Prestatieafspraken woningcorporaties
Gepubliceerd op: 08-03-2017
Geprint op: 20-02-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/prestatieafspraken-woningcorporaties/
Spring naar het artikel

Gemeente Rotterdam en de Rotterdamse woningcorporaties werken al heel lang samen. Dat is vooral omdat Rotterdamse corporaties samen bijna de helft van de Rotterdamse woningvoorraad bezitten.

Hiermee zorgen ze voor de huisvesting van een groot deel van de Rotterdammers.

Woonbeleid

De gemeente bepaalt het woonbeleid, bijvoorbeeld in de vorm van een woonvisie. Dit ligt vast in de nieuwe Woningwet. Bij een nieuw woonbeleid zijn corporaties verplicht op 1 juli een bod uit te brengen op dat beleid. Herin geeft de corporatie aan hoe zij bijdraagt aan het woonbeleid. Dit bod moet uiterlijk voor 15 december worden omgezet in prestatieafspraken voor het volgende kalenderjaar. Dit is een cyclus die zich elkaar jaar herhaalt.

Rol van de huurdersorganisaties

Bij de onderhandelingen voor prestatieafspraken zitten drie partijen aan tafel:

 • de gemeente
 • de woningcorporatie
 • de huurdersorganisatie

De huurdersorganisaties bepalen zelf of zij alleen deelnemen aan het gesprek en adviseren, of dat zij ook de prestatieafspraken ondertekenen.

De Rotterdamse prestatieafspraken: gezamenlijke richtlijnen voor corporaties, huurdersorganisaties en de gemeente.

Juist door deze afspraken kan de gemeente zorgen dat de corporaties voor de stad en de Rotterdammers de meest gewenste invulling aan de uitvoering van het gemeentelijk woonbeleid geven. Daarnaast kunnen de afspraken initiatieven en financieringsstromen van gemeente en corporaties koppelen. Zo kan meer bereikt worden dan wanneer partijen los van elkaar handelen. De afspraken zijn trouwens geen doel op zich. Ze zijn een middel om samen te werken aan de aantrekkelijkheid van Rotterdam als woonstad. De gemeente en corporaties kunnen hiermee hun maatschappelijke activiteiten beter op elkaar afstemmen.

Prestatieafspraken 2020-2021

Infographic prestatieafspraken

Op 11 december zijn de prestatieafspraken met de woonpartners ondertekend voor de periode tot en met december 2021. 
Het zijn afspraken tussen de gemeente, de corporaties en (de meeste) van hun  huurdersorganisaties. De huurdersorganisaties van Woonstad/Stadswonen en Havensteder hebben de afspraken in het geheel niet ondertekend.

Per corporatie is een aparte afsprakenset ondertekend. Het zijn maatwerkafspraken, afhankelijk van de kenmerken van het bezit (type, segment, plaats en kwaliteit en toekomstbestendigheid) en de investeringsstrategie van een corporatie.

Woonpartners

De volgende wooncorporaties ondertekenden de afsprakenset:

 • Woonstad Rotterdam
 • Havensteder
 • Vestia
 • Woonbron
 • SOR
 • SSH
 • Laurens Wonen
 • Ressort Wonen
 • Woningbouwvereniging Hoek van Holland
 • BVOW
\