Subsidie voortijdige schoolverlaters
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-voortijdige-schoolverlaters/
Ga naar de hoofdinhoud

Tussen Minister van OC&W en de gemeente zijn afspraken vastgelegd over voortijdige schoolverlaters. Dat heet het VSV convenant.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven).

Let op

U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. Meer hierover leest u op de pagina eHerkenning bij de gemeente.

Vraag de subsidie aan voor 1 november van het schooljaar waarin de activiteiten worden uitgevoerd.

De afspraken gaan over het verminderen van het aantal voortijdige schoolverlaters. OC&W heeft de doelen hiervan aangescherpt.

Het doel is jongeren in de regio Rijnmond alle kansen te geven om hun talenten te ontwikkelen. En een diploma te halen dat past bij wat zij graag willen en kunnen. Hiervoor ontvangt Regio Rijnmond subsidie.

Beschikbaar bedrag

In de projectgroep VSV en het Bestuurlijk Overleg VSV zijn een begroting en projectplannen vastgesteld.

 • In de begroting staat beschreven welke bedragen de verschillende projectgroepleden aan kunnen vragen.
 • Bedragen in de begroting die door het BO VSV zijn vastgesteld, kunnen worden aangevraagd door de verschillende convenant partners.
 • De beschikbare middelen zijn voor de VSV convenantspartners.

Tijdens het doen van uw aanvraag wordt er gevraagd om:

 • Een projectplan (beschrijving van de geplande activiteiten)
 • Een begroting en dekkingsplan
 • Een opgave leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK) 
 • Statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • Een taalcomponent. U kunt dit component verwerken in het totale projectplan of als extra aparte activiteit opnemen in de subsidieaanvraag. Let op: Er wordt geen extra subsidie toegekend voor het toevoegen van een taalcomponent

De door de projectgroep vastgestelde begroting en projectplannen kunt u uploaden bij de gevraagde informatie.

 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Bedragen in de begroting die door het BO VSV zijn vastgesteld, kunnen worden aangevraagd door de verschillende convenantpartners.

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat aangegeven of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie dan is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u daartegen bezwaar indienen.

 • Rijksregeling Convenant Voortijdig Schoolverlaten
 • Subsidievoorwaarde taal

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening.

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van sport, cultuur, jeugd, maatschappelijke ondersteuning, zorg, welzijn en onderwijs. Het kunnen jaarlijkse of eenmalige activiteiten zijn. De activiteiten moeten

 • gericht zijn op de gemeente Rotterdam en haar inwoners
 • voldoen aan de voorwaarden van de Subsidieverordening Rotterdam en indien van toepassing de nadere regels
 • passen binnen het gemeentelijk beleid
 • passen binnen het subsidieplafond (maximum aan financiële middelen).

Weet u niet zeker of u uw activiteit aan de bovenstaande criteria voldoet? Neem dan contact op met het subsidiebureau via 14 010.