Spring naar het artikel

In Rotterdam-Zuid investeren gemeente en woningcorporaties, in het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, in mensen, woningen en woonomgeving.

In de Mijnkintbuurt in de Tarwewijk gaat gemeente Rotterdam 168 oude, kleine woningen en vier bedrijfsruimten aankopen en slopen. Hier komen ongeveer 72 grote huurwoningen voor in de plaats. Daardoor wordt de Tarwewijk aantrekkelijker voor gezinnen. De aanpak van de Mijnkintbuurt is in februari 2017 gestart.

Besluit

Het Rotterdamse college van Burgemeester en Wethouders besloot op 31 januari 2017 tot aankoop van twee woningblokken in de Mijnkintbuurt. Het gaat om de volgende adressen:

 • Spruytstraat nrs. 2 t/m 28 (alleen even nummers)
 • Wuysterstraat nrs. 1 t/m 23 en nrs. 2 t/m 28      
 • Polslandstraat nrs. 117 t/m 143 (alleen oneven nummers)  
 • Bas Jungeriusstraat: nrs. 31, 37, 51 en 57

Planning

 • 31 januari 2017 besluitvorming college van BenW
 • 14 februari 2017 start aanpak Mijnkintbuurt
 • februari t/m december 2017 verwerving
 • februari 2017 t/m begin 2020 tijdelijk beheer
 • januari 2018 bestemmingsplan vaststellen
 • maart 2018 t/m september 2019 onteigeningsprocedure
 • 2020 sloop
 • 2021 nieuwbouw
 • 2022 opleveren nieuwe woningen

Verwerving op Rotterdam-Zuid

Woont u ergens anders in de Mijnkintbuurt of op Zuid? En wilt u weten of de gemeente plannen heeft om ook in uw buurt woningen te gaan kopen? Neem dan contact op met Iwein van Overschelde van gemeente Rotterdam.

Start Aanpak Mijnkintbuurt

De gemeente is op 14 februari 2017 gestart met de Aanpak Mijnkintbuurt. De afgelopen maanden is er alles aan gedaan om iedereen hierover te informeren: huurders, eigenaar-bewoners, huurders en ondernemers. Iedereen heeft een brief gekregen en is bezocht door consulenten van de gemeente en Woonstad Rotterdam. In persoonlijke gesprekken kregen bewoners en ondernemers te horen wat er gaat gebeuren. Ook hoorden ze wat de gevolgen zijn en hoe ze aan een nieuwe woning of bedrijfsruimte kunnen komen.

Contact gezocht!

De consulenten van de gemeente hebben helaas nog niet iedereen gesproken, want soms werd er niet gereageerd. Ook niet na een aantal bezoeken of telefoontjes. Heeft u nog niemand van de gemeente gesproken? Neem dan alstublieft contact op via onderstaande gegevens.

In juli maken de consulenten van de gemeente een nieuwe ronde door de buurt. Om van huurders en eigenaar-bewoners te horen hoe het ervoor staat. En om te vragen waar de gemeente mee kan helpen.

Ontwerpbestemmingsplan

Van 17 maart tot en met 27 april 2017 lag het ontwerp bestemmingsplan Mijnkintbuurt, Fase 1 ter inzage. Met het bestemmingsplan wordt beoogd de bestaande portiekwoningen te slopen, zodat hier grondgebonden woningen gerealiseerd kunnen worden. Zo’n 50 bewoners uit de hele Mijnkintbuurt bezochten op 22 maart de bijeenkomst hierover in de Speeltuin Tarwewijk. De gemeente heeft vier zienswijzen ontvangen. Na de zomer wordt het bestemmingsplan, met de reacties op de zienswijzen, aangeboden aan het college van BenW.

Q&A Mijnkintbuurt

Gemeente Rotterdam en de corporaties willen, in het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, de komende 20 jaar 35.000 woningen op Zuid aanpakken.

 • 10.000 woningen die particulier bezit zijn worden grondig aangepakt, door sloop/nieuwbouw, samenvoegingen of kluswoningen
 • de gemeente gaat woningen aankopen
 • de Mijnkintbuurt in de Tarwewijk is voor de gemeente de eerste buurt waar zij gaat aankopen
 • dat heeft het college op 31 januari 2017 besloten
 • gemeente Rotterdam koopt 168 oude, kleine woningen en vier bedrijfsruimten aan op deze adressen:
  - Spruytstraat nrs. 2 t/m 28
  - Wuysterstraat nrs. 1 t/m 23 en nrs. 2 t/m 28
  - Polslandstraat nrs. 117 t/m 143
  - Bas Jungeriusstraat: nrs. 31, 37, 51 en 57
 • hier komen ongeveer 72 grote sociale huurwoningen voor in de plaats (huur maximaal € 710,11 per maand)
 • daardoor wordt de Tarwewijk aantrekkelijker voor gezinnen en sociale stijgers vanuit Zuid
 • bewoners die een volgend stapje maken in hun wooncarrière kunnen dat in hun eigen wijk doen. Zij zijn dus niet gedwongen te verhuizen als ze deze stap willen maken

Vanaf 14 februari 2014 worden alle bewoners van de buurt bezocht door consulenten van de gemeente. Die vertelde bewoners persoonlijk wat er gaat gebeuren. En ook wat de gevolgen zijn en hoe ze aan een nieuwe woning komen.

Uiteindelijk wil de gemeente iedereen die daarvoor open staat deze maand persoonlijk spreken. Eigenaren-bewoners, particuliere huurders, huurders van Woonstad Rotterdam, particuliere verhuurders en ondernemers. Vanaf 14 februari kunnen zij drie dagen per week langskomen bij het informatiepunt Aanpak Mijnkintbuurt. Dit vindt u in het Millinxparkhuis aan de Millinxstraat 6. Alle bewoners en eigenaren kunnen hier met of zonder afspraak terecht met hun vragen. Dit informatiepunt blijft geopend zolang er behoefte aan is. Daarnaast kunnen direct betrokkenen terecht bij de gemeente Rotterdam via: 06 - 14 89 03 91, mijnkintbuurtso@rotterdam.nl en www.rotterdam.nl

Deze Q&A gaat over de Aanpak Mijnkintbuurt. Woont u ergens anders in de Mijnkintbuurt of op Zuid? En wilt u weten of de gemeente plannen heeft om ook in uw buurt woningen te gaan kopen? Neem dan contact op met Kim van Schaik van gemeente Rotterdam.

Rotterdam is een stad waarin plaats is voor mensen uit alle lagen van de bevolking. Een stad van groei en ontwikkeling, waar mensen bewust kiezen om er te wonen, werken en recreëren. In Rotterdam-Zuid investeren gemeente en woningcorporaties, in het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, in mensen, woningen en woonomgeving. De ambitie is om de komende 20 jaar 35.000 woningen op Zuid aan te pakken. 10.000 Woningen die particulier bezit zijn worden grondig aangepakt, onder andere door sloop/nieuwbouw. Hierbij wil de gemeente woningen gaan aankopen in een aantal focuswijken.

De Mijnkintbuurt is een van de Rotterdamse buurten waar veel kleine en vaak slecht onderhouden woningen staan. Daarnaast is er een groot verloop. Veel mensen wonen maar kort in de buurt waardoor en ook geen sociale samenhang in de buurt is. Om die reden koopt de gemeente de woningen en bedrijfsruimten in blok 1 en 2 in de Mijnkintbuurt voor sloop en nieuwbouw. Hierdoor wordt de woningvoorraad verbeterd. Als er nieuw gebouwd is kunnen ook meer gezinnen een woning vinden in de Mijnkintbuurt. Op 14 februari 2017 is gestart met de verwerving van deze woningen en bedrijfsruimten.

Normaal gesproken zoekt een verkoper van een woning zelf een nieuwe woning. De meeste verkopers willen dat ook. Die zoeken zelf bij een makelaar of op Internet naar een andere koopwoning.

Als u als eigenaar komt u bijvoorbeeld door een laag inkomen in aanmerking voor een huurwoning. Dan kunt u dat aangeven in het gesprek dat de gemeente graag met u voert. Er is nog tijd genoeg op dit moment om aan een andere woning te komen. Of dit nu op de particuliere verhuurmarkt is of via corporaties/de reguliere woonruimteverdeling . Daar kunnen wij u over adviseren.

De makelaar is niet nodig. We zullen iedereen informeren over waar het aanbod te vinden is, en als dat nodig is, daar begeleiding bij bieden.

De aankoopprijs wordt bepaald door een onafhankelijke taxatie van de marktwaarde van de woning door een beëdigd makelaar-taxateur. Daarnaast wordt de eigenaar-bewoner een schadeloosstelling aangeboden volgens de Onteigeningswet. De hoogte van dit bedrag wordt per geval bepaald.

Daarvoor kunt u met uw bank, eventueel ondersteund door de gemeente, afspraken maken. Banken hebben daar op maatoplossingen voor. De onteigeningswet helpt ook. Die schrijft voor dat een eigenaar er na onteigening niet slechter voor mag staan. Maar ook niet beter! In ieder geval moet er een oplossing op maat komen.

De aankoopprijs is de werkelijke waarde van uw woning met een onafhankelijke taxatie, daarin zit deze investering verwerkt.

Als u een midden- of hoog inkomen heeft, kunt u via een particuliere verhuurder een huurwoning vinden. Als u een laag inkomen heeft kunt u ook soms terecht bij particuliere verhuurders.

U kunt zich ook voor een corporatiewoning registreren op www.woonnetrijnmond.nl en via die website reageren op het woningaanbod van corporaties. Bij het reageren op het woningaanbod, kunt u op basis van uw inkomen een woning kiezen die voldoet aan uw woonwensen. Let hierbij op de grootte en samenstelling van uw gezin, uw inkomen en een eventuele huurdersverklaring die u nodig heeft. Tot 1,5 jaar voor de start van de bouwwerkzaamheden, is dit de hoofdoptie. Als het tegen die tijd niet gelukt is iets anders te vinden, wordt u daarbij geholpen.

Op woonnet-rijnmond.nl vindt u zowel woningen in het sociale segment als woningen in de vrije sector. Let op: in het sociale segment kunt u vooral terecht met een inkomen van €35.739 (prijspeil 2016) of lager. Huishoudens met een hoger inkomen zijn vooral aangewezen op de vrije sector woningen.

Er is tijd genoeg om iets anders te vinden. Daarom is een urgentieverklaring niet nodig. Er is in de wijk en de wijken eromheen bovendien regelmatig aanbod in vergelijkbare segmenten als waar u nu woont. Binnen de gemeente Rotterdam geldt op dit moment geen urgentieregeling voor de herhuisvesting van eigenaar-bewoners.

Ja, de verhuiskostenvergoeding maakt een onderdeel uit van de schadeloosstelling die u krijgt bovenop de waarde van uw woning. De hoogte van de schadeloosstelling hangt af van uw persoonlijke situatie.

Er is in de wijk en de wijken eromheen regelmatig aanbod. De garantie kan de gemeente niet geven. Maar gezien de lengte van de zoekperiode zal er voor de bewoners die heel graag in de buurt willen blijven wonen iets te vinden zijn.

Wij komen bij u langs om met u de planning, de aankoopprocedure en financiën te bespreken. Als u hulp nodig heeft bij het zoeken naar een nieuwe woning, dan kunt u dat aangeven. Wij geven u dan advies, hoe u aan een woning die past bij uw budget en woonwensen kunt komen.

De gemeente wil uw pand het liefst leeg en vrij van huur kopen. Er zullen op maat afspraken worden gemaakt over verhuiskostenvergoedingen voor huurders. Dat hangt ook af van de duur van het lopende huurcontract en de door de verhuurder aangeboden herhuisvestingsmogelijkheden.

Het huurrecht is een gegeven. We verwachten dat de meeste huurders gedurende het traject een andere woning zullen vinden of accepteren. Met of zonder uw hulp. Als de huurder niet wil vertrekken, dan kan de woning ook in verhuurde staat aan de gemeente worden verkocht.

Nee, bij een regulier huurcontract zonder einddatum mag de huisbaas alleen door de in de wet vastgelegde gronden uw huur opzeggen. Zie ook de website van de Rijksoverheid. Het huurcontract om andere redenen beëindigen kan. Maar alleen na goed overleg met de huurder over eventuele vergoedingen en een andere woning. De huurder moet dan instemmen met de beëindiging en de geboden vergoeding.

1. is hij verplicht mij een nieuwe woning aan te bieden?

Uw huidige huisbaas heeft misschien nog andere woningen die hij kan aanbieden maar hij is er niet toe verplicht.

2. Is hij verplicht om een verhuiskostenvergoeding aan te bieden?

Wil uw huisbaas dat u in goed overleg instemt met de huuropzegging? Dan is hij verplicht in dit type gevallen een verhuiskostenvergoeding te betalen.

Voor huurders van corporaties bestaat een herhuisvestingsurgentieregeling. U krijgt door deze regeling ca. 1,5 jaar voor de sloopdatum urgentie bij de zoektocht naar een nieuwe woning. Woonstad gaat binnen haar woningvoorraad echter ook kijken naar vervangende woonruimte. Woonstad zal haar huurders op korte termijn verder informeren over de
procedures die Woonstad hiervoor hanteert.

Er is tijd genoeg om iets anders te vinden. Binnen de gemeente Rotterdam geldt op dit moment nog geen urgentieregeling voor dit soort projecten, omdat dit allemaal nieuw is. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe huisvestingsverordening waarin dit wel wordt geregeld.

Er is in de wijk en de wijken eromheen regelmatig aanbod. De garantie kan de gemeente niet geven, maar gezien de lengte van de zoekperiode zal er voor de bewoners die heel graag in de buurt willen blijven wonen iets te vinden zijn.

Particuliere huurders kunnen bij het informatiepunt Aanpak Mijnkintbuurt vragen stellen over hun positie en wat zij verder kunnen verwachten.
Heeft u ondersteuning nodig bij het zoeken naar een nieuwe woning? Dan kunt u gebruik maken van de diensten het leerwerkbedrijf Zuidplein van het Albedacollege. Uw consulent van de gemeente brengt u graag in contact met het leerwerkbedrijf.

We raden u in eerste instantie aan zelf te gaan zoeken. U kunt bij de gemeente contact opnemen met heer P.C. Gros, markt- en contractspecialist van de gemeente Rotterdam: 06-22 93 91 55 .

De ondernemers hebben recht op een verhuiskostenvergoeding. Maar alleen als er een rechtmatige Q&A Aanpak Mijnkintbuurt, versie 14 februari 2017, pagina 7 huurovereenkomst tot stand is gekomen.

De gemeente onderhoudt de straten en het groen zoals nu ook het geval is. Daar komt geen verandering is. De aangekochte woningen worden zo lang mogelijk door Woonstad Rotterdam verhuurd met een tijdelijk huurcontract. De periode dat de panden voor sloop leeg staan wordt hierdoor zo kort mogelijk gehouden.

Het onderhoud van uw pand is een wettelijke verplichting voor alle eigenaren van panden. Die taak neemt de gemeente niet van u over. Bovendien kopen wij alleen bouwtechnisch slechte woningen aan. Die niet meer aansluiten bij de eisen van deze tijd. Dit is bij uw woning nu niet het geval.

Woont u ergens anders in de Mijnkintbuurt of op Zuid? En wilt u weten of de gemeente plannen heeft om ook in uw buurt woningen te gaan kopen? Neem dan contact op met Kim van Schaik van gemeente Rotterdam.

De gemeente blijft de buitenruimte onderhouden zoals u gewend bent met de nodige aandacht voor schoon, heel en veilig. De buitenruimte wordt nu niet aangepakt omdat deze een paar jaar geleden nog is verbeterd en vernieuwd.

Ja, onder leiding van de medewerkers van Gebiedsorganisatie Charlois en Woonstad Rotterdam komt er een beheercommissie. Wanneer deze precies komt, hangt af van de planning van de uitverhuis- en sloopfase.

De gemeente stelt voor het nieuwbouwproject stedenbouwkundige randvoorwaarden op. Voordat deze worden vastgesteld, wordt hierover advies gevraagd aan de gebiedscommissie Charlois. De gebiedscommissie gaat over bewonersparticipatie en zal t.z.t. aangeven op welke manier de omgeving moet worden betrokken bij dit project. Woonstad Rotterdam zal daarna een architect opdracht geven om een ontwerp te maken voor de nieuwbouwwoningen binnen de gestelde randvoorwaarden. De gemeente en Woonstad hebben afgesproken dat het sociale huur-eengezinswoningen moeten worden. Zodat de Tarwewijk aantrekkelijker wordt voor gezinnen.

De Aanpak Mijnkintbuurt kwam na overleg met veel instanties tot stand. Het komt voort uit de sociale problematiek en de slechte staat van de woningen. Inspraak in zo’n traject is pas mogelijk als zeker is dat de aanpak zoals voorgesteld kan doorgaan. Het bestemmingsplan gaat binnenkort ter visie en geeft belanghebbenden de mogelijkheid in te spreken.

De gebiedscommissie Charlois is op de hoogte van de plannen voor de Mijnkintbuurt. Formeel heeft zij hierover geen uitspraken gedaan.

Binnen de begroting van de gemeente Rotterdam was voor de jaren 2016 en 2017 budget beschikbaar. Hiermee werden onder andere in de Tarwewijk slechte woonbuurten aangepakt. Dit budget was een paar jaar geleden niet beschikbaar.

De gemeente zal het komende jaar proberen alle eigendommen minnelijk aan te kopen. Als na deze periode blijkt dat dat niet voor alle eigendommen gaat lukken dan zal de gemeente een onteigeningsprocedure starten. We gaan er vanuit dat de rechter de onteigening uitspreekt. Afhankelijk van hoe dat precies loopt heeft de gemeente dan begin 2020 alle eigendommen verworven. De woningen zijn dan ook allemaal leeg. Dan zal ook worden gestart met de sloop, zodat de nieuwbouw in 2021 kan starten.

Wanneer Wat
31 januari 2017 besluitvorming college B&W
14 februari 2017 start aanpak  Mijnkintbuurt
februari t/m december 2017 verwerving
februari 2017 t/m begin 2020 tijdelijk beheer
januari 2018 bestemmingsplan vaststellen
maart 2018 t/m september 2019 onteigeningsprocedure
2020 sloop
2021 nieuwbouw
2022 opleveren nieuwe woningen

De gemeente is initiatiefnemer van dit project en daarom loopt de verwerving via de gemeente.

Over de hoogte van het projectbudget worden, door de onderhandelingen met de eigenaar-bewoners en particuliere verhuurders, geen uitspraken gedaan. De financiering van dit project vindt onder andere plaats uit subsidiegelden waarover verantwoording wordt afgelegd aan de gemeenteraad.

Een voorbereidingsbesluit heeft een beperkte looptijd, naar verwachting ca. een jaar. Gedurende die tijd zal de Provincie haar ruimtelijke beleid moeten aanpassen.

De daadwerkelijke sloop van de Mijnkintbuurt staat pas beoogd in 2020. De looptijd van het voorbereidingsbesluit eindigt dus lang voordat er in de Mijnkintbuurt gesloopt zou gaan worden.

Het voorbereidingsbesluit zelf heeft dus geen direct effect. Voor de herstructurering van de Mijnkintbuurt zal de aanpassing van het ruimtelijke beleid van de Provincie meer van belang zijn.

Maar: op dit moment is nog niet zeker of het voorstel tot een voorbereidingsbesluit echt wordt aangenomen door Provinciale Staten. En dus ook niet of er daadwerkelijk een beleidsaanpassing komt. En ook niet wat de inhoud van die beleidsaanpassing zou zijn. Op dit moment is er dan ook geen aanleiding de plannen voor de herstructurering van de Mijnkintbuurt stop te zetten of aan te passen.

Meer informatie

Informatienummer Aanpak Mijnkintbuurt: 06-14 89 03 91. Dit is iedere werkdag bereikbaar van 09.00 tot 18.00 uur. Mailen kan via mijnkintbuurtSO@rotterdam.nl.