Vliegenoverlast Heijplaat
Gepubliceerd op: 11-05-2018
Geprint op: 28-09-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vliegenoverlast-heijplaat/
Ga naar de hoofdinhoud

Bewoners van Heijplaat hebben regelmatig overlast van vliegen in hun omgeving. In 2019 is de bron van de vliegenoverlast vastgesteld.

Sindsdien werken de stichting Wijplaat, DCMR, KAD en gemeente Rotterdam nauw samen om te bespreken hoe de overlast wordt aangepakt.

Het komende jaar plannen we dat:

 • DCMR een definitieve last onder dwangsom (LOD) oplegt aan SUEZ, waarin definitie van overlast wordt genoemd. Dit is gebeurd op 9 april
 • DCMR onderzoekt of de vergunning aan SUEZ moet worden gewijzigd. Het LOD- en het vergunningstraject kunnen lang duren, omdat SUEZ er bezwaar op kan maken (zienswijze) en daarna in beroep en hoger beroep kunnen gaan
 • DCMR, KAD en gemeente Rotterdam in het vliegenseizoen elke maand overleggen
 • de aanpak van vliegenoverlast gaandeweg het jaar wordt gemonitord
 • de samenwerking tussen de professionele partijen en het vliegenteam van Wijplaat wordt voortgezet. Hiervoor zijn verschillende tussentijdse overleggen gepland.

In een nieuwsbrief lichten stichting Wijplaat, Suez, DCMR, KAD en gemeente Rotterdam de plannen toe.

Graag hadden wij u persoonlijk tijdens een bijeenkomst over de aanpak van vliegenoverlast willen informeren. Helaas kan dat op dit moment niet, gezien de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte hoe wij, ieder met onze eigen rol en verantwoordelijkheid, de overlast monitoren en aanpakken. Aan het woord komen Stichting Wijplaat, DCMR, Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) en gemeente Rotterdam.

Vorig jaar is de bron van de vliegenoverlast op Heijplaat vastgesteld. Tijdens een bewonersavond in november is dat toegelicht. Sindsdien werken de stichting Wijplaat, DCMR, KAD en gemeente Rotterdam nauw samen om te bespreken hoe de overlast wordt aangepakt.

Het komende jaar plannen we dat:

 • DCMR een definitieve last onder dwangsom (LOD) oplegt aan SUEZ, waarin definitie van overlast wordt genoemd. Dit is gebeurd op 9 april
 • DCMR onderzoekt of de vergunning aan SUEZ moet worden gewijzigd. Het LOD- en het vergunningstraject kunnen lang duren, omdat SUEZ er bezwaar op kan maken (zienswijze) en daarna in beroep en hoger beroep kunnen gaan
 • DCMR, KAD en gemeente Rotterdam in het vliegenseizoen elke maand overleggen
 • de aanpak van vliegenoverlast gaandeweg het jaar wordt gemonitord
 • de samenwerking tussen de professionele partijen en het vliegenteam van Wijplaat wordt voortgezet. Hiervoor zijn verschillende tussentijdse overleggen gepland.

Het woord is aan…

Hieronder leest u wat de partijen schrijven die u anders op de avond had gehoord:

Stichting Wijplaat

Beste bewoners,

Graag wil ik u namens het vliegenteam van Wijplaat informeren over de gang van zaken betreffende de vliegen- overlast.

Inmiddels hebben wij als vliegenteam twee vergaderingen gehad met de gemeente Rotterdam, de DCMR en het KAD om te kijken hoe wij een vervolg kunnen geven op het onderzoek van 2019.

Daarbij was er een bewonersbijeenkomst gepland. Helaas door het coronavirus zijn zowel de vervolg vergaderingen als de bewonersbijeenkomst geschrapt tot nader order. Wij gaan ervan uit dat het KAD wel zijn onderzoek kan en mag voortzetten dit jaar.

Onderzoek voortzetten
Het onderzoek van 2019 heeft in ieder geval geleid tot het vaststellen van de vliegenoverlast en de oorzaak. Om een beter en sterker bewijs te krijgen van de overlast is het noodzakelijk dat wij dit jaar op dezelfde wijze het onderzoek voortzetten.

De gemeente Rotterdam en de DCMR hebben in ieder geval allebei het KAD opdracht gegeven voor verder onderzoek. De gemeente heeft eenzelfde opdracht verstrekt aan het KAD als in 2019. Daarbij heeft de DCMR een aanvullende opdracht gegeven om het KAD te laten monitoren en te bewijzen dat er een duidelijk verschil is tussen de vliegenoverlast op Heijplaat en de omringende wijken.

Wij als vliegenteam vinden dit een goede zaak en zijn enthousiast over de manier van aanpak.

SUEZ

Zoals afgesproken met de vliegenwerkgroep van Wijplaat zijn we dit jaar al eerder in het jaar preventief gaan bestrijden met gif. We blijven dit volgens ons vliegenbeheersplan doen en monitoren de hoeveelheid vliegen bij ons nauwgezet. Ook gaan we dit jaar alternatieve beheersmethoden onderzoeken.

Duwbakken in de haven
SUEZ heeft buiten Rotterdam een aantal duwbakken liggen met een voorraad PBD. Op dit moment varen we die duwbakken één voor één naar de kade om ze, voor het vliegenseizoen, leeg te maken. Door het Coronavirus kunnen er voorraden ontstaan waardoor we toch weer duwbakken nodig hebben, maar daar gaan we niet vanuit.

Renoveren en ventileren
SUEZ wil graag een goede buur en een goede werkgever zijn. We werken hard om de overlast voor de omgeving te beperken. Dat heeft consequenties voor het werkklimaat in de installatie. Dit jaar investeert SUEZ ruim een miljoen euro in verbetering van de omstandigheden voor werknemers en buren.

 • Renoveren en isoleren dak
  We renoveren en isoleren het dak van de hal van de sorteerinstallatie. Zo voorkomen we condens in de winter en opwarming van de ruimte in de zomer. De temperatuur in de hal wordt lager waardoor het werkklimaat verbetert en de kans op geuroverlast vermindert. Tijdens het vervangen van de lichtstraten is het dak overdag tijdelijk open. We proberen de werkzaamheden uit te voeren bij een gunstige windrichting. De werkzaamheden zijn gepland vanaf week 16.
 • Ventileren
  Door alle isolatiemaatregelen om geuroverlast te beperken, is het in onze hal erg bedompt. Daarom gaan we de hal afzuigen met een grote ventilator. De afgezogen lucht wordt gefilterd uitgestoten. Hiervoor plaatsen we een actief koolfilter. Zo verbetert niet alleen het werkklimaat maar ontsnapt er ook minder lucht door kieren en gaten waardoor er minder geur naar buiten komt.

Meer informatie vindt u op suez.nl/locaties/rotterdam/ksi.

DCMR

DCMR controleert de vergunning en handhaaft als het bedrijf overtredingen begaat.

Last onder dwangsom voor SUEZ
KAD voerde in 2019 in opdracht van gemeente Rotterdam een monitoringsonderzoek naar vliegende insecten op Heijplaat uit. Op basis van dit onderzoek is SUEZ aangewezen als bron voor de vliegenoverlast op Heijplaat. Daarop liet de DCMR op 3 december 2019 aan SUEZ weten een last onder dwangsom (LOD) op te willen leggen. SUEZ wordt zo verplicht om maatregelen te nemen om de vliegenoverlast te beëindigen.

Zienswijzen SUEZ
Als een toezichthouder een voornemen tot last onder dwangsom oplegt, dan kan een bedrijf een zienswijze daartegen indienen. In dit geval deed SUEZ dat ook. DCMR beoordeelt deze zienswijzen.

Acties DCMR
De ingediende zienswijze van SUEZ veranderde het standpunt van de DCMR over de LOD niet. DCMR stelde daarom in overleg met het KAD een plan op over de uitvoering van de LOD. In een LOD moet een norm zijn vastgelegd en DCMR heeft daarover intensieve afstemming met KAD.

In de LOD staat wanneer sprake is van een overtreding. In opdracht van DCMR doet KAD onderzoek bij zes huizen op Heijplaat en Pernis om te bepalen of de norm wordt overschreden.

Advies gezondheidsrisico's vliegenoverlast GGD
GGD Rotterdam Rijnmond stelde op verzoek van de gemeente een advies op. De GGD geeft in dit advies aan dat overlast door vliegen nadelig is voor de psychische en lichamelijke gezondheid. Bij de aanpak van de vliegenoverlast op Heijplaat gaat de voorkeur van de GGD uit naar het aanpakken van problemen bij de bron. In dit geval zoveel mogelijk voorkómen van de ontwikkeling van vliegen (vliegende insecten) bij de afvalopslag en –verwerking en het verhinderen dat vliegen daarbij vrijkomen in de woonomgeving.

Communicatie
DCMR drong er bij SUEZ op aan de communicatie met Heijplaat sterk te verbeteren. SUEZ zei toe hieraan invulling te gaan geven.

Bespreking met vliegenteam Wijplaat
Op 10 maart 2020 zijn de vorderingen rond de op te leggen last onder dwangsom besproken met het vliegenteam Wijplaat. De last onder dwangsom is 9 april 2020 aan SUEZ gestuurd. Op grond van de wet krijgt SUEZ daarna een termijn van zes weken om de overlast ongedaan te maken. Daarnaast bestaat voor SUEZ de mogelijkheid om bezwaar tegen de opgelegde last onder dwangsom in te dienen.

Maatregelen tegen geuroverlast SUEZ
De geurklachten op Heijplaat waren voor de DCMR aanleiding om Lasten onder dwangsom (LOD’s) op te leggen. SUEZ moest maatregelen treffen om de stankoverlast aan te pakken.

SUEZ trof vanaf 2017 diverse technische en organisatorische maatregelen. Deze maatregelen leidden tot een afname van het aantal geurklachten. Maar bleken nog niet afdoende. SUEZ wil daarom nu ook de sorteerhal gaan afzuigen via een actief koolfilter, zodat er geen geur meer waarneembaar is bij de woningen van Heijplaat.

Proef afzuiging
SUEZ wil via een proefneming nagaan of de aanvullende maatregelen afdoende zijn. Die proefneming past binnen de huidige vergunning van SUEZ. SUEZ moet daarvoor wel de nodige informatie aan de DCMR overleggen. Over de proefneming stelt DCMR vooraf een goedkeuringsbesluit op, waartegen bezwaar en uiteindelijk ook beroep mogelijk is.

Inspecties ten tijde van Corona
DCMR paste de fysieke controles bij bedrijven aan. Het uitgangspunt daarvoor zijn de richtlijnen van de Rijksoverheid. We bekijken per situatie en per dag hoe we invulling geven aan het uitvoeren van fysieke inspecties.

Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD)

Het KAD heeft ook in 2020 opdracht gekregen van de gemeente Rotterdam voor het inrichten en beheren van een monitoringssysteem voor vliegende insecten. Dit monitoringssysteem is erop gericht om de invloed van eventuele maatregelen die het afvalverwerkingsbedrijf eventueel neemt te kunnen meten.

Monitoren
Om dit te kunnen doen, wordt min of meer van hetzelfde monitoringssysteem gebruik gemaakt als in 2019. Op deze wijze kunnen de gegevens van beide jaren met elkaar worden vergeleken. Aangezien de ontwikkeling van vliegende insecten van vele factoren afhankelijk is, kan een goede vergelijking pas plaatsvinden na een langere meetreeks. De registraties worden wekelijks gerapporteerd aan de gemeente Rotterdam.

Trendanalyses
Gedurende de gehele meetperiode zullen er trendanalyses plaatsvinden op de registraties. Uit deze trendanalyses kunnen de conclusies worden getrokken met betrekking tot eventuele maatregelen die het afvalverwerkingsbedrijf heeft getroffen.

Determineren
Naast het inrichten en beheren van het monitoringssysteem, heeft het KAD opdracht gekregen voor het determineren van vliegen die door bewoners zijn gevangen.

Door deze determinaties is in 2019 de overlast veroorzakende soort vast kunnen worden gesteld en is daarmee van erg groot belang geweest voor de uitkomsten van het onderzoek.

Zodra het dit jaar kan, kunnen vliegen wederom worden aangeboden om te worden gedetermineerd door het KAD. Zo kan worden vastgesteld of de overlast veroorzakende soort nog steeds de kamervlieg betreft.

Gemeente Rotterdam

Als gemeente houden we contact met de betrokken partijen en de bewoners: houdt iedereen zich aan de afspraak en wat merken de bewoners van de aanpak?

Zoals het KAD al noemde, gaan zij onderzoeken hoe de situatie van vliegende insecten dit jaar is. Zo kunnen we vaststellen of de vliegenoverlast vermindert. Hiervoor komt KAD metingen doen op dezelfde locaties als vorig jaar.

Ook gaat het KAD vliegen determineren, net als vorig jaar. Door de corona-maatregelen is het nu niet mogelijk monsters aan te leveren. We informeren u hier later over.

In tegenstelling tot vorig jaar organiseren we in 2020 geen wekelijks spreekuur. De reden is dat er in 2019 heel beperkt gebruik van is gemaakt.

Bewonersbijeenkomst in november
Op 25 november 2020 organiseren we een bewonersbijeenkomst in de Huiskamer 2.0. Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten van de aanpak vliegenoverlast 2020 met u gedeeld. U ontvangt later dit jaar een uitnodiging.

Wat kunt u als bewoner doen?
Zodra het weer mogelijk is, verzoeken we u om monsters van vliegen in te leveren. Heeft u ondertussen overlast van vliegen of geuroverlast? Maakt u dan een melding bij DCMR.

Meer informatie
Kijk voor meer info op deze pagina, op de pagina Vliegen en op heijplaatonline.com. Heeft u vragen over deze nieuwsbrief? Mailt u dan naar Maljaerd den Hollander, wijkmanager: mj.denhollander@rotterdam.nl.

Bewonersavond

Sinds enkele jaren ervaren bewoners en bedrijven op Heijplaat overlast van vliegen. Gemeente Rotterdam gaf evenals in 2017 en 2018 ook in 2019 opdracht aan het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) om onderzoek te doen naar de bron van de vliegen. Het onderzoek duurde van april 2019 tot en met oktober 2019. De bevindingen van het onderzoek staan in een eindrapport (pdf). Dat is op de bewonersavond van 26 november gepresenteerd.

Lees hieronder het verslag van deze avond.

Betrokken partijen aan het woord

Bewonersvereniging Wijplaat
Wijplaat heeft met een vertegenwoordiging deelgenomen aan de projectgroep Vliegenoverlast en is blij met de samenwerking tijdens de onderzoeksperiode en met het resultaat van de onderzoeken. Wijplaat bedankt de bewoners van Heijplaat voor hun actieve en belangrijke bijdrage (monsters aanleveren en het doen van klachten).

Kennis- en adviescentrum Dierplagen (KAD)
De onderzoeker van het KAD licht de opzet en de resultaten van het onderzoek tot 2019 toe.
KAD dankt ook de bewoners voor het inleveren van monsters met gevangen vliegen. Dat was een cruciale bijdrage voor het vaststellen van de overlastgevende soort. Dit en het voortschrijdend inzicht van de materie en de meetmethodes hebben geleid tot het kunnen bepalen van de hoofdbron van de vliegenoverlast.
De conclusie van het onderzoek is: de kamervlieg is de overlastgevende soort. De bron hiervoor is gevonden in het huishoudelijk plastic dat wordt verwerkt bij het afvalbedrijf op het zuiden van Heijplaat.
Het KAD geeft aan dat er veel technische mogelijkheden zijn om de overlast aan te pakken. Die zijn in te delen in curatieve en preventieve maatregelen. Het is aan de afvalverwerker en de betroken overheden om hier nadere afspraken over te maken.

DCMR
De DCMR maakt vergunningen voor grote bedrijven en houdt toezicht op de geldende regelgeving, zowel op de vergunning als op de algemene regelgeving vanuit het Activiteitenbesluit. De DCMR voert deze zaken uit namens het bevoegd gezag, dat is in dit geval de Provincie Zuid-Holland.
De DCMR geeft aan dat het eindrapport aanleiding is om het volgende in gang te zetten:

 • Bekijken wat de mogelijkheden zijn om de voorwaarden van de vergunning uit te breiden
 • De DCMR heeft de volgende handhavingsinstrumenten:
  • Aanschrijving: de overtreder krijgt een termijn om de overtredingen ongedaan te maken
  • Last onder dwangsom: Als de overtreder de overtreding niet ongedaan maakt, volgt een dwangsom
  • Last onder bestuursdwang: De DCMR neemt de regie in handen om de overtreding ongedaan te maken. Wordt in de praktijk zeer uitzonderlijk opgelegd bij bijvoorbeeld acuut gevaar
 • Naar aanleiding van dit rapport gaat DCMR de afvalverwerker een dwangsom opleggen.

Gemeente Rotterdam
Gemeente Rotterdam heeft een externe deskundige ingehuurd om een onderzoek te doen naar de bron van de overlast: het KAD. Het doel van de gemeente is het wegnemen van de overlast. De gemeente zal (ook) in 2020 blijven monitoren of de noodzakelijke afspraken worden gemaakt en of dit resultaat zal hebben. Hiervoor maakt de gemeente samen met de werkgroep (waarin Wijplaat, DCMR, KAD en gemeente zijn vertegenwoordigd) een plan van aanpak 2020.

Vragen en opmerkingen van de aanwezigen

De duwbakken zijn al veel eerder als oorzaak genoemd, jammer dat er niet naar is geluisterd.

Bewoners hebben DCMR gevraagd een analyse te maken van het aantal en het type klachten.

 • DCMR geeft aan dat er een flink stijgende lijn van klachten is geweest, maar dat daar geen duidelijke trend uit te halen viel.

Bewoners vragen naar de dubbelrol van DCMR: vergunningverlener én toezichthouder.

 • DCMR geeft aan dat de afdeling vergunningen en toezicht compleet gescheiden zijn binnen de DCMR.

Is er een relatie tussen de (landelijke) beleidswijzigingen van verpakkingstypes (uitbreiding drankkarton), de verwerking bij het afvalverwerkingsbedrijf en de vliegenoverlast?

 • DCMR geeft aan dat de afvalverwerker binnen de grenzen van de vergunning blijft. De afvalverwerker geeft aan dat de samenstelling van het plastic afval is veranderd sinds 2011-2015.

Bewoners vragen naar het anders inzamelen van plastic afval, wat de gemeente gaat doen. Zal dit een positief effect hebben op de overlast op Heijplaat?

 • De gemeente geeft aan dat het plastic afval van gemeente Rotterdam niet op Heijplaat wordt verwerkt.

Bewoners missen in de presentatie van DCMR een doelstelling. Het punt ‘er mag geen overlast worden veroorzaakt’ vonden bewoners niet voldoende.

 • DCMR geeft aan dat het moeilijk is om de mate van overlast objectief vast te stellen. De regelgeving voor het voorkomen van overlast is heel algemeen opgesteld.

Een bewoner geeft aan dat de overlast niet hoger mag zijn dan uit de referentievallen blijkt.

 • DCMR geeft aan dat de overlast moet verminderen. Ook geeft DCMR aan dat ze gebonden zijn aan wettelijke regels voor vergunningen en handhaving. DCMR geeft aan dat bewoners kunnen reageren op het verlenen van vergunningen, voordat die definitief worden.

 Bewoners geven aan dat het verminderen van de overlast niet voldoende is: zij willen geen overlast.

 • Gemeente Rotterdam wil dit ook.

Gebiedscommissie Charlois geeft aan dat gemeente Rotterdam betrokken blijft en vraagt naar een concrete planning.

 • DCMR geeft aan dat in de dwangsom zeker een termijn komt: voor 1 april 2020 moet het bedrijf technische maatregelen hebben genomen.

Bewoners geven aan dat ze eigenlijk niets hebben aan een dwangsom, maar dat zij van de overlast af willen.

 • DCMR benadrukt dat er voldoende basis is voor een dwangsom. Zo wordt het bedrijf onder druk gezet om snel met maatregelen te komen om de overlast te beeindigen.

Een bewoner stelt voor nog een keer dezelfde meting te doen.

Waar ligt de grens van de overlast?

 • KAD: de referentievallen kunnen als een natuurlijke drempelwaarde worden gezien.

Bewoners vragen wat gedaan kan worden door de afvalverwerker om de overlast tegen te gaan.

 • De afvalverwerker zegt: er zijn wel ideeën. De voorraden gaan sneller van het terrein af. Er wordt gezocht naar maatregelen. Wij zijn de bron, de overlastveroorzaker en willen proberen de bron kleiner te maken. Vliegen zijn lastig te vangen. Er zijn heel veel aanbevelingen, maar de vraag is welke goed toe te passen zijn. Er zal gekeken worden naar de duwbakken. Volgens de afvalverwerker is er geen relatie, maar dat zal onderzocht worden. Ook geeft de afvalverwerker aan dat hij wel problemen wil oplossen, maar dat moet wel op een praktische manier. Hij zegt er serieus mee bezig te zijn.

Een bewoner vraagt zich af wie het bevoegd gezag is.

 • DCMR geeft aan dat de provincie het bevoegd gezag is. De DCMR voert uit.

Een bewoner vraagt bij wie ze kan aankloppen als de overlast niet gaat afnemen.
DCMR: dan kunt u de provincie aanspreken.

Een bewoner vraagt naar de rol van het Havenbedrijf in relatie tot de duwbakken.

 • Het Havenbedrijf geeft aan dat duwbakken geen overlast mogen veroorzaken en gaat aan de slag met het rapport.

Samenvatting en afspraken

Er is een verband gelegd tussen overlast van vliegen en de bron. Nu dit bekend is, zijn vooral het afvalverwerkingsbedrijf en de DCMR aan zet. Het doel van alle betrokken partijen is: geen overlast.
Gemeente Rotterdam gaat nadrukkelijk monitoren of er stappen worden gezet en wat die op gaan leveren en blijft samenwerken met de bewoners in de werkgroep.

Een lid van Wijplaat doet de oproep: ‘Iedereen is van harte welkom om mee te doen binnen het vliegenteam van Wijplaat.’

Zo kunt u een melding maken

Als u overlast ervaart van vliegen, meld dat dan bij DCMR Milieudienst Rijnmond. Geef daarbij aan of het gaat om overlast van vliegen in huis of buitenshuis. DCMR registreert deze klachten en kan onderzoek doen naar omliggende bedrijven. Vervolgens deelt DCMR de klachten met de gemeente die deze meldingen ook in de gaten houdt.

Veelgestelde vragen

Vliegen kunnen schadelijke bacteriën vervoeren die bij het landen achterblijven en zich daarna vermenigvuldigen. Lees meer over vliegen en gezondheid.

Dat is moeilijk te zeggen, het hangt ervan af hoe lang het duurt om de nodige maatregelen te treffen.

Het afvalverwerkingsbedrijf kan verschillende maatregelen nemen. Het KAD heeft aangegeven dat er maatregelen kunnen worden genomen die de overlast bestrijden alsook maatregelen die overlast in de toekomst voorkomen.

Na uitgebreid en langdurig onderzoek blijkt uit het rapport van het KAD dat de afvalverwerker op het zuiden van Heijplaat een grote bron van de vliegenoverlast is.

DCMR legt de afvalverwerker een Last onder Dwangsom op om ervoor te zorgen dat het bedrijf actief maatregelen neemt om overlast te voorkomen. De afvalverwerker is primair aan zet en moet zijn verantwoordelijkheid nemen. DCMR inspecteert intensief om te controleren of dit ook gebeurt.

Gemeente Rotterdam gaat monitoren welke afspraken worden gemaakt en het probleem wordt aangepakt.

Heeft u toch last van vliegen? Meld het dan bij DCMR.

Als gemeente zijn we verantwoordelijk en voor het welzijn van de Rotterdammers. Daarom monitoren wij hoe het probleem wordt opgepakt door de betrokken bedrijven.

 • Mogelijke voedselbronnen weg houden, door afval goed weg te gooien (zakken en containers goed sluiten)
 • Dierlijk mest zo snel mogelijkheid verwijderen (hondenpoep, volières, kattenbakken, enzovoort)
 • Minicontainers goed schoon houden
 • Dode vliegen in huis zo snel mogelijk verwijderen
 • De gebruiksaanwijzing van vliegenvangers goed opvolgen aangezien dode vliegen nieuwe vliegen aantrekken
 • Horren of andere wering aanbrengen
 • Goede informatie doorgeven bij het melden van overlast, via de website van DCMR.

Het opruimen van hondenpoep is op Heijplaat overal verplicht. Vogelpoep in uw volière of kippenren opruimen is uw eigen verantwoordelijkheid, maar wel een voorwaarde om overlast te voorkomen.

Zorg dat u afval aanbiedt in afgesloten zakken of dichte (mini)containers. Is de container op straat vol? Maak er dan een melding van via de pagina meldingen buitenruimte, via de BuitenBeter-app of door te bellen met 14 010.

Bij warm weer kan het soms voorkomen dat er maden in de minicontainer ontstaan. U kunt dit tegengaan door vleesresten te verpakken in papier of biologisch afbreekbaar plastic, zodat vliegen er niet bij kunnen. Als er toch maden ontstaan, reinig de container dan met heet water en een huishoudelijk schoonmaakmiddel.

Uit het onderzoek blijkt dat vooral de kamervlieg (Musca domestica) overlast geeft. De aasvliegen (Calliphoridae en Sarcophagidae) geven minder overlast. En kleine kamervliegen (Fanniidae) worden nauwelijks als overlastgevend ervaren.

Er zijn veel kamervliegen en aasvliegen gevonden in de vallen op het terrein van de plasticafvalverwerker.

\