Ganzen
Gepubliceerd op: 01-05-2018
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/ganzen/
Ga naar de hoofdinhoud

In Rotterdam leven meer dan 3.000 ganzen die zich vooral bij plassen en singels goed thuis voelen. Zolang er niet te veel ganzen in de stad leven blijft de overlast beperkt.

Door de goede leefomstandigheden in een stad als Rotterdam zijn er veel ganzen. Op sommige plekken zijn het er zoveel dat ze voor overlast zorgen door ontlasting, geluid en agressief gedrag. Ook kunnen ganzen een gevaar vormen voor het vliegverkeer.

Doordat er voldoende voedsel te vinden is in de stad, gedijen verschillende ganzensoorten goed in Rotterdam. Ook voeren mensen brood of ander niet natuurlijk voedsel aan ganzen. Dat is goed bedoeld, maar erg ongezond. Omdat ze geen natuurlijk voedsel hoeven te zoeken hebben ganzen zo ook meer tijd om zich voort te planten.

De gemeente houdt bij waar de ganzen in Rotterdam verblijven en welke overlast ze veroorzaken. Bij veel overlast van ganzen kunt u daarom een melding maken bij de gemeente. Afhankelijk van de situatie wordt gekeken of en welke oplossing mogelijk is om de overlast tegen te gaan. Het is niet altijd mogelijk om er direct iets aan te doen. De gemeente vangt of doodt geen ganzen, maar doet in het voorjaar vooral aan nestbeheer. Aan bewoners vraagt de gemeente om geen brood aan dieren zoals ganzen, eenden en duiven te voeren. Dit trekt nog meer dieren aan waardoor ze kunnen zorgen voor overlast. Ook overlast van ratten wordt mede veroorzaakt door het voeren van vogels.

Gemeente Rotterdam doet sinds 2014 aan nestbeheer om de populatiegroei af te remmen en zo de overlast te beperken. Dit gebeurt op de meest diervriendelijke manier. Boswachters controleren vanaf ongeveer half maart tot begin juni, afhankelijk van het broedseizoen, alle nesten in de stad op eieren. Op één ei na, worden alle eieren uit het nest verwijderd. Het ei dat blijft liggen wordt gemarkeerd. De eieren die de ganzen in de opvolgende weken dan nog in het nest leggen worden weggehaald. Het gemarkeerde ei blijft liggen en wordt uitgebroed.

Jaarlijks worden ongeveer 3000 eieren uit de nesten verwijderd en vernietigd. Dit zorgt ervoor dat de hoeveelheid ganzen minder wordt.

De ganzen zelf ondervinden niet veel hinder van het nestbeheer. Het beïnvloedt hun broedgedrag niet, maar ze worden wel steeds slimmer in het vinden van een nestplek. Het is ieder jaar weer lastiger ze te vinden. Dit geldt voornamelijk voor nijlganzen. Deze soort weet het nest goed te verstoppen in holle boomstammen of op platte daken van huizen of andere moeilijk bereikbare plekken. De nijlganzen broeden het hele jaar door. Ze kunnen door de variatie aan nestplaatsen niet worden beheerd buiten de periode dat de gemeente nestbeheer toepast.

In Rotterdam leven vooral grauwe ganzen, Canadese ganzen, nijlganzen en boerenganzen (soepganzen). De grauwe gans is een inheemse soort en komt hier dus van nature voor. Dat betekent ook dat ze beschermd zijn en zonder ontheffing niet beheerd mogen worden.

Dit geldt niet voor de eieren van Canadese ganzen en nijlganzen, omdat het hier gaat om exoten. Deze soorten komen hier niet van nature voor. Voor het beheer van deze eieren geldt een landelijke vrijstelling. Het is dus wettelijk toegestaan om de nesten en eieren van exoten en verwilderde vogels te verwijderen. Op voorwaarde dat de uitvoerder, in dit geval de boswachter, toestemming heeft van de faunabeheereenheid Zuid-Holland. Hij moet zich houden aan voorschriften. Hiermee houdt de gemeente zich aan de Wet Natuurbescherming. Ook bij boerenganzen doet de gemeente aan nestbeheer.

Meer informatie

Wilt u een melding doen van dode ganzen of ganzenpoep? Geef dit dan door via 14 010 of de MeldR-app.