Levenloos geboren kindje registreren in de BRP
Gepubliceerd op: 05-09-2022
Geprint op: 01-10-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/levenloos-geboren-kindje-registreren/
Ga naar de hoofdinhoud

U kunt uw levenloos geboren kindje laten registeren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat doet u in de gemeente waar u woont.

Het maakt niet uit na hoeveel weken zwangerschap uw kindje geboren is, en ook niet hoe lang geleden dat was.

Akte nodig voor registratie

Om uw kindje te kunnen registreren in de Basisregistratie Personen, is een akte nodig. Als uw kindje levenloos ter wereld is gekomen, is dat een 'akte van geboorte (levenloos)'. Als u nog geen akte heeft, dan vraagt u die aan via de pagina Aangifte levenloos geboren kind.

Verzoek voor registratie online, per post of per telefoon

  • download het formulier 'Verzoek tot opnemen kind op persoonslijst'
  • stuur het via email of per post naar de gemeente

1. Per email: stuur het formulier naar kcc2@rotterdam.nl.

  • Stuur een kopie van uw geldige legitimatie mee.

2. Per post: stuur het formulier en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar:

Gemeente Rotterdam
t.a.v. Burgerlijke stand
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

3. Per telefoon: als u liever telefonisch geholpen wilt worden, bel dan 14 010.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht op de pagina van de Rijksoverheid.

De registratie is gratis.

 

  • Het is niet ver­plicht om het kind­je bij uw per­soons­ge­ge­vens te la­ten op­ne­men. U kiest zelf of u dit wilt.
  • De keu­ze is per­soon­lijk. U doet voor uzelf een ver­zoek om het kind­je toe te voe­gen aan uw per­soons­ge­ge­vens. Wil de an­de­re ou­der dit ook, dan moet de an­de­re ou­der zelf ook een ver­zoek doen.
  • U kunt uw keu­ze al­tijd weer wij­zi­gen.
  • Als u niet in Ne­der­land woon­de en hier niet in­ge­schre­ven stond toen uw kind­je werd ge­bo­ren, kunt u uw kind­je niet in de BRP re­gi­stre­ren.
  • Als u sinds 1 ok­to­ber 1994 niet meer in Ne­der­land ge­woond hebt, kunt u uw kind­je niet in de BRP re­gi­stre­ren. Uw per­soons­ge­ge­vens zit­ten dan niet in de BRP, dus uw kind­je kan daar ook niet aan toe­ge­voegd wor­den.

Uw kindje wordt geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP).
Na de registratie ziet u uw kindje op het overzicht met uw persoonsgegevens.
Dit overzicht krijgt u na de registratie mee.
Ook ziet u uw kindje als u inlogt in MijnOverheid.
De registratie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties die de BRP gebruiken.
Uw zorgverzekering, de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank krijgen dus geen bericht.