Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 12 min

Skaeve Huse

Om extreme woonoverlast tegen te gaan, zijn in Rotterdam Skaeve Huse gebouwd. Deze bijzondere woonvorm met woonunits voor 15 overlastgevers staat aan de Soesterbergstraat, naast een bedrijventerrein tussen Overschie en Schiebroek.

In de Skaeve Huse krijgen overlastgevers verplicht intensieve begeleiding en zorg. Er is 24 uur per dag, 7 dagen per week toezicht en beheer. De 11 woonunits zijn inmiddels allemaal bewoond. Omdat er nog steeds vraag is naar plekken waar notoire woonoverlastgevers tot rust kunnen komen, heeft de gemeente in de eerste helft van 2021 op het terrein aan de Soesterbergstraat 4 extra woonunits geplaatst. Uitbreiding van de Skaeve Huse aan de Soesterbergstraat is vanuit kostenoogpunt de meest effectieve oplossing, omdat hier al 24-uurs toezicht aanwezig is.

Uit de afgelopen jaren blijkt dat de Skaeve Huse geen overlast in de omgeving veroorzaakt. Het vragen- en klachtennummer 010 440 10 70 dat 24 uur per dag bereikbaar is voor bewoners uit de omgeving, wordt bijna nooit gebeld.

Oplossing ernstige woonoverlastsituaties

Skaeve Huse is een bijzondere woonvorm bedoeld voor bewoners van de stad die zich niet aan een gewone woonomgeving aanpassen. Omdat ze dit niet kunnen of niet willen. Skaeve Huse is onder begeleiding wonen, in een rustige omgeving, met weinig prikkels van buitenaf. Skaeve Huse zorgt ervoor dat woonoverlast tegengegaan wordt. En dat de rust in straten en woonbuurten terugkeert. De Skaeve Huse-bewoners kunnen op termijn terugkeren naar woonwijken. Dit gebeurt alleen als ze geen woonoverlast meer veroorzaken. Skaeve Huse is niet bedoeld als 'eindstation'.

Bewoners

De bewoners van Skaeve Huse waren in hun normale woonomgeving hardnekkige overlastgevers. Dat betekent dat zij omwonenden in hun eigen woning ernstige en langdurige overlast bezorgden. Voorbeelden van woonoverlast zijn: geluidoverlast, burenruzie, overlastgevend bezoek, onaangepast gedrag, stankoverlast en vervuiling.

In de Skaeve Huse wonen geen criminelen. Ook geen gezinnen met kinderen. Voor kinderen tot 18 jaar is Skaeve Huse geen goede plek om op te groeien. De eerste bewoners kwamen begin juli 2017.

Begeleiding bewoners

Op het terrein van de Skaeve Huse is een beheerder. De bewoners zijn verplicht om de begeleiding en zorg die ze nodig hebben, te aanvaarden. Deze regels staan in het huurzorgcontract. De begeleiding van de Skaeve Huse-bewoners is gericht op het stellen van grenzen en het brengen van regelmaat en rust. Daarnaast is er persoonlijke begeleiding vanuit zorginstellingen beschikbaar voor die bewoners die dat nodig hebben.

Dat kan zijn:

 • begeleiding bij zelfstandig wonen (koken, schoonmaken)
 • budgetbeheer
 • dagbesteding
 • hulp bij verslaving, therapie
 • hulp van het wijkteam

of een combinatie hiervan.

De begeleiding is in principe gericht op terugkeer naar een normale woonsituatie. Terugkeer naar normaal wonen is alleen mogelijk als er aantoonbaar verbeterd gedrag is. Terugkeren naar de oude woning gebeurt zeker niet.

Regels bewoners

De bewoners zijn huurder van een corporatiewoning. Zij moeten zich aan de afgesproken regels houden. Net zoals andere mensen die een woning huren. De bewoner moet gewoon huur betalen voor de woning. De begeleiding en zorg die ze nodig hebben en de huisregels staan in het huurzorgcontract. De huisregels zijn vastgesteld samen met de beheercommissie. Hierin zitten ook omwonenden. Als een bewoner zich niet aan de afspraken houdt, kan de woningcorporatie het huurzorgcontract beëindigen.

Beheercommissie

Er is een beheercommissie voor Skaeve Huse gevormd. In deze commissie zitten bewoners uit Overschie en Schiebroek en ondernemers uit Hoog 16Hoven. Daarnaast nemen woningcorporatie Woonstad, de gemeente, de politie en de betrokken zorginstellingen deel. De beheercommissie is de eerste adviseur van de gemeente. In deze commissie worden onder andere vragen en klachten van omwonenden besproken, en de manier waarop die klachten worden afgehandeld.

Vragen en antwoorden over Skaeve Huse

Skaeve Huse biedt een oplossing aan extreme woonoverlastsituaties waarbij de leefbaarheid in wijken in het geding is. Skaeve Huse is een bijzondere woonvorm bedoeld voor die bewoners van de stad die zich niet aan een gewone woonomgeving aanpassen. Omdat ze dit niet kunnen of niet willen. Skaeve Huse is wonen onder begeleiding. In een rustige omgeving, met weinig prikkels van buitenaf. Skaeve Huse zorgt ervoor dat woonoverlast tegengegaan wordt en dat de rust in woonwijken terugkeert. De overlastgevers verhuizen, niet de slachtoffers. Skaeve Husebewoners kunnen op termijn terugkeren naar woonwijken. Dat gebeurt alleen als ze geen overlast meer veroorzaken. Skaeve Huse is niet bedoeld als 'eindstation'.

Het zijn kleine woningen van 36 m² met een eigen keukentje en douche en toilet. Er zijn in Rotterdam 15 woningen en een ruimte voor een beheerder.

De naam komt uit Denemarken, waar de eerste Skaeve Huse zijn bedacht. Het betekent letterlijk 'raar huis', bedoeld voor mensen met 'rare' leefgewoonten.

Er is sprake van woonoverlast als een individuele bewoner zich regelmatig of structureel zo gedraagt, dat deze persoon daarmee omwonenden in hun eigen woning ernstige overlast bezorgt. Deze overlast heeft een grote negatieve invloed op de wijk.

Voorbeelden van woonoverlast zijn:

 • geluidsoverlast
 • drugsgerelateerde overlast
 • burenruzie
 • overlastgevend bezoek
 • onaangepast gedrag
 • stankoverlast
 • vervuiling.

Woonoverlast komt in alle wijken van de stad voor.

Skaeve Huse lost twee zaken op. De buurt of straat waar veel overlast is, wordt van deze overlast verlost. Hiermee keert de rust in een straat terug. Bewoners krijgen weer meer woonplezier en een groter gevoel van veiligheid. Daarnaast voorkomt Skaeve Huse dat een
overlastgever op straat belandt en gaat zwerven, waardoor hij/zij opnieuw een probleem voor de stad gaat vormen.

Mensen die in Skaeve Huse terecht komen zijn vaak gebaat bij een prikkelarme omgeving. Hun kwaliteit van leven wordt er vaak door verbeterd. Dit is goed voor henzelf, maar ook voor de maatschappij. Zij zullen de maatschappij minder geld kosten.

De gemeente Rotterdam heeft een team van woonoverlastcoördinatoren die de regie op ernstige woonoverlastzaken oppakken. Daarnaast zijn er interventieteams die een signalering en handhavingsfunctie hebben in de wijken.

Woonstad Rotterdam is verantwoordelijk voor de bouw, financiering en de exploitatie van Skaeve Huse.

Alle corporaties kunnen hiervoor personen aanmelden. De gemeente zal de selectie van de personen doen en het plaatsingsbesluit nemen.

Ja, dit is in het uiterste geval mogelijk, door artikel 174a van de Gemeentewet. De keuze is dan: óf op straat komen te staan óf bewoner te worden van een Skaeve Huse. Het is uiteindelijk aan de rechter om zich hierover uit te spreken. Er is hiervoor wel een goed dossier nodig. De gemeente heeft mag mensen niet gedwongen uit huis plaatsen bij woonoverlast.

Met drang en dreiging van sluiting van de woning en het perspectief van dakloosheid. Bewoners zal duidelijk gemaakt worden dat dit een goede oplossing is voor hun problemen, omdat ze zich niet kunnen aanpassen aan een gewone woonomgeving.

Het gaat vooral om personen waarbij andere middelen niet helpen. Zoals bijvoorbeeld ambulante begeleiding, opname in een zorginstelling, buurtbemiddeling, handhaving, enzovoort. Met gegevens van partners in de wijk, zoals de corporaties, het wijkteam, de
woonoverlastcoördinator, politie, GGD en buren worden meldingen besproken. De uiteindelijke beslissing ligt bij de gemeente Rotterdam.

Bij de gemeente kwamen in 2013 via internet en het servicenummer 14 010 ongeveer 1.800 overlastmeldingen binnen. Bij de deelgemeenten kwamen ook nog eens 700 meldingen rechtstreeks binnen (deze kunnen deels overlappen), wat het totaal op zo’n 2.500 meldingen brengt. Van de 1.800 meldingen bij de gemeente ging het in 2013 om ongeveer 700 meldingen van woonoverlast direct gerelateerd aan de eigen woning. De overige meldingen gingen om geluidoverlast indirect gerelateerd aan de woning (verkeer, werkzaamheden, horecaondernemingen, evenementen).

In andere Nederlandse gemeenten staan al langer Skaeve Huse, zoals in Amsterdam en Tilburg. Lees meer over Skaeve Huse op de website Platform 31.

In een evaluatieonderzoek (SEV, 2010) wordt geconcludeerd dat Skaeve Huse een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van burenoverlast in woonbuurten en dat Skaeve Huse bewoners niet of nauwelijks overlast veroorzaken voor de aangrenzende wijk. Bewoners van Skaeve Huse waarderen deze vorm van huisvesting positief: zij komen tijdelijk tot rust door een stabiele woonsituatie. Er is sprake van een win-win situatie: zowel de overlastgevers zelf als hun buren hebben baat bij deze oplossing. Betrokken hulpverleners, woningcorporaties en gemeenten zijn eveneens positief gestemd.

Door het instellen van een beheercommissie wordt er continu geëvalueerd en maandelijks aan de gemeente gerapporteerd.

Vragen en antwoorden over de plek

Rotterdam kent veel voorzieningen voor maatschappelijke opvang. Schiebroek scoort niet bovengemiddeld als het gaat om het aantal voorzieningen voor maatschappelijke opvang. Schiebroek scoort op veiligheid boven het gemiddelde van Rotterdam (Wijkprofiel 2014).

Sinds 1 juli 2017 geldt er een parkeerverbod voor vrachtwagens aan de Soesterbergstraat.

Uit de evaluatie blijkt dat Skaeve Huse een succes is. De Rotterdammer wordt geholpen met het terugkrijgen van zijn/haar woonplezier, omdat overlastgevers worden weggehaald uit woonwijken. Een uitbreiding is hiermee gerechtvaardigd, want de Rotterdammer wordt hiermee geholpen. Ook blijkt uit de evaluatie dat Skaeve Huse niet voor overlast zorgt in de omgeving.

We zullen onderzoeken op welke plekken meer verlichting nodig is om een veiliger gevoel te creëren en op deze plekken meer verlichting plaatsen.

Het is geen tijdelijke voorziening. Als blijkt dat er toch overlast voor de omgeving ontstaat, zullen er direct maatregelen getroffen worden om deze overlast te stoppen.

Het College heeft een kader vastgesteld met een aantal criteria waaraan de plaats moet voldoen.

 • De plek waar de Skaeve Huse komen, moet groot genoeg zijn om 10 tot 15 woonunits van 36 m2 te plaatsen. Elke woonunit heeft ook een beperkte buitenruimte.
 • Op de plek is ruimte voor een unit voor de beheerder.
 • De locatie moet binnen de grenzen van de gemeente Rotterdam zijn. Skaeve Huse liggen niet in of direct naast een woonwijk maar staan op afstand van bestaande woningen. Uitgangspunt van het College is dat de loopafstand tot de dichtstbijzijnde woningen minimaal 300 meter is. De locatie ligt uit het directe zicht van woonlocatie(s) maar is wel zichtbaar zodat de politie de Skaeve Huse kan zien tijdens surveillances.
 • De locatie is goed bereikbaar voor hulpdiensten.
 • Skaeve Huse worden ontwikkeld op het grondgebied van de gemeente.
 • Woonstad Rotterdam doet de bouw, beheer, exploitatie en financiering. De bouw omvat de aanleg van de toegang tot de locatie, verharde paden, fundering, units, nutsvoorzieningen en groen.
 • Aan de bewoners van Skaeve Huse wordt huur in rekening gebracht.
 • Tijdens de exploitatie functioneert een beheercommissie. In deze commissie hebben in ieder geval de volgende partijen zitting: omwonenden, Woonstad Rotterdam, de gemeente, de politie en de bij de Skaeve Huse betrokken zorginstellingen.

De loopafstand naar de dichtstbijzijnde basisscholen is (bron: Google Maps):

 • Goede Herderschool, Kastanjeplein: 1,2 kilometer.
 • De Wilgenstam, Wilgenlei: 1,4 kilometer.
 • Fatimaschool, Larikslaan: 1,6 kilometer.
 • De Wilgenstam, Meidoornsingel: 1,8 kilometer.
 • Basisschool Park 16Hoven, Tinbergenlaan: 1,8 kilometer.
 • Kinderdagverblijf Prokino Kastanje aan het Kastanjeplein is op 1,2 kilometer loopafstand.
 • Kinderdagverblijf Bimbola aan de Xerxesweg is op 1,4 kilometer loopafstand.

In overleg met de beheercommissie zijn de criteria voor overlast vastgesteld. Deze overlast wordt gerapporteerd aan de gemeente. Als er overlast is overlast worden er direct maatregelen genomen. Het sluiten van de plek kan een laatste oplossing zijn.

De loopafstand is 700 meter.

De plek ligt in het Bestemmingsplan HSL-Overschie en heeft daarin de bestemming 'Gemengde doeleinden II UW'. Met die bestemming zijn woningen mogelijk als er een uitwerkingsplan gemaakt wordt.

Vragen en antwoorden over de bewoners van Skaeve Huse

Zoals iedere andere stadsgenoot kunnen deze mensen gaan en staan waar ze dat willen. Ze gaan ook het terrein af om boodschappen te doen en zullen dus zichtbaar zijn in de wijk.

De bewoners zijn huurder van een corporatiewoning. Zij moeten zich aan de afgesproken regels houden, net zoals andere mensen die een woning huren. Zij zijn verplicht om de begeleiding en zorg die ze nodig hebben te aanvaarden. Deze regels staan in het huurzorgcontract waarin is vastgelegd wat wel en wat niet mag in dit woonproject. Als een bewoner zich niet aan de afspraken houdt, kan de woningcorporatie het huurzorgcontract beëindigen.

Er komt niemand wonen die in de afgelopen 2 jaar veroordeeld is voor een misdrijf. Waarschijnlijk heeft een aantal toekomstige bewoners wel bekeuringen gekregen voor overtredingen die samenhangen met het bestaan als dakloze, zoals buiten slapen.

De bewoners van de Skaeve Huse zijn niet crimineel. Criminelen horen in de gevangenis thuis.

In de Skaeve Huse kunnen mensen komen wonen die drinken of drugs gebruiken. Het gaat dan wel om mensen die hun verslaving onder controle hebben, bijvoorbeeld doordat ze al lange tijd stabiel deelnemen aan een methadonprogramma of hun alcoholgebruik voldoende kunnen hanteren. Hun behandeling wordt voortgezet terwijl ze in de Skaeve Huse wonen. Er komen uitdrukkelijk geen mensen wonen met een overlastrisico als gevolg van hun verslaving, dus geen mensen die drugsdealers aantrekken of hun verslaving bekostigen door in te breken.

Nee.

De bewoner moet gewoon huur betalen voor de woning.

Er wordt uitgegaan van het feit dat een huurder zijn of haar oude woning op zal zeggen omdat hij of zij tenslotte ook gewoon huur moet betalen voor bewoning van Skaeve Huse. Voor een deel van de bewoners kan wonen in een Skaeve Huse een eindstation zijn. Maar de bedoeling is dat het tijdelijk is en dat de bewoner door individuele begeleiding weer terugkeert naar een gewone woning of eventueel alsnog naar een zorginstelling. Terugkeer naar de oude woning kan niet.

Dit is sterk afhankelijk van de aard van de problematiek van een bewoner. Het kan zijn dat deze bewoner gedwongen opgenomen wordt in een zorginstelling. Het kan ook zo zijn dat hij of zij uitgezet wordt en zelf voor een andere woonoplossing zal moeten zorgen.

De beheercommissie is de eerste adviseur van de gemeente voor de veiligheid en leefbaarheid rond de Skaeve Huse. In deze commissie komen onder andere vragen en klachten van omwonenden aan bod en de manier waarop die klachten worden afgehandeld.

Klachten van omwonenden worden altijd serieus genomen. Er is intensief contact met de beheercommissie, om klachten goed op te pakken. Niet alleen bewoners en de gemeente zitten in de beheercommissie, maar ook instanties als zorginstellingen en de politie.

We spreken over hardnekkige woonoverlast als een individuele bewoner zich regelmatig of structureel en langdurig zo gedraagt, dat deze persoon daarmee omwonenden in hun eigen woning ernstige en langdurige overlast bezorgt. Voorbeelden van woonoverlast zijn: geluidoverlast, burenruzie, overlastgevend bezoek, onaangepast gedrag, stankoverlast en vervuiling. De toekomstige bewoners zijn hardnekkige overlastgevers die nu in een normale woning wonen. Eerdere aanpak en zorg hebben niet voor aanpassing van het gedrag gezorgd.Om voor huisvesting in Skaeve Huse in aanmerking te kunnen komen moet de overlastgever niet ergens anders terecht kunnen. Er komen geen kinderen onder de 18 jaar of criminelen in de Skaeve Huse wonen.

Bewoners met psychische problematiek krijgen een huurzorgcontract. De benodigde zorg moeten ze accepteren, anders is huisvesting in de Skaeve Huse voor hen niet mogelijk. De bewoners krijgen begeleiding van zorgverleners, passend bij hun persoonlijke situatie.

Als er al meer kandidaat-bewoners zijn dan dat er Skaeve Huse zijn, dan moet de gemeente opnieuw zoeken naar een geschikte plaats en opnieuw alle wettelijke procedures en besluitvorming doorlopen. De gemeente mag niet zomaar ergens uitbreiden.

Waar kan ik nu melden dat ik last heb van mijn buren?

Als u last hebt van uw buren, kunt u dit melden via telefoonnummer 14 010 of online via de website. Meldingen mogen ook anoniem gedaan worden. Er is ook gratis Buurtbemiddeling beschikbaar in de hele stad. Deze bemiddeling kunt u aanvragen via 14 010. Bij ernstige en acute problemen kan natuurlijk altijd de politie worden gebeld.

Meer informatie

Voor vragen en klachten over Skaeve Huse kunt u bellen naar telefoonnummer 010 440 10 70. Dit nummer is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.

Mailen over Skaeve Huse?

Op deze website vindt u een groot aantal veel gestelde vragen over Skaeve Huse. Staat uw vraag er niet bij, bel dan naar het telefoonnummer van het Centrum Voor Dienstverlening (CVD): 010 243 81 00 of mail uw vraag naar info@cvd.nl.