Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Wateroverlast

Bij hevige of langdurige buien valt er in korte tijd zoveel water dat het watersysteem en de riolering het niet meer aankunnen. Dit leidt tot wateroverlast.

De gemeente en de waterschappen hebben samen de taak om te zorgen dat we in de openbare ruimte zoveel mogelijk ‘droge voeten’ te houden. De gemeente beheert het riool en zorgt ervoor dat er bij gewone regenbuien geen water op straat blijft staan. De waterschappen zorgen ervoor dat het waterpeil van de singels niet te hoog wordt. Maar we kunnen wateroverlast nooit helemaal voorkomen. Door de gevolgen van klimaatverandering zal het probleem bovendien alleen maar extra toenemen. 

Mogelijke oplossingen voor wateroverlast

Wateroverlast voorkomen lijkt simpel: we moeten gewoon snel het water afvoeren. Maar helaas is dit in de praktijk niet zo eenvoudig. Om het risico van wateroverlast helemaal weg te nemen, zouden we de singels een paar meter breder moeten maken. Ook zouden we rioolbuizen zo groot als metrobuizen moeten aanleggen. 
Dit zou niet alleen ontzettend duur zijn, het is ook onmogelijk. In Nederland zijn de steden en dorpen namelijk zo volgebouwd, dat er geen ruimte voor is. Bovendien kunnen we het water in droge tijden ook goed gebruiken. We zoeken daarom naar andere oplossingen. Hieronder staan 3 voorbeelden:

  • Regenwater tijdelijk vasthouden op de plek waar het valt, zodat het niet direct in het watersysteem of in de riolering terecht komt. Dit kan bijvoorbeeld met een ouderwetse regenton, door verharding te vervangen door groen en met multifunctionele daken.
  • Regenwater verzamelen en tijdelijk opvangen in waterpleinen en ondergrondse bergingen.   
  • Water, vanaf de plek waar het gevallen is, via het watersysteem of de riolering afvoeren naar zee of een rivier via het boezemsysteem. Of naar een afvalwaterzuivering, maar dat is minder wenselijk. Een afvalwaterzuivering krijgt op deze manier namelijk relatief schoon water aangevoerd, terwijl deze gemaakt is om vuil water te ontvangen.

Samenwerken voor beter watergebruik

De hoogheemraadschappen van Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard, Waterschap Hollandse Delta en gemeente Rotterdam werken nauw samen aan het verbeteren van de waterkwaliteit en het oplossen van problemen die met water hebben te maken. Zij stelden hiervoor het Waterplan Rotterdam op.

De verschillende waterbeheerders zorgen er samen ook voor dat het water beter te gebruiken is voor recreatie, als buffer voor periodes van droogte, voor een aantrekkelijker stadsbeeld en als optimale leefomgeving voor plant en dier. Een groot Waterplanproject is bijvoorbeeld de Ondergrondse Waterberging Museumparkgarage.

Voorkomen en verhelpen van wateroverlast

Naast deze beleidsontwikkelingen zijn we, samen met de waterschappen, continu op straat actief om wateroverlast te voorkomen en te verhelpen. Zo onderhouden we de riolering, ontstoppen we riolen en straatkolken, en verwijderen we zwerf- en grofvuil uit watergangen. Aanpassingen in het rioleringsstelsel om wateroverlast te voorkomen, regelen we formeel via het Gemeentelijk Rioleringsplan.

Meer informatie

Heeft u wateroverlast ?

  • Klachten en meldingen: op de kaart in de MeldR-app kunt u zien of er al een melding is gemaakt (klik op de kaart om in te zoomen). Is dit nog niet het geval, dan kunt u uw klacht of melding aangeven via het digitale formulier. U kunt ook bellen met 14 010 (lokaal tarief).
  • Vragen en suggesties: Vragen over water en riolering of suggesties voor het Waterloket kunt u mailen naar waterloket@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Vragen over singels, sloten en plassen:

  • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (ten noorden van de Maas): 010 453 72 00
  • Hoogheemraadschap van Delfland (Rotterdam west): 015 260 81 08
  • Waterschap Hollandse Delta (ten zuiden van de Maas): 0900 200 50 05 (10 cent per minuut)