Nextcity
Gepubliceerd op: 12-03-2020
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/nextcity/
Ga naar de hoofdinhoud

#NextCity is ontstaan vanuit de verwondering over de beperkte mate waarin transitievraagstukken zich vertalen in structureel ruimtelijke beleid. Grip krijgen op transities begint met het bewust worden van de situatie waar we in zitten.

Behalve dat de impact van transities moeilijk te overzien is, worden ze ook gekenmerkt door fundamentele onzekerheden. Transities dwingen tot nieuwe manier van werken: anders denken, anders doen.

In Rotterdam doet de gemeente met #NextCity sinds 2018 ervaringen op met anders denken en anders doen. We leren hoe om te gaan met onzekerheden en dit een plaats te geven in de transities waar we voor staan. We leren alternatieve manieren van werken waar soms verrassende resultaten mee bereikt worden. We leren anders te kijken naar ons werk en het anders te doen. In ons boekje willen wij onze lessen tot nu toe met u delen. Bent u #Next?

Ontwikkelingen

Er komen veel nieuwe ontwikkelingen op Rotterdam af. Steeds meer mensen en bedrijven willen zich vestigen in grote steden. Ook in Rotterdam. De stad is van ver gekomen, maar de tijd dat Rotterdam een gemankeerde stad was met een platgebombardeerd hart is nu echt voorbij. De nieuwe ontwikkelingen bieden kansen om structureel ruimtelijk beleid te verbinden met programma’s die de stad klaarmaken voor de toekomst. #NextCity is ontstaan vanuit de verwondering waarom dat niet vanzelf gebeurt.

Toenemende druk

Rotterdam wil verder groeien, maar worstelt met de vraag hoe te groeien en tegelijkertijd aantrekkelijk te blijven voor iedereen. De populariteit van de stad op zoveel verschillende fronten leidt logischerwijs ook tot een toenemende druk op de ruimte. De standaardpraktijk waarbij verschillende trends in de sector vertaald worden naar ruimtebehoeftes en vervolgens naar ruimtelijke plannen en projecten begint echter steeds meer te haperen. De aard van de veranderingen is veranderd. Van een min of meer lineaire, voorspelbare ontwikkeling naar veel meer onzekere en daardoor onvoorspelbare ontwikkelingen: transities.

Hier en nu

Transities zijn grote, ingrijpende veranderingen die zich lastig laten voorspellen. Waar gaat het heen? Welke ingrepen zijn nodig en welke straks overbodig? Waar begin je? Waar staan we nu eigenlijk?

#NextCity richt zich op Next = nu. Binnen de gemeentelijke organisatie is er een duidelijke urgentie én een belang om verder te denken dan de praktijken van vandaag. De focus op het hier en nu kan immers leiden tot op termijn hoge kosten voor aanpassingen of zelfs desinvesteringen. De natuurlijke neiging is om, zolang er niets misgaat, op de ingeslagen weg door te gaan. In het geval van transities is dat zeker aantrekkelijk, omdat concrete alternatieve handelingsperspectieven vaak nog niet voorhanden zijn.

Next = nu!

Fysieke ingrepen als infrastructuur en bebouwing zijn immers bij uitstek investeringen waar we jarenlang maatschappelijk en economisch nut van willen hebben. En ze kunnen enkel tegen hoge kosten worden aangepast. Steden zien zich daarbij ook nog eens geconfronteerd met meerdere transities tegelijk: naast de energietransitie hebben ook klimaatverandering, circularisering, digitale ontwikkeling en mobiliteit kenmerken van een transitie. Transities die niet op de lange termijn geschoven kunnen worden, maar die nu al om keuzes vragen. Next = nu! Binnen de gemeente Rotterdam is #NextCity de beweging die onderzoekt hoe met transities om te gaan in het fysieke domein. #NextCity heeft geen specifiek afgebakende inhoudelijke, organisatorische of resultaatgebonden focus, maar onderzoekt juist de wisselwerking daartussen. Het bestaat uit een lerend netwerk van professionals met zeer uiteenlopende disciplines, die elkaar kritisch durven te bevragen op ingesleten gewoontes en blinde vlekken en met open vizier andere paden durven in te slaan. Next is niet dadelijk. Next is nu!

Meer informatie

Herkent u zich in onze ideeën? Of heeft u te maken met een casus die #Next is? Stuur dan een e-mail naar nextcity@rotterdam.nl.