Heijplaat
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 27-09-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/heijplaat/
Ga naar de hoofdinhoud

Vrijwel geheel omringd door water, ligt Heijplaat als een schiereiland te midden van haven en industrie. Met de Nieuwe Maas in het noorden en Eemhaven en Waalhaven aan weerszijden, is de Waalhavenweg de enige toegang over land.

Heijplaat is een dorp met prachtige huizen uit de begintijd van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij, de vroegere scheepswerf op de noordpunt. De naoorlogse buurt wordt nu vervangen door vernieuwende en duurzame nieuwbouw.

Verkeerscirculatieplan

De gemeente Rotterdam is gestart met het aanpakken van de verkeersproblemen in het Oude Dorp. De plannen hiervoor zijn samen met bewoners ontwikkeld. Ze zijn ook gepresenteerd tijdens de talkshow Het Oude Dorp, klaar voor de toekomst (link naar YouTube-filmpje, niet ondertiteld).

Hieronder kunt u lezen wat de plannen zijn. Tot 1 mei kon u hierop reageren. De gemeente vraagt ook de klankbordgroep Oude Dorp om advies over dit plan.

Het definitieve Verkeerscirculatieplan vormt een van de bouwstenen voor het ontwerp van de buitenruimte van het Oude Dorp. Ook over dat ontwerp gaat de gemeente, vanaf juni dit jaar, uitgebreid in gesprek met de bewoners van het Oude Dorp.

Aanleiding

De gemeente stelde in 2018 het ‘Masterplan Buitenruimte + inrichtingsvisie Oude Dorp’ vast. Hierin staat onder andere dat er een verkeerscirculatieplan moet komen om wat te doen met ideeën, problemen en/of knelpunten op het gebied van verkeer. En de benodigde maatregelen te verwerken in de inrichtingsplannen. Om te weten te komen wat de verkeerskundige problemen zijn, is met bewoners gesproken. Dat leverde kort gezegd het volgende beeld op:

 • er is veel overlast van vrachtverkeer voor de haven
 • de verkeerscirculatie en de verbinding tussen het oude en nieuwe dorp kunnen beter
 • er is parkeerdruk rond het RDM-terrein
 • hard rijden/onveilige situaties en onvoldoende herkenbaarheid van de woonkern Heijplaat.

Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met het bedenken van oplossingen. We stellen voor om het volgende te gaan doen.

Herkenbaar

We brengen de bebording op orde en maken de entrees van het dorp beter herkenbaar. Bij binnenkomst van het oude dorp bij de Heijplaatstraat, Courzandseweg en Koedoodstraat worden welkomstborden ('Welkom in Heijplaat!') geplaatst met de borden 30 km-zone. En optioneel parkeerverbodzone. Dat betekent dat automobilisten alleen in de parkeervakken mogen parkeren. Hiermee kan beter gehandhaafd worden op foutparkeren in bochten, of op wegen waar het te smal is om aan beide zijden te parkeren. Bijkomend voordeel is dat er niet overal waar een parkeerverbod wenselijk is, borden geplaatst hoeven worden.

Veilig

We maken de straten veiliger met snelheidsremmende maatregelen en voorkomen vrachtverkeer door het dorp. Er komen snelheidsremmende maatregelen op de Courzandseweg en inritconstructies vanaf de nieuwe rotonde het dorp in. Dit voorkomt nog beter dat vrachtwagens het dorp in rijden. De snelheidsremmende maatregelen op de Courzandseweg worden vijf tot zes wegversmallingen waar verkeer op elkaar moet wachten om te kunnen passeren. Fietsers kunnen achterlangs gewoon doorfietsen en hebben geen hinder van de wegversmallingen. Dit type snelheidsremmende maatregelen wordt vaak toegepast op wegen die trillingsgevoelig zijn en waar drempels niet kunnen worden toegepast, omdat er bussen rijden.

Duidelijke verkeerscirculatie

We zorgen voor een duidelijker verkeerscirculatie voor het hele dorp. Verkeer van de Heysekade naar het Landverhuizersplein kan niet meer via de Directeur De Gelderstraat, door de bocht van de Heijsekade naar de Directeur de Gelderstraat dicht te zetten. Om naar de Directeur De Gelderstraat te kunnen rijden, moet het huidige fietspad vanaf de Courzandseweg omgevormd worden tot een toegangsweg voor auto’s. Hierdoor is er vanaf dit punt geen directe verbinding meer met de RDM, maar kan verkeer onderling wel mengen tussen het oude en het nieuwe dorp. Voordeel hiervan is dat de supermarkt bereikbaar wordt voor iedereen zonder te lange omrijdroutes.

Verbinden oude en nieuwe dorp

Het nieuwe dorp heeft al een langzame verkeersas. De Karimunstraat is breed van profiel met veel groen en is autovrij. In het oude dorp willen we die maken, van noord naar zuid de Alcorstraat en Streefkerkstraat. De Neptunusstraat zal deze straten met elkaar verknopen via een fiets- en voetpad. Voordeel is dat daarmee veel oversteekbewegingen geconcentreerd worden op de Courzandseweg. Op die manier kan een goede verkeersveilige oversteek gemaakt worden over de Courzandseweg. De oversteek wordt verkeersveilig vormgegeven met snelheidsremmende maatregelen voor auto’s.
 

Parkeercapaciteit aanpassen aan de behoefte  

De Alcorstraat, het Alcorplein en een deel van de Streefkerkstraat worden autovrij gemaakt. Uit de parkeertelling van 2018 blijkt dat veel parkeercapaciteit niet gebruikt wordt in de nacht. Het voorstel is om de parkeercapaciteit langs de Alcorstraat en Streefkerkstraat te verplaatsen naar de Rondolaan. Hierdoor kunnen mooie en veilige looproutes gemaakt worden voor scholen, speeltuintjes en andere voorzieningen. Begin april zijn parkeertellingen uitgevoerd om te kijken of het beeld van de vorige telling ongewijzigd is. De telling laat zien dat het in de nacht iets drukker is geworden. Van de 735 parkeerplaatsen in het oude dorp worden er (afgerond) 470 gebruikt. Daaruit kunnen we twee conclusies trekken:

 1. Een toename van ongeveer 100 auto’s t.o.v. de parkeertelling uit 2018
 2. Er staan per nacht gemiddeld 265 parkeerplaatsen leeg.

Reacties van bewoners

We hebben de hiervoor beschreven voorstellen besproken met de bewoners van Heijplaat tijdens de talkshow ‘Het Oude Dorp, klaar voor de toekomst’ op 15 april. Bewoners kunnen tot 10 mei 2021 reageren op de voorstellen via Rotterdam.nl/oudedorp. We vragen in mei ook de klankbordgroep Oude Dorp om advies. Het uiteindelijke Verkeerscirculatieplan is een van de bouwstenen voor het ontwerp van de buitenruimte van het Oude Dorp. Ook over dat ontwerp gaan we vanaf juni 2021 in gesprek met de bewoners van het Oude Dorp.

Het Oude Dorp, klaar voor de toekomst

De gemeente Rotterdam gaat, samen met een aantal partijen in de wijk, aan de slag in het Oude Dorp op Heijplaat. Projectleider Ria van der Linde van de gemeente vertelt wat er allemaal gaat gebeuren:

'We maken van het Oude Dorp een prettigere plek om te wonen en verblijven. We herstellen de buitenruimte in de oude glorie en voegen groen toe. En we zorgen ervoor dat het dorp tegen de klimaatveranderingen kan. We zijn al gestart met het aanpakken van de verkeersproblemen. Straks is de wateroverlast aan de beurt, onder andere door de vervanging van het riool. Tenslotte krijgen de straten en pleinen een nieuwe inrichting, passend bij de uitstraling van vroeger. We ontwikkelen alle plannen samen met bewoners, Woonbron en andere partijen in de wijk. Samen maken we het Oude Dorp klaar voor de toekomst.'

De talkshow Het Oude Dorp, klaar voor de toekomst is uitgezonden op 15 april 2021. De gemeente en bewoners gingen hierbij in gesprek over de plannen voor het Oude Dorp. Heeft u de uitzending gemist? Kijk ‘m dan terug op YouTube (niet ondertiteld).

De ambities voor de buitenruimte zijn in 2018 vastgelegd in het Masterplan Buitenruimte Heijplaat en de inrichtingsvisie Oude Dorp. Die plannen hebben de gemeente Rotterdam, bewoners van Heijplaat, Woonbron en het Havenbedrijf Rotterdam samen opgesteld. Daarna zijn verkeersmaatregelen uitgevoerd om onnodig vrachtverkeer uit het Oude Dorp te houden. Vorig jaar is er weer een supermarkt op Heijplaat gekomen.

In juni 2021 beslist het Rotterdamse college of het budget vrijkomt om de andere plannen voor het Oude Dorp te realiseren. Als dat inderdaad zo is dan start de gemeente daarna het traject om, samen met bewoners, het ontwerp voor de buitenruimte te maken. Die wordt ingericht nadat het riool is vervangen. De rioolwerkzaamheden beginnen eind 2022. De herinrichting van het Oude Dorp is eind 2024 afgerond.

De gemeente Rotterdam gaat, samen met een aantal partijen in de wijk, aan de slag om het Oude Dorp klaar voor de toekomst te maken. De gemeente wil de buitenruimteplannen ontwikkelen met en voor de bewoners van het dorp. Omdat de gemeente niet met iedereen persoonlijk contact kan onderhouden heeft ze een klankbordgroep opgericht. Die vertegenwoordigt de bewoners van het Oude Dorp bij het maken van alle plannen voor de buitenruimte. In mei 2021 komt de klankbordgroep voor het eerst bijeen.

Wordt u ook lid?

De eerste leden van de klankbordgroep zijn bekend! Het zijn bewoners Bibi Weeke (ook lid van Wij-plaat) en Stefano Clarijs (ook lid van de gebiedscommissie) en gebiedsmanager Maljaerd den Hollander. Wilt u ook lid worden? Of heeft u nog vragen? Neem dan contact op via e-mail heijplaat@rotterdam.nl of bel projectsecretaris Jan de Bievre, telefoon 06 514 973 76.

Waar gaat de klankbordgroep eigenlijk over?

De klankbordgroep denkt mee over de plannen die de gemeente, samen met andere partijen in de wijk, ontwikkelt. Daarbij worden bijvoorbeeld dit soort vragen beantwoord: waar gaan we groen toevoegen? Hoe gaan we de pleintjes inrichten? Hoe lossen we de parkeerproblemen op? Moeten er bankjes komen? En moeten we faciliteiten aanleggen voor de kinderen? De gemeente kan niet garanderen dat alle wensen worden gehonoreerd, maar luistert aandachtig naar de klankbordgroep en houdt zo goed mogelijk rekening met alle wensen.

Uitgangspunten

De klankbordgroep:

 • is de stem van de bewoners van het Oude Dorp en haalt hun meningen op
 • is namens de bewoners het aanspreekpunt voor de projectleiding van de gemeente
 • adviseert gevraagd en ongevraagd over de inhoud van de plannen voor de buitenruimte in het Oude Dorp en over de communicatie daarover
 • komt periodiek bij elkaar in een nader te bepalen frequentie
 • kent een wisselende samenstelling. Bewoners kunnen namelijk ook eenmalig meedenken over een bepaald onderwerp
 • heeft de projectleider van de gemeente als voorzitter. Die organiseert de vergaderingen en bereidt ze voor in afstemming een vertegenwoordiger van de klankbordgroep
 • komt in mei 2021 voor het eerst bijeen
 • vergadert zolang dat nodig is online en zodra het kan weer fysiek.

In 1902 vestigde de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij zich op het toen onbebouwde Heijplaat. De afgelegen werf was moeilijk bereikbaar voor de arbeiders. Daarom liet directeur De Gelder tussen 1914 en 1918 tuindorp Heijplaat bouwen, een toentertijd moderne woonwijk met eigen scholen, winkels en kerken. De teloorgang van de scheepsbouw zorgde in 1990 bijna tot sloop van de wijk, wat tot hevige protesten van de bewoners leidde.

De werf kreeg in 2009 een nieuw leven. Onder de noemer Research, Design & Manufacturing (RDM) werken bedrijven en studenten van Albeda en Hogeschool Rotterdam op de RDM-Campus samen aan innovatieve, duurzame technologieën die ook steeds vaker zijn terug te zien in de wijk.

Vanouds vormden de ongeveer 1.450 inwoners van Heijplaat een hechte gemeenschap, zeker tijdens de bloeitijd van de RDM. Dat uitte zich eveneens in een bruisend verenigingsleven, dat deels nog steeds bestaat. Ook nu nog wonen veel oud-werknemers van de werf en hun kinderen in de wijk. Nieuwe bewoners zijn er ook; zij kiezen bewust voor het wonen op deze 'rauwe', maar heel bijzondere locatie.

Voor de meeste voorzieningen moeten bewoners van Heijplaat de wijk uit. Met de komst van de Aqualiner, de veerdienst van en naar het stadscentrum, is de bereikbaarheid verbeterd. We zien ook steeds meer bewonersinitiatieven op het gebied van groen, afvalscheiding en recycling. De laatste jaren is Heijplaat bovendien steeds vaker het toneel van culturele evenementen. Het dorp heeft de beschikking over een strand in het monumentale quarantainegebied.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de plannen om het Oude Dorp klaar voor de toekomst te maken? Of wilt u zich opgeven voor de Klankbordgroep Oude Dorp? Neem dan contact op met projectsecretaris Jan de Bievre, telefoon 06 51 497 376 of e-mail heijplaat@rotterdam.nl.