Vliegenoverlast Heijplaat
Gepubliceerd op: 11-05-2018
Geprint op: 29-11-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vliegenoverlast-heijplaat/
Ga naar de hoofdinhoud

Bewoners van Heijplaat hebben regelmatig overlast van vliegen in hun omgeving. Onderzoek uit 2019 door het KAD (Kennis- en Adviescentrum Dierplagen) wijst uit dat SUEZ de meest waarschijnlijke bron van de vliegenoverlast op Heijplaat is.

Suez is een afvalverwerkend bedrijf gericht op inname en sortering van plastic en metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD).

DCMR , KAD, gemeente Rotterdam, SUEZ en de belangenorganisatie Stichting Wijplaat werkten hierin samen om de overlast aan te pakken.

Zo maakt u een melding van vliegenoverlast

Als u overlast ervaart van vliegen, meld dat dan bij DCMR Milieudienst Rijnmond, onder optie visuele hinder, ongedierte. DCMR registreert deze klachten en kan onderzoek doen naar omliggende bedrijven. Vervolgens deelt DCMR de klachten met de gemeente die deze meldingen ook in de gaten houdt.

Rapport lezen?

Een digitale versie van het volledige onderzoeksrapport vindt u op de website van DCMR. Er is ook een samenvatting beschikbaar:

Resultaten monitoringsonderzoek vliegenoverlast Heijplaat 2020

Sinds 2019 wordt door het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) onderzoek gedaan naar de oorzaak en aard van de overlast. Aan de hand van dat onderzoek is de conclusie getrokken dat SUEZ een grote bron is van de vliegenoverlast. Dit onderzoek is in 2020, in de periode 6 april tot en met 16 oktober, in opdracht van de gemeente Rotterdam herhaald.

Onderzoeksvragen

 1. aangeven of en in welke mate overlast van kamervliegen of vleesvliegen/aasvliegen optreedt in het woongebied van Heijplaat
 2. aangeven of eventueel genomen maatregelen in het gebied effect hebben op het aantal kamervliegen en vleesvliegen/aasvliegen
 3. bepalen welke soort(-en) vliegende insecten de veroorzakers zijn van overlast in 2020.

Vliegenvallen

Er zijn 18 vliegenvallen op en rond Heijplaat geplaatst. Deze zijn van april tot en met oktober wekelijks gecontroleerd. Door bewoners verzamelde overlastgevende vliegen zijn ook meegenomen in de monitoring. KAD verzamelde ze en stelde de vliegensoort vast.

Belangrijkste conclusies van het KAD

 • De situatie in 2020 is in vergelijking met 2019 bijna niet veranderd. Het aantal vliegen is vergelijkbaar en laat een duidelijk verband zien met het terrein van SUEZ.
 • Uit verschillende onderzoeken in 2019 en 2020 blijkt dat het door SUEZ gehanteerde plastic metaal en drankkartons (PMD) een uitstekende ontwikkelingsbron voor vliegen is.
 • Eventueel genomen maatregelen laten nog geen duidelijk resultaat zien, zowel op het aantal waargenomen vliegen, als de meldingen van inwoners.
 • Er zijn meer kamervliegen en vleesvliegen/aasvliegen gevonden in vliegenvallen, die dichterbij het terrein van SUEZ staan. De negen vallen, binnen een straal van 400 meter rond het terrein van SUEZ, vangen 91 procent van het totaal aantal gevangen kamervliegen en 74 procent van het totaal aantal gevangen vleesvliegen/aasvliegen.
 • Er werden in de monitoringsperiode in totaal 63.505 exemplaren van uit de familie vleesvliegen/aasvliegen (Calliphoridae en Sarcophagidae) gevangen. Van de kamervlieg (Musca domestica) zijn in totaal 554 exemplaren van de gevangen.

 • Er is een groot aantal aasvliegen/vleesvliegen waargenomen, dat een seizoensgebonden patroon laat zien. De gevangen kamervliegen laten een golvend verloop zien met één sterke uitschieter in week 23 (3 juni) en enkele kleinere pieken. Het aantal gevangen kamervliegen is zeer waarschijnlijk een onderschatting van het werkelijk aantal aanwezige kamervliegen. De vliegenvallen vangen namelijk maar een klein deel van het werkelijk aantal aanwezige kamervliegen. Daarnaast vinden aasvliegen/vleesvliegen vliegenvallen aantrekkelijker dan kamervliegen. Daarom worden de gevangen vliegen niet onderling vergeleken.
 • Uit monsters, die door inwoners bij het KAD ingeleverd konden worden, blijkt de kamervlieg de belangrijkste overlast veroorzakende vlieg.
 • Vliegen verplaatsen zich in hun leven gemiddeld tot maximaal twee kilometer in de omtrek vanuit hun ontstaansbron. De afstand tot het woongebied is zo klein dat vliegen door actieve (door te vliegen) of passieve (met de wind) verplaatsing makkelijk het woongebied kunnen bereiken.
 • De aanwezigheid van mogelijke deelbronnen in het woongebied op Heijplaat is vergelijkbaar met een gemiddelde woonwijk in Nederland, waar geen sprake is van grootschalige langdurige vliegenoverlast.

Aanbevelingen KAD

De aanbevelingen uit het rapport van KAD uit 2019 blijven onveranderd. Maatregelen om overlast van vliegen in de naburige woonwijk terug te dringen worden bij voorkeur gericht op het bronmateriaal: het ingezamelde PMD-afval.  Ook kunnen beheersmaatregelen, zoals wering en bestrijding, getroffen worden. Blijvende aandacht voor hygiëne rond aanwezige deelbronnen, zoals afvalbakken en rioolputten, blijven belangrijk.

Onze dank gaat uit naar de bewoners, die ondanks de coronaperiode, de moeite namen om vliegen te verzamelen. Dat is een vervelende en soms tijdrovende klus.

Laatste ontwikkelingen

Twee vliegenonderzoeken van start

In april starten er twee vliegenonderzoeken in Rotterdam. Voor het ene onderzoek worden, net als voorgaande jaren, vliegenvallen geplaatst op Heijplaat. Voor het andere nieuwe onderzoek gebeurt dat in andere wijken van Rotterdam. Beide onderzoeken zijn opgezet om te kunnen bepalen wat de populatie vliegen is en of genomen maatregelen helpen. De onderzoeken lopen tot oktober 2021.

Meer weten? Kijk dan op de website van DCMR.

DCMR is bij bedrijven op Heijplaat verantwoordelijk voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van de Wet Milieubeheer. DCMR heeft SUEZ een dwangsom opgelegd, zodat zij maatregelen treffen om de vliegenoverlast terug te dringen. De Voorzieningenrechter heeft de dwangsom opgeschort. DCMR kan hierdoor voorlopig de dwangsom niet opleggen.

Een aangescherpte vergunning, die ontwikkeling en verspreiding van vliegen zoveel mogelijk moet voorkomen, ligt ter inzage van 24 november 2020 tot en met 4 januari 2021.

DCMR neemt het initiatief tot het opstellen van een Plan van Aanpak om de vliegenoverlast terug te dringen. Hierin wordt samengewerkt met de gemeente, het KAD en de Provincie Zuid-Holland. Een voorstel voor dit Plan van Aanpak wordt 19 januari afgestemd met het vliegenteam van belangenvereniging WIJplaat. Ook SUEZ wordt bij dit Plan van Aanpak betrokken.

 • Geur
  Sinds kort wordt de lucht in de installatie afgezogen met een ventilator. De uitgestoten lucht wordt gezuiverd met een actief koolfilter. Dit is een proefopstelling.
 • Nieuwe elektrische vliegenvangers
  Samen met een specialist is de meest geschikte elektrische vliegenvanger geselecteerd. De oude en defecte lampen zijn vervangen door deze nieuwe vliegenvangers die een groter bereik hebben.
 • Bestrijdingsplan
  Zoals afgesproken met de vliegenwerkgroep, is er vaker en eerder bestreden met gif. Samen met Rentokil bedacht SUEZ een methode waarmee eigen personeel wekelijks het aantal gevangen vliegen per elektrische vliegenvanger vaststelt. Zo kunnen de (extra) bestrijdingen beter worden gepland en het beheersplan verder aangescherpt.
 • Gekoelde opslag
  Een proef met gekoelde opslag van de Tetrapakken (melk, yoghurt, fruitsap) lijkt te werken. De koele omgeving is niet aantrekkelijk voor vliegen.
 • Biologische bestrijding
  De bestrijding met sluipwespen is in het 3e kwartaal van 2020 opgestart. De ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd om te bekijken of deze methode kansen biedt.
 • Extra schoonmaak
  Er wordt vaker schoongemaakt. Technische aanpassingen moeten ervoor zorgen dat vervuiling afneemt en schoonmaken makkelijker wordt. Hierdoor neemt SUEZ een belangrijke voedingsbodem van vliegen weg.
 • Afzet aluminium tijdelijk lastig
  Problemen met de afzet van aluminium (blikjes) zorgde ervoor dat dit langer in de hal lag opgeslagen dan gewenst. Dat betekende tijdelijk meer insecten. In de hal zijn extra vliegenlampen opgehangen en extra bestrijdingen uitgevoerd. Inmiddels is de doorvoer weer normaal.

Belangenvereniging vliegenwerkgroep WIJplaat

De vliegenwerkgroep WIJplaat is vanaf 2019 nauw betrokken bij de uitvoer van het vliegen(monitor)onderzoek. Zij bevestigt de uitkomst van het monitoringsonderzoek. Ondanks de (beheers)maatregelen van SUEZ is de overlast van vliegen nog (veel te) groot. Zij melden dat stank iets lijkt te zijn afgenomen, overlast van vliegen niet.

Er is elke zes weken overleg tijdens het vliegenseizoen tussen het vliegenteam (bestaande uit bewoners van Heijplaat), DCMR, KAD en gemeente Rotterdam. Heeft u een vraag aan het vliegenteam? Wijplaat@gmail.com.

Plus:

 • Zij geven zelf aan als volwaardige en actieve gesprekspartner bij het vliegenonderzoek betrokken. Het probleem wordt onderkend door de burgemeester en Gedeputeerde Staten en er duidelijkheid is wie vanaf 2021 de regie neemt (DCMR)
 • SUEZ heeft verschillende maatregelen genomen tegen vliegen- en stankoverlast en heeft ook voor 2021 hiertoe extra middelen gekregen
 • SUEZ heeft ingezet op een betere communicatie met bewoners.

Min:

 • Handhaving door DCMR onder de huidige norm voor stank is onder niveau
 • Registratie van klachten van bewoners wordt belemmerd. Het nieuwe meldsysteem geeft minder mogelijkheden de soort overlast te specificeren
 • De juridische stappen tegen de stankoverlast liggen stil
 • Blijvende betrokkenheid van de gemeente bij het oplossen van het probleem en regievorming van DCMR moeten zich nog bewijzen
 • Nederland wil in 2050 100 procent circulair zijn. Dan wordt al het plastic gerecycled. Het is voor bewoners onaanvaardbaar dat SUEZ, vlak bij een woonwijk, ruimte krijgt om aan deze doelstellen te werken. Het woonplezier neemt af, Heijplaters met hun sociale netwerk op het dorp, hebben zelfs besloten te verhuizen.

Archief

Gemeente Rotterdam heeft van 6 april tot en met 16 oktober een monitoringsonderzoek laten uitvoeren naar de vliegenoverlast op Heijplaat. Het onderzoek is gedaan door KAD (Kennis- en Adviescentrum Dierplagen).

 • De situatie in 2020 is in vergelijking met 2019 bijna niet veranderd. Het aantal vliegen is vergelijkbaar.
 • Dat blijkt uit het aantal meldingen van inwoners en het aantal vliegen, dat is gevangen in hiervoor speciaal bevestigde vliegenvallen.
 • Het onderzoek laat zien dat er veel meer vliegen worden gevangen naarmate de vliegenvallen zich dichter bij het terrein van SUEZ bevinden.
 • Getroffen maatregelen hebben nog niet tot het gewenste resultaat geleid.
 • Het KAD adviseert om onderzoek en maatregelen te richten op het PMD-afval.

Graag hadden wij u persoonlijk tijdens een bijeenkomst over de aanpak van vliegenoverlast willen informeren. Helaas kan dat op dit moment niet, gezien de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte hoe wij, ieder met onze eigen rol en verantwoordelijkheid, de overlast monitoren en aanpakken. Aan het woord komen Stichting Wijplaat, DCMR, Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) en gemeente Rotterdam.

Vorig jaar is de bron van de vliegenoverlast op Heijplaat vastgesteld. Tijdens een bewonersavond in november is dat toegelicht. Sindsdien werken de stichting Wijplaat, DCMR, KAD en gemeente Rotterdam nauw samen om te bespreken hoe de overlast wordt aangepakt.

Het komende jaar plannen we dat:

 • DCMR een definitieve last onder dwangsom (LOD) oplegt aan SUEZ, waarin definitie van overlast wordt genoemd. Dit is gebeurd op 9 april
 • DCMR onderzoekt of de vergunning aan SUEZ moet worden gewijzigd. Het LOD- en het vergunningstraject kunnen lang duren, omdat SUEZ er bezwaar op kan maken (zienswijze) en daarna in beroep en hoger beroep kunnen gaan
 • DCMR, KAD en gemeente Rotterdam in het vliegenseizoen elke maand overleggen
 • de aanpak van vliegenoverlast gaandeweg het jaar wordt gemonitord
 • de samenwerking tussen de professionele partijen en het vliegenteam van Wijplaat wordt voortgezet. Hiervoor zijn verschillende tussentijdse overleggen gepland.

Het woord is aan…

Hieronder leest u wat de partijen schrijven die u anders op de avond had gehoord:

Stichting Wijplaat

Beste bewoners,

Graag wil ik u namens het vliegenteam van Wijplaat informeren over de gang van zaken betreffende de vliegen- overlast.

Inmiddels hebben wij als vliegenteam twee vergaderingen gehad met de gemeente Rotterdam, de DCMR en het KAD om te kijken hoe wij een vervolg kunnen geven op het onderzoek van 2019.

Daarbij was er een bewonersbijeenkomst gepland. Helaas door het coronavirus zijn zowel de vervolg vergaderingen als de bewonersbijeenkomst geschrapt tot nader order. Wij gaan ervan uit dat het KAD wel zijn onderzoek kan en mag voortzetten dit jaar.

Onderzoek voortzetten
Het onderzoek van 2019 heeft in ieder geval geleid tot het vaststellen van de vliegenoverlast en de oorzaak. Om een beter en sterker bewijs te krijgen van de overlast is het noodzakelijk dat wij dit jaar op dezelfde wijze het onderzoek voortzetten.

De gemeente Rotterdam en de DCMR hebben in ieder geval allebei het KAD opdracht gegeven voor verder onderzoek. De gemeente heeft eenzelfde opdracht verstrekt aan het KAD als in 2019. Daarbij heeft de DCMR een aanvullende opdracht gegeven om het KAD te laten monitoren en te bewijzen dat er een duidelijk verschil is tussen de vliegenoverlast op Heijplaat en de omringende wijken.

Wij als vliegenteam vinden dit een goede zaak en zijn enthousiast over de manier van aanpak.

SUEZ

Zoals afgesproken met de vliegenwerkgroep van Wijplaat zijn we dit jaar al eerder in het jaar preventief gaan bestrijden met gif. We blijven dit volgens ons vliegenbeheersplan doen en monitoren de hoeveelheid vliegen bij ons nauwgezet. Ook gaan we dit jaar alternatieve beheersmethoden onderzoeken.

Duwbakken in de haven
SUEZ heeft buiten Rotterdam een aantal duwbakken liggen met een voorraad PBD. Op dit moment varen we die duwbakken één voor één naar de kade om ze, voor het vliegenseizoen, leeg te maken. Door het Coronavirus kunnen er voorraden ontstaan waardoor we toch weer duwbakken nodig hebben, maar daar gaan we niet vanuit.

Renoveren en ventileren
SUEZ wil graag een goede buur en een goede werkgever zijn. We werken hard om de overlast voor de omgeving te beperken. Dat heeft consequenties voor het werkklimaat in de installatie. Dit jaar investeert SUEZ ruim een miljoen euro in verbetering van de omstandigheden voor werknemers en buren.

 • Renoveren en isoleren dak
  We renoveren en isoleren het dak van de hal van de sorteerinstallatie. Zo voorkomen we condens in de winter en opwarming van de ruimte in de zomer. De temperatuur in de hal wordt lager waardoor het werkklimaat verbetert en de kans op geuroverlast vermindert. Tijdens het vervangen van de lichtstraten is het dak overdag tijdelijk open. We proberen de werkzaamheden uit te voeren bij een gunstige windrichting. De werkzaamheden zijn gepland vanaf week 16.
 • Ventileren
  Door alle isolatiemaatregelen om geuroverlast te beperken, is het in onze hal erg bedompt. Daarom gaan we de hal afzuigen met een grote ventilator. De afgezogen lucht wordt gefilterd uitgestoten. Hiervoor plaatsen we een actief koolfilter. Zo verbetert niet alleen het werkklimaat maar ontsnapt er ook minder lucht door kieren en gaten waardoor er minder geur naar buiten komt.

Meer informatie vindt u op suez.nl/locaties/rotterdam/ksi.

DCMR

DCMR controleert de vergunning en handhaaft als het bedrijf overtredingen begaat.

Last onder dwangsom voor SUEZ
KAD voerde in 2019 in opdracht van gemeente Rotterdam een monitoringsonderzoek naar vliegende insecten op Heijplaat uit. Op basis van dit onderzoek is SUEZ aangewezen als bron voor de vliegenoverlast op Heijplaat. Daarop liet de DCMR op 3 december 2019 aan SUEZ weten een last onder dwangsom (LOD) op te willen leggen. SUEZ wordt zo verplicht om maatregelen te nemen om de vliegenoverlast te beëindigen.

Zienswijzen SUEZ
Als een toezichthouder een voornemen tot last onder dwangsom oplegt, dan kan een bedrijf een zienswijze daartegen indienen. In dit geval deed SUEZ dat ook. DCMR beoordeelt deze zienswijzen.

Acties DCMR
De ingediende zienswijze van SUEZ veranderde het standpunt van de DCMR over de LOD niet. DCMR stelde daarom in overleg met het KAD een plan op over de uitvoering van de LOD. In een LOD moet een norm zijn vastgelegd en DCMR heeft daarover intensieve afstemming met KAD.

In de LOD staat wanneer sprake is van een overtreding. In opdracht van DCMR doet KAD onderzoek bij zes huizen op Heijplaat en Pernis om te bepalen of de norm wordt overschreden.

Advies gezondheidsrisico's vliegenoverlast GGD
GGD Rotterdam Rijnmond stelde op verzoek van de gemeente een advies op. De GGD geeft in dit advies aan dat overlast door vliegen nadelig is voor de psychische en lichamelijke gezondheid. Bij de aanpak van de vliegenoverlast op Heijplaat gaat de voorkeur van de GGD uit naar het aanpakken van problemen bij de bron. In dit geval zoveel mogelijk voorkómen van de ontwikkeling van vliegen (vliegende insecten) bij de afvalopslag en –verwerking en het verhinderen dat vliegen daarbij vrijkomen in de woonomgeving.

Communicatie
DCMR drong er bij SUEZ op aan de communicatie met Heijplaat sterk te verbeteren. SUEZ zei toe hieraan invulling te gaan geven.

Bespreking met vliegenteam Wijplaat
Op 10 maart 2020 zijn de vorderingen rond de op te leggen last onder dwangsom besproken met het vliegenteam Wijplaat. De last onder dwangsom is 9 april 2020 aan SUEZ gestuurd. Op grond van de wet krijgt SUEZ daarna een termijn van zes weken om de overlast ongedaan te maken. Daarnaast bestaat voor SUEZ de mogelijkheid om bezwaar tegen de opgelegde last onder dwangsom in te dienen.

Maatregelen tegen geuroverlast SUEZ
De geurklachten op Heijplaat waren voor de DCMR aanleiding om Lasten onder dwangsom (LOD’s) op te leggen. SUEZ moest maatregelen treffen om de stankoverlast aan te pakken.

SUEZ trof vanaf 2017 diverse technische en organisatorische maatregelen. Deze maatregelen leidden tot een afname van het aantal geurklachten. Maar bleken nog niet afdoende. SUEZ wil daarom nu ook de sorteerhal gaan afzuigen via een actief koolfilter, zodat er geen geur meer waarneembaar is bij de woningen van Heijplaat.

Proef afzuiging
SUEZ wil via een proefneming nagaan of de aanvullende maatregelen afdoende zijn. Die proefneming past binnen de huidige vergunning van SUEZ. SUEZ moet daarvoor wel de nodige informatie aan de DCMR overleggen. Over de proefneming stelt DCMR vooraf een goedkeuringsbesluit op, waartegen bezwaar en uiteindelijk ook beroep mogelijk is.

Inspecties ten tijde van Corona
DCMR paste de fysieke controles bij bedrijven aan. Het uitgangspunt daarvoor zijn de richtlijnen van de Rijksoverheid. We bekijken per situatie en per dag hoe we invulling geven aan het uitvoeren van fysieke inspecties.

Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD)

Het KAD heeft ook in 2020 opdracht gekregen van de gemeente Rotterdam voor het inrichten en beheren van een monitoringssysteem voor vliegende insecten. Dit monitoringssysteem is erop gericht om de invloed van eventuele maatregelen die het afvalverwerkingsbedrijf eventueel neemt te kunnen meten.

Monitoren
Om dit te kunnen doen, wordt min of meer van hetzelfde monitoringssysteem gebruik gemaakt als in 2019. Op deze wijze kunnen de gegevens van beide jaren met elkaar worden vergeleken. Aangezien de ontwikkeling van vliegende insecten van vele factoren afhankelijk is, kan een goede vergelijking pas plaatsvinden na een langere meetreeks. De registraties worden wekelijks gerapporteerd aan de gemeente Rotterdam.

Trendanalyses
Gedurende de gehele meetperiode zullen er trendanalyses plaatsvinden op de registraties. Uit deze trendanalyses kunnen de conclusies worden getrokken met betrekking tot eventuele maatregelen die het afvalverwerkingsbedrijf heeft getroffen.

Determineren
Naast het inrichten en beheren van het monitoringssysteem, heeft het KAD opdracht gekregen voor het determineren van vliegen die door bewoners zijn gevangen.

Door deze determinaties is in 2019 de overlast veroorzakende soort vast kunnen worden gesteld en is daarmee van erg groot belang geweest voor de uitkomsten van het onderzoek.

Zodra het dit jaar kan, kunnen vliegen wederom worden aangeboden om te worden gedetermineerd door het KAD. Zo kan worden vastgesteld of de overlast veroorzakende soort nog steeds de kamervlieg betreft.

Gemeente Rotterdam

Als gemeente houden we contact met de betrokken partijen en de bewoners: houdt iedereen zich aan de afspraak en wat merken de bewoners van de aanpak?

Zoals het KAD al noemde, gaan zij onderzoeken hoe de situatie van vliegende insecten dit jaar is. Zo kunnen we vaststellen of de vliegenoverlast vermindert. Hiervoor komt KAD metingen doen op dezelfde locaties als vorig jaar.

Ook gaat het KAD vliegen determineren, net als vorig jaar. Door de corona-maatregelen is het nu niet mogelijk monsters aan te leveren. We informeren u hier later over.

In tegenstelling tot vorig jaar organiseren we in 2020 geen wekelijks spreekuur. De reden is dat er in 2019 heel beperkt gebruik van is gemaakt.

Bewonersbijeenkomst in november
Op 25 november 2020 organiseren we een bewonersbijeenkomst in de Huiskamer 2.0. Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten van de aanpak vliegenoverlast 2020 met u gedeeld. U ontvangt later dit jaar een uitnodiging.

Wat kunt u als bewoner doen?
Zodra het weer mogelijk is, verzoeken we u om monsters van vliegen in te leveren. Heeft u ondertussen overlast van vliegen of geuroverlast? Maakt u dan een melding bij DCMR.

Meer informatie
Kijk voor meer info op deze pagina, op de pagina Vliegen en op heijplaatonline.com. Heeft u vragen over deze nieuwsbrief? Mailt u dan naar Maljaerd den Hollander, wijkmanager: mj.denhollander@rotterdam.nl.

Sinds enkele jaren ervaren bewoners en bedrijven op Heijplaat overlast van vliegen. Gemeente Rotterdam gaf evenals in 2017 en 2018 ook in 2019 opdracht aan het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) om onderzoek te doen naar de bron van de vliegen. Het onderzoek duurde van april 2019 tot en met oktober 2019. De bevindingen van het onderzoek staan in een eindrapport (pdf). Dat is op de bewonersavond van 26 november gepresenteerd.

Lees hieronder het verslag van deze avond.

Betrokken partijen aan het woord

Bewonersvereniging Wijplaat
Wijplaat heeft met een vertegenwoordiging deelgenomen aan de projectgroep Vliegenoverlast en is blij met de samenwerking tijdens de onderzoeksperiode en met het resultaat van de onderzoeken. Wijplaat bedankt de bewoners van Heijplaat voor hun actieve en belangrijke bijdrage (monsters aanleveren en het doen van klachten).

Kennis- en adviescentrum Dierplagen (KAD)
De onderzoeker van het KAD licht de opzet en de resultaten van het onderzoek tot 2019 toe.
KAD dankt ook de bewoners voor het inleveren van monsters met gevangen vliegen. Dat was een cruciale bijdrage voor het vaststellen van de overlastgevende soort. Dit en het voortschrijdend inzicht van de materie en de meetmethodes hebben geleid tot het kunnen bepalen van de hoofdbron van de vliegenoverlast.
De conclusie van het onderzoek is: de kamervlieg is de overlastgevende soort. De bron hiervoor is gevonden in het huishoudelijk plastic dat wordt verwerkt bij het afvalbedrijf op het zuiden van Heijplaat.
Het KAD geeft aan dat er veel technische mogelijkheden zijn om de overlast aan te pakken. Die zijn in te delen in curatieve en preventieve maatregelen. Het is aan de afvalverwerker en de betroken overheden om hier nadere afspraken over te maken.

DCMR
De DCMR maakt vergunningen voor grote bedrijven en houdt toezicht op de geldende regelgeving, zowel op de vergunning als op de algemene regelgeving vanuit het Activiteitenbesluit. De DCMR voert deze zaken uit namens het bevoegd gezag, dat is in dit geval de Provincie Zuid-Holland.
De DCMR geeft aan dat het eindrapport aanleiding is om het volgende in gang te zetten:

 • Bekijken wat de mogelijkheden zijn om de voorwaarden van de vergunning uit te breiden
 • De DCMR heeft de volgende handhavingsinstrumenten:
  • Aanschrijving: de overtreder krijgt een termijn om de overtredingen ongedaan te maken
  • Last onder dwangsom: Als de overtreder de overtreding niet ongedaan maakt, volgt een dwangsom
  • Last onder bestuursdwang: De DCMR neemt de regie in handen om de overtreding ongedaan te maken. Wordt in de praktijk zeer uitzonderlijk opgelegd bij bijvoorbeeld acuut gevaar
 • Naar aanleiding van dit rapport gaat DCMR de afvalverwerker een dwangsom opleggen.

Gemeente Rotterdam
Gemeente Rotterdam heeft een externe deskundige ingehuurd om een onderzoek te doen naar de bron van de overlast: het KAD. Het doel van de gemeente is het wegnemen van de overlast. De gemeente zal (ook) in 2020 blijven monitoren of de noodzakelijke afspraken worden gemaakt en of dit resultaat zal hebben. Hiervoor maakt de gemeente samen met de werkgroep (waarin Wijplaat, DCMR, KAD en gemeente zijn vertegenwoordigd) een plan van aanpak 2020.

Vragen en opmerkingen van de aanwezigen

De duwbakken zijn al veel eerder als oorzaak genoemd, jammer dat er niet naar is geluisterd.

Bewoners hebben DCMR gevraagd een analyse te maken van het aantal en het type klachten.

 • DCMR geeft aan dat er een flink stijgende lijn van klachten is geweest, maar dat daar geen duidelijke trend uit te halen viel.

Bewoners vragen naar de dubbelrol van DCMR: vergunningverlener én toezichthouder.

 • DCMR geeft aan dat de afdeling vergunningen en toezicht compleet gescheiden zijn binnen de DCMR.

Is er een relatie tussen de (landelijke) beleidswijzigingen van verpakkingstypes (uitbreiding drankkarton), de verwerking bij het afvalverwerkingsbedrijf en de vliegenoverlast?

 • DCMR geeft aan dat de afvalverwerker binnen de grenzen van de vergunning blijft. De afvalverwerker geeft aan dat de samenstelling van het plastic afval is veranderd sinds 2011-2015.

Bewoners vragen naar het anders inzamelen van plastic afval, wat de gemeente gaat doen. Zal dit een positief effect hebben op de overlast op Heijplaat?

 • De gemeente geeft aan dat het plastic afval van gemeente Rotterdam niet op Heijplaat wordt verwerkt.

Bewoners missen in de presentatie van DCMR een doelstelling. Het punt ‘er mag geen overlast worden veroorzaakt’ vonden bewoners niet voldoende.

 • DCMR geeft aan dat het moeilijk is om de mate van overlast objectief vast te stellen. De regelgeving voor het voorkomen van overlast is heel algemeen opgesteld.

Een bewoner geeft aan dat de overlast niet hoger mag zijn dan uit de referentievallen blijkt.

 • DCMR geeft aan dat de overlast moet verminderen. Ook geeft DCMR aan dat ze gebonden zijn aan wettelijke regels voor vergunningen en handhaving. DCMR geeft aan dat bewoners kunnen reageren op het verlenen van vergunningen, voordat die definitief worden.

 Bewoners geven aan dat het verminderen van de overlast niet voldoende is: zij willen geen overlast.

 • Gemeente Rotterdam wil dit ook.

Gebiedscommissie Charlois geeft aan dat gemeente Rotterdam betrokken blijft en vraagt naar een concrete planning.

 • DCMR geeft aan dat in de dwangsom zeker een termijn komt: voor 1 april 2020 moet het bedrijf technische maatregelen hebben genomen.

Bewoners geven aan dat ze eigenlijk niets hebben aan een dwangsom, maar dat zij van de overlast af willen.

 • DCMR benadrukt dat er voldoende basis is voor een dwangsom. Zo wordt het bedrijf onder druk gezet om snel met maatregelen te komen om de overlast te beeindigen.

Een bewoner stelt voor nog een keer dezelfde meting te doen.

Waar ligt de grens van de overlast?

 • KAD: de referentievallen kunnen als een natuurlijke drempelwaarde worden gezien.

Bewoners vragen wat gedaan kan worden door de afvalverwerker om de overlast tegen te gaan.

 • De afvalverwerker zegt: er zijn wel ideeën. De voorraden gaan sneller van het terrein af. Er wordt gezocht naar maatregelen. Vliegen zijn lastig te vangen. Er zijn heel veel aanbevelingen, maar de vraag is welke goed toe te passen zijn. Er zal gekeken worden naar de duwbakken. Volgens de afvalverwerker is er geen relatie, maar dat zal onderzocht worden. Ook geeft de afvalverwerker aan dat hij wel problemen wil oplossen, maar dat moet wel op een praktische manier. Hij zegt er serieus mee bezig te zijn.

Een bewoner vraagt zich af wie het bevoegd gezag is.

 • DCMR geeft aan dat de provincie het bevoegd gezag is. De DCMR voert uit.

Een bewoner vraagt bij wie ze kan aankloppen als de overlast niet gaat afnemen.
DCMR: dan kunt u de provincie aanspreken.

Een bewoner vraagt naar de rol van het Havenbedrijf in relatie tot de duwbakken.

 • Het Havenbedrijf geeft aan dat duwbakken geen overlast mogen veroorzaken en gaat aan de slag met het rapport.

Samenvatting en afspraken

Er is een verband gelegd tussen overlast van vliegen en de bron. Nu dit bekend is, zijn vooral het afvalverwerkingsbedrijf en de DCMR aan zet. Het doel van alle betrokken partijen is: geen overlast.
Gemeente Rotterdam gaat nadrukkelijk monitoren of er stappen worden gezet en wat die op gaan leveren en blijft samenwerken met de bewoners in de werkgroep.

Een lid van Wijplaat doet de oproep: 'Iedereen is van harte welkom om mee te doen binnen het vliegenteam van Wijplaat.'

Veelgestelde vragen

Uit het onderzoek blijkt dat vooral de kamervlieg (Musca domestica) overlast geeft. De aasvliegen (Calliphoridae en Sarcophagidae) geven minder overlast. En kleine kamervliegen (Fanniidae) worden nauwelijks als overlastgevend ervaren.

Er zijn veel kamervliegen en aasvliegen gevonden in de vallen op het terrein van de plasticafvalverwerker.

Vliegen kunnen schadelijke bacteriën vervoeren die bij het landen achterblijven en zich daarna vermenigvuldigen. Lees meer over vliegen en gezondheid.

Dat is heel moeilijk te zeggen. De maatregelen die tot nu toe genomen zijn hebben nog niet tot verbetering geleid. Uit onderzoek blijkt nog steeds dat het aantal waargenomen vliegen niet is afgenomen.

Na uitgebreid en langdurig onderzoek blijkt uit het rapport van het KAD dat SUEZ de hoogstwaarschijnlijke bron van de vliegenoverlast op Heijplaat is.

 • DCMR legt SUEZ een Last onder Dwangsom op om ervoor te zorgen dat het bedrijf actief maatregelen neemt om overlast te voorkomen
 • DCMR inspecteert intensief om te controleren of dit ook gebeurt
 • DCMR werkt aan een aangepaste versie van de vergunning die voor SUEZ is opgesteld om het vliegenprobleem aan te pakken.

Inmiddels zijn er verschillende maatregelen genomen door SUEZ. We kunnen nog onvoldoende aantonen of dit effect heeft.

 • Inwoners: Klachten over overlast door vliegen en geur kunnen door inwoners bij DCMR worden gemeld
 • Bedrijven: DCMR is bij bedrijven op Heijplaat verantwoordelijk voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van de Wet Milieubeheer.

Als gemeente zijn we verantwoordelijk en voor het welzijn van de Rotterdammers. De gemeente Rotterdam is geen opdrachtgever of vergunningverlener van de veroorzakers van vliegenoverlast. Als betrokken partij controleren we of afspraken worden nagekomen en belangen van bewoners in de aanpak van vliegenoverlast worden gehoord.

Ook laten we monitoringsonderzoeken uitvoeren naar de vliegenoverlast en neemt de gemeente extra maatregelen om te voorkomen dat er externe bronnen (plekken die vliegen aantrekken) in de openbare ruimte ontstaan. We controleren regelmatig de ondergrondse containers en straatkolken (putten) en er wordt extra schoongemaakt.

 • Mogelijke voedselbronnen weghouden, door afval goed weg te gooien (zakken en containers goed sluiten)
 • Dierlijk mest zo snel mogelijkheid verwijderen (hondenpoep, volières, kattenbakken, enzovoort)
 • Minicontainers goed schoonhouden
 • Dode vliegen in huis zo snel mogelijk verwijderen
 • De gebruiksaanwijzing van vliegenvangers goed opvolgen aangezien dode vliegen nieuwe vliegen aantrekken
 • Horren of andere wering aanbrengen
 • Goede informatie doorgeven bij het melden van overlast, via de website van DCMR.

Het opruimen van hondenpoep is op Heijplaat overal verplicht. Vogelpoep in uw volière of kippenren opruimen is uw eigen verantwoordelijkheid, maar wel een voorwaarde om overlast te voorkomen.

Zorg dat u afval aanbiedt in afgesloten zakken of dichte (mini)containers. Is de container op straat vol? Maak er dan een melding van via de pagina meldingen buitenruimte, via de MeldR-app of door te bellen met 14 010.

Bij warm weer kan het soms voorkomen dat er maden in de minicontainer ontstaan. U kunt dit tegengaan door vleesresten te verpakken in papier of biologisch afbreekbaar plastic, zodat vliegen er niet bij kunnen. Als er toch maden ontstaan, reinig de container dan met heet water en een huishoudelijk schoonmaakmiddel.

Meer informatie