Rotterdam The Hague Airport
Gepubliceerd op: 21-12-2018
Geprint op: 15-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rotterdam-the-hague-airport/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) vervoert ruim 2,1 miljoen passagiers per jaar (2019). Hiermee is het de derde luchthaven van Nederland.

De luchthaven RTHA staat regelmatig in de publieke belangstelling. Vaak gaat dit over de hoeveelheid vliegverkeer. Op deze pagina vindt u algemene informatie over de luchthaven en het luchthavenbesluit, de stichting Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA) en diverse verwijzingen naar andere nuttige bronnen.

Nieuws

In de vergadering van de Commissie Regionaal Overleg RTHA (CRO) heeft Rotterdam The Hague Airport uit de doeken gedaan hoe zij de route naar een aan te vragen Luchthavenbesluit voor zich ziet. RTHA wil een grondig participatietraject doorlopen om, met alle belanghebbenden, tot een door de regio gedragen aanvraag voor een nieuw luchthavenbesluit te komen. Dit wordt in de CRO breed ondersteund. Hiervoor is een onafhankelijk projectteam “Participatietraject RTHA” geformeerd. Die heeft als opdracht meegekregen om een zorgvuldig, transparant traject te doorlopen waarbij in gezamenlijkheid gezocht mag worden naar een toekomstscenario voor RTHA waarbij alle belangen zijn meegewogen. De gemeente Rotterdam draagt financieel bij aan dit projectteam.

Op de website van het projectteam en de luchthaven is meer informatie te vinden over het participatietraject. Bewoners kunnen zich wenden tot de bewonersvertegenwoordigers in de CRO. Zij vertegenwoordigen de inwoners en omwonenden in het overleg over een nieuw luchthavenbesluit. Alle vragen rondom het Participatietraject Luchthavenbesluit kunt u ook sturen naar info@luchthavenbesluit.nl. Informatie van de luchthaven over met name het luchthavenbesluit vindt u ook op de website.

Burgermeetnet geluid

Steeds meer burgers willen zelf geluid meten. De provincie Zuid-Holland heeft daarom een verkenning uitgevoerd voor een burgermeetnet voor geluid voor de bewoners rondom de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA). De verkenning richtte zich onder andere op de verwachtingen en wensen van. Waarschijnlijk zal Provinciale Staten Zuid-Holland dit jaar (2020) een besluit over het burgermeetnet nemen

Betekenis van de luchthaven

De luchthaven ligt in de polder Zestienhoven binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam. Rotterdam, Den Haag en de andere gemeenten in de regio hebben belang bij een goed functionerende regionale luchthaven. Zowel vanuit stedelijk als uit regionaal economisch oogpunt. Dit geldt voor het bedrijfsleven, de haven en het Haagse regeringscentrum. Maar ook de grote universiteiten en onderwijsinstellingen. Daarnaast is het inkomend toerisme van steeds groter belang.

Overleg over de luchthaven

De gemeente Rotterdam is lid van de Commissie Regionaal Overleg (CRO). De commissie bestaat verder uit vertegenwoordigers van provincie, gemeenten, bewoners, de luchthaven zelf en diverse belangenorganisaties. De commissie overlegt over het gebruik en de ontwikkeling van de luchthaven, waaronder hinder en overlast.  De vergaderingen van de CRO zijn openbaar. Op de website van CRO staan alle vergaderstukken en veel andere informatie over de ontwikkelingen rond de luchthaven. Daarnaast is er de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR) waarin de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en wethouders van de gemeenten Lansingerland, Rotterdam en Schiedam overleggen over hun beleid voor de luchthaven. De BRR neemt geen besluiten. Deze blijven voorbehouden aan de colleges, respectievelijk provinciale staten en de gemeenteraden. De BRR heeft geen eigen website.

Voorbereiding nieuw luchthavenbesluit

De aanvlieg- en vertrekroutes van het vliegverkeer liggen voor het grootste deel boven de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Schiedam. Om vooral geluidsoverlast te beperken, zijn er grenzen gesteld aan de toegestane hoeveelheid geluid door vliegverkeer. Deze grenzen liggen vast in een luchthavenbesluit op grond van de Wet Luchtvaart, momenteel de Omzettingsregeling uit 2013. Het luchthavenbesluit stelt ook beperkingen aan de ruimtelijke ontwikkelingen in de directe omgeving van het vliegveld (bijvoorbeeld bouw van nieuwe woningen). De luchthaven vraagt het nieuwe luchthavenbesluit aan. De minister van infrastructuur en waterstaat neemt het besluit. De leden van de BRR vinden dat de huidige vergunde geluidsruimte niet mag toenemen. Hun uitgebreide standpunt staat in het advies uit 2017 aan de minister van infrastructuur en waterstaat. In 2018 hebben zij laten onderzoeken of het helicopterverkeer van de politie en de traumadienst verplaatst kon worden naar elders in de regio. Ook is verkend of er een omgevingsombudsman aangesteld zou moeten worden. Eind 2018 deden Burgemeester en Wethouders hiervan verslag aan de Gemeenteraad. Alle informatie over de wettelijke procedure voor het nieuwe luchthavenbesluit, zoals de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen, verschijnt op de website PlatformParticipatie.nl.

Rotterdam The Hague Innovation Airport

Met het programma Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA) wil de luchthaven in samenwerking met Rotterdam en de regio meer bedrijvigheid in de luchtvaartsector aantrekken. Denk aan een zonnepark, elektrisch vervoer en de toepassing van schone brandstoffen. Alle projecten zijn gericht op het klimaat, een duurzame omgeving van de luchthavens en schone energie. Een eerste concreet project is bijvoorbeeld de ontwikkeling van een demonstratie- en proefinstallatie voor de productie van synthetische kerosine uit CO2 uit de buitenlucht.

Hinder of overlast melden

Als u hinder of overlast ervaart kunt u een melding doen bij de DCMR Milieudienst Rijnmond. Milieudienst Rijnmond (DCMR) heeft voor het melden van overlast ook een web-app ontwikkeld. U kunt de app via de QR-code op de site van DCMR downloaden. Dit najaar komt er een nieuwe versie die ook te downloaden zal zijn uit de Google Play store en de Apple store.
De DCMR registreert en analyseert de milieuklachten en/of meldingen over de luchthaven. Zij stellen ieder kwartaal een rapportage op die in de CRO wordt besproken. Eén keer per jaar volgt een uitgebreid analyserapport. Daarnaast doet de GGD regelmatig onderzoek naar hinderbeleving. Op de geluidbelastingkaart van onze gemeente kunt u per woning zien wat de geluidbelasting veroorzaakt door diverse bronnen, waaronder luchtvaart, is.

Een populaire app onder burgers die zelf vliegtuiggeluid willen meten is de app 'Explane'. Met deze app zijn geen meldingen van vliegtuiggeluid te maken bij de milieudienst DCMR.