Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 13 min

Parkhaven

De Parkhaven wordt een aantrekkelijk gebied om te wonen en te recreëren.

Er kunnen maximaal 650 appartementen in het gebied links en rechts van de Euromast aan de Parkhaven komen. De kade aan de Parkhaven verandert in een groene kade met bomen, bankjes en veel ruimte om te wandelen en fietsen. Ook komt er een groene overbrugging tussen de Euromast en het Park. De gemeenteraad is begin 2023 akkoord gegaan met het bestemmingsplan voor de bouw van woningen aan de Parkhaven.

Artist Impression

De gemeenteraad van Rotterdam stemde eerder, in 2021, in met het Masterplan. Link opent een externe pagina, het plan op hoofdlijnen, voor woningbouw aan de Parkhaven. Het Masterplan vormt de basis voor het bestemmingsplan voor de Parkhaven. 

Woningen, horeca en kleine bedrijven

Het toekomstige woningaanbod aan de Parkhaven bestaat voor de helft uit betaalbare woningen. Het plan gaat uit van 20 procent sociale huurwoningen, 30 procent middeldure huur- en koopwoningen, 30 procent duurdere huur- en koopwoningen en 20 procent woningen in het topsegment.  De woningen worden verdeeld over 8 appartementengebouwen: 3 ten noorden van de Euromast en 5 ten zuiden van de Euromast. De hoogte van de woongebouwen varieert van 26 tot 70 meter. Alle woningen, of het nu gaat om sociale huur of het topsegment, krijgen dezelfde uitstraling en kwaliteit. Op de begane grond van de woongebouwen is ruimte voor horeca, kantoren, kleinschalige bedrijven en maatschappelijke voorzieningen, zoals een gezondheidscentrum. 

Groen en duurzaam

Het groen (bomen, planten en grasvelden) dat plaats moet maken voor de nieuwe woningen, wordt vervangen door nieuw groen.  Er komt net zoveel groen en net zoveel bomen terug als er verdwijnen. Zo plant de gemeente ongeveer 300 nieuwe bomen en ander groen in het gebied. Het is daarnaast de bedoeling om zoveel mogelijk bestaande bomen een nieuwe plek te geven in het woningbouwplan. De nieuwbouw wordt duurzaam, klimaatadaptief en natuurinclusief gebouwd. Dat betekent dat er bewust ruimte wordt gemaakt voor biodiversiteit, zodat er meer planten- en dierensoorten kunnen leven. 

Parkeren en openbaar vervoer

De gemeenteraad ging begin 2023 ook akkoord met de beantwoording van de binnengekomen ‘zienswijzen’ (reacties, meningen, adviezen) en de aanpassingen in het bestemmingsplan die het college van burgemeester en wethouders heeft voorgesteld. Zo komt er ruimte voor circa 440 parkeerplaatsen, in plaats van minimaal 360 parkeerplekken, in de 2 toekomstige ondergrondse parkeergarages aan de Parkhaven. Daarbij is plek inbegrepen voor de 200 parkeerplaatsen die nu nog op de kade aan de Parkhaven zijn te vinden.  Verder komen er, op verzoek van de ondernemers aan de Parkhaven, 8 parkeerplaatsen voor touringcars, waarvan 4 nabij de Euromast en 4 op de Parkkade. Omdat de verwachting is dat veel toekomstige bewoners en gebruikers gebruik zullen maken van het openbaar vervoer en fiets, komen er bijna 2500 fietsparkeerplaatsen in het gebied. In de toekomst komt er verder hoogwaardig openbaar vervoer dat vanaf station Rotterdam Centraal via de Maastunnel richting Zuidplein gaat, met een snelle busverbinding. 

Waar staan we nu?

Verschillende partijen en mensen hebben bezwaar gemaakt tegen het nieuwe bestemmingsplan voor de Parkhaven. Op dit moment – eind 2023 - loopt er een beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan voor de Parkhaven bij de Raad van State. Het is niet bekend wanneer de Raad van State een uitspraak doet. Zolang er geen onherroepelijk – definitief – bestemmingsplan ligt, gaat de woningbouw niet van start. Wanneer er na een uitspraak van de Raad van State mogelijk een definitief bestemmingsplan ligt, gaat ontwikkelcombinatie ParkHaven & Partners, de initiatiefnemer van de bouw, het bouwplan uitwerken en de aanvraag van een omgevingsvergunning voorbereiden. Tegen die tijd volgt daar meer informatie over. 

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Het ontwerpbestemmingsplan voor de Parkhaven heeft tussen 28 februari en 11 april 2022 ter inzage gelegen. In deze periode zijn er 109 schriftelijke zienswijzen (dat wil zeggen meningen of reacties) over het ontwerpbestemmingsplan ingediend.  

Wat is er aangepast aan het plan voor de Parkhaven, op grond van de zienswijzen?

De meeste reacties gingen over:
•    de effecten van de woningbouw op de verkeerssituatie
•    de vrees voor het verdwijnen van groen
•    de milieueffecten van de woningbouw
•    de cultuurhistorische waarde van het gebied
•    het verdwijnen van de parkeerplaatsen op de kade
•    de gevolgen voor de ondernemers in het gebied.


Naar al deze aspecten is uitgebreid onderzoek gedaan.  Het college heeft  de gemeenteraad voorgesteld om een deel van de zienswijzen gegrond te verklaren.  Het college begrijpt de zorgen van omwonenden over meer verkeersdrukte door de komst van de nieuwe woningen. Maar een geactualiseerd verkeersonderzoek laat zien dat de invloed van de nieuwbouw op de doorstroming van het verkeer minimaal is.

Grondexploitatie

De gemeenteraad heeft begin februari 2023  de grondexploitatie (grex) voor de Parkhaven goedgekeurd. De grondexploitatie heeft een positief resultaat. Bekijk hier de toelichting op de grondexploitatie. Link opent een externe pagina

Welstandsparagraaf Parkhaven 

De gemeenteraad heeft in september 2023   de welstandsparagraaf. Link opent een externe pagina voor het woningbouwplan aan de Parkhaven goedgekeurd. Hierin staat hoe  de nieuwe woningbouw aan de Parkhaven en de groene leefomgeving eromheen aansluiten op het karakter van de kade aan de Parkhaven en de sfeer van Het Park. De omgevingsvergunningen die nodig zijn om te bouwen aan de Parkhaven, moeten voldoen aan de eisen in de welstandsparagraaf.

Tussen 20 december 2022 en 31 januari 2023 kon iedereen een reactie (zienswijze) geven op de inhoud van de welstandsparagraaf. Er zijn in totaal 4 zienswijzen binnengekomen. Twee daarvan hebben geleid tot een verandering van de welstandsparagraaf. Deze reacties gaan over het duidelijker maken van de eigen identiteit en het karakter van de 8 toekomstige woongebouwen aan de Parkhaven.  

Waarom een nieuw bestemmingplan?

De woningbouw is niet mogelijk op grond van het huidige bestemmingsplan. Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond op een bepaalde plek gebruikt mag worden en wat op de grond gebouwd mag worden. Het huidige bestemmingsplan bevat voor de Parkhavenstrook de volgende bestemmingen:

•    verkeer
•    groen
•    cultuur- en recreatievoorzieningen.

Er is een nieuw bestemmingsplan nodig om daarnaast ook woningbouw toe te staan. Pas als het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld is en in werking is getreden, kan er gebouwd worden. Natuurlijk houdt de gemeente zich aan alle regels voor beroep en bezwaar. Voor het bestemmingsplan zijn onder andere onderzoeken gedaan naar de effecten op de luchtkwaliteit, geluid en de verkeersafwikkeling.

Leefomgeving

Op dit moment werkt de gemeente aan een programma van eisen voor de leefomgeving rond de toekomstige woningbouw en de kade aan de Parkhaven.  Verder gaat de gemeente de kademuur aan de Parkhaven opknappen vanwege de slechte staat van de kade.  Daarnaast zijn er gesprekken met de ondernemers aan de Parkhaven over de toekomstige ontwikkelingen.

Meer variatie, minder woningen, meer groen en beter zicht op de Euromast

Het aanvankelijke plan voor de Parkhaven, zoals dat op de eerste informatiebijeenkomsten in 2019 is gepresenteerd, is op een aantal punten aangepast. Dit is gebeurd na onderzoek en met de inbreng van bezoekers van de informatiebijeenkomsten.

  • Zo is het aantal woningen teruggebracht van 700 naar ongeveer 650, en verspreid over 8 in plaats van 10 appartementengebouwen.
  • Er is meer variatie in de opbouw van de gevels, zodat er geen massieve 'wand' van bebouwing ontstaat. 
  • De straten tussen de woongebouwen worden breder, zodat Het Park en het water van de Parkhaven meer met elkaar in contact komen.
  • Er komt een bredere open ruimte rond de Euromast, van ongeveer 105 meter in plaats van 70 meter.
  • De hoogte van de toekomstige bebouwing is afgestemd op de zichtlijnen van de Euromast. Het zicht op de trommel (dat wil zeggen het brede gedeelte) van de Euromast vanaf de zijde van de Parksluizen en de Maastunneltraverse wordt verbeterd.
  • Er komt een rankere smallere overbrugging tussen de Parkhavenkade en Het Park, om het karakter van de Maastunneltraverse zo min mogelijk te beïnvloeden. 
  • De nu nog stenige kade aan de Parkhaven wordt verbreed en krijgt een groener en aantrekkelijker uiterlijk, met nieuwe bomenrijen, bankjes en beplanting langs de kade. Het tweerichtingsverkeer aan de Parkhaven blijft gehandhaafd.

Aandacht voor cultuurhistorische waarde

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft begin 2021 het gemeentebestuur geadviseerd om  geen woningen te bouwen aan de Parkhavenstrook, omdat daarmee volgens de dienst onvoldoende rekening  wordt gehouden aan het cultuurhistorische karakter van de plek. Het gemeentebestuur gaat hier niet in mee.

De gemeente is ervan overtuigd dat het Masterplan recht doet aan de cultuurhistorische betekenis van de Parkhaven. De Euromast blijft zichtbaar als hét icoon van de stad. Ook de andere monumenten blijven tot hun recht komen. 

Bureau SteenhuisMeurs heeft in 2021, op verzoek van ontwikkelcombinatie ParkHaven & Partners en samen met de gemeente en de RCE, cultuurhistorisch onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van bebouwing van de Parkhavenstrook in relatie tot de monumenten. Dit onderzoek biedt volgens de gemeente voldoende handvatten voor het behoud van de cultuurhistorische waarde van de plek en de monumenten, zoals de Euromast en de Parksluizen.

Unsolicited proposal

Meestal is het de gemeente zelf die met een voorstel komt voor woningbouw op een bepaalde locatie. Vervolgens gaat de gemeente een marktpartij selecteren die de woningbouwplannen moet gaan uitvoeren. Bij de plannen voor de Parkhaven is het anders gegaan. Hier is een marktpartij, Parkhaven & Partners, zelf gekomen met een plan voor woningbouw op gemeentegrond aan de Parkhaven.

Het voorstel van ParkHaven & Partners voor woningbouw aan de Parkhaven is een unsolicited proposal. Dat betekent dat marktpartijen zelf ongevraagd met een voorstel voor een woningbouwinitiatief kunnen komen. De gemeente heeft een bouwakkoord afgesloten met projectontwikkelaars en woningcorporaties, om de bouw van huizen in de stad te versnellen. 

De reden is dat de vraag naar woningen in Rotterdam veel groter is dan het aanbod. De gemeenteraad heeft er in 2019 mee ingestemd dat een marktpartij zelf met een bouwinitiatief kan komen. De gemeente werkt alleen mee aan een bouwinitiatief als het project bijdraagt aan de goede groei van de stad, dat wil zeggen dat de groei van het aantal woningen samengaat met de groei van belangrijke voorzieningen voor de bewoners.

Vragen en antwoorden over het plan

Meer informatie

Deze pagina geeft informatie over de rol van de gemeente bij het woningbouwplan voor de Parkhaven. Vragen aan de gemeente kunt u stellen via parkhavenso@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina

Wilt u meer weten over de ideeën van marktpartij ParkHaven & Partners over de woningbouw aan de Parkhaven, kijk dan op parkhaven010.nl. Link opent een externe pagina. Voor vragen kunt u ook het contactformulier op die website gebruiken.