Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 7 min

Integriteitsschending melden

Iedereen die bij de gemeente werkt, moet eerlijk en netjes zijn. Dit heet: integer. Denkt u dat een medewerker niet integer is? U kunt dit op 3 manieren melden: online, bellen naar 14 010 of melden zonder uw naam op te geven.

Via de knop 'Online melden'. In het formulier vult u uw naam en e-mailadres in. Uw gegevens worden alleen voor uw melding gebruikt.

Melden per telefoon of anoniem

U mag ook bellen naar het gemeentelijke telefoonnummer 14 010.

Wilt u liever een melding doen zonder uw naam op te geven?
Neem contact op met Stichting M (telefoon 0800-7000).
Of met de Gemeentelijke Ombudsman (010 411 16 00).

Hoe lang duurt het

 1. De gemeente neemt binnen 5 werkdagen contact met u op.
 2. Daarna gaat uw melding naar de manager van de medewerker die niet eerlijk of netjes was.
 3. De manager start een onderzoek.
  Het is niet te zeggen hoe lang dat duurt.
 4. U krijgt bericht hoe het onderzoek is afgelopen.

Voorbeelden van verkeerd gedrag

 1. Fraude
 2. Corruptie (een ambtenaar omkopen)
 3. Diefstal (de ambtenaar steelt spullen van anderen buiten het werk)
 4. Verduistering (de ambtenaar steelt spullen van het werk)
 5. Belangenverstrengeling
 6. Geweld en intimidatie
 7. Verspilling en misbruik van gemeentelijke spullen
 8. Niet netjes gedragen (strafbare feiten) binnen of buiten werktijd
 9. Misbruik en manipulatie van informatie
 10. Ongeoorloofde afwezigheid

Eerlijk en netjes werken is belangrijk

De gemeente is er voor alle burgers en bedrijven in Rotterdam.
Bovendien wordt de gemeente betaald van belastinggeld.
Daarom vindt de gemeente dat alle medewerkers eerlijk en netjes moeten zijn.

Wetten en regels

Dat een medewerker van de gemeente integer moet zijn, staat ook in wetten en regels:

 • er is een gedragscode voor medewerkers.
  Hierin staat uitgebreid waar een medewerker zich aan moet houden als het gaat om eerlijk en netjes werken.
 • de nationale wettekst van de ambtenarenwet werd in 1929 vastgesteld door koningin Wilhelmina.

Contactinformatie

Heeft u vragen over het melden van een medewerker die niet integer is?
U kunt de gemeente een e-mail sturen.

Heeft u andere vragen, bel dan 14 010.

Veelgestelde vragen

 • Ambtenaren, wethouders en de burgermeester mogen voor maximaal € 50 cadeaus en uitnodigingen aannemen.
 • Medewerkers van de afdelingen Stadsontwikkeling en Belastingen mogen niets aannemen.

In 2005 zijn de landelijke basisnormen integriteit vastgelegd.
Alle gemeenten moeten zich hieraan houden.
Een van de basisnormen is het bekendmaken van de extra functies die topambtenaren hebben.
Die functies worden ook wel nevenfuncties genoemd.

Naam en functie Nevenfuncties Betaald

As, R.C. van
Directeur Inkomen
Cluster Werk&Inkomen

Lid bestuur Divosa Onbetaald

Bean, I.F.
Directeur Burgerzaken en Belastingen
Cluster Dienstverlening

Coaching en clinics ism Nyenrode Business University

Betaald

Bockxmeer, H.M. van
Concerndirecteur
Stadsontwikkeling

 

Lid - Bestuur Stichting Unlimited Dreams Onbetaald
  Voorzitter - Programmaraad Mediawijzer (NIBG, Hilversum) Vacatievergoeding
  Voorzitter Raad van Toezicht Stichting DEN kennisinstituut voor digitalisering in de cultuursector (Den Haag) Onbetaald
  Lid Raad van Toezicht Waddenacademie, Kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden (Leeuwarden) Vacatievergoeding
  Lid/Secretaris Bestuur Watersnoodmuseum Ouwerkerk Zeeland Onbetaald
  Lid - Raad van Toezicht Omroep Muziek Vacatievergoeding
  Lid bestuur van de Master City Developer en voorzitter van de Partnerraad MCD Onbetaald
  Lid - Raad van Advies Prinsenhof Delft Vacatievergoeding
Buul, M.L. van
Directeur Stedelijke Inrichting
Cluster Stadsontwikkeling
Secretaris Stichting Maaskant Onbetaald
Colijn, D.C., directeur Klantcontact Statutair directeur, MDR BV Onbetaald
Denis, J.C.L.J, directeur HRO Lid Raad van Advies Ormit Onbetaald

Doorn-Claassen, M.M. van
Projectdirecteur
Cluster Bestuurs- en Concernondersteuning

Ambassadeur - Dag van de Dialoog Rotterdam Onbetaald

Duijnhoven, Y.T.H.P. van
Directeur Publieke Gezondheid
Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling

Lid Raad van Toezicht Bureau risicobeoordeling- Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Vacatievergoeding
  Adviescommissie RIVM, Centrum voor Infectieziektebestrijding Onbetaald
  Vicevoorzitter Raad van Toezicht - Stichting HIV-monitoring Nederland Onbetaald
  Lid Redactie VMT, Vakinformatie voor foodprofessionals Onbetaald
  Lid Zon MW Programmacommissie Infectieziektebestrijding Onbetaald
  Lid deskundigengroep dierziekten, Ministerie van Economische Zaken Onbetaald

Duitman, E.C.
Directeur Toezicht en Handhaving
Cluster Stadsbeheer

Jurylid namens de gemeente in jury voor Hein Roethofprijs (CCV) Onbetaald

Hadziavdic, E.
Directeur Openbare Werken
Cluster Stadsbeheer

Lid Raad van Toezicht Stichting Managing Public Space

Onbetaald

Houtman, W.A.J.J.
Concerndirecteur
Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling

Lid - Raad van Toezicht Platform en lid van de Raad van Toezicht van Stichting IVO

Betaald

 

Voorzitter van het bestuur van Stichting Combattimento Onbetaald

Janse, J.R.C.
Directeur Welzijn, Zorg en Jeugd
Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling

Lid kerkenraad Gereformeerde gemeente Boskoop Onbetaald
Kansouh, A.H., Concerndirecteur Voorzitter Raad van Toezicht bij WIJ 3.0 Onbetaald

Lamers, M.J.H.
Directeur Middelen en Control/ Concerncontrol
Concern Auditing Middelen en Control

Extern Lid Audit Comité van de Dienst Justitiële Inlichtingen, ministerie van J&V Vacatievergoeding

Leeuwen, M. van

Directeur Projectmanagementbureau & Engineering

Bestuurder Stichting Capelle Werkt Betaald
 
Bestuurder Stichting IJsselwerk
Onbetaald
  Bestuurder Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Onbetaald
  Lid Raad van Toezicht van Neerlands Diep Onbetaald

Meijer, J.H.

Concerndirecteur Cluster Werk en Inkomen

Bestuurder - Wigo4it Onbetaald

Melchers, L.J.M.J.
Directeur Gebiedsontwikkeling
Cluster Stadsontwikkeling

Lid Raad van Toezicht SHS Delft Onbetaald
Meurs, J.M.A.
Directeur Maatschappelijke Ondersteuning
Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling
Voorzitter Raad van Toezicht Vivent Betaald
  Lid Raad van Advies Hogeschool InHolland Onbetaald
Molenaar, L.C.
Concerndirecteur
Cluster Dienstverlening
Lid Raad van commissarissen Dimpact Nee

Nijman, J.B.
Projectdirecteur
Cluster Bestuurs- en Concernondersteuning

Bestuurslid - Stichting Merde Onbetaald

Pastors, M.G.T.
Directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Voorzitter stichting Onderhandelingen thuiskopie i.o.v. ministerie V&J Betaald
  Lid VNG-commissie Financiële Beheersbaarheid Sociale Domein Betaald
  Werkzaamheden als spreker, voorzitter, columnist, adviseur, bemiddelaar ia Marco Pastors Advies bv Betaald
  lid Curatorium VNG Onbetaald
  Bestuurslid dansgroep Amsterdam Onbetaald
  lid raad van advies Leefbaar Rotterdam Onbetaald
  Lid Staatscommissie Demografie Onbetaald

Reukema-Gevers, H.E.
Directeur Wijkgestuurd werken, Participatie en Stadsarchief
Cluster Dienstverlening

Lid van de Kiesraad Betaald
Schagen, M.C.
Directeur uitvoering Rotterdam Inclusief
Cluster Werk & Inkomen
Lid landelijk bestuur Cedris Onbetaald
  Lid bestuur Tesselschade Studiefonds, afdeling Rotterdam Onbetaald
  Vertrouwenscontactpersoon Watersportvereniging Aegir Rotterdam Onbetaald

Schalkwijk, R.W.J.
Directeur Uitvoering
Cluster Werk en Inkomen

(Mede-) directeur van Multidiensten Rotterdam BV Onbetaald

Tahraoui, A.
Directeur Schone en Circulaire Stad
Cluster Stadsbeheer

Lid Raad van Toezicht, SVO Vakopleiding Food Onbetaald

Vermeer, W.W.M.
Directeur IIFO
Cluster Bestuurs- en Concernondersteuning

Lid Raad van Advies, Bewuste Bouwers Onbetaald

Vervooren, A.C.
Projectdirecteur
Cluster Bestuurs- en Concernondersteuning

Vice-president - Bestuur European Forum for Urban Safety Onbetaald
  ambassadeur “Stichting Rotterdam en het Korps Mariniers” Onbetaald

Wigmans, G.J.D.
Concerndirecteur
Cluster Stadsbeheer

Lid Raad van Advies Infratech Onbetaald
  Bestuurslid NVRD Onbetaald
  Bestuurslid Bouwcampus Onbetaald

In 2005 zijn de landelijke basisnormen integriteit vastgelegd.
Alle gemeenten moeten zich hieraan houden.
Een van deze basisnormen is het bekendmaken van extra functies die clustercontrollers hebben.
Clustercontrollers zijn de toezichthouders op de financiële afdelingen van de gemeente Rotterdam.
Die extra functies heten nevenfuncties.

Naam en Functie Nevenfunctie Betaald

Bots, A.C.
Clustercontroller Dienstverlening

Bestuurder Multidiensten Rotterdam BV

Onbetaald
Hoven J.B. van den

Clustercontroller Stadsontwikkeling

Lid Raad van Toezicht - Stichting Welzijn Capelle Betaald

 

Penningmeester Stichting Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt

Onbetaald
 

Gevolmachtigd vereffenaar NV Gemeentewerken Rotterdam

Onbetaald
  Gevolmachtigd vereffenaar Ingenieursbureau Rotterdam BV Onbetaald
 

Gevolmachtigd vereffenaar C2 Rotterdam BV

Onbetaald
 

Gevolmachtigd vereffenaar WOM Vastgoed

Onbetaald
Lamers, M.J.H.
Concerncontroller
Lid auditcomité Dienst Justitiële inrichtingen, ministerie van justitie en veiligheid Betaald
Meer, J.H. van der
Clustercontroller Bestuurs- en Concernondersteuning
Penningmeester - protestante gemeente Overschie Onbetaald

Windt, C.M. van der

Afdelingshoofd Concern Auditing Middelen en Control / Concerncontrol

Bestuurder SSC Flex BV Onbetaald

Regelmatig organiseert de gemeente een speciale dag.
Alle nieuwe ambtenaren leggen dan een ambtseed of belofte af.
Hiermee verklaren zij plechtig dat zij integer zijn in hun werk.
Dit betekent dat zij:

 • eerlijk, fatsoenlijk, betrouwbaar moeten zijn en
 • af te rekenen zijn op wat zij doen

Daarna volgt een training waarin moeilijke keuzes in het werk worden voorgelegd.

Tenslotte wordt de Gedragscode besproken en uitgelegd.
Wilt u die ook nalezen? Kijk dan op de overheidspagina Gedragscode voor de medewerkers van de gemeente Rotterdam.

Externe medewerkers

Tijdelijke medewerkers leggen geen eed of belofte af.
Zij moeten wel een integriteits- en geheimhoudingsverklaring ondertekenen.

Melding misstand

Als ambtenaren denken dat:

 • de gemeente zich niet houdt aan wettelijke voorschriften of beleidsregels of
 • er een gevaar is voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu of
 • een andere ambtenaar zijn werk niet goed doet en daarmee een gevaar is voor het werk van de gemeente

Dan kunnen zij dit melden bij een vertrouwenspersoon op de afdeling waar hij of zij werkt.
Op de overheidspagina Regeling melding vermoeden misstand staat hoe er met een melding wordt omgegaan.