Skaeve Huse
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/skaeve-huse/
Ga naar de hoofdinhoud

Om extreme woonoverlast tegen te gaan, zijn in Rotterdam Skaeve Huse gebouwd.

Deze bijzondere woonvorm met woonunits voor 15 overlastgevers is te vinden op een terrein aan de Soesterbergstraat, naast een bedrijventerrein tussen Overschie en Schiebroek.

Uitbreiding Skaeve Huse

In de Skaeve Huse krijgen overlastgevers verplicht intensieve begeleiding en zorg. Er is 24 uur per dag, 7 dagen per week toezicht en beheer. De 11 woonunits zijn inmiddels allemaal bewoond. Omdat er nog steeds vraag is naar plekken waar notoire woonoverlastgevers tot rust kunnen komen, heeft de gemeente in de eerste helft van 2021 op het terrein aan de Soesterbergstraat 4 extra woonunits geplaatst. Uitbreiding van de Skaeve Huse aan de Soesterbergstraat is vanuit kostenoogpunt de meest effectieve oplossing, omdat hier al 24-uurs toezicht aanwezig is.

Uit de afgelopen jaren blijkt dat de Skaeve Huse geen overlast in de omgeving veroorzaakt. Het vragen- en klachtennummer 010 - 440 10 70 dat 24 uur per dag bereikbaar is voor bewoners uit de omgeving, wordt vrijwel nooit gebeld.

Voor het uitbreiden van de Skaeve Huse moest het bestemmingsplan worden aangepast. De procedure hiervoor is inmiddels afgerond. Er zijn geen bezwaren (zienswijzen) ingediend tegen de uitbreiding.

Oplossing ernstige woonoverlastsituaties

Skaeve Huse is een bijzondere woonvorm bedoeld voor bewoners van de stad die zich niet aan een gewone woonomgeving aanpassen, omdat ze dit niet kunnen of niet willen. Skaeve Huse is onder begeleiding wonen, in een rustige omgeving, met weinig prikkels van buitenaf. Skaeve Huse zorgt ervoor dat woonoverlast tegengegaan wordt en dat de rust in straten en woonbuurten terugkeert. De Skaeve Huse-bewoners kunnen op termijn terugkeren naar woonwijken. Dit gebeurt alleen als ze geen woonoverlast meer veroorzaken. Skaeve Huse is niet bedoeld als 'eindstation'.

Bewoners

De bewoners van Skaeve Huse waren in hun normale woonomgeving notoire overlastgevers. We spreken over hardnekkige woonoverlast als een bewoner zich zo gedraagt, dat deze persoon daarmee omwonenden in hun eigen woning ernstige en langdurige overlast bezorgt. Voorbeelden van woonoverlast zijn: geluidoverlast, burenruzie, overlastgevend bezoek, onaangepast gedrag, stankoverlast en vervuiling.

In de Skaeve Huse wonen geen criminelen. Ook geen gezinnen met kinderen, voor kinderen tot 18 jaar is Skaeve Huse geen goede plek om op te groeien. De eerste bewoners arriveerden begin juli 2017.

Begeleiding bewoners

Op het terrein van de Skaeve Huse is een beheerder. De bewoners zijn verplicht om de begeleiding en zorg die ze nodig hebben, te aanvaarden. Deze regels staan in het huurzorgcontract. De begeleiding van de Skaeve Huse-bewoners is gericht op het stellen van grenzen en het brengen van regelmaat en rust. Daarnaast is er persoonlijke begeleiding vanuit zorginstellingen beschikbaar voor die bewoners die dat nodig hebben. Dat kan zijn: begeleiding bij zelfstandig wonen (koken, schoonmaken), budgetbeheer, dagbesteding, hulp bij verslaving, therapie, hulp van het wijkteam, of een combinatie hiervan.

De begeleiding is in principe gericht op terugkeer naar een normale woonsituatie. Terugkeer naar normaal wonen is alleen mogelijk als er aantoonbaar verbeterd gedrag is. Terugkeren naar de oude woning is zeker niet aan de orde.

Regels bewoners

De bewoners zijn huurder van een corporatiewoning. Zij moeten zich aan de afgesproken regels houden, net zoals andere mensen die een woning huren. De bewoner moet gewoon huur betalen voor de woning. De begeleiding en zorg die ze nodig hebben en de huisregels staan in het huurzorgcontract. De huisregels zijn samen met de beheercommissie waarin ook omwonenden zitting nemen, vastgesteld. Als een bewoner zich niet aan de afspraken houdt, kan de woningcorporatie het huurzorgcontract beëindigen.

Beheercommissie

Er is een beheercommissie voor Skaeve Huse gevormd. In deze commissie zitten bewoners uit Overschie en Schiebroek en ondernemers uit Hoog 16Hoven. Daarnaast nemen woningcorporatie Woonstad, de gemeente, de politie en de betrokken zorginstellingen deel. De beheercommissie is de eerste adviseur van de gemeente. In deze commissie komen onder andere vragen en klachten van omwonenden aan bod en de manier waarop die klachten worden afgehandeld.

Veelgestelde vragen over Skaeve Huse

Skaeve Huse biedt een oplossing aan extreme woonoverlastsituaties waarbij de leefbaarheid in wijken in het geding is. Skaeve Huse is een bijzondere woonvorm bedoeld voor die bewoners van de stad die zich niet aan een gewone woonomgeving aanpassen, omdat ze dit niet kunnen of niet willen. Skaeve Huse is onder begeleiding wonen in een rustige omgeving, met weinig prikkels van buitenaf. Skaeve Huse zorgt ervoor dat woonoverlast tegengegaan wordt en dat de rust in woonwijken terugkeert. De overlastgevers verhuizen, niet de slachtoffers. Skaeve Husebewoners kunnen op termijn terugkeren naar woonwijken. Dat gebeurt alleen als ze geen overlast meer veroorzaken. Skaeve Huse is niet bedoeld als 'eindstation'.

Het zijn kleine woningen van 36 m² met een eigen keukentje en douche en toilet. Voor Rotterdam wordt uitgegaan van 11 woningen en een ruimte voor een beheerder.

De naam komt uit Denemarken, waar de eerste Skaeve Huse zijn bedacht en betekent letterlijk ‘raar huis’, bedoeld voor mensen met 'rare' leefgewoonten.

Er is sprake van woonoverlast als een individuele bewoner zich regelmatig of structureel zo gedraagt, dat deze persoon daarmee omwonenden in hun eigen woning ernstige overlast bezorgt. Deze overlast heeft een grote negatieve invloed op de wijk. Voorbeelden van woonoverlast zijn: geluidsoverlast, drugsgerelateerde overlast, burenruzie, overlastgevend bezoek, onaangepast gedrag, stankoverlast en vervuiling. Woonoverlast komt in alle wijken van de stad voor.

Skaeve Huse lost twee zaken op. De buurt of straat waar veel overlast is, wordt van deze overlast verlost. Hiermee keert de rust in een straat terug en daarmee wordt het woonplezier en het veiligheidsgevoel van bewoners vergroot. Daarnaast voorkomt Skaeve Huse dat een
overlastgever op straat belandt en gaat zwerven, waardoor hij/zij opnieuw een probleem voor de stad gaat vormen. Mensen die in Skaeve Huse terecht komen zijn vaak gebaat bij een prikkelarme omgeving. Hun kwaliteit van leven wordt er vaak door verbeterd. Dit is goed voor
henzelf, maar ook voor de maatschappij: zij zullen de maatschappij minder geld kosten.

De gemeente Rotterdam heeft een team van woonoverlastcoördinatoren die de regie op ernstige woonoverlastzaken oppakken. Daarnaast zijn er interventieteams die een signalering en handhavingsfunctie hebben in de wijken.

Woonstad Rotterdam is verantwoordelijk voor de bouw, financiering en de exploitatie van Skaeve Huse.

Alle corporaties kunnen hiervoor personen aanmelden. De gemeente zal de selectie van de personen doen en het plaatsingsbesluit nemen.

Ja, dit is in het uiterste geval mogelijk, door artikel 174a van de Gemeentewet. De keuze is dan: òf op straat komen te staan òf bewoner te worden van een Skaeve Huse. Het is uiteindelijk aan de rechter om zich hierover uit te spreken. Er is hiervoor wel een goed dossier nodig. De gemeente heeft geen bevoegdheden tot gedwongen uithuisplaatsing bij woonoverlast.

Met drang en dreiging van sluiting van de woning en het perspectief van dakloosheid. Bewoners zal duidelijk gemaakt worden dat dit een goede oplossing is voor hun problemen, omdat ze zich niet kunnen aanpassen aan een gewone woonomgeving.

Het gaat vooral om personen waarbij andere middelen niet helpen, zoals bijvoorbeeld ambulante begeleiding, opname in een zorginstelling, buurtbemiddeling, handhaving, enz. Met gegevens van partners in de wijk, zoals de corporaties, het wijkteam, de
woonoverlastcoördinator, politie, GGD en buren worden meldingen besproken. De uiteindelijke beslissing ligt bij de gemeente Rotterdam.

Bij de gemeente zijn in 2013 via internet en het servicenummer 14 010 ongeveer 1.800 overlastmeldingen binnengekomen. Bij de deelgemeenten zijn ook nog eens 700 meldingen rechtstreeks binnengekomen (deze kunnen deels overlappen), wat het totaal op zo’n 2.500 meldingen brengt. Van de 1.800 meldingen bij de gemeente ging het in 2013 om ongeveer 700 meldingen van woonoverlast direct gerelateerd aan de eigen woning. De overige meldingen gingen om geluidoverlast indirect gerelateerd aan de woning (verkeer, werkzaamheden, horecaondernemingen, evenementen).

In andere Nederlandse gemeenten staan al langer Skaeve Huse, zoals in Amsterdam (pdf) en Tilburg (pdf). Lees meer over Skaeve Huse op de website Platform 31 en in het rapport van het SEV-onderzoek naar Skaeve Huse (pdf).

In een evaluatieonderzoek (SEV, 2010) wordt geconcludeerd dat Skaeve Huse een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van burenoverlast in woonbuurten en dat Skaeve Huse bewoners niet of nauwelijks overlast veroorzaken voor de aangrenzende wijk. Bewoners van Skaeve Huse waarderen deze vorm van huisvesting positief: zij komen tijdelijk tot rust door een stabiele woonsituatie. Er is sprake van een win-win situatie: zowel de overlastgevers zelf als hun buren hebben baat bij deze oplossing. Betrokken hulpverleners, woningcorporaties en gemeenten zijn eveneens positief gestemd.

Door het instellen van een beheercommissie wordt er continu geëvalueerd en maandelijks aan de gemeente gerapporteerd.

Over de plek

Rotterdam kent veel voorzieningen voor maatschappelijke opvang. Schiebroek scoort niet bovengemiddeld als het gaat om het aantal voorzieningen voor maatschappelijke opvang. Schiebroek scoort op veiligheid boven het gemiddelde van Rotterdam (Wijkprofiel 2014).

Vanaf 1 juli 2017 geldt er een parkeerverbod voor vrachtwagens aan de Soesterbergstraat.

Uit de evaluatie blijkt dat Skaeve Huse een succes is. De Rotterdammer wordt geholpen met het terugkrijgen van zijn/haar woonplezier, omdat overlastgevers worden weggehaald uit woonwijken. Een uitbreiding is hiermee gerechtvaardigd, want de Rotterdammer wordt hiermee geholpen. Ook blijkt uit de evaluatie dat Skaeve Huse niet voor overlast zorgt in de omgeving.

We zullen onderzoeken op welke plekken meer verlichting nodig is om een veiliger gevoel te creëren en op deze plekken meer verlichting plaatsen.

Het is geen tijdelijke voorziening. Als blijkt dat er toch overlast voor de omgeving ontstaat, zullen er direct maatregelen getroffen worden om deze overlast te stoppen.

De gebiedscommissies van Overschie en Hillegersberg-Schiebroek zijn door het college van Burgemeester en Wethouders geconsulteerd. De gebiedscommissies hebben een participatieproces in gang gezet, waarbij bewoners, ondernemers en belanghebbenden konden aangeven welke randvoorwaarden zij nodig vinden en waar ze bezwaren tegen hebben. Deze inbreng werd gebundeld in een advies dat meegenomen is in de besluitvorming door het College.

Het College heeft een kader vastgesteld met een aantal criteria waaraan de plaats moet voldoen.

 • De plek waar de Skaeve Huse komen, moet groot genoeg zijn om 10 tot 15 woonunits van 36 m2 te plaatsen. Elke woonunit heeft ook een beperkte buitenruimte (uiteindelijk zijn er 11 woonunits geplaatst, en het worden er ook niet meer).
 • Op de plek is ruimte voor een unit voor de beheerder.
 • De locatie moet binnen de grenzen van de gemeente Rotterdam zijn. Skaeve Huse liggen niet in of direct naast een woonwijk maar staan op afstand van bestaande woningen. Uitgangspunt van het College is dat de loopafstand tot de dichtstbijzijnde woningen minimaal 300 meter is. De locatie ligt uit het directe zicht van woonlocatie(s) maar is wel zichtbaar zodat de politie de Skaeve Huse kan zien tijdens surveillances.
 • De locatie is goed bereikbaar voor hulpdiensten.
 • Skaeve Huse worden ontwikkeld op het grondgebied van de gemeente.
 • Woonstad Rotterdam doet de bouw, beheer, exploitatie en financiering. De bouw omvat de aanleg van de toegang tot de locatie, verharde paden, fundering, units, nutsvoorzieningen en groen.
 • Aan de bewoners van Skaeve Huse wordt huur in rekening gebracht.
 • Tijdens de exploitatie functioneert een beheercommissie. In deze commissie hebben in ieder geval de volgende partijen zitting: omwonenden, Woonstad Rotterdam, de gemeente, de politie en de bij de Skaeve Huse betrokken zorginstellingen.

De loopafstand naar de dichtstbijzijnde basisscholen is (bron: Google Maps):

 • Goede Herderschool, Kastanjeplein: 1,2 kilometer
 • De Wilgenstam, Wilgenlei: 1,4 kilometer
 • Fatimaschool, Larikslaan: 1,6 kilometer
 • De Wilgenstam, Meidoornsingel: 1,8 kilometer
 • Basisschool Park 16Hoven, Tinbergenlaan: 1,8 kilometer
 • Kinderdagverblijf Prokino Kastanje aan het Kastanjeplein is op 1,2 kilometer loopafstand.
 • Kinderdagverblijf Bimbola aan de Xerxesweg is op 1,4 kilometer loopafstand.

In overleg met de beheercommissie zijn de criteria voor overlast vastgesteld. Deze overlast wordt gerapporteerd aan de gemeente. Bij gebleken overlast worden direct maatregelen genomen. Het sluiten van de plek kan een laatste oplossing zijn.

De plek ligt in het Bestemmingsplan HSL-Overschie en heeft daarin de bestemming 'Gemengde doeleinden II UW'. Met die bestemming zijn woningen mogelijk als er een uitwerkingsplan gemaakt wordt.

Over de omgeving

Er was geen inspraak in de zin dat bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden konden meebeslissen over de definitieve keuze van de plek. Na de locatiekeuze is er constant overleg geweest met de omgeving over alle aspecten van Skaeve Huse zoals het uiterlijk van de Skaeve Huse, contact met de woningcorporatie, gemeente en de beheerder. Er is een beheercommissie van omwonenden en andere belanghebbenden samengesteld die gedurende het hele project in overleg blijft met de gemeente. Vooral mensen uit de directe omgeving zijn gevraagd deel te nemen aan deze beheercommissie. Zij hebben het meeste belang bij het goed verlopen van dit project.

Er is een telefoonnummer voor klachten dat 24 uur per dag bereikbaar is: (010) 440 10 70. Dit nummer is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Er is een beheercommissie van omwonenden en belanghebbenden samengesteld. Deze commissie blijft gedurende het hele project in overleg met de gemeente en de woningcorporatie over de gang van zaken rond Skaeve Huse. Er is een beheerder aangesteld die aanwezig is op de plek van Skaeve Huse. De beheerder is aanspreekpunt voor vragen en klachten uit de omgeving.

Als u last hebt van uw buren, kunt u dit melden via telefoonnummer 14 010 of online via de website. Meldingen mogen ook anoniem gedaan worden. Er is ook gratis Buurtbemiddeling beschikbaar in de hele stad. Deze bemiddeling kunt u aanvragen via 14 010. Bij ernstige en acute problemen kan natuurlijk altijd de politie worden gebeld.

Over de bewoners van Skaeve Huse

Op de lijst van overlastgevers die bij de gemeente bekend is, staan mensen waarvan de verwachting is dat deze in de Skaeve Huse terecht zouden kunnen. Het aantal potentiële bewoners is ook afhankelijk van de andere mogelijkheden bij de aanpak van woonoverlast (bemiddeling, behandeling, enz.) maar momenteel heeft de gemeente 30 potentiële bewoners in het vizier.

Het eerste jaar komt er 24 uur per dag, 7 dagen per week beheer. Daarnaast is er persoonlijke begeleiding vanuit zorginstellingen beschikbaar voor die bewoners die dat nodig hebben. Dat kan zijn: begeleiding bij zelfstandig wonen (koken, schoonmaken), budgetbeheer, dagbesteding, hulp bij verslaving, therapie, psychiatrische of psychologische hulp, hulp van het wijkteam, of een combinatie hiervan.

Zoals iedere andere stadsgenoot kunnen deze mensen gaan en staan waar ze dat willen. Ze gaan ook het terrein af om boodschappen te doen en zullen dus zichtbaar zijn in de wijk.

De bewoners zijn huurder van een corporatiewoning. Zij moeten zich aan de afgesproken regels houden, net zoals andere mensen die een woning huren. Zij zijn verplicht om de begeleiding en zorg die ze nodig hebben te aanvaarden. Deze regels staan in het huurzorgcontract waarin is vastgelegd wat wel en wat niet mag in dit woonproject. Als een bewoner zich niet aan de afspraken houdt, kan de woningcorporatie het huurzorgcontract beëindigen.

Er komt niemand wonen die in de afgelopen 2 jaar veroordeeld is voor een misdrijf. Waarschijnlijk heeft een aantal toekomstige bewoners wel bekeuringen gekregen voor overtredingen die samenhangen met het bestaan als dakloze, zoals buiten slapen.

De bewoners van de Skaeve Huse zijn niet crimineel. Criminelen horen in de gevangenis thuis.

In de Skaeve Huse kunnen mensen komen wonen die drinken of drugs gebruiken. Het gaat dan wel om mensen die hun verslaving onder controle hebben, bijvoorbeeld doordat ze al lange tijd stabiel deelnemen aan een methadonprogramma of hun alcoholgebruik voldoende kunnen hanteren. Hun behandeling wordt voortgezet terwijl ze in de Skaeve Huse wonen. Er komen uitdrukkelijk geen mensen wonen met een overlastrisico als gevolg van hun verslaving, dus geen mensen die drugsdealers aantrekken of hun verslaving bekostigen door in te breken.

De bewoner zal gewoon huur moeten betalen voor de woning.

Er wordt uitgegaan van het feit dat een huurder zijn / haar oude woning op zal zeggen omdat hij / zij tenslotte ook gewoon huur moet betalen voor bewoning van Skaeve Huse. Voor een deel van de bewoners kan wonen in een Skaeve Huse een eindstation zijn, maar de bedoeling is dat het tijdelijk is en dat de bewoner door individuele begeleiding weer terugkeert naar een gewone woning of eventueel alsnog naar een zorginstelling. Terugkeer naar de oude woning is niet mogelijk.

Dit is sterk afhankelijk van de aard van de problematiek van een bewoner. Het kan zijn dat deze bewoner gedwongen opgenomen wordt in een zorginstelling. Het kan ook zo zijn dat hij / zij uitgezet wordt en zelf voor een andere woonoplossing zal moeten zorgen.

De beheercommissie is de eerste adviseur van de gemeente voor de veiligheid en leefbaarheid rond de Skaeve Huse. In deze commissie komen onder andere vragen en klachten van omwonenden aan bod en de manier waarop die klachten worden afgehandeld.

Klachten van omwonenden worden altijd serieus genomen. Er is intensief contact met de beheercommissie, om klachten goed op te pakken. Niet alleen bewoners en de gemeente zitten in de beheercommissie, maar ook instanties als zorginstellingen en de politie.

Het beheer is meegenomen in de totale begroting. Goed beheer en goede begeleiding zijn belangrijke voorwaarden voor de vestiging van Skaeve Huse.

We spreken over hardnekkige woonoverlast als een individuele bewoner zich regelmatig of structureel en langdurig zo gedraagt, dat deze persoon daarmee omwonenden in hun eigen woning ernstige en langdurige overlast bezorgt. Voorbeelden van woonoverlast zijn: geluidoverlast, burenruzie, overlastgevend bezoek, onaangepast gedrag, stankoverlast en vervuiling. De toekomstige bewoners zijn notoire overlastgevers die nu in een normale woning wonen. Eerdere aanpak en zorg hebben niet voor aanpassing van het gedrag gezorgd.Om voor huisvesting in Skaeve Huse in aanmerking te kunnen komen moet de overlastgever niet ergens anders terecht kunnen. Er komen geen kinderen onder de 18 jaar of criminelen in de Skaeve Huse wonen.

Bewoners met psychische problematiek krijgen een huurzorgcontract. De benodigde zorg moeten ze accepteren, anders is huisvesting in de Skaeve Huse voor hen niet mogelijk. De bewoners krijgen begeleiding van zorgverleners, passend bij hun persoonlijke situatie.

Als er al meer kandidaat-bewoners zijn dan dat er Skaeve Huse zijn, dan moet de gemeente opnieuw zoeken naar een geschikte plaats en opnieuw alle wettelijke procedures en besluitvorming doorlopen. De gemeente mag niet zomaar ergens uitbreiden.

Over de procedure

Het gaat hier om een plaats met bestemming ‘wonen’ aan de Soesterbergstraat, binnen de grenzen van de gemeente. De plek ligt op ruime afstand van woningen maar is wel zichtbaar vanaf de straat, zodat de politie gemakkelijk de Skaeve Huse kan zien tijdens surveillances. De grond waarop de Skaeve Huse staan, is van de gemeente. Woonstad Rotterdam doet de bouw, beheer, exploitatie en financiering. De exploitatie is inclusief beheer en beheerder.

De gemeente kijkt naar de omgeving: ligt de plaats dicht bij een snelweg, het spoor, een school, winkelcentrum of woonwijk: allemaal zaken waar rekening mee wordt gehouden. Is de plek bereikbaar per openbaar vervoer of op loop- of fietsafstand van een wijk? Bewoners moeten zelf boodschappen doen. Verder wordt gekeken naar de landelijk geldende normen voor luchtvervuiling, geluidhinder, andere milieuaspecten en naar het bestemmingsplan. Er wordt ook uitgegaan van een ruime fysieke afstand tussen Skaeve Huse en overige delen van een wijk of gebied, zodat er geen persoonlijk contact hoeft te zijn tussen de verschillende groepen bewoners.

De criteria zijn als volgt:

 • ruimte voor 10 à 15 woningen (het zijn er uiteindelijk 11 geworden)
 • op grond in eigendom van de gemeente
 • grond geen industrie- of bedrijventerrein
 • geen bekende ontwikkeling gaande of aanstaande
 • 300 meter vanaf woningen
 • uit het directe zicht
 • aan (openbare) de weg
 • voorzieningen in de omgeving
 • positief advies na Quick Scan van afdeling Handhaving en DCMR (bouw- en milieuwetgeving)
 • positief advies van de politie en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

De gebiedscommissies Overschie en Hillegersberg/Schiebroek hebben een consulterende rol richting het College van B&W gehad over de plek. In Overschie bevindt zich de Soesterbergstraat. In Schiebroek wonen de meeste omwonenden.

Meer informatie

Voor vragen en klachten over Skaeve Huse kunt u bellen naar telefoonnummer 010 - 440 10 70. Dit nummer is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.

Mailen over Skaeve Huse?
Op deze website vindt u een groot aantal veel gestelde vragen over Skaeve Huse. Staat uw vraag er niet bij, bel dan naar het telefoonnummer van het Centrum Voor Dienstverlening (CVD):  010 - 243 81 00 of mail uw vraag naar info@cvd.nl.