Scheiden
Gepubliceerd op: 17-03-2017
Geprint op: 27-11-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/scheiden/
Ga naar de hoofdinhoud

Bent u gescheiden of gaat u uit elkaar? In Rotterdam vinden we het belangrijk dat als mensen scheiden, ze er samen goed uit komen. Niet alleen fijn voor u, maar ook zeker voor uw kinderen.

Heeft u vragen of wilt u advies? Kom dan naar het informatieloket Relatie, Ouders & Scheiding. Hier wordt u geholpen of doorverwezen naar gratis scheidingshulp.

Voor allerlei vragen van praktische of juridische aard, over scheidingsbemiddeling of over het ouderschap na scheiding kunt u terecht bij het informatieloket Relatie, Ouders & Scheiding.

Wanneer u gaat scheiden komt er veel op u af. Gevoelens van frustratie, boosheid, schaamte of verdriet zijn heel normaal. In de meeste gevallen zult u samen met uw ex-partner afspraken moeten maken voor de toekomst. Voor scheidende ouders geldt dat ze bijna in alle gevallen een ouderschapsplan moeten opstellen. Dat is niet altijd even makkelijk. Voor advies en informatie kunt u terecht bij het informatieloket Relatie, Ouders & Scheiding. Wanneer nodig verwijzen de medewerkers u door naar hulp en steun.  

Waar vindt u het informatieloket Relatie, Ouders & Scheiding?

U vindt het informatieloket in de Centrale Bibliotheek Rotterdam.

 • Adres: Hoogstraat 110, 2e verdieping, bij de inlooplocatie van het Centrum voor Jeugd & Gezin.

 • Openingstijden: U kunt terecht bij het Informatieloket Ouders & Scheiding op

  • woensdag van 10.00 uur tot 13.00 uur
  • vrijdag van 10.00 uur tot 13.00 uur.

Het loket tijdens deze uren ook bereikbaar via telefoon 010 - 498 15 55 of e-mail oudersenscheiding@rotterdam.nl.

Wie helpt u bij het informatieloket Relatie, Ouders & Scheiding?

Bij het loket werken ervaren medewerkers die u graag te woord staan, denk aan sociaal raadslieden, Vraagwijzerconsulenten en opvoedpedagogen van het Centrum voor Jeugd & Gezin. Wanneer nodig verwijzen ze u door naar de juiste hulp en (psychische) steun. Bijvoorbeeld een mediator of advocaat in de wijk waar u woont. Of een buddy van organisatie Villa Pinedo voor uw dochter of zoon.

Het is belangrijk om hoogoplopende ruzies en spanningen rondom een scheiding zoveel mogelijk te voorkomen. Zoek daarom op tijd hulp en steun. Met verschillende organisaties in onze stad helpen we gezinnen in scheiding om er samen goed uit te komen.

Hieronder vindt u een overzicht van scheidingshulp. Deze hulp is gratis beschikbaar voor de Rotterdammer. Voor sommige hulp is wel een doorverwijzing nodig. Informeer hiernaar bij het informatieloket Relatie, Ouders & Scheiding. Daar helpen ze u graag verder.

 • Avant Sanare, Ouderschap na Scheiding:
  Ouderschapsbemiddeling voor gescheiden ouders, kinderen worden ook betrokken.
  Bemiddelingsgesprekken gericht op het verbeteren van de communicatie tussen ouders onderling. Doel is te komen tot het maken en vastleggen van afspraken over allerlei zaken die spelen rondom de scheiding.
   
 • Avant Sanare, Dappere Dino’s:
  Kindtraining, voor kinderen van gescheiden ouders in de leeftijd van 6 tot en met 9 jaar.
  Gericht op het voorkomen van emotionele en gedragsproblemen door het bieden van een ondersteunende groepsomgeving waarin kinderen geleerd wordt om te gaan met spanningen als gevolg van de scheiding.
   
 • Avant Sanare, Stoere schildpadden:
  Kindtraining, voor kinderen van gescheiden ouders in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar.
  Na de training wordt verwacht dat kinderen minder angstproblemen ervaren, betere sociale competenties hebben ontwikkeld en positievere gevoelens hebben tegenover het gezin en tegenover henzelf.
   
 • Avant Sanare Enver Indigo SMWR (CJG), Ouderbijeenkomsten Rotterdam:
  Ouderbijeenkomsten voor gescheiden ouders of ouders in scheiding.
  Na het bijwonen van de bijeenkomst wordt verwacht dat ouders op een prettige manier inzicht hebben gekregen in hoe een kind een scheiding ervaart en wat de do’s & don’ts zijn met betrekking tot de invulling van het ouderschap na scheiding.
   
 • Enver, Omgangsbegeleiding Rotterdam:
  Omgangsbegeleiding voor gemotiveerde ouders die gescheiden zijn of gaan scheiden.
  Laagdrempelige begeleiding bij de omgang. Doel is bijdragen aan een goede oplossing voor wat betreft de omgang van het kind met beide ouders.
   
 • Indigo, KIES:
  Kindtraining, voor gemotiveerde ouders die gescheiden zijn of gaan scheiden.
  Laagdrempelige begeleiding bij de omgang. Doel is bijdragen aan een goede oplossing voor wat betreft de omgang van het kind met beide ouders.
   
 • SMWR, KIES:
  Kindtraining, voor kinderen in groep 4 tot en met 8 in het primair onderwijs en voor jongeren in het voortgezet onderwijs.
  Kinderen in echtscheidingssituaties. Gericht op het verwerken van de scheiding door het te leren begrijpen en het een plek te geven. Het is de bedoeling dat kinderen zich gehoord voelen. Ook heeft KIES als doel om kinderen te laten leren van hun eigen gevoelens en gedrag. Door creatieve opdrachten en spel leren kinderen praten over wat ze moeilijk vinden. Ook horen de kinderen van elkaar tijdens de training hoe zij met de scheiding omgaan.
   
 • Twinkeltje Opvoedondersteuning, New beginnings:
  Bijeenkomsten voor (pas)gescheiden ouders met kinderen (in de leeftijd van 3 tot en met 18 jaar).
  Een training die er op is gericht om ouders te leren hoe ze hun kinderen het best kunnen helpen bij de scheiding. Voor meer controle, balans en rust in het gezinsleven na een scheiding.
   
 • Villa Pinedo, Digitale ondersteuning van een ervaringsdeskundige jongvolwassene (buddy):
  Online buddy traject, voor kinderen en jongeren van gescheiden ouders, in de leeftijd van 10 tot en met 23 jaar.
  Doel is om kinderen met gescheiden ouders even gelukkig te laten opgroeien als kinderen zonder gescheiden ouders. Vooral bedoeld om kinderen hun hart te kunnen laten luchten over de scheiding van hun ouders.
 • Enver, Ouderschap na Scheiding (ONS) en Ouderschap Blijft (OSB):
  Ouderschapsbemiddeling al dan niet in combinatie met Omgangsbegeleiding. Voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar die in een complexe scheiding zijn verwikkeld.
  Doelen zijn dat kinderen een onbelast contact hebben met beide ouders volgens door ouders gemaakte afspraken. Ouders maken afspraken over zorg- en opvoedtaken. De communicatie over de kinderen verbetert. Ouders richten zich op hun ouderrol in de scheidingssituatie. Ouders geven de andere ouder een plek in het leven van hun kind.
  Omgangsbegeleiding: Doel is contact en omgang herstellen tussen kind en ouder.
  Er is een integrale samenwerking met Mentaal Beter Jong om maatwerk te bieden in trajecten waar er ook een GGZ vraagt ligt die passend is bij de vraag rondom ouderschap en scheiding.
  Er is een mogelijkheid om ouders(s) een maatwerk traject werken met beeld aan te bieden door middel van inzet VIB/VHT. Deze methode werkt met ouders aan positieve communicatie tussen ouder en kind, met de focus op de initiatieven van het kind.
   
 • Enver, Parallel Solo Ouderschap:
  Individueel traject voor ouders in een hoog-conflictscheiding die niet (meer) bemiddelbaar zijn. Al dan niet in combinatie met Omgangsbegeleiding.
  Ouders leren onafhankelijk van elkaar vorm te geven aan het ouderschap. Er is een duidelijke omgangsregeling tussen beide ouders en het kind / kinderen. Focus ligt op het verstevigen van de ouder-kindrelatie. Er is alleen contact tussen ouders als dit noodzakelijk is en bij voorkeur schriftelijk, communicatie kan ook via een tussenpersoon plaatsvinden. Kind kan onbelast contact hebben met beide ouders.
  Omgangsbegeleiding: Doel is contact en omgang herstellen tussen kind en ouder.
   
 • Enver, Kinderen uit de Knel:
  Groepstherapeutisch programma. Hulp voor ouders en kinderen (van 4 tot en met 18 jaar) wanneer kinderen bij een conflictscheiding klem dreigt te raken tussen beide ouders. Training in een oudergroep voor 6 ouderparen en een parallel lopende kindergroep.
  Het de-escaleren van de strijd tussen ouders staat centraal. Kinderen kunnen uiten hoe de strijd tussen hun ouders hen van binnen raakt. Daarnaast biedt de groep hen een lotgenotencontact. Ouders en kinderen kunnen van elkaar leren en elkaar ondersteunen.
   
 • Mentaal Beter / Horizon, Omgangshuis:
  Omgangsbegeleiding (en ouderschapsbemiddeling). Hulpvorm voor ouders en kind(eren) waarbij ouders verwikkeld zijn in een conflictscheiding en er geen contact tussen ouder en kind is.
  Methodiek: Doelen zijn het herstellen van het contact tussen ouder en kind en ouders komen tot afspraken waarbij het kind vrij van spanning contact kan hebben met beide ouders.
   
 • Mentaal Beter / Horizon, Ouderschap Blijft:
  Ouderschapsbemiddeling. Hulpvorm voor ouders en kind(eren) waarbij ouders verwikkeld zijn in een conflictscheiding en er wel contact is tussen kind en beide ouders.
  Doelen zijn dat ouders op constructieve wijze kunnen communiceren en afspraken kunnen maken over de opvoeding van de kinderen. Kinderen kunnen vrij van spanning contact hebben met beide ouders.
   
 • Mentaal Beter / Horizon, Parallel Solo ouderschap:
  Individueel traject voor ouders in een hoog-conflictscheiding waarbij bemiddeling niet is gelukt. Voorwaarde is dat over essentiële zaken zoals een omgangsregeling duidelijkheid is.
  Ouders leren onafhankelijk van elkaar vorm te geven aan het ouderschap. Er is een duidelijke omgangsregeling tussen beide ouders en het kind / kinderen. Focus ligt op het verstevigen van de ouder-kindrelatie. Er is alleen contact tussen ouders als dit noodzakelijk is en bij voorkeur schriftelijk, communicatie kan ook via een tussenpersoon plaatsvinden. Kind kan onbelast contact hebben met beide ouders.

Wat bedoelen we met scheiden?

Met scheiden bedoelen we alle vormen van het beëindigen van een relatie. Tussen gehuwden (getrouwd zijn), geregistreerd partners en samenwonenden met of zonder samenlevingscontract. Ook kan bij scheiding sprake zijn van het einde van een religieus huwelijk.

Voor professionals

Ook professionals kunnen in Rotterdam terecht bij het informatieloket Relatie, Ouders & Scheiding. Om te sparren over een moeilijke kwestie of voor actuele informatie over het huidige hulpaanbod. Wil je weten welke visie we als gemeente hebben om complexe scheidingen tegen te gaan?