Mijnkintbuurt
Gepubliceerd op: 04-04-2017
Geprint op: 15-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/mijnkintbuurt/
Ga naar de hoofdinhoud

In Rotterdam-Zuid investeren gemeente en woningcorporaties, in het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, in mensen, woningen en woonomgeving.

De aanpak van de Mijnkintbuurt in de Tarwewijk is in februari 2017 gestart met het aankopen van 168 oude, kleine woningen en vier bedrijfsruimten. De panden worden gesloopt en er komen 88 grote huurwoningen voor in de plaats. In fase 2 worden vanaf maart 2019 nog eens 132 woningen aangekocht en gesloopt. Daar komen 50 grote woningen voor terug. Daardoor wordt de Tarwewijk aantrekkelijker voor gezinnen.

Besluit

Het Rotterdamse college van Burgemeester en Wethouders besloot op 31 januari 2017 tot aankoop van twee woningblokken in de Mijnkintbuurt. Het gaat om de volgende adressen:

 • Spruytstraat nummers 2ABC tot en met 28ABC (alleen even nummers)
 • Wuysterstraat nummers 1ABC tot en met 23ABC en nummers 2ABC t/m 28ABC      
 • Polslandstraat nummers 117ABC tot en met 143ABC (alleen oneven nummers)  
 • Bas Jungeriusstraat: nummers 31, 37, 51 en 57

Op 12 maart 2019 besloot het college ook tot de aankoop van een derde woningblok in de Mijnkintbuurt. Het gaat om de volgende adressen:

 • Polslandstraat nummers 114ABC tot en met 152ABC (alleen even nummers)
 • Voetjesstraat nummers51ABC tot en met 89ABC (alleen oneven nummers)
 • Boelstraat nummers 36ABC en 38ABC
 • Bas Jungeriusstraat nummers 21ABC en 23 ABC
Planning fase 1
31 januari 2017 besluitvorming college van BenW
14 februari 2017 start aanpak Mijnkintbuurt
februari tot en met december 2017 verwerving
februari 2017 tot en met begin 2020 tijdelijk beheer
24 mei 2018 bestemmingsplan vastgesteld in de gemeenteraad
18 oktober 2018 gemeenteraadsbesluit onteigening
oktober 2018 tot 2020 onteigeningsprocedure
2020 sloop
2021 nieuwbouw
2022 oplevering nieuwe woningen
Planning fase 2
12 maart 2019 besluitvorming college van BenW
19 maart 2019 start aanpak Mijnkintbuurt
6 juni 2019 besluitvorming gemeenteraad
juni 2019 tot en met maart 2022 minnelijke verwerving
1e kwartaal 2022 tot en met 2e kwartaal 2024 onteigeningsprocedure
2025 sloop
2025 nieuwbouw
2026 oplevering nieuwe woningen

Verwerving op Rotterdam-Zuid

Woont u ergens anders in de Mijnkintbuurt of op Zuid? En wilt u weten of de gemeente plannen heeft om ook in uw buurt woningen te gaan kopen? Neem dan contact op met Iwein van Overschelde van gemeente Rotterdam.

Hoe gaat het aankopen van woningen in zijn werk?

In de Mijnkintbuurt 1 en 2 wil de gemeente graag woningen aankopen en is daarover in de afgelopen periode in gesprek gegaan met de eigenaren. Vaak in goed overleg, maar helaas lukt het niet altijd om tot een afspraak te komen. Dan gaat de gemeente over tot onteigening. Hoe gaat het aankopen van een woning in zijn werk?

Stap 1: Minnelijke verwerving

Het in goed overleg komen tot een afspraak over de verkoop van de woning wordt 'minnelijke verwerving' genoemd. De waarde van de woning wordt dan onafhankelijk bepaald en de onderhandelaar van de gemeente houdt rekening met een “schadeloosstelling”. De schadeloosstelling moet ervoor zorgen dat u dezelfde vermogens-en inkomenspositie houdt die u had. De waarde van de woning plus de schadeloosstelling zijn samen de prijs die de gemeente betaald.

Stap 2: Onteigening

Als de eigenaar van de woning en de gemeente er niet in goed overleg uitkomen, dan kan de gemeente overgaan tot 'onteigening'. Dat betekent dat uiteindelijk dat er kan worden overgegaan tot gedwongen overdracht van de woning. Onteigening bestaat uit twee procedures:

 1. De administratieve onteigeningsprocedure
  Als de gemeente over wil gaan tot onteigening, dan moet ze daar eerst toestemming voor vragen bij 'de Kroon'. Dat is een korte naam voor de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. De gemeente vraagt of de minister bepaalde gronden wil aanwijzen die voor onteigening in aanmerking komen. De minister kijkt dan of er voldoende nut, noodzaak en urgentie is om dit toe te staan. Onteigening kan alleen als de reden voor onteigening een echt algemeen publiek belang dient. De minister kijkt ook of de gemeente genoeg inspanning heeft geleverd om tijdens stap 1 tot een overeenkomst te komen.

  Als de minister toestemming geeft, dan worden eigenaren hiervan uitgebreid op de hoogte gebracht. Het besluit wordt ook openbaar gepubliceerd en u kunt het besluit inzien op een openbare plek in de gemeente. U kunt dan vervolgens gedurende zes weken een zienswijze indienen tegen het besluit.

 2. De gerechtelijke onteigeningsprocedure
  Als de minister heeft besloten dat de gemeente de woningen mag gaan onteigenen, ontvangen eigenaren eerst nog een laatste bod. Als eigenaren op dat bod ingaan kunnen beide partijen er alsnog in overleg uitkomen en wordt de onteigeningsprocedure na eigendomsoverdracht gestopt.

  Als de eigenaar niet op het laatste bod ingaat, dan start de gemeente de 'gerechtelijke procedure'. De eigenaar van de woning ontvangt dan namens de advocaat van de gemeente een dagvaarding om te verschijnen bij de rechtbank, samen met een advocaat.

  De rechtbank wijst ondertussen deskundigen aan die bepalen hoe hoog de schadeloosstelling moet zijn. De gemeente vraagt dan aan de rechter om samen met deskundigen en de eigenaar ter plaatse een opname van de woning te doen. Dit bezoek wordt een ‘descente’ genoemd. Dit is een bezichtiging waarbij de alle partijen bespreken wat hun standpunt is en uiteindelijk wordt de waarde van de woning bepaald door middel van een proces-verbaal. Als in het uiteindelijke vonnis de schadeloosstelling en de waarde van de woning zijn opgenomen schrijft de gemeente het vonnis in bij het kadaster en vind de overdracht van het eigendom plaats.

Wat betekent het voor huurders?

Ook de huurders van, nu nog particuliere woningeigenaren, krijgen van de gemeente een aanbod voor de huurontbinding of hebben deze al ontvangen. Dit is nodig voor de onteigening van de woning en de gemeente wil alvast afspraken maken met de huurders voor het moment dat de gemeente ook echt eigenaar wordt van deze woningen. Dit is alleen van toepassing indien u een huurovereenkomst heeft voor onbepaalde tijd. Bij een tijdelijk huurcontract gaat uw verhuurder er van uit dat u de woning verlaat zoals overeengekomen in dit contract tenzij hij/zij u nadrukkelijk een ander aanbod doet.

Als u al een huurbeëindigingsovereenkomst heeft dan geldt het volgende:

 1. U heeft een huurbeëindigingsovereenkomst met als huurbeëindigingsdatum uiterlijk 1 juli 2019 of de datum van de eigendomsoverdracht van uw huurwoning. Als de gemeente nu nog geen eigenaar is van uw huurwoning dan zal de overeenkomst uiterlijk zes maanden nadat de gemeente eigenaar is geworden worden opgezegd. Of eerder, als daar afspraken tussen de partijen over zijn gemaakt. De opzegging zal in ieder geval niet later dan 1 juli 2020 plaatsvinden.
  Als de gemeente pas na 1 juli 2020 eigenaar wordt dan eindigt de huurovereenkomst binnen één maand na de eigendomsoverdracht. U wordt tijdig hiervan op de hoogte gebracht.
 2. Als de gemeente uiteindelijk tot onteigening moet overgaan dan wordt de gemeente eigenaar door middel van een vonnis. Op dat moment komt de huurovereenkomst automatisch te vervallen. In dat geval kunt u nog om niet huren tot maximaal 6 maanden en uiterlijk tot 1 juli 2020.
 3. U heeft een huurbeëindigingsovereenkomst met als huurbeëindigingsdatum uiterlijk 1 juli 2019 of datum eigendomsoverdracht van uw huurwoning. Als de gemeente al eigenaar is van uw huurwoning dan zal de overeenkomst uiterlijk zes maanden nadat de gemeente eigenaar is geworden worden opgezegd. De opzegging zal in ieder geval niet later dan 1 juli 2020 plaatsvinden.

Start Aanpak Mijnkintbuurt fase 2

De gemeente is op 19 maart 2019 gestart met de Aanpak Mijnkintbuurt fase 2. Er is alles aan gedaan om iedereen hierover zoveel mogelijk persoonlijk te informeren: huurders, eigenaar-bewoners en verhuurders. Iedereen heeft een brief gekregen en is bezocht door consulenten van de gemeente en Woonstad Rotterdam. In persoonlijke gesprekken kregen bewoners te horen wat er gaat gebeuren. Ook hoorden ze wat de gevolgen zijn en hoe ze aan een nieuwe woning kunnen komen.

Wet Voorkeursrecht gemeenten

De gemeente wil voorkomen dat de woningen in het derde woonblok worden verkocht aan anderen dan de gemeente. Het Rotterdamse college van B en W heeft daarom op 12 maart 2019 ook besloten om de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (Wvg) op de woningen in fase 2 te vestigen. Dit betekent dat als eigenaren hun woning willen verkopen, zij deze eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden. Voor meer informatie over de WVG kunt u contact opnemen met de heer Popkema van de gemeente Rotterdam, telefoonnummer 06 - 284 884 19.

Bestemmingsplan

Tegen het bestemmingsplan zijn vier zienswijzen ingediend. Daarop volgde een hoorzitting en uiteindelijk stelde het college van B&W het bestemmingsplan vast, samen met de zienswijzennota. De gemeenteraad stelde vervolgens op 10 april 2018 het bestemmingsplan vast. Hiertegen werd een beroep ingediend bij de Raad van State dat op 8 januari is behandeld tijdens een zitting. Op 13 maart 2019 heeft de Raad van State vervolgens het beroep ongegrond verklaard. Daarmee is het bestemmingsplan Mijnkintbuurt fase 1 onherroepelijk.

Meer informatie

Informatienummer Aanpak Mijnkintbuurt: 06 - 148 903 91. Dit is iedere werkdag bereikbaar van 09.00 tot 18.00 uur. U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen.