Ontwikkeling Oudeland
Gepubliceerd op: 10-02-2021
Geprint op: 30-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/ontwikkeling-oudeland/
Ga naar de hoofdinhoud

Om de wijk een betere balans te geven, pakt Rotterdam Oudeland aan. Er komen meer verschillende typen woningen en de woonkwaliteit wordt verbeterd. Zo ontstaat een ruimer opgezette en groenere wijk; een plek om fijn te wonen en te leven.

Om dit te realiseren, worden verouderde woningen gesloopt en nieuwe gebouwd. Ook worden straten opgeknapt en het aantal speelplekken voor kinderen wordt uitgebreid. Verder zorgt de gemeente voor meer en beter groen en mooie waterpartijen in de wijk.

Luchtfoto met een overzicht van de gebieden in Oudeland die in ontwikkeling zijn.

Eind jaren 90 van de vorige eeuw startte in Hoogvliet een grote herstructurering, ook in de wijk Oudeland. Het doel was om meer typen woningen toe te voegen en om de werkloosheid en de imagoverslechtering van Oudeland aan te pakken. Door de crisis in 2008 kwam de aanpak van Oudeland stil te liggen. Uiteindelijk zag woningcorporatie Woonbron in 2014 geen mogelijkheden meer voor de ontwikkeling. Hierdoor stopte in 2014 de samenwerking tussen Woonbron en de gemeente. Daarom is in 2015 het Ruimtelijk Kader Oudeland opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. In het Ruimtelijk Kader wordt de woningbouw en de aanpak van de buitenruimte omschreven.

Inmiddels is een groot deel van Oudeland-West al aangepakt. De komende jaren volgen Oudeland-Oost en Hart van Oudeland. In Oudeland-Oost worden flats (eigendom van Woonbron) gesloopt en vervangen door voornamelijk eengezinswoningen. Ook wordt het 'Hart van Oudeland' nog aantrekkelijker gemaakt. Het park ligt er al. Maar er is ook een wens om hier woningen te bouwen.

Actuele projecten

Als onderdeel van nieuwbouwplannen zijn de Parelvisserstraat, Marthalaan, Troubadourlaan en Fideliolaan grotendeels opnieuw ingericht. Er zijn nog twee toekomstige projecten:

 • Troubadourlaan (noordelijk deel)
  Het noordelijke deel van de Troubadourlaan, tussen de Fideliolaan en de Oudelandseweg, wordt vanaf tweede helft van 2022 nog opnieuw ingericht. De plannen daarvan werden al eerder vastgesteld. De meest opvallende wijziging is dat de weg parallel aan de hoofdweg komt te vervallen. Hier komt straks een singel en een breed trottoir. Zo krijgt de Troubadourlaan nog meer de uitstraling van een laan. De hoofdweg blijft en krijgt aan beide kanten parkeervakken.
  In aanloop naar de vernieuwing worden begin 2022 een aantal kastanjebomen en hemelbomen gerooid. Door de soorteigenschappen en de kwaliteit is het helaas niet mogelijk deze bomen te verplaatsen. Binnen het project worden tenminste net zo veel nieuwe bomen aangeplant als gerooid, met een minimale stamdiameter van 16 cm.
 • Fideliolaan
  Nadat alle nieuwbouwwerkzaamheden op het oostelijke deel van Oudeland over een paar jaar zijn afgerond, knappen we ook het laatste deel van de Fideliolaan op. Dat is het deel tussen de Desdemonastraat en de Toscalaan. Ook hier vervangen we het riool en worden de woningen aangesloten op gas, water, elektra en waar mogelijk het warmtenet. Daarna maken we de buitenruimte netjes met bestrating, verlichting en groen. Zodat nieuwe bewoners een kersverse buitenruimte krijgen.

Direct omwonenden worden voor de aanvang van werkzaamheden per post geïnformeerd.

In samenwerking met twee huidige vastgoedeigenaren Weboma en Coelenborgh Vastgoed wordt gekeken naar de mogelijkheid om nieuwe woningen te bouwen in het Hart van Oudeland. Op dit moment wordt gewerkt aan de 'Nota van Uitgangspunten' voor deze locaties. Dit zijn de randvoorwaarden vanuit de gemeente voor de nieuwbouw.

Voormalig supermarktblok (Coelenborgh Vastgoed)

Voor het voormalig supermarktblok (Wilhelm Tellhof/Troubadourlaan) ligt er de wens het blok te transformeren en aan te vullen met woningen. Namens de eigenaar is Arlan Groep aangewezen als ontwikkelaar. Arlan Groep werkt momenteel aan het ontwerp voor circa 65 woningen. De voormalige supermarkt zal worden omgebouwd tot parkeergarage. Het grootste deel van het nieuwbouwdeel zal bestaan uit drie lagen en een gedeelte uit 10 lagen.

Parkrandgebouw (Weboma)

Voor het parkrandgebouw (Wilhelm Tellhof/Othelloweg) ligt er de wens om meer woningen te realiseren. Eigenaar Weboma werkt momenteel aan het ontwerp. Hiervoor zal het bestaande blok gesloopt worden. In eerste schetsen draait het nieuwe gebouw een kwartslag ten opzichte van de huidige bebouwing. Het gaat in totaal om circa 70 woningen. Het grootste deel van het blok zal bestaan uit drie lagen en een gedeelte uit 9 lagen.

Buitenruimte

Afgelopen jaar zijn het Park van Oudeland en de natuurspeeltuin bij Villa Vonk al aangelegd. Zodra het Supermarktblok en het Parkrandgebouw gerealiseerd worden, wordt ook de rest van de buitenruimte (inclusief riolering) van de Wilhelm Tellhof en Wilhelm Tellplaats aangepakt.

Planning en vervolg

Momenteel werken vastgoedeigenaren Weboma en Coelenborgh Vastgoed aan de ontwerpen.

 • De planning voor het Parkrandgebouw is nog niet exact bekend.
 • Het Supermarktblok zal naar verwachting als eerste worden gerealiseerd in 2022. Hiervoor zijn een omgevingsvergunning en een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Op basis van de randvoorwaarden van de gemeente dient de ontwikkelaar rond de zomer de definitieve plannen in bij de gemeente.
 • Voor de buitenruimte stelt de gemeente een inrichtingsplan op. Hiervoor zal naar verwachting in de tweede helft van 2021 een eerste bijeenkomst plaatsvinden met omwonenden en belanghebbenden.

Verslag informatiebijeenkomst

Op 6 april 2020 is een digitale informatiebijeenkomst gehouden over de plannen. Wilt u het verslag van deze bijeenkomst ontvangen? Stuur dan een e-mail naar hoogvlietSO@rotterdam.nl.

Naast het Oudelandsepark aan de rand van de wijk, heeft Oudeland nu ook een park in het hart van de wijk. Park Hart van Oudeland ligt tussen de Othelloweg en de Troubadourlaan. In dit park is ruimte om te recreëren, sporten en spelen. Zo is het speel- en sportveld geschikt voor diverse buitensporten. Door het nieuwe park lopen een goed verlicht fiets- en voetpad. Spelende kinderen uit Oudeland-west kunnen nu veilig via het park van huis naar hun school in Villa Vonk lopen. En weer terug. De nieuw aangelegde singel aan de kant van de Fallstafstraat zorgt voor een betere afvoer van regenwater. Kinderen uit Oudeland dachten mee bij het ontwerp van dit groene hart van de wijk. Waar het prettig en rustig verblijven is.

Het park is nog niet helemaal af. Er wordt nog een hekwerk aangebracht rondom het speel- en sportveld. Inmiddels is er een tweede speelplek aangelegd, een klimtoestel in de vorm van een frisbee voor de doelgroep van 5-12 jaar. Zodra het voormalig Supermarktblok en het Parkrandgebouw gerealiseerd worden, wordt ook de rest van de buitenruimte (inclusief riolering) van de Wilhelm Tellhof en Wilhelm Tellplaats aangepakt. Momenteel wordt in concept een inrichtingsplan voor de buitenruimte opgesteld. Zodra dit plan in concept gereed is wordt door de gemeente een informatiebijeenkomst georganiseerd voor omwonenden en belanghebbenden.

De natuurspeeltuin van Ravottuh lag op het grasveld dat nu het nieuwe park Hart van Oudeland is. Inmiddels is deze speeltuin verplaatst en te vinden naast het wijk- en schoolgebouw Villa Vonk. In de natuurspeeltuin is het fantastisch spelen en er worden regelmatig natuurlessen gegeven. Het plein is openbaar terrein, dus alle kinderen uit de wijk kunnen er spelen wanneer ze willen.

Het nieuwbouwproject De Perken in Hoogvliet bestaat uit 38 woningen, verdeeld over twee locaties: Traviataperk en Haifaperk. Wat deze woningen uniek maakt, zijn de groene gevels, de grote raampartijen en de diverse woonmogelijkheden. Alle woningen worden energieneutraal en zijn daarmee voorbereid op een duurzame toekomst. De woningen worden gerealiseerd door Stevast Baas en Groen. De woningen zijn inmiddels verkocht. De ontwikkelaar start de bouw medio 2021. Traviataperk valt binnen de wijk Oudeland en hier gaat het om 14 woningen.

Overzichtskaart van te slopen flats in 2021 en verder

De afgelopen jaren zijn veel woningen en flatgebouwen gesloopt. Maar, door de economische crisis lag de daaropvolgende nieuwbouw stil. De ontwikkeling van de wijk is daardoor vertraagd. Met het aantrekken van de economie komt ook de ontwikkeling van Oudeland weer op gang. De komende jaren worden nog meer flatgebouwen gesloopt. Dit gebeurt uiteraard in goed overleg met de verhuurder en bewoners.

Het kaartje geeft overzicht in de flats die in 2021 gesloopt worden. Dit zijn Toscalaan 560 tot en met 610, Fideliolaan 2 tot en met 78, Desdemonastraat 54 tot en met 130. Deze flats staan momenteel al leeg. De flat Toscalaan 560 tot en met 610 in inmiddels gesloopt. De overige sloop zal naar verwachting eind oktober 2021 gereed zijn. Omwonenden worden uiteraard op de hoogte gehouden. Het kaartje geeft ook de flats weer die in de toekomst gesloopt worden. In 2022 worden er geen flats gesloopt.

Voor toekomstige nieuwbouw in Oudeland-Oost zijn in 2019 de uitgangspunten (voorwaarden vanuit de gemeente) vastgesteld. De toekomstige woningen bestaan uit diverse typen eengezinswoningen en een aantal appartementen in verschillende prijsklassen. In totaal komen er ongeveer 230 nieuwe woningen. Voor de realisatie van de woningen wordt een projectontwikkelaar geselecteerd. Momenteel wordt deze selectie voorbereid. Over de uitkomsten houden wij omwonenden uiteraard op de hoogte.

De tijdelijke hondenspeelplaats tussen de Desdemonastraat en de Othelloweg is mede door aanhoudende overlast weggehaald. Er is veel afstemming geweest tussen de gebiedscommissie, hondenbezitters, bewoners en betrokken afdelingen van de gemeente. Inmiddels is er een nieuwe plek gevonden voor de hondenspeelplaats. De locatie is het park naast de kinderboerderij, de groene driehoek tussen de Laning en de Aveling. Naar verwachting kan deze plek dit jaar nog worden ingericht en in gebruik genomen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u per e-mail contact opnemen via hoogvlietSO@rotterdam.nl. U kunt uw vraag ook via telefoonnummer 14 010 stellen.