Afwijken bestemmingsplan aanvragen
Gepubliceerd op: 27-08-2018
Geprint op: 18-08-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/afwijken-bestemmingsplan/
Ga naar de hoofdinhoud

Uw bouwproject past niet in het bestemmingsplan. Dien een aanvraag omgevingsvergunning in om af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Via de zelftoets 'Ik wil verbouwen' krijgt u meer informatie over de Rotterdamse bouwregels en bestemmingsplannen. Doe éérst de zelftoets om te controleren of uw bouwproject wel of niet past binnen het bestemmingsplan.

Let op: het starten van deze procedure wil niet zeggen dat u de gevraagde vergunning krijgt. Er kan alsnog worden besloten dat er redenen zijn om uw aanvraag te weigeren.

1. Online

Via de knop 'aanvraag indienen' dient u de aanvraag in voor een omgevingsvergunning. Kies voor: “handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening”.
Particulieren loggen in met DigiD, ondernemers met eHerkenning. Voor het inloggen met eHerkenning heeft u het vestigingsnummer nodig van de Kamer van Koophandel.

2. Post

U print het aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning via het Omgevingsloket. Het volledig ingevulde formulier stuurt u naar:

Gemeente Rotterdam
Omgevingsvergunning
Postbus 6575
3002 AN Rotterdam

Als de aanvraag omgevingsvergunning met het verzoek tot afwijking is ontvangen, neemt de gemeente contact met u op over de vervolgstappen.

Bebouwingscommissie

Bouwplannen moeten voldoen aan het bestemmingsplan. Als dat niet het geval is, wordt er geen ontheffing verleend. Deze aanvragen worden beoordeeld door de bebouwingscommissie.

Ook is de bebouwingscommissie verantwoordelijk voor de belangenafweging in het advies om wel of niet mee te werken aan een afwijking van het bestemmingsplan.

Kijk voor meer informatie over de procedure op de website van Infomil.  

 • Korte procedure: voor gevallen die per Algemene maatregel van bestuur (AMvB) zijn aangewezen. Het gaat hierbij om projecten van minder ingrijpende aard (de zogenaamde kruimelgevallen), bijvoorbeeld bepaalde bijgebouwen, dakkapellen, nutsvoorzieningen en antenne installaties.
 • Uitgebreide procedure: voor gevallen die niet per Algemene maatregel van bestuur (AMvB) zijn aangewezen. Voor de uitgebreide procedure moet u een ruimtelijke onderbouwing aanleveren. De ruimtelijke onderbouwing is nodig om de redenen aan te geven waarom er van het bestemmingsplan kan worden afgeweken.

Het proces voor het afwijken van een bestemmingsplan bij de uitgebreide procedure bestaat uit een aantal stappen.

1. Wettelijk vooroverleg:

 • de gemeente start het wettelijk vooroverleg met de relevante partners, bijvoorbeeld waterschappen en andere diensten van provincie of Rijk
 • er wordt altijd advies gevraagd aan de DCMR (Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond)
 • eventuele reacties uit deze overleggen verwerkt u in de ruimtelijke onderbouwing

2. Verklaring van geen bedenkingen:

 • voor de uitgebreide procedure moet de raad van de gemeente Rotterdam een verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) afgeven
 • om de procedure te versnellen en te vereenvoudigen, heeft de gemeenteraad categorieën van gevallen aangewezen waarin een Vvgb niet is vereist
 • alle projecten waarvoor een Vvgb nodig is en die vallen onder één of meer aangewezen categorieën, worden gemeld aan de gemeenteraad
 • de gemeenteraad kan binnen 14 dagen aangeven dat alsnog een Vvgb nodig is.

3. Inzage conceptvergunning:

 • het plan (concept omgevingsvergunning samen met de ruimtelijke onderbouwing en de bijbehorende tekeningen) wordt 6 weken ter inzage gelegd: 

- als de adviezen uit het wettelijk vooroverleg door u zijn verwerkt
- en de gemeenteraad niet heeft aangegeven dat een Vvgb nodig is

 • in deze 6 weken kan iedereen een zienswijze indienen tegen de concept-omgevingsvergunning
 • als er zienswijzen zijn ingediend, wordt een rapportage gemaakt (met medewerking van u als aanvrager)
 • bij het beantwoorden van de zienswijzen worden de belangen afgewogen
 • als de zienswijzen worden weerlegd, krijgt u de definitieve vergunning
 • daarna is nog beroep mogelijk bij de rechtbank en de Raad van State

De kosten voor deze vergunning hangen onder andere af van uw plan en welke procedure u moet volgen.

 • Korte procedure
  In 2021 betaalt u voor het behandelen van een aanvraag voor het afwijken van het bestemmingsplan € 100,30 als er géén omgevingsvergunning ‘bouwen’ nodig is.
  Als er wél een omgevingsvergunning ‘bouwen’ nodig is, komen deze kosten erbij.
 • Uitgebreide procedure
  U betaalt de gemeente € 7.100,- (exclusief BTW) voor de begeleiding van de uitgebreide procedure. De kosten voor het opstellen van een Ruimtelijke Onderbouwing in de uitgebreide procedure zijn voor u. Dit bedrag is exclusief legeskosten.

Kijk voor meer informatie op de pagina ‘’legeskosten omgevingsvergunning‘’.

Tijdens het online aanvragen van de vergunning bij het Omgevingsloket ziet u welke documenten u moet meesturen.

Kijk voor meer informatie op de website van de overheid.

De omgevingsvergunning kan een korte procedure doorlopen of een uitgebreide procedure.

De behandeltermijn is

 • bij de korte procedure 8 weken
 • bij de uitgebreide procedure 26 weken

De termijn kan bij beide procedures verlengd worden met 6 weken.

Als uw aanvraag niet compleet is, moet u deze aanvullen. U krijgt hierover bericht.

De tijd die u nodig hebt om de aanvullingen te leveren, telt niet mee in de beslistermijn van 8 of 26 weken.

Particulieren en ondernemers met bouwplannen of verbouwplannen die in strijd zijn met het bestemmingsplan.

Om uw aanvraag in behandeling te nemen, levert u ook een Ruimtelijke Onderbouwing aan.

Mogelijke planschade die ontstaat door uw bouwplannen moet u vergoeden aan de gemeente. Daarom vraagt de gemeente u om een zogenaamde planschadeverhaalovereenkomst te ondertekenen. Dat hoeft alleen als er geen eerdere afspraken met u zijn gemaakt over de procedure.

Heeft u vragen, neem dan contact op.

Informatie over milieurapportages, milieuaspecten en duurzaamheid vraagt u via e-mail aan bij Adviesloket-ROGEM.