Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Waterveiligheid

Rotterdam ligt midden in het deltagebied waar de Noordzee en de rivieren Maas, Rijn en Waal samenkomen, dit noemen we de Rijn-Maasdelta. Rotterdam loopt daarmee risico op overstroming. Gelukkig houden dijken, duinen en stormvloedkeringen de stad veilig.

Rotterdam wordt constant beschermd door primaire waterkeringen. Primaire keringen zijn de dijken langs de rivieren en duinen langs de kust. Daarnaast worden 3 stormvloedkeringen ingezet bij (verwachte) stormvloed op zee: de Maeslantkering, de Hartelkering en de Hollandse IJsselkering. Alle 3 maken ze onderdeel uit van de Deltawerken, die na de Watersnoodramp van 1953 werden aangelegd.

Toch is er in Rotterdam ook een groot oppervlak buitendijks gebied. Dit zijn gebieden die buiten de primaire keringen liggen. Het gaat om de oude en nieuwe havengebieden en stedelijke gebieden als de Kop van Feijenoord, het Zeemans- en Lloydkwartier en het Noordereiland. Nergens in Nederland werken en wonen zoveel mensen buitendijks als in Rotterdam: in totaal ongeveer 40.000 inwoners.

Door klimaatverandering, en met name de zeespiegelstijging, neemt het risico op overstromingen in de Rotterdamse haven en de omringende gebieden de komende jaren toe. De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam maakten daarom afspraken over de manier waarop de waterveiligheid van het haven- en industriegebied behouden kan worden. Deze gebieden zijn nu veilig, ook bij hoge waterstanden.

Boezemstelsels

Achter de primaire waterkeringen liggen polders met boezemstelsels. Dit zijn de watergangen en sloten die samen met gemalen, duikers en stuwen het waterbeheer in de polder regelen. Gemalen pompen het water uit de boezemstelsels naar de rivier en de zee.

De kades die naast de boezems of de regionale rivieren liggen, noemen we regionale waterkeringen. Ook deze beschermen de polders tegen overstroming.

Schets van de waterstaatkundige inrichting van rivier-, polder- en boezemsystemen.
Waterveiligheid tekening doorsnede polder

Maximale waterstanden

Sinds 1997 beschermt de Maeslantkering de stad tegen hoge waterstanden. Deze kering sluit bij een waterstandsverwachting van 3.00m+ NAP. Na het sluiten van de Maeslantkering kan de waterstand achter de kering, dus in Rotterdam, nog maar beperkt stijgen. Daardoor wordt de waterstand niet hoger dan de voorspelde 3.00m+ NAP.

Wat doet de overheid voor en tijdens hoogwater?

Bij verwacht hoogwater gaat ongeveer 24 uur van tevoren het hoogwaterdraaiboek van gemeente Rotterdam in werking. Dit houdt in dat we:

  • afzettingen plaatsen op lager gelegen plekken (kades Noordereiland, Scheepvaartkwartier, Maasboulevard).
  • bewoners waarschuwen hun auto’s weg te halen langs de kades, omdat de politie ze anders wegsleept.
  • op het Noordereiland pallets met zandzakken neerzetten (alleen voor noodgevallen).

Wat kan ik zelf doen bij een overstroming?

U bent zelf verantwoordelijk voor extra maatregelen om uw eigendommen, zoals uw huis, schuur of auto, in buitendijks gebied te beschermen. Hierbij kunt u denken aan:

  • het waterdicht maken van uw huis, bijvoorbeeld met zandzakken of schotten.
  • het verplaatsen van uw eigendommen naar een hogere etage
  • het verplaatsen van uw auto naar een hoger gelegen plek of naar binnendijks gebied.

Daarnaast moet u, als er kans is dat uw huis overstroomt, altijd uw hoofdschakelaars en hoofdkranen voor elektriciteit, water en gas uitschakelen. Deze vindt u in de meterkast. Let op: uw koelkast en vriezer ontdooien hierdoor.

Voor meer informatie over wat de overheid doet bij hoogwater en wat u zelf kunt doen, kunt u kijken op de pagina Buitendijks.

Rotterdam en klimaatverandering

Rotterdam onderzoekt samen met andere overheden en kennisinstellingen welke gevolgen klimaatverandering, met name door de zeespiegelstijging en verandering van rivierafvoer, heeft voor de overstromingsrisico’s. Dit gebeurt op regionale schaal in het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden en op stadsschaal in het programma Rotterdams Weerwoord.

Wilt u meer weten over klimaatverandering en de aanpassingen als gevolg hiervan? Kijk dan op Waterplan 2 Rotterdam, Deltaprogramma. Link opent een externe pagina, 010 Duurzaam. Link opent een externe pagina of Rotterdams Weerwoord.