Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Stedelijk referendum aanvragen

De officiële manier om te meten wat de mening van Rotterdammers is, gebeurt via een stedelijk referendum. Ook u kunt zelf een referendum aanvragen.

Meer informatie

Bij een stedelijk referendum wordt de mening gevraagd van stemgerechtigde Rotterdammers vanaf 16 jaar. Dit heet een 'raadgevend referendum'.
Raadgevend betekent dat de gemeenteraad de uitslag niet hoeft te accepteren.

Voorwaarden

 • het verzoek gaat over een onderwerp waarover de gemeente mag besluiten
 • het mag niet gaan over de gemeentelijke organisatie, procedures, begroting, belasting, al genomen besluiten of over personen
 • u geeft duidelijk aan over welk conceptraadsbesluit het referendum gaat

Na uw voorstel Stedelijk Referendum

 1. De gemeente controleert of uw voorstel aan de voorwaarden voldoet
 2. Dien uw definitieve voorstel in
 3. De gemeente besluit of het Stadsreferendum gehouden wordt

Uitgebreide informatie en spelregels leest u In de verordening:
inspraak,digitale meningspeiling, burgerinitiatief en referenda Rotterdam 2018. Link opent een externe pagina

Aanvragen

Verzamel minstens 1.000 handtekeningen van Rotterdammers die mogen stemmen én 16 jaar en ouder zijn. Download daarna het aanvraagformulier.

Hoelang duurt het

Het referendum wordt uiterlijk 26 weken na het raadsbesluit gehouden.

Referendumcommissie

Taken referendumcommissie

 • toezichthouden op de objectiviteit van de door de gemeente te verstrekken voorlichting;
 • de gemeenteraad adviseren over de subsidieplafonds die verband houden met referenda;
 • de gemeenteraad adviseren over de evaluatie van gehouden referenda en van voorstellen en verzoeken die niet tot een referendum hebben geleid;
 • de gemeenteraad adviseren over aanpassingen van deze verordening, over de te volgen procedures voor referenda en referendumverzoeken en over alle overige zaken die het referendum betreffen;
 •  adviseren over klachten, ingediend na inwilliging van het definitieve verzoek, over de gemeentelijke voorlichting en de wijze waarop gemeentelijke campagnes in het kader van het referendum worden gevoerd;
 • behandelen van klachten, ingediend na inwilliging van het definitieve referendumverzoek, over de campagnes en platformactiviteiten van de organisaties die voor die activiteiten van de referendumcommissie middelen toebedeeld hebben gekregen.

De referendumcommissie verricht haar taken onafhankelijk van de andere gemeentelijke bestuursorganen.

Samenstelling referendumcommissie

De referendumcommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee en ten hoogste vier leden die voor een periode van zes jaar de raad worden benoemd. De voorzitter en de leden kunnen éénmalig worden herbenoemd voor een periode van 6 jaar. De voorzitter en de leden van de commissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van

bestuursorganen van de gemeente.

De leden van de referendumcommissie zijn:

* Dr. L. (Linze) Schaap

* M.W. (Wim) van Sluis

* Mevr. mr. L (Leyla) In

* Mevr. drs. M.M. (Mil) van Leeuwen

Werkwijze referendumcommissie

 • De referendumcommissie stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en haar andere werkzaamheden op, dat aan de gemeenteraad en het college van B en W wordt toegezonden.
 • De adviezen van de commissie zijn openbaar.
 • De vergaderingen van de referendumcommissie worden in het openbaar gehouden.
 • Ter afronding van het referendum maakt de referendumcommissie een eindverslag op.

De referendumcommissie wordt ambtelijk ondersteund door de griffie (door de heer. A.C. (Arie) de Bondt).

Contactinformatie

Hebt u nog vragen, mail. Link opent een externe pagina of bel naar 14 010.