Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 26 min

Parkhaven

De gemeenteraad is op 2 februari 2023 akkoord gegaan met het bestemmingsplan voor de bouw van woningen aan de Parkhaven.

Daarin staat dat er 630 of maximaal 650 woningen links en rechts van de Euromast gebouwd mogen worden. Alle bomen die gekapt moeten worden voor de bouw van deze woningen worden vervangen door nieuwe bomen. Dat geldt ook voor alle grasvelden die plaats moeten maken voor de bouw.

Artist Impression

Artist impression Parkhaven. Foto: Ontwikkelcombinatie Parkhaven & Partners
Het plan voor woningbouw aan de Parkhaven ingetekend, gezien vanuit de lucht.

De raad ging ook akkoord met de beantwoording van de zienswijzen en de aanpassingen in het bestemmingsplan die het college van burgemeester en wethouders heeft voorgesteld. Deze aanpassingen komen voor een deel voort uit de zienswijzen (meningen, reacties, ideeën) die belanghebbenden en geïnteresseerden hebben ingediend. Andere aanpassingen waren nodig omdat diverse onderzoeken zijn geactualiseerd tussen de terinzagelegging van het ontwerp en de vaststelling van het bestemmingsplan. Denk aan een nieuw verkeersonderzoek of een geactualiseerd stikstofonderzoek.    

Hoe gaat het nu verder?

Binnen twee weken komt er een publicatiebericht over het vastgestelde bestemmingsplan op de website Officiëlebekendmakingen.nl. Link opent een externe pagina (zoek op ‘Parkhaven’) en in huis-aan-huisblad De Havenloods. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf de datum die in het publicatiebericht staat, zes weken lang ter inzage.

Bezwaar maken

Iedereen kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan bezwaar maken bij de Raad van State. Op de website van de Rijksoverheid. Link opent een externe pagina vindt u meer informatie. 

Wanneer er na een eventuele uitspraak van de Raad van State mogelijk een onherroepelijk – definitief – bestemmingsplan ligt, gaat de initiatiefnemer ParkHaven & Partners het bouwplan uitwerken en de aanvraag van de omgevingsvergunning voorbereiden. Wanneer de omgevingsvergunning is aangevraagd, start een nieuwe bezwaar- en beroepsprocedure. Tegen die tijd volgt daar meer informatie over. 

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Het ontwerpbestemmingsplan voor de Parkhaven heeft tussen 28 februari en 11 april 2022 ter inzage gelegen. In deze periode zijn er 109 schriftelijke zienswijzen (dat wil zeggen  meningen of reacties) over het ontwerpbestemmingsplan ingediend.  

Wat is er aangepast aan het plan voor de Parkhaven, op grond van de zienswijzen?


De meeste zienswijzen gingen over:

 • de effecten van de woningbouw op de verkeerssituatie
 • de vrees voor het verdwijnen van groen
 • de milieueffecten van de woningbouw
 • de cultuurhistorische waarde van het gebied
 • het verdwijnen van de parkeerplaatsen op de kade
 • de gevolgen voor de ondernemers in het gebied.

Naar al deze aspecten is uitgebreid onderzoek gedaan.  Het college stelt de gemeenteraad voor om een deel van de zienswijzen gegrond te verklaren.  Zo geeft het college gehoor aan de wens voor meer parkeerplaatsen. Er komt ruimte voor ongeveer 440 parkeerplaatsen, in plaats van  360 parkeerplekken, in de twee toekomstige parkeergarages aan de Parkhaven.  Daarbij is plek inbegrepen voor de 200 parkeerplaatsen die nu nog op de kade aan de Parkhaven zijn te vinden. Verder komen er, op verzoek van ondernemers aan de Parkhaven, in totaal acht parkeerplaatsen voor touringcars, waarvan vier bij de Euromast en vier op de Parkkade.

Het college begrijpt de zorgen van omwonenden over meer verkeersdrukte door de komst van de nieuwe woningen. Maar een geactualiseerd verkeersonderzoek laat zien dat de invloed van de nieuwbouw op de verkeersdoorstroming minimaal is.

Omdat de verwachting is dat veel toekomstige bewoners en gebruikers gebruik zullen maken van OV en fiets, komen er bijna 2500 fietsparkeerplaatsen in het gebied. In de toekomst komt er verder hoogwaardig openbaar vervoer dat vanaf station Rotterdam Centraal via de Maastunnel richting Zuidplein gaat, met een snelle busverbinding. 

Grondexploitatie


De gemeenteraad heeft op 2 februari 2023 verder de grondexploitatie (grex) voor de Parkhaven goedgekeurd. De grondexploitatie heeft een positief resultaat. Bekijk hier de toelichting op de grondexploitatie. Link opent een externe pagina.

Welstandsparagraaf Parkhaven 

Vanaf 20 december 2022 tot 31 januari 2023 heeft  de welstandsparagraaf. Link opent een externe pagina voor het woningbouwplan aan de Parkhaven voor iedereen ter inzage gelegen op Overheid.nl. Link opent een externe pagina

In de welstandsparagraaf staat hoe de kenmerken van de nieuwe woningbouw aan de Parkhaven en de groene leefomgeving eromheen aansluiten op het karakter van de kade aan de Parkhaven en de sfeer van Het Park. De omgevingsvergunningen die nodig zijn om te bouwen aan de Parkhaven, worden getoetst aan de welstandsparagraaf.

Tussen 20 december 2022 en 31 januari 2023 kon iedereen  een reactie (zienswijze) geven op de inhoud van de welstandsparagraaf. Op dit moment bekijkt de gemeente de binnengekomen zienswijzen. De gemeenteraad stelt de welstandsparagraaf uiteindelijk vast.  De gemeenteraad betrekt daarbij uw zienswijzen.

Plan

Het bestemmingsplan vormt de juridische vertaling van het Masterplan - plan op hoofdlijnen - voor de Parkhaven dat begin 2021 door de gemeenteraad is aangenomen. Het plan gaat uit van een woningbouwprogramma van ongeveer 650 woningen in het gebied links en rechts van de Euromast. De nieuwbouw bestaat uit 3 gebouwen ten noorden van de Euromast en 5 gebouwen ten zuiden van de Euromast. De hoogte van de appartementengebouwen varieert van 26 tot 70 meter.

Waarom een nieuw bestemmingplan?

De woningbouw is niet mogelijk op grond van het huidige bestemmingsplan. Het huidige bestemmingsplan bevat voor de Parkhavenstrook de volgende bestemmingen:

 • verkeer
 • groen
 • cultuur- en recreatievoorzieningen.

Er is een nieuw bestemmingsplan nodig om daarnaast ook woningbouw toe te staan. Pas als het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld is en in werking is getreden, kan er gebouwd worden. Natuurlijk houdt de gemeente zich aan de regels voor beroep en bezwaar.

Naast wonen ruimte voor voorzieningen en groen

Wat staat er in het nieuwe ontwerp-bestemmingsplan? Op de begane grond van de appartementengebouwen is ruimte voor horeca, kantoren, kleinschalige bedrijvigheid en maatschappelijke voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een gezondheidscentrum.

De kade aan de Parkhaven wordt autovrij gemaakt en verandert in een groene kade met veel ruimte om te wandelen en fietsen. Het groen dat deels plaats moet maken voor woningbouw, wordt gecompenseerd. Voor het parkeren van de auto’s van toekomstige bewoners en bezoekers komt zowel ten noorden als ten zuiden van de Euromast een ondergrondse parkeergarage. Er blijft ruimte in het plan voor de minigolfbaan. Voor het bestemmingsplan zijn onder andere onderzoeken gedaan naar de effecten op de luchtkwaliteit, geluid en de verkeersafwikkeling.

Terugblik informatieavond bestemmingsplan Parkhaven 23 maart 2022

Hieronder vindt u een overzicht van de vragen die zijn gesteld op de informatieavond over het bestemmingsplan Parkhaven op 23 maart 2022, met onze antwoorden erbij. Er zijn vragen gesteld over het bestemmingsplan en het masterplan voor de Parkhaven. Beide soorten vragen komen aan bod.

Leefomgeving

Op dit moment werkt de gemeente aan een programma van eisen voor de leefomgeving rond de toekomstige woningbouw en de kade aan de Parkhaven. Waarschijnlijk volgt in de loop van 2023 meer informatie over de inrichting van de leefomgeving. Verder gaat de gemeente de kademuur aan de Parkhaven vervangen vanwege de slechte staat van de kade. Deze kademuur vereist grootschalig onderhoud. Daarnaast zijn er gesprekken met de ondernemers aan de Parkhaven over de toekomstige ontwikkelingen.

Masterplan

De gemeenteraad van Rotterdam stemde op 18 februari 2021 in met het Masterplan, het plan op hoofdlijnen, voor woningbouw aan de Parkhaven.

Het Masterplan van ontwikkelcombinatie Parkhaven & Partners gaat uit van de bouw van ongeveer 630 woningen in het gebied links en rechts van de Euromast. In het bestemmingsplan is dit aantal aangepast naar maximaal 650 woningen. De Parkhavenkade wordt autovrij gemaakt. De kade verandert van een parkeerplaats in een groene kade waar het prettig recreëren is.  Het Masterplan biedt voldoende waarborgen voor een zorgvuldige omgang met de monumenten de Euromast, Het Park, de Maastunnel en het Parksluizencomplex.

In het Masterplan voor de Parkhaven liggen de belangrijkste uitgangspunten vast voor de ontwikkeling van de Parkhavenstrook, de groenstrook links en rechts van de Euromast. Het woningbouwplan gaat uit van:

 • 20% sociale huur
 • 30% woningen in het middensegment
 • 30% in het hogere segment
 • 20% in het topsegment.

Alle woningen, of het nu gaat om sociale huur of het topsegment, krijgen dezelfde uitstraling en kwaliteit. Op de begane grond van de woongebouwen is ruimte voor horeca, kleinschalige bedrijvigheid en praktijkruimten.  Het groen aan weerszijden van de Euromast, dat deels plaats moet maken voor woningbouw, wordt volledig gecompenseerd. Het parkeren van auto’s van de toekomstige bewoners en bezoekers van de Parkhavenkade gebeurt in een ondergrondse parkeergarage, zodat auto’s zoveel mogelijk uit het straatbeeld verdwijnen.

Meer variatie, minder woningen, meer groen en beter zicht op de Euromast

Het aanvankelijke plan voor de Parkhaven, zoals dat op de eerste informatiebijeenkomsten in 2019 is gepresenteerd, is op een aantal punten aangepast. Dit is gebeurd na onderzoek en met de inbreng van bezoekers van de informatiebijeenkomsten.

 • Zo is het aantal woningen teruggebracht van 700 naar ongeveer 650, en verspreid over 8 in plaats van 10 appartementengebouwen.
 • Er is meer variatie in de opbouw van de gevels, zodat er geen massieve 'wand' van bebouwing ontstaat. 
 • De tussenstraten tussen de woongebouwen worden breder, zodat Het Park en het water van de Parkhaven meer met elkaar in contact komen.
 • Er komt een bredere open ruimte rond de Euromast, van ongeveer 105 meter in plaats van 70 meter.
 • De hoogte van de toekomstige bebouwing is afgestemd op de zichtlijnen van de Euromast. Het zicht op de trommel van de Euromast vanaf de zijde van de Parksluizen en de Maastunneltraverse is verbeterd.
 • Er komt een rankere smallere overbrugging tussen de Parkhavenkade en Het Park, om het karakter van de Maastunneltraverse zo min mogelijk te beïnvloeden. 
 • De nu nog stenige kade aan de Parkhaven wordt verbreed en krijgt een groener en aantrekkelijker uiterlijk, met nieuwe bomenrijen, bankjes en beplanting langs de kade. Het tweerichtingsverkeer aan de Parkhaven blijft gehandhaafd.

Aandacht voor cultuurhistorische waarde

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft op 8 januari 2021 het gemeentebestuur geadviseerd om af te zien van de bebouwing van de Parkhavenstrook, omdat daarmee volgens de dienst onvoldoende recht wordt gedaan aan het cultuurhistorische karakter van de plek. Het gemeentebestuur gaat hier niet in mee.

'Het College is ervan overtuigd dat het Masterplan recht doet aan de cultuurhistorische betekenis van de Parkhaven. De Euromast blijft zichtbaar als het icoon van de stad waarin de komende jaren meer hoogbouw komt. Ook de andere monumenten blijven tot hun recht komen. Ook wegen wij de enorme vraag naar woningen in Rotterdam mee', zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen)

Bureau SteenhuisMeurs heeft, op verzoek van ontwikkelcombinatie ParkHaven & Partners en samen met de gemeente en de RCE, cultuurhistorisch onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van bebouwing van de Parkhavenstrook in relatie tot de monumenten. Dit onderzoek biedt handvatten voor het borgen van de cultuurhistorische waarden van de locatie en de monumenten. 

Unsolicited proposal

Het voorstel van ParkHaven & Partners voor woningbouw aan de Parkhaven is een unsolicited proposal, dat wil zeggen de mogelijkheid voor marktpartijen om zelf met een voorstel voor een woningbouwinitiatief te komen. Eind 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders een bouwakkoord afgesloten met projectontwikkelaars en woningcorporaties, om de bouw van huizen in de stad te versnellen. De reden is dat de vraag naar woningen in Rotterdam vele malen groter is dan het aanbod. De gemeenteraad heeft in 2019 ingestemd met de mogelijkheid om unsolicited proposals in te dienen. De gemeente werkt alleen mee aan een unsolicited proposal als het project bijdraagt aan de Rotterdamse bouwambitie en de goede groei van de stad.

Vragen en antwoorden over het plan

Meer informatie

Deze pagina geeft informatie over de rol van de gemeente bij het haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw aan de Parkhaven. Vragen aan de gemeente kunt u stellen via parkhavenso@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Wilt u meer weten over de ideeën van marktpartij ParkHaven & Partners over woningbouw aan de Parkhaven, kijk dan op parkhaven010.nl. Link opent een externe pagina.  Voor eventuele vragen kunt u ook het contactformulier op die website gebruiken.