Huisverbod
Gepubliceerd op: 04-06-2018
Geprint op: 19-04-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/huisverbod/
Ga naar de hoofdinhoud

Als iemand zich schuldig maakt aan huiselijk geweld kan een tijdelijk huisverbod worden opgelegd. Dit betekent dat hij of zij tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag.

In die periode mag ook geen contact worden opgenomen met de in de woning achterblijvende personen. Het huisverbod kan eenmalig worden verlengd tot een totale duur van 28 dagen. De pleger moet wel meerderjarig zijn. Een huisverbod kan ook worden opgelegd bij kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan.

Afkoelingsperiode

Het huisverbod is een crisismaatregel en bedoeld als een afkoelingsperiode om (verdere) escalatie te voorkomen. Het geweld stopt en er komt rust in het gezin. Tijdens de periode van het huisverbod wordt met betrokkenen gesproken en wordt geprobeerd hulpverlening op gang te brengen. Wanneer een huisverbod wordt opgelegd moet de gemeente hulp aanbieden. Deze hulp is echter voor de betrokkenen vrijwillig en kan dus worden geweigerd. De kans op veiligheid op de langere termijn neemt daarmee helaas af.

Zo gaat het in Rotterdam

Een pleger van huiselijk geweld kan een huisverbod krijgen bij een ernstig vermoeden en/of onmiddellijke dreiging van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dit geldt ook wanneer de dreiging zich al heeft geopenbaard door huiselijk geweld. Dit laatste is meestal het geval. In Rotterdam legt de politie een huisverbod op namens de burgemeester. Het gevaar wordt beoordeeld, waarbij zowel feiten en omstandigheden uit het heden als het verdere verleden moeten worden betrokken.

Beroep

Belanghebbenden kunnen bij de rechtbank een beroep indienen tegen het opleggen en het eventueel verlengen van een huisverbod.

Onderdak

In principe moet de persoon die een huisverbod opgelegd heeft gekregen zijn of haar eigen onderdak regelen. In Rotterdam kunnen plegers als het nodig is gebruik maken van de nachtopvang van de maatschappelijke opvang.

Hulp

Als er een huisverbod is opgelegd, krijgen alle betrokkenen hulp aangeboden. Dus ook de pleger. Hulp aannemen is echter niet verplicht en hulpverlenen kan alleen als de pleger en achterblijvers hieraan meewerken. Niet meewerken aan hulpverlening of het frustreren van de hulp aan de achterblijvers kan een reden zijn om het huisverbod te verlengen, omdat het dan niet te verwachten is dat het gevaar geweken is.

Verlenging

De burgemeester kan aan het einde van het huisverbod besluiten om het huisverbod tot maximaal 28 dagen te verlengen. Dit doet de burgemeester als er nog steeds sprake is van (een ernstig vermoeden van) dreiging van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Overtreding van het huis- en contactverbod

Overtreding van een opgelegd huis- en contactverbod door de uithuisgeplaatste is een strafbaar feit. Dan volgt aanhouding en vervolging. Dat kan ook leiden tot een gevangenisstraf.

Huisverbod op verzoek

Wettelijk gezien kan een slachtoffer van huiselijk geweld zelf een huisverbod aanvragen. Maar meestal zal een hulpverlener die zich zorgen maakt het verzoek voor het huisverbod indienen, al dan niet namens het slachtoffer. Dit verzoek gaat in eerste instantie naar een weegteam dat een advies uitbrengt. Het is hierbij van belang te vermelden dat dit vaak een aantal werkdagen duurt. Het weegteam moet namelijk overleggen, extra informatie verzamelen en de afweging maken of de casus zich leent voor een positief advies. Het weegteam bestaat uit een jurist van de gemeente Rotterdam, een gedragsdeskundige, een medewerker van de politie en een medewerker van het Centrum voor Dienstverlening.

Aanvragen huisverbod (door slachtoffer)

Wilt u als slachtoffer van huiselijk geweld zelf een huisverbod aanvragen dan adviseren wij u contact op te nemen met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR). Neem contact op via telefoonnummer 0800 - 20 00. De medewerkers van VTRR kunnen u helpen en adviseren.

Let op: In geval van nood, neem direct contact op met de politie (112) of met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (0800 - 20 00).

Aanvragen huisverbod (door professionals)

Op deze pagina kunt u een huisverbod aanvragen. Zodra u op verzenden drukt, wordt het formulier beveiligd verzonden naar het weegteam.

Huisverbod bij incident

Bij een huiselijk geweld incident waarbij politie ter plaatse is gekomen, zal de politie bepalen of er een huisverbod procedure wordt gestart ongeacht of de pleger en/of het slachtoffer het hiermee eens zijn.

Als er een huisverbod wordt opgelegd, zullen er tijdens de eerste tien dagen veel dingen gebeuren:

  1. Er wordt een medewerker (casemanager) van Veilig Thuis gekoppeld aan het huisverbod. Deze casemanager is contactpersoon en organiseert de hulpverlening tijdens de eerste tien dagen. Ook kan de casemanager andere zaken regelen, bijvoorbeeld wanneer de uithuisgeplaatste spullen nodig heeft uit de woning.
  2. De casemanager neemt contact op met de uithuisgeplaatste en met de achterblijver(s).
  3. Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond komt langs als er minderjarige kinderen zijn. Zij kunnen hulp bieden en adviseren bij opvoedingsvragen of zorgen om de kinderen.
  4. De uithuisgeplaatste wordt ook uitgenodigd voor een gesprek bij hulpverlening. Hierbij kunt u denken aan agressie-regulatietherapie, relatietherapie, verslavingszorg, maar ook hulp op andere levensgebieden.
  5. De casemanager verzamelt alle informatie van de betrokken hulpverlenende instanties en maakt steeds een inschatting van het nog aanwezige gevaar.
  6. Aan het einde van de tien dagen neemt een juridische beleidsmedewerker van de gemeente Rotterdam contact op met uithuisgeplaatste en achterblijver(s) om ze namens de burgemeester te spreken over een eventuele verlenging van het huisverbod.
  7. Voor de tiende dag adviseren de casemanager van Veilig Thuis en de juridisch beleidsmedewerker van de gemeente Rotterdam de burgemeester over wel of niet verlengen van het huisverbod. De burgemeester neemt de uiteindelijke beslissing.