Afwijken bestemmingsplan aanvragen
Gepubliceerd op: 27-08-2018
Geprint op: 23-09-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/afwijken-bestemmingsplan/
Ga naar de hoofdinhoud

Uw bouwproject past niet in het bestemmingsplan. U kunt een procedure starten om mogelijk toch een omgevingsvergunning te krijgen.

Via de zelftoets 'Ik wil verbouwen' krijgt u meer informatie over de Rotterdamse bouwregels en bestemmingsplannen. Doe éérst de zelftoets om te controleren of uw bouwproject wel of niet past binnen het bestemmingsplan.

1. Online

Via de knop 'aanvraag indienen' dient u de aanvraag in voor een omgevingsvergunning. Bij deze aanvraag regelt u het afwijken van het bestemmingsplan. Dit heet een uitgebreide procedure omgevingsvergunning.

Particulieren loggen in met DigiD, ondernemers met eHerkenning. Voor het inloggen met eHerkenning heeft u het KvK-vestigingsnummer nodig.

2. Post

U print het aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning via het Omgevingsloket. Het volledig ingevulde formulier stuurt u naar:

Gemeente Rotterdam
Omgevingsvergunning
Postbus 6575
3002 AN Rotterdam

Als de aanvraag omgevingsvergunning met het verzoek tot afwijking is ontvangen, neemt de gemeente contact met u op over de vervolgstappen.

Bebouwingscommissie

Bouwplannen moeten voldoen aan het bestemmingsplan. Als dat niet het geval is, wordt er geen ontheffing verleend. Deze aanvragen worden beoordeeld door de bebouwingscommissie.

Ook is de bebouwingscommissie verantwoordelijk voor de belangenafweging in het advies om wel of niet mee te werken aan een afwijking van het bestemmingsplan.

Procedure afwijken bestemmingsplan

Het proces voor het afwijken van een bestemmingsplan bestaat uit een aantal stappen.

Wettelijk vooroverleg:

 • de gemeente start het wettelijk vooroverleg met de relevante partners, bijvoorbeeld waterschappen en andere diensten van provincie of Rijk
 • er wordt altijd advies gevraagd aan de DCMR (Milieudienst Zuid-Holland)
 • eventuele reacties uit deze overleggen verwerkt u in de ruimtelijke onderbouwing
 • concepten van milieuonderzoeksrapporten en de concepttekst van de milieuonderwerpen van de ruimtelijke onderbouwingen stuurt u vooraf toe via e-mail aan de DCMR

Verklaring van geen bedenkingen

 • voor de uitgebreide procedure moet de Rotterdamse gemeenteraad een ‘verklaring van geen bedenkingen’ (vvgb) afgeven
 • alle projecten waarvoor een vvgb nodig is maar die vallen onder een categorie waarvoor een vvgb niet verplicht is, worden gemeld aan de raad
 • de gemeenteraad besluit binnen 14 dagen of een vvgb alsnog nodig is

Inzage concept-vergunning

 • het plan (concept-omgevingsvergunning samen met de ruimtelijke onderbouwing en de bijbehorende tekeningen) wordt 6 weken ter inzage gelegd: 
 • als de adviezen uit het wettelijk vooroverleg door u zijn verwerkt
 • en de gemeenteraad niet heeft aangegeven dat een vvgb nodig is
 • in deze 6 weken kan iedereen een zienswijze indienen tegen de concept-omgevingsvergunning.
 • als er zienswijzen zijn ingediend, wordt een rapportage gemaakt (met medewerking van u als aanvrager)
 • bij het beantwoorden van de zienswijzen worden de belangen afgewogen
 • als de zienswijzen worden weerlegd, krijgt u de definitieve vergunning
 • daarna is nog beroep mogelijk bij de rechtbank

In 2020 rekent de gemeente voor de begeleiding van de afwijkingsprocedure  € 7.100 (excl. BTW). Dit bedrag is exclusief legeskosten.

De kosten voor het opstellen van een Ruimtelijke Onderbouwing zijn voor u.

Kijk voor meer informatie op de pagina legeskosten omgevingsvergunning.

Om uw aanvraag goed te beoordelen, moet u een Ruimtelijke Onderbouwing aanleveren.

Eisen Ruimtelijke Onderbouwing

 • Korte beschrijving en de aanleiding van het project
 • Doel van het project
 • Ligging, begrenzing en omvang van het project
 • Omschrijving van de strijdigheid met het bestemmingsplan (ook beoogd gebruik)
 • Toets aan het gemeentelijke beleid
  Als het aan de orde is: ook aan rijks- en/of provinciaal beleid.
 • Milieurapportage (m.e.r):
  U moet nagaan of er sprake is van een m.e.r. (beoordelings) plicht voor uw bouwplannen. Als dat zo is, moet er voor de aanvraag een aparte procedure worden doorlopen.
 • Milieuaspecten zoals:
  - bedrijven en milieuzonering (hinderaspecten)
  - geluid (wegverkeer, spoor, industrie, scheepvaart, luchtvaart)
  - gevolgen voor luchtkwaliteit
  - externe veiligheid
  (Bevi-bedrijven, transport over de weg, water en spoor)
  - bodemgeschiktheid
  - flora en fauna, natuurwaarden
  - lichthinder, windhinder
  - overige bouwbeperkingen (bijvoorbeeld radar vliegveld, molenbiotoop
 • Water (kwaliteit en kwantiteit)
  Meerlaagse veiligheid, watertoets, watervergunning
 • Archeologie en cultuur historie (cultuurhistorische en archeologische waarden en belangen)
 • Mobiliteit
  Is er bijvoorbeeld sprake van verkeersaantrekkende werking? En op welke manier wordt voldaan aan de gemeentelijke parkeereis?
 • Maatschappelijke uitvoerbaarheid
  Hierin geeft u aan of u heeft overlegd (of gaat overleggen) met de buurt en/of de direct omwonenden/belanghebbenden. Bijvoorbeeld via een informatiebijeenkomst. Beschrijf de activiteiten die plaatsvonden en vermeld de resultaten.
 • Financiële haalbaarheid
  Toon de financiële uitvoerbaarheid van uw plan aan. Beschrijf ook eventuele financiële gevolgen voor de gemeente Rotterdam.

In de meeste gevallen kunt u het best een gespecialiseerd bureau inhuren voor het opstellen van de Ruimtelijke Onderbouwing.

 • voor een aanvraag om af te wijken van het bestemmingsplan geldt een uitgebreide procedure van 26 weken
 • deze termijn kan met 6 weken worden verlengd

Particulieren en ondernemers met (ver)bouwplannen die in strijd zijn met het bestemmingsplan.

Om uw aanvraag in behandeling te nemen, levert u ook een Ruimtelijke Onderbouwing aan.

Verder moet u mogelijke planschade die ontstaat door uw bouwplannen vergoeden aan de gemeente. De gemeente vraagt u daarom om een zogenaamde planschadeverhaalovereenkomst te ondertekenen. Dat hoeft alleen als er geen eerdere afspraken met u zijn gemaakt over de procedure.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

Informatie over m.e.r., milieuaspecten en duurzaamheid vraagt u aan via e-mail bij Adviesloket-ROGEM.

\