Woonzorglocatie Lemairepark
Gepubliceerd op: 18-02-2021
Geprint op: 17-05-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/lemairepark/
Ga naar de hoofdinhoud

In het Lemairepark in Hoek van Holland werkt de gemeente samen met WVH en Humanitas aan een nieuwe groene buurt met woningen, een park en een moderne woonzorglocatie.

De zorglocatie vervangt het Bertus Bliekhuis dat verouderd is en niet genoeg ruimte biedt voor de stijgende zware zorgvraag voor ouderen.

Bertus Bliekhuis

Voor nieuwbouw van het Bertus Bliekhuis is een andere plek de beste aanpak. Er is samen gezocht naar een geschikte locatie. Qua kosten, tempo en ligging is het Lemairepark de beste uitkomst van het onderzoek. Het huidige Bertus Bliekhuis blijft in gebruik tot de nieuwe locatie is opgeleverd. Vooruitlopend op de nieuwbouw doen WVH en Humanitas een beperkte investering in het huidige gebouw om een kwaliteitsverbetering te brengen.

De ontwikkelvisie

In januari 2021 is gestart met het maken van een ontwikkelvisie voor het gebied. Deze stedenbouwkundige opdracht is uitgevoerd door Buro Ma.an. Bekijk de projectpagina van Buro Ma.an op http://buromaan.nl/projecten/lemairepark-hoek-van-holland. De ontwikkelvisie geeft antwoord op de vraag 'wat willen we in het Lemairepark voor gebiedsontwikkeling?'. Het is een eerste stap naar de gezamenlijke gebiedsontwikkeling en het is getest op financiële haalbaarheid. Daarnaast bevat de ontwikkelvisie de ambities en de ruimtelijke voorwaarden voor vier ontwikkelvelden, het herinrichten van het park, de uitgifte van gronden en het verder ontwikkelen van het maatschappelijke programma.

De gemeente heeft omwonenden en andere geïnteresseerden benadert om mee te praten over de ontwikkelvisie. De eerste bewonersbijeenkomst vond digitaal plaats op 23 februari 2021 en werd gevolgd door een tweede digitale bijeenkomst op 20 april 2021.

Groene buurt die past bij Hoek van Holland

In een van de vier ontwikkelvelden komt het nieuwe woonzorgcomplex. Het woonzorgcomplex bestaat uit een zorggebouw met zes woongroepen en twintig aanleunwoningen. Op de begane grond is er ruimte voor aanvullende maatschappelijke functies en een centrale ontmoetingsplek voor de buurt en bezoekers van het verpleeghuis. Met het nieuwe gebouw wordt het aantal verpleeghuisplaatsen in het dorp uitgebreid. De vraag naar ouderenzorg in Hoek van Holland neemt de komende jaren flink toe. We willen dat de locatie aansluit bij het andere zorg- en welzijnsaanbod in het dorp. De ambitie is om vanuit het woonzorgcomplex de volledige keten van zorg, wonen en welzijn aan te bieden.

De andere drie ontwikkelvelden zijn bestemd voor zo’n 100 diverse woningen. Het woonprogramma uit de ontwikkelvisie moet jong en oud aanspreken. Naast vrije sector, koop en huur moeten minimaal 20 van de woningen rollator toe- en doorgankelijk zijn. Ook dienen er minimaal 25 middeldure huurwoningen te komen om bij te dragen aan het gemeentelijke actieplan 'middenhuur'. Bij en rondom het zorggebouw en de woningen wordt het Lemairepark opnieuw ingericht. Zo ontstaat een nieuwe, groene buurt die past bij de rest van Hoek van Holland.

Besluit

In juli 2021 heeft het college van B&W de ontwikkelvisie voor het Lemairepark vastgesteld. Met dit besluit start de planfase voor de gebiedsontwikkeling.

Voor het besluit is de gebiedscommissie gevraagd om een advies. Zij hebben vooral aangemoedigd om stappen te maken. Verder zijn er vragen en suggesties meegegeven om de ambities aan te moedigen, onder meer op het gebied van aanvullende zorg- en ontmoetingsfuncties, het woningbouwprogramma en de kwaliteit van de buitenruimte.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u de digitale bestanden inzien? U kunt de Raadsinformatiebrief, het Advies van de Gebiedscommissie, verslagen van de participatiebijeenkomsten of de Ontwikkelvisie per e-mail opvragen bij projectmedewerker Sharon Mahabier. Ook voor overige vragen kunt u contact met haar opnemen.