Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Subsidie jeugdparticipatie aanvragen

Het doel is bijdragen aan talentontwikkeling van jongeren door ze mee te laten doen aan politieke en maatschappelijke projecten. Jaarlijkse subsidie (voor volgend jaar) vraagt u elk jaar aan vóór 1 juni. Eenmalige subsidies vraagt u minimaal 12 weken voor de start van de activiteiten aan.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven). Let op: U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.

Meer informatie

Met het doel politieke en maatschappelijke projecten wordt bedoeld:

 • Jeugd en jongeren krijgen de kans om mee te denken en mee te praten over de Rotterdamse politiek. Bijvoorbeeld via een jongerenraad.
 • Jeugd en jongeren betrekken bij het verbeteren van de buurt waar zij wonen.

Hierdoor verbeteren de kansen in het leven op het gebied van talentontwikkeling, gezondheid en veiligheid.

Meesturen

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken in:

 • begroting en dekkingsplan
 • beschrijving van de geplande activiteiten, met daarin onder andere:
  • aantal deelnemers gerelateerd aan het totaal aantal jongeren/leerlingen
  • verwachte resultaten
 • statuten/bestuursreglement of huishoudelijk reglement
 • opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel Kamer van Koophandel)

Hoe lang duurt het

 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Voor wie is het

Professionele instellingen voor Jeugdzorg en Maatschappelijke Ontwikkeling.

Voorwaarden

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u een bezwaar indienen.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening.

Contactinformatie

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: als u geen e-mailadres invult, krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Veelgestelde vragen

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van sport, cultuur, jeugd, maatschappelijke ondersteuning, zorg, welzijn en onderwijs. Het kunnen jaarlijkse of eenmalige activiteiten zijn. De activiteiten moeten

 • gericht zijn op de gemeente Rotterdam en haar inwoners
 • voldoen aan de voorwaarden van de Subsidieverordening Rotterdam en indien van toepassing de nadere regels
 • passen binnen het gemeentelijk beleid
 • passen binnen het subsidieplafond (maximum aan financiële middelen).

Weet u niet zeker of u uw activiteit aan de bovenstaande criteria voldoet? Neem dan contact op met het subsidiebureau via 14 010.

De indieningstermijn is afhankelijk van het soort subsidie. Er zijn 2 soorten subsidies:

Jaarlijkse subsidie

Dit is een subsidie die voor een jaar wordt verstrekt, dan wel wordt verstrekt voor activiteiten die (nagenoeg) een heel jaar plaatsvinden. De indieningstermijn ligt vóór 1 juni in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

Als de activiteiten waarop de aanvraag betrekking heeft gerelateerd zijn aan een schooljaar, moet de aanvraag voor de jaarlijkse subsidie worden ingediend vóór 1 mei voorafgaand aan het schooljaar.

Eenmalige subsidie

Dit is een subsidie anders dan een jaarlijkse subsidie (dus voor een activiteit die een deel van het jaar duurt of een incidentele activiteit) en kan het hele jaar worden aangevraagd. Dien de subsidieaanvraag niet eerder dan 26 weken en niet later dan twaalf weken vòòr aanvang van de activiteit in.

Aanvragen die te laat zijn ontvangen, kan de gemeente NIET in behandeling nemen, tenzij er argumenten zijn van zeer gewichtige omstandigheden.