Vernieuwing Rottekades
Gepubliceerd op: 23-09-2020
Geprint op: 16-01-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rottekades/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente wil meer groen en recreatie langs de Rotte in de binnenstad. Daarom worden delen van de Lombardkade en de Linker Rottekade opnieuw ingericht.

Rotterdam blijft groeien. Er komen steeds meer inwoners bij. Dan is het belangrijk om genoeg woningen te hebben, maar ook groene plekken waar bewoners hun vrije tijd kunnen doorbrengen. Daarom wil de gemeente de Rotte in de binnenstad aantrekkelijker maken. Om bijvoorbeeld te fietsen, wandelen, kano te varen of op een andere manier te genieten van het water. Zo hebben wij de kade langs het Grote Kerkplein al aangepakt en gaan wij dit binnenkort doen bij de Crooswijksebocht. Nu zijn de Lombard- en Linker Rottekade (kortweg: Rottekades) aan de beurt.

Wat gaat er veranderen?

Langs de Rottekades maken we bredere, doorgaande routes voor fietsers en wandelaars. We leggen een fietsbrug aan, zodat fietsers makkelijker de Linker Rottekade op en af kunnen rijden. De kades worden groener en bieden een mooi uitzicht op het water. Om hiervoor ruimte te maken, verdwijnen de parkeerplaatsen langs het water. De herinrichting combineren we met vervanging van het oude riool. Zo hoeft de straat niet twee keer open. 

Om welk gebied gaat het?

Informatie krijgen? Vragen stellen? Meedenken?

Helaas kon - door corona - de informatiebijeenkomst van 7 oktober 2020 niet doorgaan. Wel was het voor bewoners en bedrijven in de omgeving mogelijk hun vragen naar ons te mailen of een telefoongesprek te hebben met een van onze medewerkers. Ook kon een enquête worden ingevuld. Meer dan 60 mensen hebben dit gedaan, waarvoor hartelijk dank!

Alle inbreng heeft een plek gekregen in een reactiedocument. Deze gebruiken we om tot een ontwerp voor de Rottekades te komen. Wilt u het reactiedocument ontvangen? Mail dan naar: RottekadesSO@rotterdam.nl.

Hieronder leest u een korte samenvatting van de reacties.

Groen

We kregen veel positieve reacties over de herinrichting. Vooral dat de omgeving groener wordt, valt in goede aarde. Bewoners hebben behoefte aan meer groen op de kades, ook in de twee grotere gebieden langs het water die de gemeente speciaal voor dit doel heeft gereserveerd.

Afval

Langs de kades en in het Linker Rottekadehof is overlast van huisvuil en zwerfafval. De vraag om extra afvalbakken is dan ook groot. Ook is er het verzoek om de afvalcontainers die op de Lombardkade staan ondergronds te plaatsen. Wij gaan kijken of we allebei mogelijk kunnen maken.
Bewoners aan de Linker Rottekade vragen om meer verlichting om rondhangende mensen en wildplassen tegen te gaan. Voor de herinrichting maken wij een nieuw verlichtingsplan. Daarbij onderzoeken we of de huidige verlichting uw gevoel van veiligheid en de verkeersveiligheid voldoende waarborgt. Zo niet, dan zorgen wij voor extra verlichting.  

Parkeren

Mensen vragen zich af waar ze kunnen parkeren nu parkeerplaatsen verdwijnen. Wij begrijpen deze zorg, want de parkeerdruk in uw buurt is hoog. Tegelijkertijd moeten we meer ruimte maken voor fietsers, wandelaars en recreatie. Daarom zetten wij in op aanpassing van het huidige parkeerbeleid. Dat moet het aantal auto’s op straat omlaag brengen. Volgens ons zijn twee aanpassingen mogelijk:

  • Het verruimen van de tijden voor betaald parkeren. Op dit moment geldt betaald parkeren op de meeste dagen tot 18.00 uur. Door dit te verruimen, hebben parkeerders uit andere wijken of het centrum geen reden meer om hun auto in de buurt neer te zetten.
  • Het vergunningenplafond verlagen. Dat betekent dat nieuwe vergunningaanvragen op een wachtlijst belanden. Door eens in de zoveel tijd het maximum aantal vergunningen dat wij verstrekken verder te verlagen, ontstaat steeds meer ruimte op straat. Wanneer een bewoner verhuist en daar iemand voor in de plaats komt, betekent dat dus dat de nieuwe bewoner nog wel een vergunning krijgt voor de eerste auto, maar voor een tweede auto op een wachtlijst komt.

Voordat we deze maatregelen nemen, moeten we onderzoeken of dit de parkeerdruk in uw buurt voldoende verlaagt. Dit onderzoek plannen we in voor 2021. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om aan de Goudsesingel en in de Dirk Smitsstraat en Jonker Fransstraat de parkeerplaatsen juist uit te breiden.

Fietsparkeren

Bij de Lombardkade zijn fietsenrekken gewenst. Wij zullen die rekken plaatsen, op voorwaarde dat ze niet ten koste gaan van de resterende parkeerplaatsen voor de auto.

Fietspad doortrekken

Bij de Linker Rottekade vrezen bewoners dat het fietspad dat wordt aangelegd, zorgt voor geluidsoverlast door brommers, verkeersdrukte en onveiligheid. Hier houden wij rekening mee. Wij nemen twee maatregelen. Ten eerste gaan we het nieuwe fietspad aanwijzen als verplicht fietspad. Hiermee weren we alle tweewielers die harder dan 25 km per uur kunnen rijden. Zij zijn verplicht gebruik te maken van alternatieve routes, bijvoorbeeld via de Jonker Fransstraat. De tweede maatregel is dat we het fietspad niet tegen de gevel van de gebouwen aanleggen. Tussen de tuintjes/balkonnetjes van de bewoners en het nieuwe fietspad wordt een loopstrook van 1,50 meter aangelegd. We maken ook een hoogteverschil tussen het fietspad en de loopstrook. Zo blijven fietsers op het fietspad en kunnen bewoners altijd veilig de deur verlaten.

Verder overwegen we om bochten aan te brengen in de fietsbrug, zodat fietsers die naar beneden rijden hun snelheid moeten matigen. Bij de presentatie van ons eerste, zogeheten voorlopig ontwerp komen we op dit alles terug.

Contact met het water

Bij de Lombardkade is behoefte aan een steiger om te vissen of om je kano/sub in het water te laten. Als wij geld vinden voor die steiger, zullen wij die zeker plaatsen.

Zitplekjes/hangjongeren

Heel veel reacties gaan over overlast van luidruchtige hangjongeren. Dit speelt bij de Linker Rottekade, het Linker Rottekadehof en de Lombardkade. Over het plaatsen van zitjes krijgen we sterk uiteenlopende reacties. Een grote groep heeft behoefte aan zitjes om even te pauzeren tijdens een wandeling of te genieten van het uitzicht. Een ongeveer even grote groep wil geen zitjes uit vrees voor hangjongeren en geluidsoverlast. Wij gaan een beperkt aantal zitjes plaatsen langs het water, we zoeken naar locaties die zo weinig mogelijk overlast geven.

Programma Rivieroevers

Aanpassing van de Rottekades is onderdeel van het programma Rivieroevers. Ook voeren we hiermee de motie ‘Rotte Fietspad’ uit. Dat is een verzoek van de gemeenteraad aan de burgemeester en wethouders om de fietsroute die langs de Rotte loopt, door te trekken tot aan het centrum.

Hoe verder?

Wij nemen de reacties van bewoners en bedrijven in de omgeving mee in ons Programma van Eisen. Hierin staan alle uitgangspunten voor het nieuwe ontwerp van de Rottekades. Het programma wordt voor een advies voorgelegd aan de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk. Daarna gaan we aan de slag met het eerste, voorlopige ontwerp. Wij verwachten dit ontwerp in de zomer van 2021 te kunnen laten zien en zijn dan benieuwd naar uw mening. Daarna maken we het ontwerp definitief. Als alles volgens plan verloopt, worden de kades in 2023 opnieuw ingericht.

Meer informatie

Vragen of opmerkingen over de vernieuwing van de Rottekades? Stuur een e-mail mail die naar RottekadesSO@rotterdam.nl.