Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Geluid

Rotterdam is een bruisende en inspirerende wereldstad met alle voorzieningen om de hoek. In de stad wonen, werken en ontspannen veel mensen dicht op elkaar. Op een steenworp afstand ligt een groot haven- en industriecomplex.

Geluid maakt daarom een groot deel uit van Rotterdam. Hierbij proberen we een goede balans te vinden tussen rust en lawaai. Die balans draagt bij aan een fijne leefomgeving en een goede woonkwaliteit en gezondheid.

Op sommige plekken in Rotterdam is de gemeente gestart met het plaatsen van speciale straatstenen om geluidsoverlast te verminderen, zogenoemde 'stille klinkers'. Meer over deze proef leest u op de pagina Stille klinker. Daarnaast zijn we ook bezig met het verminderen van geluidhinder in woningen, door gebruik te maken van de saneringsregeling van het Rijk. Lees meer over deze aanpak op de pagina Geluidsanering.

Geluidbelastingkaart Rotterdam

Gemeente Rotterdam stelt om de vijf jaar een nieuwe geluidbelastingkaart op. Deze kaart laat de geluidbelasting op de gevel zien van geluidgevoelige gebouwen zoals woningen, scholen en ziekenhuizen. Het gaat om geluid van wegverkeer, railverkeer, industrie en luchtvaart. Op de kaart is zowel de jaargemiddelde geluidsbelasting (uitgedrukt in Lden) als de geluidsbelasting in de nacht (uitgedrukt in Lnight) te zien. De meest recente geluidbelastingkaarten vindt u op het GIS portaal van DCMR. Link opent een externe pagina.

Geluidbeleid voor woningbouw

In Rotterdam komt het regelmatig voor dat woningen gebouwd worden op geluidbelaste locaties. Om geluidhinder zoveel mogelijk te beperken heeft gemeente Rotterdam geluidbeleid opgesteld, waarin voorwaarden en maatregelen zijn opgenomen voor de bouw van nieuwe woningen. Het geluidbeleid kunt u op Rotterdam.raadsinformatie.nl. Link opent een externe pagina vinden.

Actieplan Geluid

Het Actieplan Geluid 2019 - 2023. Link opent een externe pagina vormt de leidraad voor de korte termijn. Het plan beschrijft met welke maatregelen we de komende vijf jaar de geluidsbelasting en de daarmee samenhangende negatieve gezondheidseffecten gaan verminderen. Met dit plan geven we invulling aan de verplichting vanuit de Europese Richtlijn Omgevingslawaai om als gemeente elke vijf jaar een actieplan op te stellen voor de aanpak van geluidsproblematiek. Het nieuwe Actieplan Geluid wordt in 2024 opgesteld.

Bij het opstellen van het actieplan zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Om de gezondheid van Rotterdammers te beschermen, is het terugdringen van geluidhinder noodzakelijk.
  • Het actieplan richt zich vooral op de grootste bron van geluidhinder: wegverkeerslawaai.
  • Het actieplan richt zich alleen op acties waarvoor de gemeente zelf bevoegd gezag is.
  • De middelen zijn beperkt en moeten daarom optimaal (kosteneffectief) worden ingezet.
  • Een toename van het aantal mensen dat geluidhinder ervaart moet zoveel mogelijk voorkomen worden.
  • Naast het terugdringen van geluidsbelasting, wordt ingezet op het veraangenamen van de geluidsbeleving.

Koersnota Geluid

In het Actieplan Geluid staan de maatregelen die we op de korte termijn inzetten om de geluidproblematiek aan te pakken. Met de Koersnota Geluid. Link opent een externe pagina stellen we doelen voor de langere termijn. De thema’s waar we op inzetten zijn: wonen, stedelijke bronmaatregelen, mobiliteit, geluidsbeleving, haven en industrie, evenementen, horeca en luchtvaart. Het streven is dat iedere Rotterdammer de mogelijkheid heeft om te ontsnappen aan de (geluids)drukte.

Om de geluidskwaliteit in Rotterdam te verbeteren willen we de volgende ambities realiseren:

  • Vermindering van de geluidhinder.
  • Een betere balans tussen rust en lawaai.
  • Verbeteren geluidsbeleving.

Meer informatie

Ervaart u geluidsoverlast van vliegtuigen, horeca, evenementen of bedrijven? Dit kunt u melden bij de DCMR. Link opent een externe pagina. Heeft u last van andere geluiden? U kunt online overlast doorgeven of bellen naar het gemeentelijk servicenummer 14 010.