De Hazelaar
Gepubliceerd op: 31-07-2018
Geprint op: 24-06-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/hazelaarweg/
Ga naar de hoofdinhoud

Aan de Hazelaarweg in Hillegersberg-Schiebroek bouwt gemeente Rotterdam aan een nieuw onderwijs- en revalidatiecentrum.

Rijndam Revalidatie en Mytylschool De Brug zijn hard toe aan nieuwbouw, omdat hun oude gebouw aan de Ringdijk sterk verouderd en versleten is. De gemeente werkt op dit moment hard aan het plan voor de nieuwbouw aan de Hazelaarweg. Het maken van een goed en efficiënt plan is een lastige opgave. Onder andere omdat de te bebouwen grond niet erg ruim is.

Eén locatie

Het centrum biedt onderdak aan Mytylschool De Brug, de Tyltylschool en Rijndam Revalidatie. Als de instellingen straks op één locatie zitten, kunnen zij vaker en beter samenwerken. Het nieuwe centrum heeft een totaal oppervlak van 13.000 vierkante meter. In het plan zijn ook gymzalen en een zwembad opgenomen. De drie instellingen die straks het gebouw betrekken, kunnen in het nieuwe gebouw hun krachten bundelen en gebruik maken van de specifieke voorzieningen voor de leerlingen. Deze groep bestaat uit kinderen en jongvolwassenen van 0 tot 18 jaar, die aan de Hazelaarweg onderwijs kunnen volgen of revalideren.

Het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) van Mytylschool de Brug krijgt onderdak in het nieuwe schoolgebouw aan de Argonautenweg.

Huidige status

Gemeente Rotterdam, de gebruikers Rijndam Revalidatie en de scholen van Stichting BOOR zijn samen met het bouwteam bezig met de voorbereidingen voor het bouwen van het nieuwe gebouw.

Dit betekent ook dat voorbereidingen worden getroffen om het terrein gereed te maken voor de aannemer. Om te zorgen dat de aannemer daadwerkelijk kan bouwen, is het nodig om een aantal bomen en delen van het bosplantsoen te kappen en rooien. Hiervoor is eerder een omgevingsvergunning voor het kappen van de bomen aangevraagd. Deze kapvergunning is verstrekt en hiertegen zijn geen bezwaren ingediend.

De werkzaamheden starten naar verwachting op 7 oktober 2020 en duren ongeveer twee tot drie weken. Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden, dan kunt u een mail sturen aan ORCdeHazelaar@rotterdam.nl.

Voortgang

Het projectteam is druk bezig met het uitwerken van het technisch ontwerp, dat begin oktober richting de geselecteerde marktpartijen wordt gestuurd.

Begin 2020 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van het gebouw. Nadat het ontwerp door de gemeente is goedgekeurd en de vergunning is verleend, zijn geen bezwaren ingediend tegen de omgevingsvergunning. De verlening is hiermee definitief en het nieuwe gebouw kan dan ook worden gebouwd. Met het verlenen van de vergunning is ook een huisnummerbesluit genomen. Het nieuwe gebouw krijgt het adres Hazelaarweg 100.

Begin 2021 starten de bouwwerkzaamheden op het terrein. Voordat de aannemer daadwerkelijk start, informeren we de omwonenden over de verdere plannen.

Update vergunningsaanvraag WKO

Bij de ontwikkeling van de Hazelaar is het uitgangspunt om een duurzaam gebouw te realiseren. Zo is het uitgangspunt bijvoorbeeld dat het gebouw niet op gas wordt aangesloten.

Onze energievraag voor verwarming en koeling wordt vervuld door een warmte-koude opslag (WKO). Deze installatie haalt energie uit de bodem, via een tweetal bronnen. De bron die zich het dichtst bij de bestaande bebouwing bevindt, ligt op een afstand van ruim 40 meter.

Voor het plaatsen van deze bronnen is gedetailleerd onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke gevolgen voor de omgeving. Voor het bepalen van de gevolgen is door een specialistisch bureau onderzoek gedaan naar:

  1. De geohydrologische effecten
  2. De geothermische effecten
  3. De afgeleide geohydrologische en –thermische effecten.

In de effectenstudie zijn de resultaten van het verrichtte onderzoek opgenomen en hieruit blijkt dat voor ORC de Hazelaar geen wijzigingen plaatsvinden in de grondwaterstand van het eerste watervoerend pakket. Ook het effect op de zetting is verwaarloosbaar.

De omgevingsdienst is als vergunningsverlener verantwoordelijk voor het beoordelen van de gevolgen van de aanleg van de bronnen. Deze controle vindt nu plaats.

Wanneer uit deze controle nieuwe inzichten ontstaan, delen we dit via deze website.

Logistiek en omgeving

Met de komst van de scholen wordt een toename in de verkeersstromen verwacht, met name door de taxibusjes die de leerlingen van en naar school brengen. De gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek heeft voor de ontsluiting van het toekomstige ORC-Hazelaar een ongevraagd advies ingediend bij het college van B&W van de gemeente Rotterdam. Dit advies omvat het voorstel om de taxibusjes van en naar de ontwikkellocatie via de Hazelaarweg te laten rijden, waarmee deze de wijk niet belasten.

De gemeente Rotterdam ziet kansen in het voorstel van de gebiedscommissie. Maar in de bestaande situatie is alleen sprake van een fietspad en voetpad. Een flinke aanpassing aan de openbare ruimte moet plaatsvinden om het voorstel op een veilige manier uit te voeren.

Om deze reden is er aan het begin van dit jaar een onderzoek ingesteld door de gemeente Rotterdam naar de haalbaarheid van dit voorstel. Dit onderzoek, waarbij meerdere varianten zijn ontworpen, loopt nog. Er is aandacht voor een veilige verkeerssituatie waarbij de taxibusjes gescheiden worden van de fietsers en voetgangers én het voorkomen dat deze route als sluipverkeer door het overige verkeer gebruikt gaat/kan worden. Ook wordt rekening gehouden met behoud van het groene karakter van het Schiebroeksepark.

Naar verwachting is er aan het einde van het jaar meer duidelijk over de (financiële) haalbaarheid van de ontsluiting van de Hazelaarweg voor taxibusjes.

Documenten

Meer informatie

De gemeente Rotterdam spant zich voortdurend in om de onderwijshuisvesting waar nodig te verbeteren. Meer informatie over deze huisvestingsopgave is te vinden op onderwijs010.nl/onderwijshuisvesting.

Heeft u vragen over deze locatie? Stuur dan een e-mail naar ORCdeHazelaar@rotterdam.nl.