Subsidie schoolmaatschappelijk werk
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 17-04-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-schoolmaatschappelijk-werk/
Spring naar het artikel

De gemeente wil de resultaten van het onderwijs voor Rotterdamse jongeren verhogen.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven).

 • Jaarlijkse subsidie vraagt u elk jaar aan vóór 1 juni.

Schoolmaatschappelijkwerk (SMW) steunt de zorgstructuur van de school. Zorgstructuur is een door de overheid gestimuleerde aanpak van scholen. Hiermee moet de instroom van leerlingen naar het speciaal onderwijs verminderen. Onderwijsinstellingen hebben een zorgstructuur ingericht, met een zorgteam, een coördinator en intern begeleiders.

SMW biedt en/of regelt zorg- en hulpverlening. Het gaat om extra hulp vanuit school aan kinderen en hun ouders of verzorgers.

De schoolmaatschappelijkwerker biedt kortdurende hulp en helpt de juiste zorgverlening te vinden. Een schoolmaatschappelijkwerker kan de leerkracht (in de klas) helpen.

SMW is een onderdeel van de programma’s “Rotterdam Groeit” Beleidskader Jeugd 2015-2020 en “Leren loont!” Rotterdams Onderwijsbeleid 2015-2018.

Het programma wordt aangestuurd door de Programmaraad Aanval op Uitval. Deze raad bestaat uit de gemeente Rotterdam, de schoolbesturen van het Rotterdamse VO en MBO. Schoolmaatschappelijk werk is onderdeel van de zorgstructuur binnen de school en maakt daarom deel uit van de actielijn 'Organiseren noodzakelijke hulp voor de leerling'.

Jaarlijks is er € 5.400.000 beschikbaar. De aanvraag is van de subsidie is gratis.

Voor het aanvragen van deze subsidie levert u de volgende in:

 • Een projectplan of plan van aanpak, hierin beschrijft u:

- welke activiteiten worden uitgevoerd
- meetbare resultaten van de activiteit
- de actielijn waarop de aanvraag betrekking heeft
- de omschrijving van het aantal uren (FTE’s) en de activiteiten
- de relatie van de activiteiten met het door de programmaraad vastgestelde projectplan
- een verwachting van het aantal hulpvragers
- het maatschappelijk effect wat wordt gehaald

 • Een begroting en dekkingsplan
 • Taalcomponent (pdf)
 • Een opgave  leden van het bestuur (staat ook in het uittreksel van de KvK)
 • Statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie dan is. Indien u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u bezwaar indienen.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening:

Heeft u nog vragen, neem dan contact op of bel 14 010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.

 • Stimuleren juiste loopbaan- en beroepskeuze
 • Organiseren noodzakelijke hulp voor de leerling
 • Versterken in- en doorstroom naar het MBO
 • Vakonderwijs voor jongeren die een vak willen leren
 • Werkschool voor jongeren in het praktijkonderwijs en het speciaal onderwijs
 • Verzuimbestrijding
 • Uitvallers in beeld
 • Flexibele instroommomenten in het MBO
 • Wijkscholen
 • De Nieuwe Kans

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van sport, cultuur, jeugd, maatschappelijke ondersteuning, zorg, welzijn en onderwijs. Het kunnen jaarlijkse of eenmalige activiteiten zijn. De activiteiten moeten

 • gericht zijn op de gemeente Rotterdam en haar inwoners
 • voldoen aan de voorwaarden van de Subsidieverordening Rotterdam en indien van toepassing de nadere regels
 • passen binnen het gemeentelijk beleid
 • passen binnen het subsidieplafond (maximum aan financiële middelen).

Weet u niet zeker of u uw activiteit aan de bovenstaande criteria voldoet? Neem dan contact op met het subsidiebureau via 14 010.

De indieningstermijn is afhankelijk van het soort subsidie. Er zijn twee soorten subsidies:

Jaarlijkse subsidie

Dit is een subsidie die voor een jaar wordt verstrekt, dan wel wordt verstrekt voor activiteiten die (nagenoeg) een geheel jaar plaatsvinden. De indieningstermijn ligt vóór 1 juni in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

Als de activiteiten waarop de aanvraag betrekking heeft gerelateerd zijn aan een schooljaar, moet de aanvraag voor de jaarlijkse subsidie worden ingediend vóór 1 mei voorafgaand aan het schooljaar.

Eenmalige subsidie

Dit is een subsidie anders dan een jaarlijkse subsidie (dus voor een activiteit die een deel van het jaar duurt of een incidente activiteit) en kan het hele jaar worden aangevraagd. Dien de subsidieaanvraag niet eerder dan 26 weken en niet later dan twaalf weken vòòr aanvang van de activiteit in.

Aanvragen die te laat zijn ontvangen kunnen wij NIET in behandeling nemen, tenzij er argumenten zijn van zeer gewichtige omstandigheden.