Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Bezwaar maken tegen omgevingsvergunning bouwen

Bent u het niet eens met een toegekende omgevingsvergunning voor een bouwproject of andere ontwikkeling? Dan kunt u bezwaar indienen.

U kunt online bezwaar maken of per post. Bewoners loggen online in met DigiD. Bedrijven loggen in met eHerkenning.

Bezwaar indienen. Link opent een externe paginaBezwaar indienen - Bedrijf. Link opent een externe paginaPer post bezwaar maken

Normale procedure

Als de normale procedure geldt voor de aanvraag omgevingsvergunning, dan kunnen belanghebbenden (bijvoorbeeld buren) bezwaar maken tegen de vergunning. Zij dienen een bezwaarschrift in bij het college van burgemeester en wethouders binnen 6 weken nadat het besluit is bekendgemaakt.

Uitgebreide procedure

Bij een uitgebreide procedure kan zienswijze worden ingediend tegen het ontwerpbesluit. De termijn voor het indienen van zienswijze is 6 weken. De start van deze termijn is de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Nadat een zienswijze is ingediend, onderzoekt het college van burgemeester en wethouders of er reden is een ander besluit te nemen dan het ontwerpbesluit.

Als u het niet eens bent met het definitieve besluit dat de gemeente heeft genomen, dan kunt u hiertegen beroep instellen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift is 6 weken. De start van deze termijn begint de dag nadat het besluit is kennisgegeven in dagbladen, nieuwsbladen of huis aan huisblad.

Hoelang duurt het

  • Bezwaar in de periode 1 januari tot en met 19 november van een kalenderjaar: uitspraak binnen dat kalenderjaar.
  • Bezwaar in de periode 20 november tot en met 31 december van een kalenderjaar: uitspraak binnen 6 weken nadat uw bezwaar is ontvangen.

Contact

Hebt u vragen? Bel 14 010