Ga naar de hoofdinhoud

Start Investeringssubsidie vereniging voor speeltuin, scouting of breedtesport aanvragen

Stap 1 van 3

Documenten verzamelen

Deze documenten hebt u nodig voor uw aanvraag:

 • een omschrijving van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt
  of 
  het hiervoor opgestelde bouwplan, met een toelichting waarin u het doel van de investering duidelijk uitlegt
 • een planning van de werkzaamheden, met in elk geval de datum waarop u van plan bent te starten en af te ronden
 • een begroting van de totale kosten waarvoor u subsidie aanvraagt, met een toelichting en een overzicht waaruit blijkt welk deel van de kosten u met eigen middelen betaalt en eventueel welk deel met bijdragen van anderen (dit mag geen subsidie van het college zijn)
 • een overzicht met zekerheden die u de gemeente kunt bieden
 • de statuten van de aanvrager, een opgave van de bestuurssamenstelling en de verenigingen waaraan de beheerstichting is verboden (als de aanvrager een beheerstichting is)
 • een toelichting op het verwachte gebruik van de accommodatie of voorziening waarin van plan bent te investeren
  Hieruit moet blijken dat deze vooral gebruikt zal worden door of voor sporters van de breedtesportvereniging, leden van de scoutingvereniging, bezoekers van de speeltuinvereniging of  bezoekers van de breedtesportverenigingen, scoutingverenigingen of speeltuinverenigingen waaraan de beheerstichting verbonden is.
 • Als de kosten waarvoor u subsidie aanvraagt deels betaald worden door anderen: een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat u het geld uiterlijk 1 maand vóór de start van de activiteiten ontvangt.
 • Als uw organisatie niet nieuw opgericht is: de 2 meest recente jaarrekeningen, te weten een balans en winst- en verliesrekening met toelichting en een accountantsverklaring (als dat van toepassing is).
 • Als u voor de investering gebruik maakt van 1 of meer externe partijen, zoals een aannemersbedrijf: een offerte voor de door hen uit te voeren werkzaamheden, waaruit de investeringskosten blijken, en blad 2/2
 • Als er sprake is van een samenwerkingsverband als bedoeld in het tweede lid: een verklaring van de besturen van alle deelnemers waaruit blijkt dat de aanvrager de rol van penvoerder heeft binnen het samenwerkingsverband.
 • Als de aangevraagde subsidie hoger is dan € 25.000: de uitkomst van een door Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) uitgevoerde analyse van de financiële situatie van de aanvrager.
 • Bij een aanvraag van een breedtesportvereniging of daaraan verbonden beheerstichting: een toelichting waaruit blijkt op welke op welke manier u ervoor gaat zorgen dat de accommodatie of voorziening
  • voldoet aan de eisen die de sportbond aan dit soort accommodaties en voorzieningen stelt, en
  • toegankelijk en bruikbaar is voor mensen met een beperking volgens de basiseisen van de Richtlijnen Toegankelijkheid indoor- en buitensportaccommodaties van de stichting Onbeperkt Sportief

Stap 2 van 3

Formulier invullen

Download het 'Aanvraagformulier investeringssubsidie zonder lening' en vul het in.

Stap 3 van 3

Online aanvraag doen

Vraag de subsidie online aan via de knop 'Subsidie aanvragen'. U logt in met eHerkenning.
Voeg tijdens de aanvraag alle nodige documenten toe.

Binnen 8 weken krijgt u bericht of u de subsidie krijgt.