Nieuwe plannen Folkert Elsingastraat
Gepubliceerd op: 01-03-2022
Geprint op: 26-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/folkert-elsingastraat/
Ga naar de hoofdinhoud

Het Lage Land, en vooral de omgeving van het Prinsenpark, is volop in ontwikkeling. Ontwikkelaar HD en de gemeente hebben samen de wens om van de Folkert Elsingastraat een gezonde en vitale leef- en woonomgeving te maken.

Het gaat hierbij om de plek van het kantoorpand, de boksschool en skischool aan de Folkert Elsingastraat 3-9 en het achtergelegen sportveld. In deze omgeving staan wonen, bewegen en ontmoeten centraal. Ontwikkelaar HD heeft het kantoorpand aan de Folkert Elsingastraat 3-9 gekocht. HD wil hier woningen gaan realiseren. Dit past in de wens van de gemeente om meer woningen te bouwen in de stad en in Prins Alexander. De vraag naar woningen in Rotterdam is namelijk veel groter dan het aanbod. Veel mensen kunnen op dit moment geen woning vinden in de stad. Daarin willen we graag verandering brengen. De gemeente en HD denken aan de bouw van ongeveer 240 appartementen op deze plek, met daarin opgenomen een parkeerplek voor de bewoners. Ook wordt er gekeken naar een nieuwe plek voor de boksschool en de skischool, nabij het sportterrein. De gemeente ziet verder kansen voor een nieuwe inrichting van het sportterrein en de openbare ruimte eromheen. De kunstgrasvelden van de korfbalvereniging Trekvogels blijven gewoon op dezelfde plek liggen.

Nieuws

Op 22 juni organiseerden initiatiefnemer HD en gemeente Rotterdam een informatiemarkt over de ontwikkelingen van de Folkert Elsingastraat. Deze informatiemarkt werd gehouden op het sportveld aan de De Waghemakerestraat in Het Lage Land in Rotterdam.

De informatiemarkt was een vervolg op de online bijeenkomst die eerder dit jaar is gehouden. De fysieke bijeenkomst is goed bezocht. Door middel van verschillende panelen is de ambitie voor de Folkert Elsingastraat toegelicht. De genodigden konden aan HD en de gemeente vragen stellen over onder meer het stedenbouwkundig plan, bouwhoogtes, infrastructuur, parkeren, woningen, openbare ruimte en het sportterrein. Ook presenteerden de architecten van het plan de eerste schetsen van het voorlopig ontwerp van de nieuwbouwontwikkeling.

Benieuwd naar de getoonde panelen? Stuur dan een e-mail naar folkertelsingastraatSO@rotterdam.nl.

Veel gestelde vragen

Tijdens de bijeenkomst zijn er uiteraard veel reacties en vragen binnengekomen. De vragen hebben we veralgemeniseerd en verwerkt op deze pagina. Zo blijft u op de hoogte van alle gestelde vragen van buurtbewoners.  

Aanmelding klankbordgroep

Tijdens de bijeenkomst was er de mogelijkheid om aan te melden voor klankbordgroepen die in najaar door HD worden georganiseerd.  U kunt dan meedenken over diverse thema’s rondom de nieuwbouwontwikkeling. De gemeente start rondom de ontwikkelingen van de buiten ruimte en het sportterrein een eigen participatietraject op.  Op deze pagina houden wij u daarover op de hoogte.

Op 6 april was er een digitale bewonersavond, georganiseerd door de gemeente en initiatiefnemer HD. Hier lichtten we onze ideeën voor het gebied toe. Tot 9 mei 2022 kon er gereageerd worden op de ideeën die tijdens de informatiebijenkomst zijn gepresenteerd. 

Bekijk hier de opname van die avond:

Ontwikkeling woningbouw op de Folkert Elsingastraat door HD

Vanaf nu kunt u de projectenwebsite 'Wonen in MIX' bekijken. MIX is de nieuwe naam voor het unieke project waar wonen en bewegen elkaar ontmoeten. MIX wordt een gezonde en vitale leef- en woonomgeving met ongeveer 250 appartementen. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de woningen dan kunt u zich aanmelden via woneninmix.nl.

Let op: er kan nog niet op woningen worden ingeschreven. Uiteraard kunt u wel u interesse in het plan kenbaar maken via de projectwebsite of via folkertelsingastraat@hdgroep.nl.   

Veel gestelde vragen

Er zijn inmiddels verschillende vragen gesteld en beantwoord. Zit uw vraag en niet bij? Stel de vraag dan alsnog! Voor specifieke vragen over de buitenruimte en het sportterrein kunt u mailen naar: folkertelsingastraatSO@rotterdam.nl. Voor specifieke vragen over de nieuwbouwontwikkelingen kunt u mailen naar: folkertelsingastraatSO@rotterdam.nl.

Algemeen

HD en gemeente Rotterdam maken in overleg een plan voor de bouwplaats inrichting en bouwontsluiting. Hierbij is het minimaliseren van overlast tijdens de bouw een belangrijk onderwerp.
Voor wat betreft eventuele overlast met betrekking tot geluid en licht vanuit het sportterrein moet voldaan worden aan de wettelijke normen.

In het parkeerbeleid zijn hiervoor normen opgenomen waaraan de ontwikkeling moet voldoen. Er wordt in het plan gekeken hoe we het parkeren voor deze verschillende functies een goede plek kunnen geven. Voor de bewoners wordt het parkeren binnen het gebouw opgelost, onder de daktuin. De verenigingen (Trekvogels/ Erasmus en eventuele nieuwe verenigingen) komen de parkeerplaatsen op het sportterrein.

Binnen de formele procedures van de bestemmingsplanwijziging, de omgevingsvergunning en het inrichtingsplan van de openbare ruimte zijn er momenten voor indiening van opmerkingen en zienswijzen. Deze bewonersbijeenkomsten zijn daar aanvullend op.

Op de informatieavond is de ambitie/visie op het gebied gepresenteerd. Tijdens de volgende bijeenkomst wordt er dieper ingegaan op het ontwerp.

Wonen en het bouwplan

Om de woningbouw ontwikkeling mogelijk te maken moet er geschoven worden met het sportveld. Dit gaat ten koste van de watergangen langs de Koningslaan de Waghemakersstraat. Het water zal elders in het plangebied of omgeving moeten worden teruggebracht. Hierover vindt afstemming plaatst met het Hoogheemraadschap. Te zijner tijd zal hiervoor een vergunning aangevraagd moeten worden.

Ja. HD is ondertekenaar van het Langer Thuis Akkoord. Het doel van het Langer Thuis Akkoord is om de kwantitatieve en kwalitatieve woonopgave voor ouderen te realiseren. Een randvoorwaarde om wonen, welzijn en zorg goed te combineren is een geschikte levensloopbestendige woningvoorraad. Om dit doel te bereiken heeft het Langer Thuis Akkoord een 3-sporenaanpak:

  1. Meer levensloopbestendige en voor ouderen gelabelde woningbouw.
  2. Langer zelfstandig wonen in de wijk.
  3. Meer innovatieve woonconcepten en/of woonzorgconcepten.

Als ondertekenaar van het akkoord is HD betrokken bij de Ouderenhub in het gebied. Ouderenhubs zijn een werkwijze om de stedelijke woonopgave voor ouderen te vertalen naar de wijk. Bij de wijk passende woon(zorg)concepten kunnen dan gerichter in gebiedsontwikkelingen worden ingebracht. Binnen de ouderenhubs Prinsenland/het Lage Land wordt met een aantal partijen (woningcorporaties, welzijn- en zorgaanbieders) gewerkt
aan het langer zelfstandig wonen in de wijk. Daarin zijn het tegengaan van versnippering in de zorg, ontmoetingsplekken, samen eten, aanpak eenzaamheid (vitale woongemeenschap), samenwerking medisch-sociaal domein en inzet e-health belangrijke elementen. In klankbordgroepen over onderwerpen die hiermee te maken hebben wordt ook de inbreng van ouderen geborgd.

Deze panden zijn particulier bezit. Tot op heden zijn voor deze kantoorpanden nog geen nieuwe plannen ingediend.

In dit woningbouwplan zit geen sociale woningbouw, wel wordt er ingezet op het middensegment. We zien stadsbreed dat er naar dit segment veel vraag is.

De daktuin voor de bewoners is vooral bedoeld als aanvullende kwaliteit naast het eigen balkon. Integratie en interactie met de buurt zal plaats vinden via het openbaar gebied, door sport en het winkelcentrum.

Het gaat om ongeveer 240 tot 250 woningen. Het hele bouwplan is een samenhangend bouwblok met strookvormige bebouwing, dit is overeenkomstig met de rest van de opbouw van de tuinstad Lage Land, waarbij de wijk is opgebouwd met de zogeheten ‘stempel en strokenverkaveling’. Vanuit de stedenbouwkundige structuur van Lage Land is de locatie gelegen aan één van de langere structuurlijnen de Koningslaan. De maat en schaal van een
hoogte accent van 14 bouwlagen past bij de ruimtelijke maatvoering van het profiel van de Koningslaan. Met 14 lagen sluit het nieuwe gebouw aan op de directe omgeving (De Grote Prins op de hoek Koningslaan-Prinsenlaan). Daarnaast is deze hoogte ook aangehouden bij het nieuwbouwproject de Alex. Een plint met adressen zorgt voor menselijke maat, sociaal contact en ogen op straat.

Openbare ruimte en sport

Het behoud van het sportterrein is een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast krijgt de gemeente voor sport ook regelmatig vragen van sportaanbieders/ verenigingen. Tegelijkertijd verandert het gebied en is er sprake van verdichting in zowel het Lage Land als Prinsenland. Dit is dan ook het moment om te kijken of we de vragen die er liggen kunnen koppelen aan de kansen die zich voordoen.

Naast het huidige verenigingsgebouw van de korfbalvereniging komt een nieuw gebouw te staan waarin de skischool en de boksschool gehuisvest zullen worden. Er zijn op dit moment geen plannen voor een extra sporthal in dit projectgebied.

Op dit moment zijn er geen plannen om het huidige verenigingsgebouw van de Trekvogels mee te nemen in de ontwikkeling.

Zodat gezinnen met jonge kinderen buiten kunnen spelen, of opa en oma die op de kleinkinderen passen? Krijgen ook de wat oudere kinderen sportfaciliteiten aangeboden? Het is belangrijk dat jongeren en ouderen elkaar buiten kunnen ontmoeten.

Dat is zeker de ambitie! In het woongebouw is er aandacht voor de combinatie van jonge gezinnen, starters en senioren. Er wordt gekeken naar een goede manier om ontmoeten en de mix van generaties te stimuleren. Ook voor de inrichting van de openbare ruimte en het sportterrein is de visie 'een wijk waar wonen en bewegen elkaar ontmoeten'. De precieze inrichting van de openbare ruimte en het sportterrein is nog niet bekend. Graag gaan we het gesprek aan met de omgeving, over hoe dat mee kan worden genomen in het plan.

Uit gesprekken met het Hoogheemraadschap moet blijken wat wel en niet geldt als watercompensatie.

Er is vanuit de gemeente Rotterdam en HD contact met deze verenigingen. We streven er naar deze aan te laten sluiten bij de komende bijeenkomsten.

Invulling/ programma van het sportterrein is op dit moment nog niet bekend.