Parkhaven
Gepubliceerd op: 16-09-2019
Geprint op: 07-04-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/parkhaven/
Spring naar het artikel

De gemeenteraad heeft op 30 januari 2020 ingestemd met de randvoorwaarden voor woningbouw aan de Parkhaven. De randvoorwaarden staan in een toetsingskader dat de gemeenteraad op deze datum heeft goedgekeurd.

In het toetsingskader voor woningbouw aan de Parkhaven staan randvoorwaarden en uitgangspunten voor woningbouw op deze locatie. Het gaat hierbij onder andere om eisen op gebied van het bouwvolume, het uiterlijk en de architectuur van de bebouwing en de zichtbaarheid van de monumenten. Zo is een van de eisen dat de rijksmonumenten goed tot hun recht moeten blijven komen: wie in het gebied is, moet de nabijheid van de (rijks)monumenten de Euromast, Het Park, het Maastunneltracé en de Parkhavensluizen, kunnen blijven ervaren. Rondom de Euromast moet een ruimte van minimaal 70 meter vrij blijven. Verder is het de bedoeling dat de Parkhavenkade een groen karakter krijgt. Uitgangspunt is dat bomen zoveel mogelijk behouden blijven of herplant worden. Groen en bomen die plaats zouden moeten maken voor woningbouw, moeten in ieder geval gecompenseerd worden. Ook moet er een ruime groene verbinding komen tussen Het Park en de Parkhavenstrook. En de gevolgen voor de afwikkeling van het verkeer, geluid, luchtkwaliteit en veiligheid moeten goed worden onderzocht. Deze en andere randvoorwaarden staan in het toetsingskader.

Wat is er tot nu toe gebeurd en hoe gaan we verder?

Dit zijn de stappen die zijn of worden genomen.

 • Vóór de zomer van 2020: De gemeenteraad neemt naar verwachting vóór de zomer van 2020 een beslissing over het Masterplan voor de Parkhaven en daarmee over het al dan niet doorgaan van de plannen voor woningbouw aan de Parkhaven. U leest de exacte data van de behandeling van het woningbouwinitatief in de raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte en in de gemeenteraad tegen die tijd op deze pagina.
 • 9 en 10 maart 2020: De ontwikkelcombinatie ParkHaven Partners houdt op 9 en 10 maart informatiebijeenkomsten voor belanghebbenden en geïnteresseerden over het Masterplan Parkhaven. Masterplan wil zeggen: een globaal plan voor de inrichting van het gebied aan de Parkhaven. ParkHaven Partners wil op deze bijeenkomsten input ophalen voor het Masterplan. Als het Masterplan door de raad wordt aangenomen, vormt het plan vervolgens de basis voor een bestemmingsplantraject.
 • 30 januari 2020: De gemeenteraad stemt op 30 januari in met het toetsingskader voor woningbouw aan de Parkhaven. In het toetsingskader staan de randvoorwaarden waaraan eventuele woningbouw aan de Parkhaven moet voldoen. U kunt het toetsingskader downloaden.
 • 16 januari 2020: De ontwikkelcombinatie ParkHaven Partners nodigt geïnteresseerden uit om mee te denken over de plannen voor de Parkhaven, tijdens een Durven & Denken-sessie. Deze sessie vindt plaats op 16 januari 2020.  
 • 17 december 2019: Het college van burgemeester en wethouders stelt op 17 december 2019 de randvoorwaarden vast voor eventuele woningbouw aan de Parkhaven. De randvoorwaarden worden op 22 januari 2020 voorgelegd aan de raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte en op 30 januari 2020 aan de gemeenteraad. De raad stemt in met de randvoorwaarden.
 • 24 en 25 september 2019: De gemeente houdt op 24 en 25 september 2019 informatiebijeenkomsten over de stand van zaken rond het haalbaarheidsonderzoek en de randvoorwaarden voor eventuele woningbouw aan de Parkhaven. De gemeente wil op deze bijeenkomsten input verzamelen voor de eisen die de gemeente wil stellen aan het woningbouwinitiatief.
 • 6 juni 2019: De gemeenteraad stemt in met ‘unsolicited proposals’, at wil zeggen de mogelijkheid voor marktpartijen om zelf met een woningbouwinitiatief te komen. Het woningbouwplan aan de Parkhaven is zo’n unsolicited proposal.
 • 21 en 22 mei 2019: De gemeente en ParkHaven Partners houden informatiebijeenkomsten over het haalbaarheidsonderzoek naar het woningbouwplan voor de Parkhaven.
 • 18 april 2019: Het college van burgemeester en wethouders stemt in met een haalbaarheidsonderzoek naar het initiatief van marktpartij ParkHaven Partners voor woningbouw aan de Parkhaven. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd. Omwonenden en ondernemers in het gebied rond de Parkhaven en het Scheepvaartkwartier ontvangen een brief van de gemeente met uitleg over het initiatief en het haalbaarheidsonderzoek.   

Randvoorwaarden voor woningbouw aangescherpt

Op informatiebijeenkomsten in september 2019 heeft een groot aantal aanwezigen aangegeven tegen de bebouwing van de Parkhavenstrook te zijn. Andere aanwezigen hebben input gegeven voor de randvoorwaarden voor de bebouwing. Die input is waar mogelijk verwerkt:

 • geen massieve ‘wand’ van bebouwing, meer ruimte tussen de gebouwen
 • meer variatie in bouwhoogtes
 • groenere en bredere kade aan de Parkhaven, met extra ruimte voor langzaam verkeer
 • grotere afstand tussen de Maastunnelbak, het Ventilatiegebouw en bebouwing
 • tweerichtingsverkeer handhaven aan de Parkhaven.

Deze en andere punten zijn verwerkt in de randvoorwaarden. De randvoorwaarden gaan uit van de bouw van 20 procent woningen in het sociale segment, 30 procent woningen in het middensegment, 30 procent in het hogere segment en 20 procent in het topsegment.

Welke stappen volgen de komende tijd?  

De gemeenteraad heeft op 30 januari 2020 ingestemd met de randvoorwaarden die gelden voor woningbouw aan de Parkhaven. De volgende stap voor de gemeente is de beoordeling van het Masterplan voor woningbouw aan de Parkhaven. Het Masterplan is een globaal plan voor de inrichting van het gebied aan de Parkhaven. Het Masterplan wordt gemaakt door de ontwikkelcombinatie ParkHaven Partners, de initiatiefnemer van het idee voor woningbouw op deze locatie. De gemeente toetst de onderbouwing van het Masterplan en de inhoud van de haalbaarheidsonderzoeken: zijn deze onderzoeken deugdelijk gedaan? Daarnaast beoordeelt de gemeente de financiële haalbaarheid van het woningbouwplan van ParkHaven Partners.

De gemeenteraad beslist naar verwachting vóór de zomer van 2020 over het al dan niet doorgaan van de plannen voor de Parkhaven. Tegen die tijd informeren wij u opnieuw over de eventuele vervolgstappen en de manier waarop u uw mening kunt geven.

De ontwikkelcombinatie ParkHaven Partners organiseert op maandag 9 en dinsdag 10 maart 2020 twee informatieavonden over het Masterplan. Op deze bijeenkomsten laat de ontwikkelcombinatie zien hoe de input is verwerkt die op eerdere bijeenkomsten is gegeven en wat er met de opmerkingen uit de gemeenteraad is gedaan. Ook kunnen geïnteresseerden en belanghebbenden op deze avonden input leveren voor het Masterplan. Op parkhaven010, de website van de ontwikkelcombinatie, vindt u meer informatie over deze bijeenkomsten en de manier waarop u zich hiervoor kunt aanmelden.

De ontwikkelcombinatie Parkhaven Partners legde de gemeente in april 2019 ongevraagd een initiatief voor voor de bouw van woningen aan de Parkhaven, in het gebied links en rechts van de Euromast. De gemeente ziet kansen in dit voorstel, maar wil dat Parkhaven Partners eerst nader onderzoek doet naar de haalbaarheid. Dat onderzoek vindt op dit moment plaats.

Het initiatief van Parkhaven Partners

Het idee van de ontwikkelcombinatie Parkhaven Partners is om hier woningen in verschillende prijsklassen te realiseren. Daarvoor geldt als uitgangspunt 20 procent woningen in het sociale segment, 30 procent woningen in het middensegment, 30 procent in het hogere segment en 20 procent in het topsegment, overeenkomstig de wens van het college van burgemeester en wethouders in het coalitieakkoord. Alle woningen, of het nu gaat om sociale woningen of het topsegment, zullen dezelfde uitstraling hebben. In het voorstel wordt rekening gehouden met het monumentale karakter van Het Park, de Euromast en het monumentale gebouw van de Maastunnel. Het is de bedoeling om op de begane grond van de woongebouwen ruimte te geven aan cultuur, horeca, winkels en buurtvoorzieningen. Er is een ondergrondse parkeergarage voorzien voor bezoekers en bewoners. Er is aandacht voor het compenseren van groen, behoud van bestaande bomen en het verlevendigen van de kade tot een gebied waar het prettig verblijven is. Ook is er een idee voor een overbrugging van het Maastunneltracee en een mogelijke verbinding naar de Mullerpier. De bestaande recreatief-toeristische voorzieningen blijven bestaan in de Parkhaven.

Ruimte voor marktinitiatieven

Veel mensen willen op dit moment graag in Rotterdam (blijven) wonen. Omdat de vraag naar woningen veel groter is dan het aanbod, onderzoekt de gemeente op welke wijze we tegemoet kunnen komen aan deze vraag. Eind 2018 sloot de gemeente een bouwakkoord met projectontwikkelaars en woningcorporaties, om de bouw van huizen in de stad te versnellen. In de periode tussen 2018 en 2022 wil de gemeente starten met de bouw van 18.000 woningen. Het bouwakkoord biedt marktpartijen de mogelijkheid om zelf met een voorstel voor een woningbouwinitiatief te komen, een zogenaamd ‘unsolicited proposal’.

Het voorstel voor de Parkhaven is zo’n unsolicited proposal (of ongevraagd marktinitiatief).

Rol van de gemeente

Bij dit unsolicited proposal – waarbij de marktpartijen het initiatief voor de plannen nemen – is Parkhaven Partners verantwoordelijk voor het planontwikkelingstraject en de participatie. Zij dragen de kosten en risico’s totdat de raad over de haalbaarheid heeft besloten.

De gemeente toetst de inhoud van de onderzoeken en de onderbouwing van het plan, en faciliteert bestuurlijke besluitvorming en daarbij horende participatie.

Haalbaarheidsonderzoek

Centraal in het haalbaarheidsonderzoek staat het initiatief van de marktpartijen. Dit wordt besproken, onderzocht en beoordeeld op basis van de randvoorwaarden die de gemeente stelt aan deze gebiedsontwikkeling. En de marktpartij vult het initiatief daarop aan zodat er een integraal masterplan komt voor de ontwikkeling van deze locatie. Ook wordt de commissie Welstand en Monumenten hierbij gehoord.

De randvoorwaarden worden door de gemeente vastgelegd in een toetsingskader (voorheen: geheten: Nota van Uitgangspunten). Hierin staan de randvoorwaarden voor ruimtelijke en economische aspecten die horen bij een integrale gebiedsontwikkeling. Het plan voor woningbouw aan de Parkhaven moet dus voldoen aan deze uitgangspunten.

Naast deze inhoudelijke kwaliteitstoets zal ook de financiële haalbaarheid beoordeeld worden. Om dit te doen stelt de gemeente een concept-grondexploitatie op.

Op deze wijze wordt de haalbaarheid van het masterplan in beeld gebracht. Zo wordt op een brede basis afgewogen en beoordeeld of dit plan passend kan zijn voor deze locatie in de stad en passend is in het beleid van de gemeente Rotterdam. Het finale oordeel over de haalbaarheid van het plan voor woningbouw aan de Parkhaven wordt naar verwachting vóór de zomer van 2020 gegeven door de gemeenteraad.

Bijeenkomsten

In mei 2019 zijn er twee bijeenkomsten gehouden voor omwonenden, ondernemers aan de Parkhaven en andere geïnteresseerden. De vertegenwoordigers van de marktpartij ParkHaven Partners lichtten daar hun ideeën toe voor woningbouw op deze locatie. Op parkhaven010.nl staat een overzicht van de reacties die bezoekers tijdens deze bijeenkomsten gaven. Deze website geeft ook een overzicht van de onderwerpen die op de bijeenkomsten zijn gepresenteerd.

In september 2019 heeft de gemeente twee nieuwe informatiebijeenkomsten gehouden. Op deze bijeenkomsten ging het over het haalbaarheidsonderzoek naar mogelijke woningbouw aan de Parkhaven en de rol van de gemeente daarbij. U kunt hieronder de presentatie downloaden die de gemeente op deze bijeenkomsten heeft gegeven. Ook kunt u het verslag van deze bijeenkomsten downloaden.

In 2020 volgen nieuwe bijeenkomsten voor omwonenden en andere belanghebbenden en geïnteresseerden. Hierover volgt te zijner tijd meer informatie op deze pagina.

Meer informatie

Deze pagina geeft informatie over de rol van de gemeente bij het haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw aan de Parkhaven. Vragen aan de gemeente kunt u stellen via parkhavenso@rotterdam.nl.

Wilt u meer weten over de ideeën van marktpartij ParkHaven Partners over woningbouw aan de Parkhaven, kijk dan op parkhaven010.nl.  Voor eventuele vragen kunt u ook het contactformulier op die website gebruiken.

\