Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 26 min

Parkhaven

Het college van burgemeester en wethouders (B en W) gaat de gemeenteraad vragen om het bestemmingsplan voor woningbouw aan de Parkhaven vast te stellen.

De gemeenteraad neemt waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2023  een besluit over het bestemmingsplan.

Artist Impression

Artist impression Parkhaven. Foto: Ontwikkelcombinatie Parkhaven & Partners
Het plan voor woningbouw aan de Parkhaven ingetekend, gezien vanuit de lucht.

109 zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan voor de Parkhaven heeft tussen 28 februari en 11 april 2022 ter inzage gelegen. In deze periode zijn er 109 schriftelijke zienswijzen (dat zijn ideeën, meningen of reacties) over het ontwerpbestemmingsplan ingediend. 

Wat is er aangepast aan het plan voor de Parkhaven?

De meeste zienswijzen gaan over:

 • de effecten van de woningbouw op de verkeerssituatie
 • de vrees voor het verdwijnen van groen
 • de milieueffecten van de woningbouw
 • de cultuurhistorische waarde van het gebied
 • het verdwijnen van de parkeerplaatsen op de kade
 • de gevolgen voor de ondernemers in het gebied.

Naar al deze aspecten is uitgebreid onderzoek gedaan.

Het college stelt de gemeenteraad voor om een deel van de zienswijzen gegrond te verklaren.  Zo geeft het college gehoor aan de wens voor meer parkeerplaatsen. Er komt ruimte voor ongeveer 440 parkeerplaatsen, in plaats van minimaal 360 parkeerplekken, in de twee toekomstige parkeergarages aan de Parkhaven.  Daarbij is plek inbegrepen voor de 200 parkeerplaatsen die nu nog op de kade aan de Parkhaven zijn te vinden. Verder komen er, op verzoek van ondernemers aan de Parkhaven, in totaal 8 parkeerplaatsen voor touringcars, waarvan 4 bij de Euromast en 4 op de Parkkade.

Het college begrijpt de zorgen van omwonenden over meer verkeersdrukte door de komst van de nieuwe woningen. Een geactualiseerd verkeersonderzoek laat zien dat de invloed van de nieuwbouw op de verkeersdoorstroming minimaal is.

U hebt een zienswijze ingediend. Hoe gaat het verder?

De raadsgriffie zorgt ervoor dat de nota met de ingediende zienswijzen en de reactie daarop van B en W komt te staan in het digitale Raadsinformatiesysteem. De raadsgriffie nodigt indieners van een zienswijze uit voor een hoorzitting. Hier kunnen zij hun reactie op het bestemmingsplan mondeling kunnen toelichten. De raadscommissie adviseert daarna de gemeenteraad over de ingediende zienswijzen. De gemeenteraad betrekt in het eerste kwartaal van 2023 de zienswijzen bij haar besluit over het bestemmingsplan voor de Parkhaven. 

Publicatie en beroep

Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, komt er een publicatiebericht in onder andere huis-aan-huisblad De Havenloods. Het plan ligt dan 6  weken ter inzage. Iedereen die een idee of zienswijze heeft ingediend over het bestemmingsplan voor de Parkhaven en het niet eens is met de beantwoording van het college van B en W, kan in beroep gaan tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. De Raad van State doet dan uiteindelijk uitspraak. Als niemand beroep aantekent, is het bestemmingsplan na de 6 weken van de terinzagelegging onherroepelijk. Meer informatie over het vervolgtraject komt tegen die tijd op deze pagina te staan.

Grondexploitatie

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de grondexploitatie (grex) voor de Parkhaven goed te keuren. De grondexploitatie heeft een positief resultaat. Bekijk de toelichting op de grondexploitatie.

Welstandsparagraaf Parkhaven 6 weken ter inzage

Vanaf 20 december 2022 tot 31 januari 2023 ligt de welstandsparagraaf voor het woningbouwplan aan de Parkhaven voor iedereen ter inzage op Overheid.nl.

In de welstandsparagraaf staat hoe de kenmerken van de nieuwe woningbouw aan de Parkhaven en de groene leefomgeving eromheen aansluiten op het karakter van de kade aan de Parkhaven en de sfeer van Het Park. De omgevingsvergunningen die nodig zijn om te bouwen aan de Parkhaven, worden getoetst aan de welstandsparagraaf.

Tussen 20 december 2022 en 31 januari 2023 kunt u een reactie geven op de inhoud van de welstandsparagraaf. De gemeenteraad stelt de welstandsparagraaf uiteindelijk vast.  De gemeenteraad betrekt daarbij uw reacties.

Plan

Het bestemmingsplan vormt de juridische vertaling van het Masterplan - plan op hoofdlijnen - voor de Parkhaven dat begin 2021 door de gemeenteraad is aangenomen. Het plan gaat uit van een woningbouwprogramma van ongeveer 650 woningen in het gebied links en rechts van de Euromast. De nieuwbouw bestaat uit 3 gebouwen ten noorden van de Euromast en 5 gebouwen ten zuiden van de Euromast. De hoogte van de appartementengebouwen varieert van 26 tot 70 meter.

Waarom een nieuw bestemmingplan?

De woningbouw is niet mogelijk op grond van het huidige bestemmingsplan. Het huidige bestemmingsplan bevat voor de Parkhavenstrook de volgende bestemmingen:

 • verkeer
 • groen
 • cultuur- en recreatievoorzieningen.

Er is een nieuw bestemmingsplan nodig om daarnaast ook woningbouw toe te staan. Pas als het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld is en in werking is getreden, kan er gebouwd worden. Natuurlijk houdt de gemeente zich aan de regels voor beroep en bezwaar.

Naast wonen ruimte voor voorzieningen en groen

Wat staat er in het nieuwe ontwerp-bestemmingsplan? Op de begane grond van de appartementengebouwen is ruimte voor horeca, kantoren, kleinschalige bedrijvigheid en maatschappelijke voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een gezondheidscentrum.

De kade aan de Parkhaven wordt autovrij gemaakt en verandert in een groene kade met veel ruimte om te wandelen en fietsen. Het groen dat deels plaats moet maken voor woningbouw, wordt gecompenseerd. Voor het parkeren van de auto’s van toekomstige bewoners en bezoekers komt zowel ten noorden als ten zuiden van de Euromast een ondergrondse parkeergarage. Er blijft ruimte in het plan voor de minigolfbaan. Voor het bestemmingsplan zijn onder andere onderzoeken gedaan naar de effecten op de luchtkwaliteit, geluid en de verkeersafwikkeling.

Terugblik informatieavond bestemmingsplan Parkhaven 23 maart 2022

Hieronder vindt u een overzicht van de vragen die zijn gesteld op de informatieavond over het bestemmingsplan Parkhaven op 23 maart 2022, met onze antwoorden erbij. Er zijn vragen gesteld over het bestemmingsplan en het masterplan voor de Parkhaven. Beide soorten vragen komen aan bod.

Leefomgeving

Op dit moment werkt de gemeente aan een programma van eisen voor de leefomgeving rond de toekomstige woningbouw en de kade aan de Parkhaven. Waarschijnlijk volgt in de loop van 2023 meer informatie over de inrichting van de leefomgeving. Verder gaat de gemeente de kademuur aan de Parkhaven vervangen vanwege de slechte staat van de kade. Deze kademuur vereist grootschalig onderhoud. Daarnaast zijn er gesprekken met de ondernemers aan de Parkhaven over de toekomstige ontwikkelingen.

Masterplan

De gemeenteraad van Rotterdam stemde op 18 februari 2021 in met het Masterplan, het plan op hoofdlijnen, voor woningbouw aan de Parkhaven.

Het Masterplan van ontwikkelcombinatie Parkhaven & Partners gaat uit van de bouw van ongeveer 630 woningen in het gebied links en rechts van de Euromast. In het bestemmingsplan is dit aantal aangepast naar maximaal 650 woningen. De Parkhavenkade wordt autovrij gemaakt. De kade verandert van een parkeerplaats in een groene kade waar het prettig recreëren is.  Het Masterplan biedt voldoende waarborgen voor een zorgvuldige omgang met de monumenten de Euromast, Het Park, de Maastunnel en het Parksluizencomplex.

In het Masterplan voor de Parkhaven liggen de belangrijkste uitgangspunten vast voor de ontwikkeling van de Parkhavenstrook, de groenstrook links en rechts van de Euromast. Het woningbouwplan gaat uit van:

 • 20% sociale huur
 • 30% woningen in het middensegment
 • 30% in het hogere segment
 • 20% in het topsegment.

Alle woningen, of het nu gaat om sociale huur of het topsegment, krijgen dezelfde uitstraling en kwaliteit. Op de begane grond van de woongebouwen is ruimte voor horeca, kleinschalige bedrijvigheid en praktijkruimten.  Het groen aan weerszijden van de Euromast, dat deels plaats moet maken voor woningbouw, wordt volledig gecompenseerd. Het parkeren van auto’s van de toekomstige bewoners en bezoekers van de Parkhavenkade gebeurt in een ondergrondse parkeergarage, zodat auto’s zoveel mogelijk uit het straatbeeld verdwijnen.

Meer variatie, minder woningen, meer groen en beter zicht op de Euromast

Het aanvankelijke plan voor de Parkhaven, zoals dat op de eerste informatiebijeenkomsten in 2019 is gepresenteerd, is op een aantal punten aangepast. Dit is gebeurd na onderzoek en met de inbreng van bezoekers van de informatiebijeenkomsten.

 • Zo is het aantal woningen teruggebracht van 700 naar ongeveer 650, en verspreid over 8 in plaats van 10 appartementengebouwen.
 • Er is meer variatie in de opbouw van de gevels, zodat er geen massieve 'wand' van bebouwing ontstaat. 
 • De tussenstraten tussen de woongebouwen worden breder, zodat Het Park en het water van de Parkhaven meer met elkaar in contact komen.
 • Er komt een bredere open ruimte rond de Euromast, van ongeveer 105 meter in plaats van 70 meter.
 • De hoogte van de toekomstige bebouwing is afgestemd op de zichtlijnen van de Euromast. Het zicht op de trommel van de Euromast vanaf de zijde van de Parksluizen en de Maastunneltraverse is verbeterd.
 • Er komt een rankere smallere overbrugging tussen de Parkhavenkade en Het Park, om het karakter van de Maastunneltraverse zo min mogelijk te beïnvloeden. 
 • De nu nog stenige kade aan de Parkhaven wordt verbreed en krijgt een groener en aantrekkelijker uiterlijk, met nieuwe bomenrijen, bankjes en beplanting langs de kade. Het tweerichtingsverkeer aan de Parkhaven blijft gehandhaafd.

Aandacht voor cultuurhistorische waarde

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft op 8 januari 2021 het gemeentebestuur geadviseerd om af te zien van de bebouwing van de Parkhavenstrook, omdat daarmee volgens de dienst onvoldoende recht wordt gedaan aan het cultuurhistorische karakter van de plek. Het gemeentebestuur gaat hier niet in mee.

'Het College is ervan overtuigd dat het Masterplan recht doet aan de cultuurhistorische betekenis van de Parkhaven. De Euromast blijft zichtbaar als het icoon van de stad waarin de komende jaren meer hoogbouw komt. Ook de andere monumenten blijven tot hun recht komen. Ook wegen wij de enorme vraag naar woningen in Rotterdam mee', zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen)

Bureau SteenhuisMeurs heeft, op verzoek van ontwikkelcombinatie ParkHaven & Partners en samen met de gemeente en de RCE, cultuurhistorisch onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van bebouwing van de Parkhavenstrook in relatie tot de monumenten. Dit onderzoek biedt handvatten voor het borgen van de cultuurhistorische waarden van de locatie en de monumenten. 

Unsolicited proposal

Het voorstel van ParkHaven & Partners voor woningbouw aan de Parkhaven is een unsolicited proposal, dat wil zeggen de mogelijkheid voor marktpartijen om zelf met een voorstel voor een woningbouwinitiatief te komen. Eind 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders een bouwakkoord afgesloten met projectontwikkelaars en woningcorporaties, om de bouw van huizen in de stad te versnellen. De reden is dat de vraag naar woningen in Rotterdam vele malen groter is dan het aanbod. De gemeenteraad heeft in 2019 ingestemd met de mogelijkheid om unsolicited proposals in te dienen. De gemeente werkt alleen mee aan een unsolicited proposal als het project bijdraagt aan de Rotterdamse bouwambitie en de goede groei van de stad.

Vragen en antwoorden over het plan

Veel mensen willen op dit moment graag in Rotterdam wonen. Omdat de vraag naar woningen veel groter is dan het aanbod, onderzoekt de gemeente welke locaties in de stad geschikt kunnen zijn voor woningbouw, zodat we aan de vraag tegemoet kunnen komen.

Meestal is het de gemeente zelf die met een voorstel komt voor woningbouw op een bepaalde locatie. Vervolgens gaat de gemeente een marktpartij selecteren die de woningbouwplannen moet gaan uitvoeren. Bij de plannen voor de Parkhaven is het anders gegaan. Hier is een marktpartij gekomen met een initiatief voor woningbouw op gemeentegrond aan de Parkhaven (een zogenaamd 'unsolicited proposal’' zie verderop). Het gaat om de Parkhavenstrook links en rechts van de Euromast. De gemeente ziet kansen in het voorstel van ParkHaven & Partners, omdat hier een aantrekkelijk woonmilieu zou kunnen worden gerealiseerd, namelijk wonen aan Het Park en aan de rivier, nabij toeristische voorzieningen en in de Binnenstad. De openbare ruimte zou aantrekkelijker kunnen worden gemaakt. En het parkeren aan de kade zou kunnen plaatsmaken voor ondergronds parkeren. Aan de rivier zou meer ruimte komen voor flaneren en recreëren.  Maar de gemeente wil dat er eerst onderzoek plaatsvindt naar de haalbaarheid van woningbouw op deze plek. Dat onderzoek vindt op dit moment plaats. Als uit de onderzoeken blijkt dat niet voldaan wordt aan de eisen en randvoorwaarden die de gemeente stelt, gaat het plan voor de Parkhaven niet door.  

De ontwikkelcombinatie Parkhaven & Partners bestaat uit de marktpartijen Heijmans Vastgoed, de TBI-ondernemingen ERA Contour en J.P. van Eesteren, Vesteda en de woningcorporatie Woonbron.

Centraal in het haalbaarheidsonderzoek staat het initiatief van marktpartij ParkHaven & Partners voor woningbouw aan de Parkhaven. Dit initiatief wordt onderzocht en beoordeeld op basis van onder meer ruimtelijke, economische en financiële eisen en randvoorwaarden.  De randvoorwaarden staan in het toetsingskader dat de gemeenteraad in januari 2020 heeft vastgesteld. Het gaat hier onder andere om eisen op het gebied van bouwvolume, geluid, verkeer, architectuur, compensatie van groen, inrichting van de openbare ruimte en de zichtbaarheid van de monumenten zoals de Euromast en de Parkhavensluizen.

Bekijk het Toetsingskader.

Om de haalbaarheid van het initiatief te onderzoeken, voert de initiatiefnemer onder andere de volgende onderzoeken uit:

 • Onderzoek naar de afwikkeling van het verkeer.
 • Onderzoek naar de luchtkwaliteit.
 • Akoestisch onderzoek (onderzoek naar geluid).
 • Onderzoek naar flora en fauna (aanwezige planten- en diersoorten).
 • Inventarisatie van de bomen in het gebied.
 • Archeologisch onderzoek.
 • Inpassing van de monumenten (de monumenten moeten goed zichtbaar blijven).

Het Masterplan waaraan ParkHaven & Partners op dit moment werkt, bevat een overzicht van de uitgevoerde onderzoeken.

Een Masterplan gaat in op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een gebied en beschrijft het programma voor wonen en andere functies (bijvoorbeeld horeca of kantoren) dat hier kan worden gerealiseerd. Het is de basis voor de uitwerking van de gebouwen en de buitenruimte. Op dit moment werkt de marktcombinatie ParkHaven & Partners aan een Masterplan voor de Parkhaven. Hierbij gaat ParkHaven & Partners uit van de randvoorwaarden die in het toetsingskader staan dat de gemeenteraad in januari 2020 heeft vastgesteld. Verder bevat het Masterplan de resultaten van de onderzoeken die zijn gedaan, zoals een verkeersonderzoek en een onderzoek naar flora en fauna in het gebied. In maart 2020 heeft ParkHaven & Partners twee bijeenkomsten gehouden waarbij geïnteresseerden input konden leveren voor het Masterplan. De input die de bezoekers hebben gegeven op de bijeenkomsten, wordt zoveel als mogelijk meegenomen in het Masterplan.

In de toekomst zou de Parkhaven volgens de ontwikkelcombinatie ParkHaven & Partners een gebied kunnen worden waar een brede en gevarieerde groep Rotterdammers woont, werkt, recreëert en geniet van de omgeving, met uitzicht op het park en de haven. Het idee van ParkHaven & Partners is om hier ongeveer 630 woningen te bouwen. Alle woningen moeten worden omgeven door groen. Ook moeten de woningen een hoogwaardige uitstraling krijgen die past bij deze plek. In de schaal van de bebouwing moet verder rekening worden gehouden met het monumentale karakter van Het Park, het icoon de Euromast en het monumentale gebouw van de Maastunnel en de Parkhavensluizen.

Verder is het de bedoeling dat de Parkhavenkade een groen karakter krijgt. Ook is er het voorstel om een groene overbrugging tussen de Euromast en Het Park te maken. Uitgangspunt is dat bomen zoveel mogelijk behouden blijven of elders herplant worden. Groen en bomen die plaats zouden moeten maken voor woningbouw, moeten in ieder geval gecompenseerd worden. In het plan van de initiatiefnemers is op de begane grond van de woongebouwen ruimte voor kleinschalige voorzieningen zoals horeca, ateliers, maatschappelijke functies, winkel- en werkruimten. Deze voorzieningen versterken de recreatieve voorzieningen die er al zijn. Parkhaven & Partners ziet zo een kans om, naast het realiseren van een nieuw woonmilieu, een aantrekkelijk verblijfsgebied te ontwikkelen voor Rotterdammers en bezoekers van buiten de stad.

Het idee is om hier woningen voor verschillende doelgroepen in verschillende prijsklassen te realiseren, van sociale huur tot middelduur en exclusief. Woningen dus voor mensen met een verschillende portemonnee, van gezinnen tot singles, van jong tot oud, van Rotterdammer tot nieuwkomer. Het college van burgemeester en wethouders wil dat nieuwe woningbouwprojecten in de hele stad ruimte bieden voor gemiddeld 20% sociale huur, 30% middeldure woningen, 30% duurdere woningen en 20% woningen in het topsegment. De initiatiefnemers van het plan voor de Parkhaven hebben aangegeven deze verdeling ook voor de eventuele woningbouw aan de Parkhaven aan te houden.

Een 'unsolicited proposal' is een ongevraagd initiatief van een marktpartij. Het voorstel van ParkHaven & Partners voor woningbouw aan de Parkhaven is zo’n unsolicited proposal. Eind 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders een bouwakkoord afgesloten met projectontwikkelaars en woningcorporaties, om de bouw van huizen in de stad te versnellen. Dit omdat de vraag naar woningen in Rotterdam vele malen groter is dan het aanbod. Het bouwakkoord biedt marktpartijen de mogelijkheid om zelf met een woningbouwinitiatief te komen, een zogenaamd unsolicited proposal.

De gemeenteraad heeft in juni 2019 ingestemd met de mogelijkheid om unsolicited proposals in te dienen. De gemeente werkt alleen mee aan een unsolicited proposal als het project kan bijdragen aan de Rotterdamse bouwambitie en de goede groei van de stad. ‘Goede groei’ wil zeggen dat de groei van het aantal woningen in de stad gelijk moet opgaan met de groei van voorzieningen en de aanwezigheid van voldoende groen in de stad.

De gemeente beoordeelt en toetst het initiatief van de marktpartij: voldoet het initiatief aan de eisen en randvoorwaarden die de gemeente stelt? Is er onderzoek gedaan naar de gevolgen voor verkeer, geluid, luchtkwaliteit en andere aspecten? De gemeente toetst de onderbouwing van het plan van de marktpartij en de inhoud van de haalbaarheidsonderzoeken. Daarnaast beoordeelt de gemeente de financiële haalbaarheid van het plan. De gemeente zorgt verder voor de bestuurlijke besluitvorming rond een unsolicited proposal. De gemeenteraad heeft bij het unsolicited proposal voor de Parkhaven uiteindelijk het laatste woord. Naar verwachting neemt de raad na de zomer van 2020 een besluit over het al dan niet doorgaan van de plannen.

De marktpartij draagt zorg voor de communicatie met de omgeving over hun initiatief. De gemeente ziet erop toe dat dit zorgvuldig gebeurt. Bij ‘omgeving’ moet in dit geval gedacht worden aan ondernemers aan de Parkhaven, omwonenden, bewoners van het Scheepvaartkwartier en overige geïnteresseerden en belanghebbenden. De marktpartij moet de omgeving tijdig en zorgvuldig informeren en consulteren. Dat laatste wil zeggen: de omgeving de gelegenheid bieden om haar mening te geven over het initiatief. En de omgeving de gelegenheid bieden om input te geven voor het Masterplan voor de Parkhaven.
De gemeente zorgt voor de communicatie over de voortgang van het proces en de bestuurlijke besluitvorming over het initiatief. De gemeente heeft verder in september 2019 de omgeving gevraagd om input te leveren voor de randvoorwaarden die de gemeente aan het woningbouwinitiatief stelt.

De gemeente onderzoekt ook andere locaties voor woningbouw, zoals het gebied Merwe-Vierhavens in Rotterdam-West en het gebied rond OV-knooppunt Prins Alexander. Op dit moment wordt er al volop gebouwd in Park 16Hoven, Katendrecht, het Lloydkwartier, het Maritiem District (Wijnhaven en omgeving) en op verschillende plekken in Hoogvliet en IJsselmonde. En ook op andere plekken in de stad wordt hard gezocht naar mogelijkheden voor woningbouw. Het kan echter jaren duren voordat nieuwe gebieden geschikt zijn gemaakt voor woningbouw. Daarom zoekt de gemeente ook naar kansen voor woningbouw in de bestaande stad. Denk bijvoorbeeld aan de transformatie van kantoren in woonruimte, zoals de bouw van woningen in het oude Postkantoor aan de Coolsingel, of de appartementen die gebouwd zijn in de voormalige kantoortorens van Europoint aan het Marconiplein.

Alle bouwinitiatieven die bij de gemeente binnenkomen, worden serieus bekeken. Dat geldt ook voor het woningbouwinitiatief aan de Parkhaven. Voordat de gemeente akkoord gaat met de woningbouw vindt er eerst uitgebreid onderzoek plaats. Het is uiteindelijk de gemeenteraad die beslist of de plannen voor de Parkhaven wel of niet doorgaan.

De input die de bezoekers van de informatiebijeenkomsten in september 2019 hebben gegeven, heeft geleid tot de volgende aanpassingen in de randvoorwaarden voor de bebouwing van de Parkhavenstrook:

 • Geen massieve ‘wand’ van bebouwing; meer ruimte tussen de woongebouwen.
 • Meer variatie in bouwhoogtes.
 • Rondom de Euromast komt een groene ruimte.
 • Groene en bredere kade aan de Parkhaven, met extra ruimte voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers).
 • Grotere afstand tussen de Maastunnelbak (inclusief het ventilatiegebouw) en de woonbebouwing.
 • Tweerichtingsverkeer blijft gehandhaafd aan de Parkhaven.

De input die de bezoekers hebben gegeven op de bijeenkomsten van ParkHaven & Partners in januari en maart 2020 wordt zoveel mogelijk meegenomen in het Masterplan.

In Het Park zelf gaat niet gebouwd worden. Dat kan ook niet, want het is een Rijksmonument.
De Parkhavenstrook, waarover de ideeën voor woningbouw gaan, ligt aan de rand van Het Park. Het gaat om het gebied links en rechts van de Euromast. Het plan voor de Parkhaven is erop gericht om de toegankelijkheid van Het Park te verbeteren en de relatie tussen Het Park en de kade en rivier te versterken. In de gebiedsvisie Hoboken 2030, die in 2009 is gemaakt, wordt de Parkhavenstrook aangewezen als toplocatie voor wonen, werken en recreëren. In het huidige bestemmingsplan voor het gebied is de gebiedsvisie Hoboken betiteld als beleid van de toenmalige deelgemeente Centrum.

De grond is in het bezit van de gemeente. Als de gemeenteraad akkoord zou gaan met het initiatief van ParkHaven & Partners, maakt de gemeente de grond bouwrijp en wordt de grond vervolgens tegen een marktconforme prijs verkocht aan ParkHaven & Partners.

De woningen die mogelijk gebouwd gaan worden, komen te liggen in een groene setting die aansluit op Het Park bij de Euromast. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk groen en bomen te behouden dan wel te herplanten. Het groen dat plaats zou moeten maken voor woningen, moet in ieder geval gecompenseerd worden. Denk aan de vergroening van de nu nog stenige kade van de Parkhaven. Over het eventueel vervangen dan wel herplanten van bomen vindt overleg plaats met de Bomenridders.

De totale oppervlakte aan groen, 18.500 m2 groot, blijft hetzelfde. Het groen komt deels in een andere vorm terug; denk aan groene daken, groene ruimte tussen de woongebouwen en een groene inrichting van de kade. Het nieuwe groen moet bijdragen aan een betere biodiversiteit in het gebied. Dat wil zeggen: een grotere verscheidenheid aan planten- en diersoorten en een hoogwaardig ecosysteem voor vogels en insecten. Ook wordt gedacht aan groene gevels. De groene gevels tellen overigens niet mee in de berekening van het groenoppervlak, maar kunnen wel bijdragen aan een groene beleving.

De plannen voor woningbouw en het aantrekkelijker maken van de Parkhavenkade vormen één geheel en kunnen niet los worden gezien van elkaar. Zonder woningbouw is het financieel gezien niet haalbaar voor de gemeente om de Parkhavenkade aantrekkelijker te maken, sociaal veiliger te maken, te vergroenen en het parkeren ondergronds te maken.

De gevolgen van de eventuele woningbouw voor het autoverkeer in de omgeving worden zorgvuldig onderzocht. Uit het haalbaarheidsonderzoek moet duidelijk worden of, en zo ja hoe, het verkeer op een goede manier kan doorstromen. De Parkhaven blijft tweerichtingsverkeer.
De gemeente wil hier, net zoals op andere plekken in de stad, het gebruik van deelauto’s en fiets stimuleren.

De bouw van een ondergrondse parkeergarage moet parkeeroverlast in de omgeving voorkomen. Deze parkeergarage moet ruimte bieden voor de auto’s van toekomstige bewoners èn voor auto’s van bezoekers en personeel van de attracties en partyboten aan de Parkhaven. Het parkeren verdwijnt van de kade, waarschijnlijk met uitzondering van het parkeren van bussen. Verder komt er een groot aantal fiets-parkeerplekken.

Uitgangspunt is dat er alleen maar woningen kunnen komen als dit vanuit milieu- en gezondheidsoogpunt verantwoord is. Hiervoor hanteren we de wet- en regelgeving zoals de gemeente Rotterdam die bij alle projecten voor woningbouw in het centrum toepast. Vanzelfsprekend worden de gevolgen voor de volksgezondheid meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek.

De gemeente en ParkHaven & Partners zijn in gesprek met alle ondernemers aan de Parkhaven, om te horen hoe zij over het plan denken, en om de eventuele gevolgen voor hen zo goed mogelijk in beeld te brengen. Er wordt rekening gehouden met hun belangen. Mocht het plan doorgaan, dan is het uitgangspunt dat de huidige toeristisch-recreatieve voorzieningen aan de Parkhaven kunnen blijven bestaan.  Met de eigenaar van de midgetgolfbaan worden gesprekken gevoerd om te onderzoeken hoe de midgetgolfbaan goed ingepast kan worden in het plan.

De Euromast is een Rijksmonument en maakt onlosmakelijk deel uit van onze stad. Het is een van de belangrijkste iconen van Rotterdam. Uitgangspunt is daarom dat de Euromast (hoogte 185 meter) goed zichtbaar moet blijven. De hoogte van de eventuele toekomstige bebouwing moet hierop worden aangepast. De meeste woongebouwen zijn niet hoger dan maximaal 35 meter. Voor het woongebouw aan de Maaszijde van de Euromast geldt een maximale hoogte van 30 meter. Er zijn twee woongebouwen gepland met een hoogte van 45 meter; deze woongebouwen liggen op voldoende afstand van de Euromast. Op de hoek bij het Droogleever Fortuynplein wordt gedacht aan een hoogteaccent met een woongebouw van 70 meter. Dit hoogteaccent past bij de hoogte van andere gebouwen aan het Droogleever Fortuynplein, zoals het Erasmus MC (120 meter hoog) en het Vopak-gebouw (75 meter hoog).

Rondom de Euromast komt een groene ruimte. De gemeente voert overleg met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de gemeentelijke Welstandscommissie over een respectvolle inpassing van de Euromast en andere rijksmonumenten.  

De heer Willem Tieleman, tot begin 2020 de eigenaar en exploitant van de Euromast, heeft de attractie in maart 2020 verkocht aan de Franse investeerder M56, die ook eigenaar is van onder andere de Tour Montparnasse in Parijs. De gemeente en ParkHaven & Partners willen in gesprek gaan met de nieuwe eigenaar, om de plannen toe te lichten en te horen hoe de nieuwe eigenaar daarover denkt.

Het huidige bestemmingsplan bevat voor de Parkhavenstrook de volgende bestemmingen: verkeer, groen en cultuur- en recreatievoorzieningen. Als de gemeenteraad in 2021 zou instemmen met de plannen voor woningbouw, betekent dit dat het bestemmingsplan moet worden aangepast. Hiervoor volgt een bestemmingsplanprocedure. Kijk voor meer informatie op de pagina Bestemmingsplannen. In dit traject kan  bezwaar en beroep worden aangetekend tegen de wijziging van het bestemmingsplan.Vanzelfsprekend neemt de gemeente de regels voor bezwaar en beroep volledig in acht.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de rol van de gemeente bij het initiatief voor woningbouw aan de Parkhaven en het vervolgtraject. Vragen aan de gemeente kunt u stellen via parkhavenso@rotterdam.nl. Wilt u meer weten over de ideeën van marktpartij ParkHaven & Partners voor de Parkhaven, kijk dan op parkhaven010.nl.  Op deze website vindt u ook een contactformulier waarop u uw vragen kunt stellen aan ParkHaven & Partners.  

 • Eerste helft 2022: De plannen van het ontwerp bestemmingsplan voor de Parkhaven kunnen worden bekeken. Zodra het ontwerp-bestemmingsplan klaar is, ligt het zes weken lang voor u ter inzage via de site Ruimtelijkeplannen.nl. In deze zes weken kunt u op het bestemmingsplan reageren: u kunt uw 'zienswijze' (uw mening) geven over het bestemmingsplan. De gemeente en de ontwikkelaar Parkhaven & Partners organiseren tijdens deze zes weken een informatiebijeenkomst. Zodra we meer weten over de exacte periode van terinzagelegging en de datum van de informatiebijeenkomst, hoort u dat van ons.
 • 2e, 3e en 4e kwartaal 2021: Er wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor de Parkhaven. Allerlei onderzoeken maken hier deel van uit, zoals onderzoeken naar geluid, luchtkwaliteit, parkeren en de verkeersafwikkeling.
 • 18 februari 2021: De gemeenteraad heeft op 18 februari ingestemd met het Masterplan voor de Parkhaven. Het Masterplan gaat vanaf nu vertaald worden in een bestemmingsplan.
 • 10 februari 2021: De raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB) vergadert over het Masterplan voor de Parkhaven.
 • 4 februari 2021: Via een digitale live uitzending | Youtube.com licht de Ontwikkelcombinatie Parkhaven & Partners het Masterplan voor de Parkhaven toe. De gemeente informeert de digitale bezoekers over het bestuurlijke proces eromheen en de vervolgstappen.
 • 26 januari 2021: Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het Masterplan voor woningbouw aan de Parkhaven.
 • 4e kwartaal 2020: De verwachting was dat de gemeenteraad vóór het einde van 2020 een besluit zou nemen over het initiatief ParkHaven010. De Ontwikkelcombinatie ParkHaven & Partners heeft echter meer tijd nodig. De reden hiervoor is dat het plan verschillende invalshoeken kent en juist daarom is zorgvuldigheid in dit traject zo belangrijk.
 • 9 en 10 maart 2020: De ontwikkelcombinatie ParkHaven & Partners houdt op 9 en 10 maart informatiebijeenkomsten voor belanghebbenden en geïnteresseerden over het Masterplan Parkhaven. Masterplan wil zeggen: een globaal plan voor de inrichting van het gebied aan de Parkhaven. ParkHaven & Partners wil op deze bijeenkomsten input ophalen voor het Masterplan. Als het Masterplan door de raad wordt aangenomen, vormt het plan vervolgens de basis voor een bestemmingsplantraject.
 • 30 januari 2020: De gemeenteraad stemt op 30 januari in met het toetsingskader voor woningbouw aan de Parkhaven. In het toetsingskader staan de randvoorwaarden waaraan eventuele woningbouw aan de Parkhaven moet voldoen.
 • 16 januari 2020: De ontwikkelcombinatie ParkHaven & Partners nodigt geïnteresseerden uit om mee te denken over de plannen voor de Parkhaven, tijdens een Durven & Denken-sessie. Deze sessie vindt plaats op 16 januari 2020.
 • 17 december 2019: Het college van burgemeester en wethouders stelt op 17 december 2019 de randvoorwaarden vast voor eventuele woningbouw aan de Parkhaven. De randvoorwaarden worden op 22 januari 2020 voorgelegd aan de raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte en op 30 januari 2020 aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stemt in met de randvoorwaarden.
 • 24 en 25 september 2019: De gemeente houdt op 24 en 25 september 2019 informatiebijeenkomsten over de stand van zaken rond het haalbaarheidsonderzoek en de randvoorwaarden voor eventuele woningbouw aan de Parkhaven. De gemeente wil op deze bijeenkomsten input verzamelen voor de eisen die de gemeente wil stellen aan het woningbouwinitiatief.
 • 6 juni 2019: De gemeenteraad stemt in met ‘unsolicited proposals’, dat wil zeggen de mogelijkheid voor marktpartijen om zelf met een woningbouwinitiatief te komen. Het woningbouwplan aan de Parkhaven is zo’n unsolicited proposal.
 • 21 en 22 mei 2019: De gemeente en ParkHaven & Partners houden informatiebijeenkomsten over het haalbaarheidsonderzoek naar het woningbouwplan voor de Parkhaven.
 • 18 april 2019: Het college van burgemeester en wethouders stemt in met een haalbaarheidsonderzoek naar het initiatief van marktpartij ParkHaven & Partners voor woningbouw aan de Parkhaven. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd. Omwonenden en ondernemers in het gebied rond de Parkhaven en het Scheepvaartkwartier ontvangen een brief van de gemeente met uitleg over het initiatief en het haalbaarheidsonderzoek.

De ontwikkelcombinatie Parkhaven & Partners legde de gemeente in april 2019 ongevraagd een initiatief voor over de bouw van woningen aan de Parkhaven, in het gebied links en rechts van de Euromast. De gemeente ziet kansen in dit voorstel, maar wil dat Parkhaven & Partners eerst nader onderzoek doet naar de haalbaarheid. Dat onderzoek vindt op dit moment plaats.

Het initiatief van Parkhaven & Partners

Het idee van de ontwikkelcombinatie Parkhaven & Partners is om hier woningen in verschillende prijsklassen te realiseren. Daarvoor geldt als uitgangspunt 20 procent woningen in het sociale segment, 30 procent woningen in het middensegment, 30 procent in het hogere segment en 20 procent in het topsegment, overeenkomstig de wens van het college van burgemeester en wethouders in het coalitieakkoord. Alle woningen, of het nu gaat om sociale woningen of het topsegment, zullen dezelfde uitstraling hebben. In het voorstel wordt rekening gehouden met het monumentale karakter van Het Park, de Euromast en het monumentale gebouw van de Maastunnel. Het is de bedoeling om op de begane grond van de woongebouwen ruimte te geven aan cultuur, horeca, winkels en buurtvoorzieningen. Er is een ondergrondse parkeergarage voorzien voor bezoekers en bewoners. Er is aandacht voor het compenseren van groen, behoud van bestaande bomen en het verlevendigen van de kade tot een gebied waar het prettig verblijven is. Ook is er een idee voor een overbrugging van het Maastunneltracee en een mogelijke verbinding naar de Mullerpier. De bestaande recreatief-toeristische voorzieningen blijven bestaan in de Parkhaven.

Ruimte voor marktinitiatieven

Veel mensen willen op dit moment graag in Rotterdam (blijven) wonen. Omdat de vraag naar woningen veel groter is dan het aanbod, onderzoekt de gemeente op welke wijze we tegemoet kunnen komen aan deze vraag. Eind 2018 sloot de gemeente een bouwakkoord met projectontwikkelaars en woningcorporaties, om de bouw van huizen in de stad te versnellen. In de periode tussen 2018 en 2022 wil de gemeente starten met de bouw van 18.000 woningen. Het bouwakkoord biedt marktpartijen de mogelijkheid om zelf met een voorstel voor een woningbouwinitiatief te komen, een zogenaamd 'unsolicited proposal'. 

Het voorstel voor de Parkhaven is zo’n unsolicited proposal (of ongevraagd marktinitiatief).

Rol van de gemeente

Bij dit unsolicited proposal – waarbij de marktpartijen het initiatief voor de plannen nemen – is Parkhaven & Partners verantwoordelijk voor het planontwikkelingstraject en de participatie. Zij dragen de kosten en risico’s totdat de raad over de haalbaarheid heeft besloten.

De gemeente toetst de inhoud van de onderzoeken en de onderbouwing van het plan, en faciliteert bestuurlijke besluitvorming en daarbij horende participatie.

Haalbaarheidsonderzoek

Centraal in het haalbaarheidsonderzoek staat het initiatief van de marktpartijen. Dit wordt besproken, onderzocht en beoordeeld op basis van de randvoorwaarden die de gemeente stelt aan deze gebiedsontwikkeling. En de marktpartij vult het initiatief daarop aan zodat er een integraal masterplan komt voor de ontwikkeling van deze locatie. Ook wordt de commissie Welstand en Monumenten hierbij gehoord.

De randvoorwaarden worden door de gemeente vastgelegd in een toetsingskader (voorheen: geheten: Nota van Uitgangspunten). Hierin staan de randvoorwaarden voor ruimtelijke en economische aspecten die horen bij een integrale gebiedsontwikkeling. Het plan voor woningbouw aan de Parkhaven moet dus voldoen aan deze uitgangspunten.

Naast deze inhoudelijke kwaliteitstoets zal ook de financiële haalbaarheid beoordeeld worden. Om dit te doen stelt de gemeente een concept-grondexploitatie op.

Op deze wijze wordt de haalbaarheid van het masterplan in beeld gebracht. Zo wordt op een brede basis afgewogen en beoordeeld of dit plan passend kan zijn voor deze locatie in de stad en passend is in het beleid van de gemeente Rotterdam. Het finale oordeel over de haalbaarheid van het plan voor woningbouw aan de Parkhaven wordt naar verwachting begin 2021 gegeven door de gemeenteraad.

Bijeenkomsten

In mei 2019 waren er twee bijeenkomsten voor omwonenden, ondernemers aan de Parkhaven en andere geïnteresseerden. De vertegenwoordigers van de marktpartij ParkHaven & Partners lichtten daar hun ideeën toe voor woningbouw op deze locatie. Op parkhaven010.nl staat een overzicht van de reacties die bezoekers tijdens deze bijeenkomsten gaven. Deze website geeft ook een overzicht van de onderwerpen die op de bijeenkomsten zijn gepresenteerd.

In september 2019 hield de gemeente twee nieuwe informatiebijeenkomsten  Op deze bijeenkomsten ging het over het haalbaarheidsonderzoek naar mogelijke woningbouw aan de Parkhaven en de rol van de gemeente daarbij.

Meer informatie

Deze pagina geeft informatie over de rol van de gemeente bij het haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw aan de Parkhaven. Vragen aan de gemeente kunt u stellen via parkhavenso@rotterdam.nl.

Wilt u meer weten over de ideeën van marktpartij ParkHaven & Partners over woningbouw aan de Parkhaven, kijk dan op parkhaven010.nl.  Voor eventuele vragen kunt u ook het contactformulier op die website gebruiken.