Pernis
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 27-11-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/pernis/
Ga naar de hoofdinhoud

Pernis telt ongeveer 5.000 inwoners. Het is rustig, gemoedelijk, groen en Pernis heeft een interessante waterkant. Het is letterlijk een dorp in de haven, omsloten door de Nieuwe Maas, de industrie en de rijkswegen A4 en A15.

De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie Pernis. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Nieuws

In december 2020 kregen de bewoners van Pernis een brief van de gemeente over het voorlopige inrichtingsplan van de Waterkant en de manier waarop zij daarop konden reageren. Ook de gebiedscommissie is toen om advies gevraagd. De informatie die wij hebben ontvangen, is gebruikt om het voorlopig ontwerp aan te passen naar een definitief ontwerp. Hierbij delen wij dit ontwerp met u en lichten we toe welke keuzes er gemaakt zijn.

Wijkagenda

De ontwikkeling van de Waterkant Pernis is één van de prioriteiten in de 'Wijkagenda 2019-2022'. Die ontwikkeling is goed voor het imago en de vitaliteit van het dorp. Daarnaast biedt de ontwikkeling van de waterkant kansen voor Rotterdam. Namelijk om ook deze rivieroever te ontwikkelen en de levendigheid van de stad te vergroten.

Terugblik presentatie voorlopig inrichtingsplan

In december 2020 kregen de Pernissers een brief van de gemeente over het voorlopige inrichtingsplan van de waterkant met de vraag om te reageren. Ook de gebiedscommissie is toen om advies gevraagd. Met de ontvangen informatie is het voorlopig ontwerp aangepast naar een definitief ontwerp.

Toelichting begrenzing project

Een getekende plattegrond van het projectgebied.

Er zijn veel reacties ontvangen met aandachtspunten voor het gebied rondom de waterkant. Meerdere aandachtspunten gaan ook over onderdelen die niet binnen de begrenzing van dit project passen. Dat is niet zorgelijk, want dat betekent dat we de komende jaren moeten blijven zoeken naar (financiële) mogelijkheden om aan al deze punten waar mogelijk en gewenst aandacht te geven. Dat willen we ook graag om Pernis nog mooier en leefbaarder te maken. Op de tekening ziet u het projectgebied (klik op de afbeelding voor een grotere versie).

Belangrijkste aanpassingen ontwerp per thema

 • Bereikbaarheid mindervaliden en entrees gebied
  De waterkant blijft bereikbaar voor mindervaliden. In het westelijke gedeelte zijn meerdere entrees die bereikbaar zijn voor mensen met een rolstoel of kinderwagen. Onlangs is het pad naar de waterkant langs de Radarpost vervallen. In plaats daarvan is de entree naar de waterkant westelijk gelegen van de radarpost bereikbaar gemaakt voor mindervaliden.
 • Bomenstructuur en beplanting
  Voor een betere verbinding naar en uitzicht op de waterkant, gaan we volgens het huidige plan bomen groeperen. Hiervoor moeten enkele bomen worden gekapt, verplaatst of nieuw aangeplant worden. Verder wordt de beplanting aangepast, zonder dat het oorspronkelijke beeld en de functie van het groen compleet verloren gaan. Wat ontstaat zijn een zichtbare verbinding van het park met het water en verbeterde zichtlijnen. Tot slot wordt het complete park ingezaaid met diverse bloemrijke grasmengsels. Dat zorgt op termijn voor meer biodiversiteit in het gebied: meer ruimte voor planten en dieren (flora en fauna).
 • Openbare verlichting
  De bestaande verlichting wordt vervangen en nieuwe verlichting toegevoegd. In Rotterdam geldt de regel dat we parken ’s nachts zo min mogelijk verlichten. Dat betekent dat er verlichting komt langs de bestaande wandelpaden. Er komt geen verlichting langs de nieuwe (halfverharde) paden aan de oostzijde van het gebied.
 • Hondenlosloopzone oostelijke zijde waterkant
  Sinds 18 mei 2021 is de oostelijke zijde van de waterkant aangewezen als losloopgebied voor honden. Hierbinnen komt een apart gedeelte met daaromheen een heg en hekwerk. Honden kunnen hier straks dus veilig vrij loslopen.
 • Voorzieningen vissers
  Er komen geen aparte voorzieningen speciaal voor vissers. Aan de westkant - boven Madroel - plaatsen we extra zitbanken, inclusief afvalbakken. Hiervan kunnen de vissers ook gebruik maken.
 • Fietsverbinding waterkant
  Om het fietsen door Pernis nog aantrekkelijker te maken, is vorig jaar een nieuw fietspad aangelegd langs de Pernisse Sloepdijk. Op dit moment legt de gemeente het tweede deel van het fietspad aan, tussen de Pastoriedijk en het Pernisse Hoofd. Hierdoor ontstaat een logische fietsroute vanaf de Bakersoordseweg richting het Pernisse Hoofd. Er zijn ook aanpassingen gedaan om te zorgen dat fietsers en bromfietsers niet over het voetpad langs de waterkant rijden. Deze werkzaamheden zijn al uitgevoerd.
 • Overige aanpassingen
  De ouderencontainer en de kiosk/tribune blijven op hun huidige plek. Waar nodig worden ze aangesloten op de verharding van de wandelpaden. Verder staan in het ontwerp meer picknicktafels en zitbanken dan in de huidige situatie aanwezig zijn.

Prioritering en fasering werkzaamheden

De werkzaamheden aan de waterkant worden uitgevoerd tussen maart en oktober 2022. Helaas hebben we op dit moment geen geld om volgend jaar het complete ontwerp uit te voeren. Wel proberen we om alsnog voldoende geld te krijgen om alle onderdelen uit het ontwerp (op een later moment) uit te voeren. Ons doel is om in 2022 tenminste de volgende onderdelen af te ronden:

 1. betere zichtlijnen maken naar het water toe door het kappen, verplaatsen en toevoegen van bomen
 2. een heg en hekwerk plaatsen om een deel van het hondenlosloopgebied in het oostelijk deel van het park
 3.  (half)verhardingen aanleggen in het oostelijk deel van het park
 4. verbeteren van de openbare verlichting en nieuwe verlichting toevoegen.

De overige projectonderdelen die wij later willen uitvoeren zijn:

 1. verbreden van het geasfalteerde voetpad in het middengebied
 2. grondbewerkingen en inzaaien met diverse (bloemrijke) grasmengsels
 3. toevoegen en vernieuwen van het straatmeubilair (bankjes en afvalbakken).

Vervolgstappen

Nu onlangs het definitieve inrichtingsplan waterkant is vastgesteld, starten de technische voorbereidingen. In de winter 2021/2022 worden enkele bomen gekapt en waar nodig overig groen weggehaald. Voor het kappen van de bomen vragen we uiteraard vergunning aan. In maart 2022 starten de werkzaamheden uit het inrichtingsplan en die zijn naar verwachting medio oktober 2022 klaar.

Meer informatie of vragen

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de projectmanager n.loomans@rotterdam.nl of pernisSO@rotterdam.nl.

Op 15 juli was er een online bewonersavond voor de nieuwbouwplannen aan het Arie den Arendplein. Hieronder vindt u het verslag en de presentaties van deze avond.

In het grootste gedeelte van het losloopgebied langs de waterkant Pernis mogen honden voortaan tussen 06.00 uur en 10.00 uur loslopen. De overige uren moeten ze aangelijnd zijn. Er is nog een klein gedeelte over waar de honden wel altijd los mogen lopen.

Aanlijnplicht

In heel Rotterdam geldt een aanlijnplicht voor honden. Overal moeten honden aangelijnd zijn, behalve in losloopgebieden die met borden zijn aangegeven. Het college van burgemeester en wethouders stelt de losloopgebieden vast. Dat geldt ook voor de wijzigingen. Zo ook nu de wijziging in het losloopgebied langs de waterkant Pernis. Dit gebied wordt aangepast. Met onder andere een ligweide en een speel- en sportvoorziening. En dat gaat niet goed samen met loslopende honden.

Als u klikt op de link hierboven ziet u de gebieden waar de honden mogen loslopen in Pernis. Het losloopgebied zonder plicht om de hondenpoep op te ruimen vindt u in het Pernisserpark. In het park zijn ten oosten en westen van de Oud Pernisseweg enkele plekken niet aangewezen voor loslopen. Het losloopgebied met de plicht om de hondenpoep op te ruimen vindt u tussen de Pernisse Sloedijk tot aan Eemhaven.
De losloopgebieden waar tussen 06.00 uur tot 10.00 uur een opruimplicht geldt zijn:

 • Tussen Madroelhaven en sportpark De Madroel
 • Vanaf Groot Rijshoofd en Nieuwedijk richting de Pernisse Waterkant
 • Uiterdijk richting Pernisse Waterkant
 • Pernisse Sloepdijk richting Pernisse Waterkant
 • Pernisse Sloedijk richting Eemhaven
 • Pastoriedijk richting Eemhaven tot aan Pastoriestraat

Boete

Er is ook een gedeelte waar honden én los mogen lopen én waar de hondenpoep niet opgeruimd hoeft te worden. In het losloopgebied langs de waterkant moet de hondenpoep wel worden opgeruimd. Wie dat niet doet, riskeert een boete van 140 euro. Voor het niet aangelijnd hebben van honden bedraagt de boete 95 euro.

Muziektent op het Arie den Arendplein in Pernis.

Voor Pernisse  verenigingen en instellingen bestaat er de mogelijkheid om een bijdrage te krijgen uit het DeltaPORT Donatiefonds dat al 50 jaar bestaat. Naast de ’gewone’ bijdrage is er één keer in de vijf jaar een grotere bijdrage voor een gebied beschikbaar. Het gaat om een bedrag van ongeveer 20.000 euro.

Wat is het doel van het DeltaPORT Donatiefonds?

Het doel van het fonds is namens het Havenbedrijf Rotterdam en het bedrijfsleven in de haven financiële steun te verlenen aan verenigingen, instellingen en dergelijke, die zich in de directe omgeving van het werkgebied van het DeltaPORT Donatiefonds bezighouden met het bevorderen van culturele-, sociale-, recreatieve- en andere projecten voor algemeen belang. Met de directe omgeving worden bedoeld de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Maassluis, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen, Westvoorne en verschillende gebieden binnen Rotterdam, zoals Pernis.

Welke criteria worden gehanteerd?

Projecten die in aanmerking komen voor donatie moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • duidelijk en concreet opgesteld plan
 • sociaal, cultureel en/of recreatief
 • relatie met werkgebied (in Pernis gevestigde stichting)
 • geïnitieerd worden/zijn door een instelling of vereniging
 • openbaar karakter, toegankelijk en zichtbaar voor iedereen
 • breed draagvlak hebben (kan onder andere tot uiting komen door steun van andere fondsen, instanties en instellingen)
 • niet strijdig zijn met doelstellingen van het DeltaPORT Donatiefonds.

Waaraan worden de gelden besteed?

Het geld (de donatie) kan besteed worden aan projecten zoals aanschaf van materialen of aanpassingen aan gebouwen.

Hierbij zijn de volgende projecten uitgesloten:

 • exploitatieondersteuning voor activiteiten van een instelling
 • structurele bijdrage voor doorlopende activiteiten
 • evenementen/projecten met een sterk commercieel karakter
 • evenementen/projecten op persoonlijke titel.

Heeft u ideeën?

De gebiedscommissie wil graag van de inwoners horen welke ideeën er leven en zelfstandig kunnen worden uitgevoerd. U kunt uw reactie mailen naar gebiedpernis@rotterdam.nl

De gebiedscommissie bespreekt de binnengekomen ideeën in de gebiedscommissievergadering van 29 juni en maakt dan een keuze. Vervolgens kan de initiatiefnemer het initiatief indienen bij het DeltaPORT Donatiefonds.

H!ERO

‘De speeltuin is het kloppend hart van het dorp’

Marian Bussem in de speeltuin bij een speeltoestel.

De midgetgolfbaan en alle speeltoestellen zijn gesopt, de zandbak is schoon en het onkruid is weg. De speeltuin van Pernis ziet er op en top uit. Sinds woensdag 3 maart kunnen alle kinderen er weer fijn spelen, want de verplichte sluiting vanwege corona is voorbij. H!ERO Marian Bussem, voorzitter van de speeltuinvereniging, is opgelucht en kijkt al voorzichtig vooruit naar Koningsdag. ‘Hopelijk worden de regels verder versoepeld en kunnen we er met z’n allen een feest van maken. Onze plannen liggen al klaar.’

Marian Bussem is al bijna vijftig jaar de drijvende kracht van de speeltuinvereniging in Pernis, samen met haar zus Riek en een groot aantal trouwe en enthousiaste vrijwilligers . Marian begon in 1972 als vrijwilliger en werd 1973 benoemd tot penningmeester. Sinds 1979 is ze voorzitter. ‘In 1973 zat er honderd gulden in de kas. Best bijzonder als je ziet wat er nu allemaal staat: leuke speeltoestellen, een trampoline, tafeltennistafel, midgetgolfbaan, een gezellig terras en zelfs een kunstijsbaan. Stap voor stap hebben we dit opgebouwd en uitgebreid. Met elkaar wel te verstaan, want het is niet alleen mijn verdienste. We werken met een hecht team, van wie een aantal leden al zo’n 30 jaar meedraait. Onze oudste vrijwilliger is 80 jaar. Toen het bericht kwam dat we op 3 maart open konden, stond zij meteen klaar om te helpen schoonmaken. En ze was niet de enige. Geweldig toch?!’ 

Deuren weer open

De heropening van de speeltuin is mooi nieuws voor alle kinderen in Pernis. Maar ook voor hun ouders en opa’s en oma’s. ‘De speeltuin is van oudsher het kloppend hart van het dorp’, zegt Marian. ‘Het is niet alleen een plek om te spelen en plezier te maken, maar ook om elkaar te ontmoeten en een praatje te maken. We zijn maanden dicht geweest en dat was voor iedereen een gemis. Ook omdat er in Pernis weinig andere voorzieningen zijn. Heerlijk dus dat de deuren weer open kunnen. Jammer is wel dat binnenactiviteiten nog niet mogelijk zijn. Voor de dansschool, sjoelclub en andere huurders is dat erg vervelend. Ook voor ons trouwens, want we lopen hierdoor inkomsten mis. In totaal hebben we door corona al zo’n 7.000 euro verlies geleden. Voor onze vereniging is dat een fors bedrag.’

Duimen voor Koningsdag

Met de lente en de zomer in het vooruitzicht kijkt Marian Bussem ernaar uit om in de speeltuin ook weer activiteiten te organiseren. ‘We voldoen aan alle coronaregels, dus zodra het mag, gaan we ervoor’, aldus Marian. ‘Het zou bijvoorbeeld geweldig zijn als we Koningsdag kunnen vieren. Het programma ligt al klaar: een rommelmarkt op het gras, een mini-kermis, een clown met een Pipowagen, live country- & jazzmuziek, suikerspinnen, popcorn en nog veel meer. De subsidie is aangevraagd, nu duimen dat het doorgaat!’

Toekomst waarborgen

Ook al is Marian Bussem fit en zet ze zich nog steeds elke dag met hart en ziel in voor de speeltuinvereniging, de toekomst van de speeltuin houdt haar en de andere bestuursleden wel bezig. ‘Het is belangrijk dat wij het stokje overdragen aan de jongere vrijwilligers. Hoe dan ook, de speeltuin mag nooit uit Pernis verdwijnen.’

‘Iedereen beseft nu hoe kostbaar ons zwembad is’

Rianne en Chantal bij het zwembad.

Het openluchtzwembad in Pernis blijft open. H!ERO’s Rianne Schakel en Chantal Kramer zijn opgelucht en trots. Vorig jaar zomer startten zij samen met vier medebewoners een actiegroep toen de gemeente het buitenbad tot tweemaal toe sloot vanwege nachtelijke insluipers. Een definitieve sluiting dreigde, maar werd uiteindelijk met succes voorkomen. ‘Zonder de massale steun in het dorp was het ons nooit gelukt.’

Rianne Schakel had vorig jaar net de smaak van het buitenzwemmen te pakken, toen de gemeente eind juni het zwembad van Pernis voor twee weken sloot. ‘Ik had voor de eerste keer in mijn leven een abonnement gekocht en trok vijf dagen per week baantjes, heerlijk’, vertelt ze. ‘De maatregel van de gemeente ging naar mijn mening veel te ver. Daarom heb ik een bericht geplaatst op Facebook met de oproep om bezwaar te maken. Chantal Kramer reageerde meteen, net als Marion Keemink, Peter van der Klift, Brian Verbrugge en Robert Keemink. Vanaf dat moment zijn we met z’n zessen opgetrokken.’

Handtekeningenactie

Om de sluiting van het zwembad terug te draaien, startte de actiegroep een online petitie. Ruim 1.300 Pernissers zetten hun handtekening. ‘Om extra druk op de ketel te zetten, hebben we ook een brief gestuurd naar sportwethouder Sven de Langen’, vertelt Chantal. ‘Vrijwel per omgaande nodigde hij ons uit voor een gesprek. We gingen er met weinig verwachtingen naar toe, maar de wethouder luisterde echt naar onze argumenten. Tot onze grote verrassing kregen we de dag erna het bericht dat het zwembad open mocht.’

Landelijke publiciteit

Nog geen drie weken later, begin augustus, werden ’s nachts opnieuw insluipers ontdekt. De gemeente besloot daarop het zwembad tot 17 augustus te sluiten. ‘Midden in de zomervakantie, een slechter moment was niet denkbaar’, aldus Rianne. ‘Door corona was er al weinig in het dorp te doen. Bovendien brak er ook nog een hittegolf uit.’ De actiegroep sloeg alarm en dat signaal werd opgepikt door de landelijke media. ‘Hart van Nederland kwam langs, net als het Jeugdjournaal. Ook het AD en Radio10 besteedden er aandacht aan.’ Al die publiciteit had succes. Mede door aandringen van de gemeenteraad en de gebiedscommissie trok het college het besluit in en kon het zwembad weer open. Wel met de waarschuwing dat de deur bij nieuwe incidenten de rest van het seizoen op slot zou gaan.

Burgerwacht

Om het niet zover te laten komen, riep de actiegroep direct na de heropening een burgerwacht in het leven. Chantal: ‘Tot het einde van de zomervakantie hielden elke nacht van 22.00 tot 04.00 uur vrijwilligers in groepjes van twee, in shifts van twee uur, de wacht. We hebben op deze manier twee insluipingen kunnen voorkomen. In totaal hebben zo’n vijftig Pernissers meegeholpen, geweldig! Dit onderstreept maar eens hoe groot de saamhorigheid in het dorp is en hoe belangrijk iedereen het zwembad vindt.’

Cultuuromslag

In het najaar kreeg de actiegroep te horen dat sluiting van het zwembad definitief van de baan is. Rianne: ‘Er zijn allerlei maatregelen getroffen om illegaal zwemmen tegen te gaan, zoals hogere hekken, prikkeldraad en betere camera’s, Ook zijn er duidelijke afspraken gemaakt over toezicht en handhaving. Misschien nog wel belangrijker naar de toekomst toe is de cultuuromslag in het dorp. Door alle heisa afgelopen zomer is het besef gegroeid dat ons zwembad te kostbaar is om met een nachtelijk zwempartijtje op het spel te zetten.’

Mooie ideeën

De zes leden van de actiegroep hebben hun doel bereikt, maar daarmee is hun rol niet uitgespeeld. ‘We willen ons aansluiten bij de Stichting Behoud Zwembad Pernis en meehelpen om de activiteiten in het buitenbad uit te breiden en nog leuker en aantrekkelijker te maken voor verschillende doelgroepen. We hebben allerlei ideeën die we gezamenlijk verder willen uitwerken. Eén daarvan is de plaatsing van een familieglijbaan. Bij de campagne 'Sterker door nieuwe ideeën' heeft de gemeente hiervoor 7.500 euro toegekend. Dat is nog niet genoeg, maar we zijn met dit bedrag al wel een flink eind op weg.’

‘Troep hoort in de vuilnisbak, niet op straat’

Jo-Ann gooit met een grijper een blikje in de pmd-vuilniszak die ze omhoog houdt.

Zwerfafval is een groot probleem. Ook in Pernis gooien mensen troep op straat en in de natuur. Pernisser H!ERO Jo-Ann Snoei (7) doet er wat aan. Elk jaar gaat ze op World Cleanup Day met een vuilniszak en een grijper op pad om viezigheid in en rond het dorp op te ruimen. Haar ouders en vriendinnen helpen mee.

Jo-Ann Snoei (7) zit in groep 4 van openbare basisschool De Plataan. Ze speelt graag buiten en komt dan vaak afval op straat tegen. ‘In de speeltuin valt het gelukkig mee, maar als je erop gaat letten, ligt overal wel wat. Ook op ons schoolplein is het na het weekend een vieze boel. Tieners komen hiernaartoe om samen te feesten en laten dan van alles achter. Ik snap daar niks van. Waarom ruimen ze het niet op? Troep hoort in de vuilnisbak, niet op straat!’

Met de bolderkar op pad

Twee jaar geleden hoorde Jo-Ann over World Cleanup Day. Op die dag, jaarlijks op 19 september, gaan wereldwijd vrijwilligers aan de slag om zwerfvuil op te ruimen. Dat moet ook in Pernis, vond ze. Met de hulp van haar vader en moeder organiseerde ze haar eigen Pernis Cleanup Day. ‘Pappa heeft posters gemaakt en die hebben we op verschillende plekken opgehangen. Ook op school. Mijn juf vond het zo’n goed idee, dat we met de hele klas rond het schoolplein troep hebben verzameld.’ Ook ging Jo-Ann met de bolderkar op pad om langs de Maas en in het park zwerfvuil weg te halen. ‘We kwamen van alles tegen, zoals plastic flesjes, blikjes en een vuilniszak met stenen. Maar ook gekke dingen zoals een duikbril, een wc-borstel en een babysokje. De kar zat helemaal vol.’

Grote plannen voor 2021

Ook afgelopen september organiseerde Jo-Ann weer de Pernis Cleanup Day. Door corona ging het echter wat anders dan vorig jaar. ‘We waren dit keer met een klein groepje, maar we hebben bij de kinderboerderij hard gewerkt.’ Voor 2021 heeft ze al grote plannen. ‘We gaan nieuwe posters maken en die overal in het dorp ophangen. Ik wil ze ook op school uitdelen. En pappa zorgt dat het op Facebook komt. Ik hoop dat heel veel mensen gaan meehelpen!’

Gebiedscommissie

De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie Pernis. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies? Kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de gebiedscommissie bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Gebiedscommissie Pernis, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen:

Niek Damen

Niek Damen

Niek Damen

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail nm.damen@gebiedscommissierotterdam.nl

Marie Hautot-de Jager

Marie Hautot-de Jager

Marie Hautot-de Jager

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail maa.hautot@gebiedscommissierotterdam.nl

Arie de Jager

Arie de Jager

Arie de Jager

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 14 010

E-mail a.dejager@gebiedscommissierotterdam.nl

Wim van Kampen

Wim van Kampen

Wim van Kampen

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 14 010

E-mail we.vankampen@gebiedscommissierotterdam.nl

Marjolijn van der Kemp

Marjolijn van der Kemp

Marjolijn van der Kemp

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail ma.vanderkemp@gebiedscommissierotterdam.nl

Rob van der Meer

Rob van der Meer

Rob van der Meer

Gebiedscommissielid (mei 2018)

Telefoon 14 010

E-mail r.vandermeer@gebiedscommissierotterdam.nl

Bas Ruizeveld de Winter

Bas Ruizeveld de Winter

Bas Ruizeveld de Winter

Gebiedscommissielid (december 2018)

Telefoon 14 010

E-mail b.ruizevelddewinter@gebiedscommissierotterdam.nl

Mart Speelman

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 14 010

E-mail m.speelman@gebiedscommissierotterdam.nl

Cor Zwart

Cor Zwart

Cor Zwart

Gebiedscommissielid (augustus 2020)

Telefoon 14 010

E-mail c.zwart@gebiedscommissierotterdam.nl

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie.

Het is wenselijk dat een aanvrager van een bewonersinitiatief aanwezig is om aanvullende vragen te kunnen beantwoorden

Bewonersinitiatieven dienen op een openbaar, makkelijk toegankelijk (voor rolstoelen, rollators en kinderwagen, enzovoort) terrein te worden gehouden, zodat iedereen aanwezig kan zijn bij een activiteit.

Bewonersinitiatieven worden in principe behandeld als de gebiedscommissie helder heeft welk budget voor bewonersinitiatieven beschikbaar is.

Bekijk het filmpje voor een voorbeeld van een bewonersinitiatief:

In 1164 wordt al gesproken over Pernis. Van oudsher was Pernis een boerendorp. In de 18e eeuw ontstaat de zeevisserij en vanaf de 19e eeuw ook een bloeiende zalmvisserij. In de jaren dertig van de vorige eeuw zijn rond het dorp havens aangelegd voor met name containeroverslag en de petrochemische industrie. Met de komst van de havens en het oprukken van de industrie in de 19e eeuw werd Pernis van een boeren- en visserijdorp een tuindorp in het Rotterdamse havengebied.

Qua leeftijdsopbouw valt 22 procent in de leeftijdscategorie 0-19 jaar, 60 procent in de categorie 20-64 jaar en de overige 18 procent zijn inwoners van 65 jaar en ouder. Pernis heeft naar verhouding aanzienlijk minder inwoners met een niet-westerse achtergrond dan het gemiddelde van Rotterdam, respectievelijk 9 procent tegenover 37 procent. Het dorpse karakter van Pernis komt tot uiting in een bloeiend verenigingsleven en de vele activiteiten die enthousiaste bewoners voor het hele dorp organiseren.

Pernis heeft een aantal basisvoorzieningen, waaronder een huisartsenpraktijk, een apotheek en twee basisscholen. Ook voor de dagelijks boodschappen kunt u er terecht. U kunt diverse sporten beoefenen en Pernis heeft een van de weinige openlucht zwembaden in de regio. En vindt u het niet in Pernis, dan is er een uitstekende ontsluiting naar het centrum van Rotterdam en gemeenten in de omgeving: een bus- en metroverbinding, directe aansluiting naar de A4 en A15, een fietstunnel naar Vlaardingen én een waternetsteiger voor vervoer met de watertaxi.