Vliegenoverlast Heijplaat
Gepubliceerd op: 11-05-2018
Geprint op: 21-01-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vliegenoverlast-heijplaat/
Spring naar het artikel

Bewoners van Heijplaat hebben regelmatig overlast van vliegen in hun omgeving. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) deed in opdracht van de gemeente een aantal keer onderzoek naar de vliegenoverlast. Ook DCMR voerde inspecties uit.

Het eindrapport van de KAD is afgerond. De belangrijkste conclusie is dat de bron van de overlast het afvalverwerkingsbedrijf op het zuiden van Heijplaat is.

KAD plaatste vallen en bewoners reikten monsters met vliegen aan, die werden gedetermineerd. Zo kon de bron van de overlast worden achterhaald.

Bewonersavond

Sinds enkele jaren ervaren bewoners en bedrijven op Heijplaat overlast van vliegen. Gemeente Rotterdam gaf evenals in 2017 en 2018 ook in 2019 opdracht aan het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) om onderzoek te doen naar de bron van de vliegen. Het onderzoek duurde van april 2019 tot en met oktober 2019. De bevindingen van het onderzoek staan in een eindrapport. Dat is op de bewonersavond van 26 november gepresenteerd.

Lees hieronder het verslag van deze avond.

Betrokken partijen aan het woord

Bewonersvereniging Wijplaat
Wijplaat heeft met een vertegenwoordiging deelgenomen aan de projectgroep Vliegenoverlast en is blij met de samenwerking tijdens de onderzoeksperiode en met het resultaat van de onderzoeken. Wijplaat bedankt de bewoners van Heijplaat voor hun actieve en belangrijke bijdrage (monsters aanleveren en het doen van klachten).

Kennis- en adviescentrum Dierplagen (KAD)
De onderzoeker van het KAD licht de opzet en de resultaten van het onderzoek tot 2019 toe.
KAD dankt ook de bewoners voor het inleveren van monsters met gevangen vliegen. Dat was een cruciale bijdrage voor het vaststellen van de overlastgevende soort. Dit en het voortschrijdend inzicht van de materie en de meetmethodes hebben geleid tot het kunnen bepalen van de hoofdbron van de vliegenoverlast.
De conclusie van het onderzoek is: de kamervlieg is de overlastgevende soort. De bron hiervoor is gevonden in het huishoudelijk plastic dat wordt verwerkt bij het afvalbedrijf op het zuiden van Heijplaat.
Het KAD geeft aan dat er veel technische mogelijkheden zijn om de overlast aan te pakken. Die zijn in te delen in curatieve en preventieve maatregelen. Het is aan de afvalverwerker en de betroken overheden om hier nadere afspraken over te maken.

DCMR
De DCMR maakt vergunningen voor grote bedrijven en houdt toezicht op de geldende regelgeving, zowel op de vergunning als op de algemene regelgeving vanuit het Activiteitenbesluit. De DCMR voert deze zaken uit namens het bevoegd gezag, dat is in dit geval de Provincie Zuid-Holland.
De DCMR geeft aan dat het eindrapport aanleiding is om het volgende in gang te zetten:

 • Bekijken wat de mogelijkheden zijn om de voorwaarden van de vergunning uit te breiden
 • De DCMR heeft de volgende handhavingsinstrumenten:
  - Aanschrijving: de overtreder krijgt een termijn om de overtredingen ongedaan te maken;
  - Last onder dwangsom: Als de overtreder de overtreding niet ongedaan maakt, volgt een dwangsom;
  - Last onder bestuursdwang: De DCMR neemt de regie in handen om de overtreding ongedaan te maken. Wordt in de praktijk zeer uitzonderlijk opgelegd bij bijvoorbeeld acuut gevaar;
 • Naar aanleiding van dit rapport gaat DCMR de afvalverwerker een dwangsom opleggen.

Gemeente Rotterdam
Gemeente Rotterdam heeft een externe deskundige ingehuurd om een onderzoek te doen naar de bron van de overlast: het KAD. Het doel van de gemeente is het wegnemen van de overlast. De gemeente zal (ook) in 2020 blijven monitoren of de noodzakelijke afspraken worden gemaakt en of dit resultaat zal hebben. Hiervoor maakt de gemeente samen met de werkgroep (waarin Wijplaat, DCMR, KAD en gemeente zijn vertegenwoordigd) een plan van aanpak 2020.

Vragen en opmerkingen van de aanwezigen

De duwbakken zijn al veel eerder als oorzaak genoemd, jammer dat er niet naar is geluisterd.

Bewoners hebben DCMR gevraagd een analyse te maken van het aantal en het type klachten.

 • DCMR geeft aan dat er een flink stijgende lijn van klachten is geweest, maar dat daar geen duidelijke trend uit te halen viel.

Bewoners vragen naar de dubbelrol van DCMR: vergunningverlener én toezichthouder.

 • DCMR geeft aan dat de afdeling vergunningen en toezicht compleet gescheiden zijn binnen de DCMR.

Is er een relatie tussen de (landelijke) beleidswijzigingen van verpakkingstypes (uitbreiding drankkarton), de verwerking bij het afvalverwerkingsbedrijf en de vliegenoverlast?

 • DCMR geeft aan dat de afvalverwerker binnen de grenzen van de vergunning blijft. De afvalverwerker geeft aan dat de samenstelling van het plastic afval is veranderd sinds 2011-2015.

Bewoners vragen naar het anders inzamelen van plastic afval, wat de gemeente gaat doen. Zal dit een positief effect hebben op de overlast op Heijplaat?

 • De gemeente geeft aan dat het plastic afval van gemeente Rotterdam niet op Heijplaat wordt verwerkt.

Bewoners missen in de presentatie van DCMR een doelstelling. Het punt ‘er mag geen overlast worden veroorzaakt’ vonden bewoners niet voldoende.

 • DCMR geeft aan dat het moeilijk is om de mate van overlast objectief vast te stellen. De regelgeving voor het voorkomen van overlast is heel algemeen opgesteld.

Een bewoner geeft aan dat de overlast niet hoger mag zijn dan uit de referentievallen blijkt.

 • DCMR geeft aan dat de overlast moet verminderen. Ook geeft DCMR aan dat ze gebonden zijn aan wettelijke regels voor vergunningen en handhaving. DCMR geeft aan dat bewoners kunnen reageren op het verlenen van vergunningen, voordat die definitief worden.

 Bewoners geven aan dat het verminderen van de overlast niet voldoende is: zij willen geen overlast.

 • Gemeente Rotterdam wil dit ook.

Gebiedscommissie Charlois geeft aan dat gemeente Rotterdam betrokken blijft en vraagt naar een concrete planning.

 • DCMR geeft aan dat in de dwangsom zeker een termijn komt: voor 1 april 2020 moet het bedrijf technische maatregelen hebben genomen.

Bewoners geven aan dat ze eigenlijk niets hebben aan een dwangsom, maar dat zij van de overlast af willen.

 • DCMR benadrukt dat er voldoende basis is voor een dwangsom. Zo wordt het bedrijf onder druk gezet om snel met maatregelen te komen om de overlast te beeindigen.

Een bewoner stelt voor nog een keer dezelfde meting te doen.

Waar ligt de grens van de overlast?

 • KAD: de referentievallen kunnen als een natuurlijke drempelwaarde worden gezien.

Bewoners vragen wat gedaan kan worden door de afvalverwerker om de overlast tegen te gaan.

 • De afvalverwerker zegt: er zijn wel ideeën. De voorraden gaan sneller van het terrein af. Er wordt gezocht naar maatregelen. Wij zijn de bron, de overlastveroorzaker en willen proberen de bron kleiner te maken. Vliegen zijn lastig te vangen. Er zijn heel veel aanbevelingen, maar de vraag is welke goed toe te passen zijn. Er zal gekeken worden naar de duwbakken. Volgens de afvalverwerker is er geen relatie, maar dat zal onderzocht worden. Ook geeft de afvalverwerker aan dat hij wel problemen wil oplossen, maar dat moet wel op een praktische manier. Hij zegt er serieus mee bezig te zijn.

Een bewoner vraagt zich af wie het bevoegd gezag is.

 • DCMR geeft aan dat de provincie het bevoegd gezag is. De DCMR voert uit.

Een bewoner vraagt bij wie ze kan aankloppen als de overlast niet gaat afnemen.
DCMR: dan kunt u de provincie aanspreken.

Een bewoner vraagt naar de rol van het Havenbedrijf in relatie tot de duwbakken.

 • Het Havenbedrijf geeft aan dat duwbakken geen overlast mogen veroorzaken en gaat aan de slag met het rapport.

Samenvatting en afspraken

Er is een verband gelegd tussen overlast van vliegen en de bron. Nu dit bekend is, zijn vooral het afvalverwerkingsbedrijf en de DCMR aan zet. Het doel van alle betrokken partijen is: geen overlast.
Gemeente Rotterdam gaat nadrukkelijk monitoren of er stappen worden gezet en wat die op gaan leveren en blijft samenwerken met de bewoners in de werkgroep.

Een lid van Wijplaat doet de oproep: ‘Iedereen is van harte welkom om mee te doen binnen het vliegenteam van Wijplaat.’

Zo kunt u een melding maken

Als u overlast ervaart van vliegen, meld dat dan bij DCMR Milieudienst Rijnmond. Geef daarbij aan of het gaat om overlast van vliegen in huis of buitenshuis. DCMR registreert deze klachten en kan onderzoek doen naar omliggende bedrijven. Vervolgens deelt DCMR de klachten met de gemeente die deze meldingen ook in de gaten houdt.

Veelgestelde vragen

Vliegen kunnen schadelijke bacteriën vervoeren die bij het landen achterblijven en zich daarna vermenigvuldigen. Lees meer over vliegen en gezondheid.

Dat is moeilijk te zeggen, het hangt ervan af hoe lang het duurt om de nodige maatregelen te treffen.

Het afvalverwerkingsbedrijf kan verschillende maatregelen nemen. Het KAD heeft aangegeven dat er maatregelen kunnen worden genomen die de overlast bestrijden alsook maatregelen die overlast in de toekomst voorkomen.

Na uitgebreid en langdurig onderzoek blijkt uit het rapport van het KAD dat de afvalverwerker op het zuiden van Heijplaat een grote bron van de vliegenoverlast is.

DCMR legt de afvalverwerker een Last onder Dwangsom op om ervoor te zorgen dat het bedrijf actief maatregelen neemt om overlast te voorkomen. De afvalverwerker is primair aan zet en moet zijn verantwoordelijkheid nemen. DCMR inspecteert intensief om te controleren of dit ook gebeurt.

Gemeente Rotterdam gaat monitoren welke afspraken worden gemaakt en het probleem wordt aangepakt.

Heeft u toch last van vliegen? Meld het dan bij DCMR.

Als gemeente zijn we verantwoordelijk en voor het welzijn van de Rotterdammers. Daarom monitoren wij hoe het probleem wordt opgepakt door de betrokken bedrijven.

 • Mogelijke voedselbronnen weg houden, door afval goed weg te gooien (zakken en containers goed sluiten)
 • Dierlijk mest zo snel mogelijkheid verwijderen (hondenpoep, volières, kattenbakken, enzovoort)
 • Minicontainers goed schoon houden
 • Dode vliegen in huis zo snel mogelijk verwijderen
 • De gebruiksaanwijzing van vliegenvangers goed opvolgen aangezien dode vliegen nieuwe vliegen aantrekken
 • Horren of andere wering aanbrengen
 • Goede informatie doorgeven bij het melden van overlast, via dcmr.nl/melding-maken.

Het opruimen van hondenpoep is op Heijplaat overal verplicht. Vogelpoep in uw volière of kippenren opruimen is uw eigen verantwoordelijkheid, maar wel een voorwaarde om overlast te voorkomen.

Zorg dat u afval aanbiedt in afgesloten zakken of dichte (mini)containers. Is de container op straat vol? Maak er dan een melding van via rotterdam.nl/meldingen, via de BuitenBeter-app of door te bellen met 14 010.

Bij warm weer kan het soms voorkomen dat er maden in de minicontainer ontstaan. U kunt dit tegengaan door vleesresten te verpakken in papier of biologisch afbreekbaar plastic, zodat vliegen er niet bij kunnen. Als er toch maden ontstaan, reinig de container dan met heet water en een huishoudelijk schoonmaakmiddel.

Uit het onderzoek blijkt dat vooral de kamervlieg (Musca domestica) overlast geeft. De aasvliegen (Calliphoridae en Sarcophagidae) geven minder overlast. En kleine kamervliegen (Fanniidae) worden nauwelijks als overlastgevend ervaren.

Er zijn veel kamervliegen en aasvliegen gevonden in de vallen op het terrein van de plasticafvalverwerker.

\