niet waren verricht. Dit gebeurt door de gemiddelde winst van een aantal voorafgaande jaren te bepalen. Het verschil tussen de behaalde en de gemiddelde winst is de winstderving. Hiervan wordt in het algemeen 75% vergoed.
 • Daarnaast wordt rekening gehouden met trendontwikkelingen. Als in de ondernemersbranche in de afgelopen 3 jaar een omzetdaling is gebleken, dan wordt dit in de berekening van de hoogte meegenomen. De vergoeding valt dan lager uit.
 • Ook wordt gekeken of belanghebbende risico heeft genomen en de gevolgen hiervan voor eigen rekening zijn. Bijvoorbeeld een ondernemer die zich vestigde in een gebied waar werkzaamheden plaatsvinden en hij al wist dat dit zou gaan gebeuren.

Eigen verantwoordelijkheid

Een onderneming of particulier heeft een eigen verantwoordelijkheid om schade te voorkomen of te beperken. Wanneer de ondernemer schade voorkomende of schade beperkende maatregelen neemt, kunnen de kosten hiervan worden vergoed. Er moet dan een plan met een kostenraming worden ingediend.

Deskundige of juridische bijstand

Aan een aanvrager die een beroep heeft moeten doen op deskundige of juridische bijstand kan een bijdrage in de kosten worden verleend. Er wordt wel eerst bekeken of deze kosten nodig en redelijk waren.

In 2022 betaalt u voor het behandelen van een aanvraag € 300,- .

Als de aanvraag helemaal of gedeeltelijk wordt toegewezen, wordt dit bedrag terugbetaald.

U stuurt mee (als dit in uw situatie geldt):

 • een door aanvrager getekende machtiging aan de gemachtigde
 • documenten die uitleggen wat de hoogte van de schade is
 • kopie van het besluit van de gemeente waardoor u schade heeft
 • als u denkt dat u door het besluit huurinkomsten heeft verloren:
 1. een afschrift van de huurovereenkomst of gebruikersovereenkomst én
 2. een eigendomsakte
 • als u denkt dat u door het besluit lagere opbrengsten bij de verkoop van een onroerende zaak heeft gehad:
 1. eigendomsakte van de onroerende zaak (bij verkoop van een roerende zaak) én
 2. een taxatierapport van een onafhankelijk deskundige

Voorschot

De totale winstdaling of inkomstendaling kan meestal pas na afloop van een boekjaar precies worden vastgesteld. Een afhandeling van verzoek om schadevergoeding kan lang duren. Dan kunt u een voorschot vragen op de schadevergoeding. Binnen een maand wordt beslist of een voorschot wordt toegekend of niet. Het duurt langer als het verzoek om voorschot wordt voorgelegd aan een extern adviseur of een commissie.

Let op: Het geven van een voorschot betekent nog niet dat er recht is op tegemoetkoming in de geleden schade. Het kan zijn dat het voorschot moet worden terugbetaald.

De procedure

Een verzoek om compensatie wordt direct doorgestuurd naar een deskundig adviseur. In dit geval is dat Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken in Rotterdam (SAOZ). Deze beoordeelt het verzoek. Alle betrokken partijen mogen een mondelinge toelichting geven. Daarna stelt SAOZ een conceptadvies op. Hierop kan door alle partijen gereageerd worden,

Hierna wordt het definitief advies aan het college van burgemeester en wethouders opgesteld. Het college neemt het besluit.

Een verzoeker kan bezwaar maken, als hij het niet eens is met de beslissing van het college van burgemeester en wethouders. Het college heroverweegt dan de beslissing. Daarna staat beroep open bij de rechtbank. Tegen de beslissing van de rechtbank staat weer hoger beroep open bij de Raad van State.

Voor bedrijven en burgers die

 • vinden dat zij schade hebben door rechtmatige handelingen of besluiten van de gemeente en
 • daarvoor financiële compensatie willen hebben

Voorwaarden om nadeelcompensatie te krijgen:

 • de schade moet niet tot het normale maatschappelijk of ondernemersrisico behoren
 • de schade moet nergens anders voor vergoeding in aanmerking komen
 • het moet duidelijk zijn dat de schade is veroorzaakt door rechtmatige handelingen of besluiten die de gemeente heeft genomen. Als iemand anders of een ander bestuursorgaan de handeling doet (bijvoorbeeld Rijkswaterstaat bij wegwerkzaamheden van rijkswegen), wordt het verzoek door gemeente afgewezen. De aanvrager wordt dan verwezen naar deze organisatie.
 • de aanvrager moet al het mogelijke hebben gedaan om nadeel te voorkomen dan wel te beperken

Meer leest u in de Algemene Verordening Nadeelcompensatie.

Heeft u vragen, neem dan contact op.