Aanpak Nul Emissie Mobiliteit
Gepubliceerd op: 14-10-2020
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/nul-emissie-mobiliteit/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam werkt aan een gezonde, aantrekkelijke, schone stad. Dat doen we samen met bewoners, bedrijven en bezoekers. Hierin heeft mobiliteit een grote rol. We stimuleren uitstootvrije mobiliteit om te zorgen voor gezonde lucht in de stad.

Uitstootvrije mobiliteit levert een aantrekkelijkere stad op om in te wonen en werken en houdt de stad bereikbaar. Naast een schonere lucht draagt uitstootvrije mobiliteit bij aan de terugdringing van CO2-uitstoot. We pakken de klimaatverandering aan, in lijn met de wereldwijde klimaatafspraken.

Nieuws

Rotterdam is de winnaar van de E-Visionary Awards 2022. Dit werd vandaag bekendgemaakt tijdens de 35e editie van het Electric Vehicles Symposium in Oslo.

Lutske Lindeman, Strategisch Adviseur Mobiliteit & Energietransitie van de Gemeente Rotterdam, vertegenwoordigde de gemeente bij de uitreiking van de prijs: 'Al meer dan 10 jaar werken we hard aan schone mobiliteit. Het is een hele eer dat we deze belangrijke prijs voor ons werk krijgen.'

E-Visionary Award

De uitreiking van de E-Visionary Award

De E-Visionary Award is een manier voor de World Electric Vehicle Association (WEVA) om steden en regio's te erkennen als E-Visionaries. Dit zijn de steden en regio's die met hun initiatieven elektrische voertuigen promoten als duurzame en comfortabele vervoerswijze. Zij zorgen ervoor dat elektrische mobiliteit voor iedereen in de toekomst bereikbaar is. E-Visionary Award winnaars worden referenties voor andere steden en regio’s en bepalen de best practices voor gemeenschappen wereldwijd.

Rotterdam echte pionier

In het rapport wordt Rotterdam omschreven als een echte pionier op het gebied van elektrische mobiliteit in Europa. Sinds 2009 is het wagenpark geëlektrificeerd en is het stedelijke netwerk van oplaadpunten voor elektrische voertuigen gestaag gegroeid, met meer dan 4000 in 2021 en zo’n 19.000 unieke EV-rijders per maand. Bovendien werd dankzij deze inspanningen een uitstoot van ruim 14 ton CO₂ verlaagd in 2021.

Uitstootvrij maken van mobiliteit

De stad, die volgens AVERE altijd het goede voorbeeld geeft, heeft besloten om het uitstootvrij maken van mobiliteit naar een hoger niveau te tillen en in te spelen op nieuwe uitdagingen. Dat doet Rotterdam bijvoorbeeld door in 2025 emissievrije zones voor stadslogistiek in te stellen.

Elk jaar worden drie prijzen toegekend, één in Europa, één voor het Amerikaanse continent en één voor de regio Azië-Stille Oceaan. De winnaar van de awards wordt bepaald door het WEVA-lid dat het deel van de wereld bestrijkt waar de award betrekking op heeft. Voor Europa is de vereniging die de beslissing neemt AVERE - The European Association for Electromobility.

Espen Hauge, voorzitter van AVERE, zegt hierover het volgende: 'Rotterdam is een 'can-do'-stad van moedige pioniers. Zij benutten die energie om verandering teweeg te brengen, ontwikkeling te versnellen en een uitstootvrije samenleving te activeren.'

Aanpak

Door aanpassingen in de ruimte op straat wordt het aantrekkelijker om lopend of fietsend door te stad te bewegen. Voor 2050 maken we al het gemotoriseerd vervoer in realiseerbare stappen uitstootvrij. We beginnen daar waar de alternatieven voor handen zijn, bij het stedelijke wegvervoer: personenauto’s, de logistieke sector, bussen en taxi’s. In 2025 komt er al een ZES-zone voor uitstootvrije stadslogistiek, waarbinnen al het goederenvervoer zonder uitstoot zal gebeuren. Het platform Logistiek010 gaat samen op weg naar nul.

Daarna volgt de rest van het verkeer, zoals lange afstandsvervoer en de scheepvaart. Hiervoor werken we samen met partijen zoals het Havenbedrijf Rotterdam en de Rijksoverheid. Voor deze sector voeren we op korte termijn een groot aantal pilots uit. Ook leggen we voor de scheepvaart walstroom aan, zodat zij geen draaiende motor hoeven hebben als de schepen aan de kade liggen.

Vier pijlers

Het wegverkeer in de stad verschonen we via vier verschillende pijlers, met allen een eigen aanpak:

Het personenvervoer in Rotterdam vormt het grootste deel van het verkeer in de stad. Voor de luchtkwaliteit en de CO2-uitstoot is dus belangrijk om dit te verschonen. Dit doen we via drie verschillende aanpakken:

  1. Aanpak met en door werkgevers: Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit
  2. Uitbreiding van elektrische deelmobiliteit
  3. Specifieke doelgroepen, waaronder taxi, contractvervoer, personenvervoer water, licht elektrische voertuigen en OV-bussen.

Rotterdam bouwt sinds 2014 aan de community Logistiek 010, waarin de stad samen met ruim 1700 regionale bedrijven werkt aan slimme en schone stadslogistiek. Met transportbedrijven uit de regio, brancheorganisaties, kennisinstellingen en andere overheden is daarnaast een Rotterdamse aanpak ontwikkeld met concrete stappen naar emissievrije stadslogistiek in 2025: het Stappenplan ZES (Zero Emissie Stadslogistiek) dat op 16 juli 2019 is vastgesteld door het college. In december is met 66 partijen uit de logistieke sector het Convenant ZES ondertekend en daarmee de ambitie voor een Zero Emissie Zone voor Stadslogistiek in 2025 bekrachtigd. Samen met de sector gaat Rotterdam voor efficiënte en schone stadslogistiek. Met als doel de luchtkwaliteit te verbeteren, de binnenstad bereikbaar te houden en de CO2-uitstoot te verminderen. Samen zijn we op weg naar nul. Nul inefficiënte ritten, nul uitstoot en nul opstoppingen. Lees meer op Logistiek010.nl.

De gemeente rijdt met vuilniswagens door de stad om afval in te zamelen, medewerkers van de gemeente reizen naar bijeenkomsten en de gemeente voert onderhoudswerkzaamheden uit. In de periode tot 2030 verschonen we het gemeentelijke wagenpark. Al het vervoer wordt schoon, van de vuilnis- en veegwagen tot en met de dienstauto van de wethouder. Doel is om in stappen het vervoer te verschonen: in 2023 alle auto’s, in 2025 alle bestelbussen en in 2030 alle vrachtwagens. We zijn lid van de nationale coalitie Anders Reizen waar de ambitie is om de CO2-uitstoot van zakelijk reizen te halveren in 2030 (ten opzichte van. 2016). Met zakelijk reizen wordt bedoeld het woon-werk verkeer en de reizen ten behoeve van de werkgever, inclusief vliegreizen, per medewerker (fte). Dit is vastgelegd in de 'pledge sustainable mobility'. Ook zijn we initiatiefnemer en lid van de Rotterdamse Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit.

Laadinfrastructuur is een belangrijke randvoorwaarde voor de overstap naar nul-emissiemobiliteit. Vraag en aanbod moeten op elkaar aansluiten. Uitgangspunt is dat laadinfrastructuur geen belemmering mag vormen voor de uitrol van elektrisch rijden. Beschikbaarheid van voldoende en juiste laadinfrastructuur, op de juiste locaties voor iedere doelgroep, is daarin belangrijk. Lees meer op de pagina Elektrisch rijden.

Aanpak Nul Emissie Mobiliteit

Deze vier pijlers vormen samen de Aanpak Nul Emissie Mobiliteit. De aanpak draagt bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van het college (minimale halvering van de CO2-uitstoot in 2030 en klimaatneutraal in 2050) en het verschonen van de lucht in de stad. Hiermee dragen we bij aan Rotterdam als duurzame, energiezuinige stad met een betere luchtkwaliteit.

Voortgangsrapportage Aanpak Nul Emissie Mobiliteit 2021

Onderstaande rapportage van de Aanpak Nul Emissie Mobiliteit geeft weer tot welke resultaten de aanpak in 2021 heeft geleid.