Pernis
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 10-07-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/pernis/
Spring naar het artikel

Pernis telt ongeveer 5.000 inwoners. Het is rustig, gemoedelijk, groen en Pernis heeft een interessante waterkant. Het is letterlijk een dorp in de haven, omsloten door de Nieuwe Maas, de industrie en de rijkswegen A4 en A15.

De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie Pernis. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Actueel

De gemeente is bezig met het opwaarderen van het Schalekampplein (metroplein), een van de maatregelen uit de Kleine Kernen aanpak. Het plein wordt groener, de fietsenstalling uitgebreid en de bushalte verplaatst.

Ook worden extra parkeerplaatsen toegevoegd. De eerste fase, het groener maken van het plein, start dit najaar. In april kon u via een onderzoek reageren op de groenplannen aan de hand van een schetsontwerp. Uw opmerkingen namen wij ter harte. Deze zijn verwerkt in het definitieve ontwerp.

Meer overzicht en open uitstraling plein

We begrijpen dat u meer groen wel ziet zitten, zolang het plein maar overzichtelijk blijft. Ook hecht u veel waarde aan veiligheid en voldoende verlichting op het plein. Daarom staan in het definitieve schetsontwerp minder fruitbomen, zodat het plein overzichtelijk blijft. Ook is de beplanting onder de bomen lager en komt het gras vol te staan met bloemen. Alles bij elkaar geven deze aanpassingen het plein een open uitstraling. Rondom het plein komen lichtmasten, zodat het plein ‘s avonds goed verlicht is. Ook houden we rekening met voldoende verharding als loopruimte, ook naar de fietsenstalling.

De plankaart en de impressie geven u een indruk van hoe het plein er later dit jaar uitziet. De stippellijn laat zien wat we dit jaar uitvoeren. Het verplaatsen van de bushalte en de extra parkeerplaatsen volgen in 2021. Wij denken met dit ontwerp straks een aantrekkelijk welkom te bieden voor bewoners en bezoekers van Pernis.

Meer informatie

Voor vragen over het ontwerp kunt u mailen naar gebiedpernis@rotterdam.nl.

De gemeenteraad heeft op 23 april een algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk ingevoerd. Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de verschillende gebieds-commissies, wijkraden en wijkcomités gevraagd om samen met de bewoners te onderzoeken of er een activiteit of evenement georganiseerd kan worden op Oudjaarsavond. Vooralsnog worden vuurwerkshows georganiseerd in het centrum van Rotterdam, Hoek van Holland en Nesselande. Voor de andere gebieden wordt gezocht naar ideeën. Zo ook in Pernis.

De gebiedscommissie Pernis nodigt u daarom van harte uit om een idee aan te dragen voor een activiteit op Oudjaarsavond tussen 22.00 uur en 01.00 uur, die jong en oud aanspreekt. En daarbij de huidige richtlijnen van het RIVM over het houden van 1,5 meter afstand in het achterhoofd te houden (op dit moment is immers nog niet bekend of de huidige maatregelen met Oud en Nieuw versoepeld zijn). De ingediende ideeën worden beoordeeld op de te verwachten kosten, de verschillende doelgroepen en de benodigde veiligheidsmaatregelen.

Gemeentepeiler

Voor het indienen van de ideeën voor Oudjaarsavond kunt u gebruik maken van de Gemeentepeiler. Dit is een gebruiksvriendelijke app voor de smartphone, waarmee u regelmatig uw mening kunt geven over thema’s en onderwerpen die spelen in uw dorp.

De gemeente bedankt iedereen die heeft gereageerd op de schets van het Schalekampplein: het plein voor het metrostation. We zijn erg blij met de interesse in de plannen. Totaal kwamen maar liefst 91 verschillende reacties binnen! Hiervan is meer dan de helft positief over de vergroening. Uit die reacties onderscheiden we vijf belangrijke punten:

1. Onderhoud

Verschillende inwoners van Pernis en bezoekers vinden dat het plein door de wijzigingen extra onderhoud vraagt en geeft aan dat dit een probleem zal zijn qua beheer. Anderen vinden extra groen op het plein zeer noodzakelijk. Bij het maken van deze schets is de afdeling beheer van de gemeente betrokken. Zij geven aan de vergroening te onderhouden.

2. Parkeren

Momenteel zijn haaks parkeren rondom het plein en parkeervakken onder de tunnel in de schets verwerkt. De uitbreiding van parkeerplaatsen staat gepland in fase 2. Er is wel al gereageerd op de parkeerplaatsen. Deze reacties waren wisselend: van de parkeeraanduidingen op de schets zijn een goed idee, tot de noodzaak om meer parkeerplaatsen. Daarom doen we voor de start van fase 2 (planvorming van deze fase start in 2021) nog een telling om na te gaan hoeveel parkeerplekken er op dat moment nodig zijn.

3. Vergroening: goede balans

De vergroening wordt positief ontvangen. Dat zorgt ervoor dat het plein past bij de omgeving.  Er zijn ook zorgen geuit over de veiligheid in verband met het beperken van het zicht op het plein en daarmee de sociale controle. Deze zorg nemen we serieus. Er wordt gekeken naar de verlichting van het plein, de hoeveelheid bomen, de positie van de bomen en de soort bomen om het zicht te verbeteren. Denk hierbij aan het hanteren van meer of verschillende zichtlijnen tussen de bomen door, waardoor je als bezoeker van het plein ook meer zicht hebt. Daarnaast worden de groenvakken verkleind, maar het idee van de boomgaard op het metroplein blijft behouden. Hier is ook juist positief op gereageerd. Er moet worden gezocht naar een balans.

4. Fietsparkeren

De fietsenstalling is een onderdeel van het totale project (fase 1 en fase 2). Er is vraag naar voldoende fietsnietjes. Mede daarom pakken wij de fietsenstalling groter aan en schuift deze ontwikkeling door naar de tweede fase van het project.

5. Zitrand

Verder is er positief gereageerd op de zitrand. Qua zitcomfort wordt gekeken naar oplossingen die ook voor ouderen comfortabel zijn.

Eind mei 2020 zou het definitieve ontwerp van het Metroplein in Pernis beschikbaar zijn. Het duurt langer dan verwacht om de interne afstemming van het nieuwe ontwerp te organiseren. In de tweede week van juni 2020 kunt u hier het definitieve ontwerp vinden.

Nieuwjaarstoespraak Wim van Kampen, lid van de gebiedscommissie Pernis. Uitgesproken tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari 2020.

Beste mensen,

Hartelijk welkom. Voor degenen die mij niet kennen. Mijn naam is Wim van Kampen. Namens de gebiedscommissie wens ik u allen een gezond Nieuwjaar toe.

Wat maakt tweeduizend twintig zo speciaal? Het is de tweede keer sinds onze jaartelling dat er sprake is van een combinatie van één en hetzelfde tiental. Het is daarom duizendtien jaar wachten op de volgende keer. Zo bezien is dit jaar specialer dan het millennium. Mijn punt heb ik alvast gemaakt.

In vogelvlucht zal ik jullie meenemen in de jaarlijkse ontwikkelingen van ons dorp.

Als eerste dank ik alle betrokkenen van bewonersinitiatieven voor hun inzet. Dit geldt ook voor de overige vrijwilligers. Vrijwilligers zijn de smeerolie van de samenleving.

Bouwen

Pernis is zoals de meesten van jullie weten een dorp dat zich qua inwonersaantal op de grens van het bestaansminimum bevindt.

Bouwen is dan ook het sleutelwoord voor de komende jaren.

Het afgelopen jaar zijn de woningen van ‘Hof van Pernis’ opgeleverd.

Gepland zijn drie woningbouwprojecten.

Het gaat om:

 • Arie den Arendplein
 • Velsenaerstraat
 • Madroel

Bouwen brengt ook herinrichten met zich mee.

De herinrichting ‘Buitenruimte rondom de Bonte Koe en de Ring’ is uitgevoerd. Het resultaat is ronduit geweldig.

Gepland zijn vier herinrichtingen.

Ik noem:

 • Aanleg fietspad aan de waterkant
 • Metroplein
 • Soetemanweg
 • Arie den Arendplein

De Bonte Koe

Een goed gevoel geeft de wijze waarop Huis van de Wijk De Bonte Koe wordt gebruikt. Voor zowel jong als oud is er wat te doen. Kortom: het bruist daar van de activiteiten. Mijn complimenten aan DOCK en de vrijwilligers.

Participatieplatformen

De participatieplatformen Stadsbeheer en Maatschappelijke Ontwikkeling en de Kerngroep Veilig zijn goed bezet.

Wat beter kan is het aantal bewoners dat structureel de vergaderingen van de gebiedscommissie bijwoont.

Aan de sfeer tijdens de vergaderingen kan het in elk geval niet liggen.

Gebiedskantoor

Het gebiedskantoor aan de Vroomstraat heeft een metamorfose ondergaan met behoud van de basisdiensten en gebruikmaking van de Vliegende Brigade Rotterdam.

Energietransitie

Pernis is een van de gebieden waar de gemeente zonne-energie wil opwekken. De locatie die wordt onderzocht is Robbenoord, de plek waar ooit het volkstuincomplex lag.

Gekeken wordt naar de mogelijkheid Pernis mee te laten profiteren van het zonnepanelen-park.

Kinderboerderij

Kinderboerderij Het Groene Woud ondergaat een transitie naar een educatief centrum. De gebiedscommissie volgt die ontwikkeling met belangstelling.

Woonbron

De commissie zit bovenop het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad Woonbron in prestatieafspraken.

Hiermee worden we gesteund door de Kleine Kernen Aanpak Pernis.

Kleine kernen

Pernis, Rozenburg en Hoek van Holland zijn kleine kernen met een eigen beleid.

Barbara Kathmann is daarvoor als enige wethouder verantwoordelijk. Hierbij spreek ik mijn vertrouwen in haar en rayondirecteur Jerry Wenting uit.

Na een paar conferenties in combinatie met klankbordgroepen bereiken we dit jaar de fase van doorpakken.

Kerngroep Veilig

De kerngroep Veilig zet zich samen met de politie en Toezicht en Handhaving van de gemeente in voor risicobeheersing.

De inzet vereist ook de oren en ogen van de bewoners.

Daarom mijn oproep om ontoelaatbare zaken te melden.

Bedenk dat zonder melding geen prioriteiten kunnen worden gesteld.

Uitsluitend meldingen zorgen voor een betrouwbare veiligheidsindex.

Tot slot

In het verlengde hiervan tot slot een zeer oude leefregel. Ook wel Gulden Regel genoemd. Het regelt het doen en laten van de mens.

Onder doen valt: Behandel een ander op dezelfde wijze zoals u ook door hen behandeld wilt worden.

Onder laten valt: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet.

Voor de liefhebbers vijf punten om over te filosoferen:

 1. De Gulden Regel is tijdloos en daarom onveranderlijk.
 2. In een wereld waarin alles verandert moet er dan ook iets wetmatigs zijn dat aan de leefregel ten grondslag ligt.
 3. Het is zelfs zo dat de wet de bron van alle kennis moet zijn.
 4. Als dat werkelijk zo is dan moet er ook een wetgever zijn.
 5. Ik ben het in elk geval niet.

Dezelfde liefhebbers wil ik er op wijzen niet op wetenschappelijke erkenning te rekenen. Dit omdat wetenschappers er van uit gaan dat het heelal en wij dus ook uit het NIETS is ontstaan. Vast staat dat de wereld met het naleven van de Gulden Regel beter af is.

Genoeg hierover: Laten we van dit speciale jaar iets moois maken. Dank u wel voor uw aandacht.

Wim van Kampen, gebiedscommissielid van Pernis

In 2019 staan de volgende werkgroepen gepland:

Datum Tijd Onderwerp
4 september 19.30-20-30 uur Werkgroep Maatschappelijke Ondersteuning
17 september 19.30-20-30 uur Werkgroep Veilig
2 oktober 19.30-20-30 uur Werkgroep Maatschappelijke Ondersteuning
22 oktober 19.30-20-30 uur Werkgroep Stadsbeheer
6 november 19.30-20-30 uur Werkgroep Maatschappelijke Ondersteuning
19 november 19.30-20-30 uur Werkgroep Veilig
4 december 19.30-20-30 uur Werkgroep Maatschappelijke Ondersteuning
10 december 19.30-20-30 uur Werkgroep Stadsbeheer

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies? Kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Nieuws

De visie is tijdens de gebiedscommissievergadering van op 25 februari 2020 vastgesteld:

Eerdere berichtgeving over de Visie Waterkant vindt u op Archiefweb.

Op 26 november was er een bewoners- en ondernemersavond, lees het verslag (pdf).

Gerda Kok-Nieuwenkamp (13-04-1950, Rotterdam) ontving op 14 december 2019 uit handen van burgemeester Aboutaleb een Koninklijke onderscheiding voor haar langdurige en belangeloze inzet voor de gemeenschap in Pernis. De door haar georganiseerde jaarlijkse evenementen zijn een uitstekende promotie voor Pernis. Niet alleen trekken zij steeds meer bezoekers richting Pernis, zij bevorderen ook de samenhang tussen lokale verenigingen, scholen, inwoners en ondernemers.

Dickens Festijn Pernis

Geïnspireerd door het festijn in Deventer organiseerde mevrouw Kok-Nieuwenkamp in 2015 een eerste kleine lokale Dickens-markt in Pernis. Dat was zo’n succes dat het evenement ook de jaren erop georganiseerd werd. Inmiddels is het Dickensfestijn een begrip in de wijde omgeving.

Hart en ziel

Andere jaarlijkse evenementen waarvan mevrouw Kok-Nieuwenkamp initiator en organisator was, zijn Carols in Pernis en het Smartlappenfestival. Daarnaast heeft zij zich jarenlang ingezet voor de viering van Koninginnedag en voor Toneelvereniging De Schouwspelers. Zij was daar naast verdienstelijk amateur-toneelspeelster ook bestuurslid, penningmeester, voorzitter en regisseur.

Burgemeester Aboutaleb zei in zijn speech: ‘Niets is u te veel. Van het organiseren van een groot evenement als Koninginnedag tot het naaien van kostuums. U voert alles met hart en ziel uit. Daarmee bent u de motor en verbindende kracht van heel veel evenementen.’

Het college was op vrijdag 22 november 2019 op bezoek in Pernis om met bewoners te praten. Heeft u het gemist? Lees dan het verslag hieronder of bekijk de terugblik (video, Facebook).

De twaalf nieuwbouwwoningen van het Hof van Pernis worden na de zomer opgeleverd.

De straatnaam, de Voorneveldstraat, is vernoemd naar H.C. Voorneveld, predikant van de Gereformeerde Kerk in Pernis van 1946 tot 1964, die zeer betrokken was bij zijn dorp Pernis.

Hij overleed in 1976 op 69-jarige leeftijd. Zijn zoon, de inmiddels 80-jarige Henk Voorneveld, onthulde op 2 juli het straatnaambord. De Voorneveldstraat sluit aan bij de straatnamen in de omgeving: Pastoriedijk en Ozingastraat.

Blij met nieuwe woningen

Gebiedscommissielid Mart Speelman is blij met de nieuwe woningen. ‘Jonge gezinnen houden de voorzieningen op peil, zoals winkels, basisscholen, huisartsen, fysiotherapeut en cultuur- en sportverenigingen. Natuurlijk zijn dat er niet genoeg, maar er zijn meer nieuwbouwplannen in de maak. Onder andere voor de drie voormalige voetbalvelden, het Arie den Arendplein en de Vermaetweg. En vlak bij woonzorgcentrum Havenlicht komen ook nieuwe woningen.’

Woonbron onderzoekt de toekomstwaarde van 133 eengezinswoningen van ‘Het Waterschip’ in Pernis.

Het gaat om woningen aan de Burgemeester Verduynstraat, Burgemeester Beyenstraat, Eibergenstraat, Lekkerkerkstraat, Polluxstraat, Van Drimmelenstraat, Velsenaerstraat en het Zevensterrenpad.

Deze woningen vertonen diverse bouwkundige gebreken zoals scheefstand, zwam- en scheurvorming. Ook zijn toilet, keuken en badkamer vaak verouderd. Uit onderzoek moet blijken of de woningen, na eventuele herstelwerkzaamheden, nog een (langere) periode verhuurd kunnen worden.

Onderzoeksresultaten

Woonbron verwacht de resultaten van het onderzoek in het voorjaar van 2019. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt besloten wat er met de woningen gaat gebeuren. Dit zal ook nog enkele maanden duren.

In afwachting van de resultaten van het onderzoek en het besluit over de toekomst van de woningen, staat op dit moment een aantal woningen leeg. Dit zijn vooral woningen met een flinke scheefstand en/of waar de kosten van het verhuur gereed maken van de woning zeer hoog zijn. Woningen waar de gebreken minder ernstig zijn, worden bij leegkomst opnieuw verhuurd. Hierbij wordt de nieuwe huurder uiteraard geïnformeerd over het (lopende) onderzoek.

Er gaan geruchten dat alle woningen worden gesloopt. Dit is niet meer dan een gerucht. Tot het onderzoek definitief is afgerond en een besluit is genomen, is niet te zeggen wat er met de woningen gaat gebeuren. Ook zouden er bijzondere doelgroepen (statushouders, zorg) in de woningen worden gehuisvest. Hier is geen sprake van.

De gebiedscommissie hoort graag wat er leeft in Pernis en betrekt bewoners bij nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door werkgroepen. Er zijn drie werkgroepen: Maatschappelijke Ontwikkeling, Veilig en Stadsbeheer.

De werkgroep Veilig werkt samen met politie en Toezicht en Handhaving en benoemt iedere vier maanden drie prioriteiten. Bij Maatschappelijke Ontwikkeling gaat het om voorzieningen, sport, cultuur en recreatie. De werkgroep praat met instellingen, verenigingen en kerken. Ook de meer kwetsbare groepen, zoals kinderen, jongeren, ouderen en mensen met een beperking krijgen aandacht. De deelnemers van de werkgroep Stadsbeheer houden onderwerpen in de gaten als het hondenlosloopbeleid, herinrichtingsplannen en rioleringswerkzaamheden en de ontwikkeling van de Waterkant.

Interesse om mee te praten in de werkgroep Maatschappelijke Ondersteuning of Stadsbeheer? Stuur dan een e-mail naar gebiedPernis@rotterdam.nl. Kijk voor vergaderdata onder het kopje werkgroepen.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de gebiedscommissie bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Gebiedscommissie Pernis, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen:

Niek Damen

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail nm.damen@gebiedscommissierotterdam.nl

Marie Hautot-de Jager

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail maa.hautot@gebiedscommissierotterdam.nl

Arie de Jager

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 14 010

E-mail a.dejager@gebiedscommissierotterdam.nl

Wim van Kampen

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 14 010

E-mail we.vankampen@gebiedscommissierotterdam.nl

Marjolijn van der Kemp

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail ma.vanderkemp@gebiedscommissierotterdam.nl

Rob van der Meer

Gebiedscommissielid (mei 2018)

Telefoon 14 010

E-mail r.vandermeer@gebiedscommissierotterdam.nl

Bas Ruizeveld de Winter

Gebiedscommissielid (december 2018)

Telefoon 14 010

E-mail b.ruizevelddewinter@gebiedscommissie.rotterdam.nl

Mart Speelman

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 14 010

E-mail m.speelman@gebiedscommissierotterdam.nl

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie.

Het is wenselijk dat een aanvrager van een bewonersinitiatief aanwezig is om aanvullende vragen te kunnen beantwoorden

Bewonersinitiatieven dienen op een openbaar, makkelijk toegankelijk (voor rolstoelen, rollators en kinderwagen, etc) terrein te worden gehouden, zodat iedereen aanwezig kan zijn bij een activiteit.

Bewonersinitiatieven worden in principe behandeld als de gebiedscommissie helder heeft welk budget voor bewonersinitiatieven beschikbaar is.

Bekijk het filmpje voor een voorbeeld van een bewonersinitiatief:

In 1164 wordt al gesproken over Pernis. Van oudsher was Pernis een boerendorp. In de 18e eeuw ontstaat de zeevisserij en vanaf de 19e eeuw ook een bloeiende zalmvisserij. In de jaren dertig van de vorige eeuw zijn rond het dorp havens aangelegd voor met name containeroverslag en de petrochemische industrie. Met de komst van de havens en het oprukken van de industrie in de 19e eeuw werd Pernis van een boeren- en visserijdorp een tuindorp in het Rotterdamse havengebied.

Qua leeftijdsopbouw valt 22 procent in de leeftijdscategorie 0-19 jaar, 60 procent in de categorie 20-64 jaar en de overige 18 procent zijn inwoners van 65 jaar en ouder. Pernis heeft naar verhouding aanzienlijk minder inwoners met een niet-westerse achtergrond dan het gemiddelde van Rotterdam, respectievelijk 9 procent tegenover 37 procent. Het dorpse karakter van Pernis komt tot uiting in een bloeiend verenigingsleven en de vele activiteiten die enthousiaste bewoners voor het hele dorp organiseren.

Pernis heeft een aantal basisvoorzieningen, waaronder een huisartsenpraktijk, een apotheek en twee basisscholen. Ook voor de dagelijks boodschappen kunt u er terecht. U kunt diverse sporten beoefenen en Pernis heeft een van de weinige openlucht zwembaden in de regio. En vindt u het niet in Pernis, dan is er een uitstekende ontsluiting naar het centrum van Rotterdam en gemeenten in de omgeving: een bus- en metroverbinding, directe aansluiting naar de A4 en A15, een fietstunnel naar Vlaardingen én een waternetsteiger voor vervoer met de watertaxi.

\