Subsidie Lokale Culturele Programmering
Gepubliceerd op: 10-12-2019
Geprint op: 02-06-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-lokale-culturele-programmering/
Spring naar het artikel

Meer Rotterdammers die lokale cultuur beleven met oog voor de identiteit van de veertien gebieden van Rotterdam. Dit is het doel van Lokale culturele programmering (LCP).

Deze subsidieregeling vervangt per 1 januari 2021 de subsidieregeling ‘Kunst en cultuur in de gebieden’ en het al eerder opgeheven Snelloket.

Lees eerst alle informatie onder de uitklapvelden voor u een aanvraag doet.

Online aanvragen

Vraag de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. Log in met eHerkenning (voor bedrijven en stichtingen).

Let op! Het aantal aanvragen van eHerkenning is enorm gestegen. Hierdoor is de verwerkingstijd bij de leveranciers tijdelijk opgelopen tot 20 werkdagen. Doe uw aanvraag daarom tijdig.

Eén aanvraagronde

Deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag voor het jaar 2021 is 1 juni 2020. Ook voor de jaren daarna geldt de deadline 1 juni.

De subsidieregeling Lokale culturele programmering verstrekt per gebied een subsidiebedrag aan een LCP-coördinator. Deze coördinator wijst budgetten aan initiatieven uit de wijk en zorgt ervoor dat het hele jaar en in het hele gebied een goede spreiding is van lokaal kunst- en cultuuraanbod.

De gebieden Pernis en Rozenburg hebben samen één LCP-coördinator. De andere gebieden hebben ieder een eigen coördinator. Het is mogelijk voor meer dan één gebied subsidie aan te vragen.

U kunt overzichten van de verleende subsidies in de gebieden van 2017, 2018 en 2019 opvragen door een mail naar de afdeling Cultuur te sturen.

Per jaar is een totaalbedrag beschikbaar van € 1.136.000,-. Raadpleeg de subsidieregeling LCP (artikel 6) voor de maximale subsidiebedragen per gebied.

Het aanvragen van de subsidie is gratis.

U dient de volgende stukken in:

 • Een projectplan dat alle onderdelen bevat van de in artikel 7, lid 2 van de subsidieregeling Lokale culturele programmering aangegeven criteria
 • Een sluitende begroting, behorende bij het projectplan
 • Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • De statuten van de rechtspersoon
 • Een bestuurs- of huishoudelijk reglement, indien aanwezig
 • De meeste recente jaarrekening, indien aanwezig
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Hierin staat ook uw dossiernummer.
 • Na een behandeltermijn van maximaal 8 weken neemt de gemeente een subsidiebesluit. De beslistermijn kan eenmalig met maximaal 12 weken worden verlengd. De termijn van 8 weken vangt aan op de dag na die waarop de gemeentebegroting, voor het kalenderjaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, door de gemeenteraad is vastgesteld (art. 7 SVR2014). De vaststelling van de gemeentebegroting vindt doorgaans plaats in november.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.
 • Let op! Alleen in 2020 geldt voor aanvragen die zijn ontvangen voor het jaar 2021 die zijn ontvangen vóór 1 juni 2020 dat binnen 8 weken na 1 juni besluitvorming plaatsvindt.

Alleen rechtspersonen die de LCP-coördinatie en programmering willen gaan uitvoeren in één of meerdere gebieden van Rotterdam mogen subsidie aanvragen voor de kosten van coördinatie en programmering.

Initiatiefnemers in een gebied van Rotterdam kunnen hun plan voorleggen aan de LCP-coördinator van het betreffende gebied. Hij/zij bepaalt of het plan binnen de jaarprogrammering past.

Nog vragen:

 • over de subsidie zelf? E-mail naar de afdeling Cultuur of bel naar (010) 267 19 03.
 • over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.
 • over uiteenlopende subsidies cultuur? Bezoek ons tweewekelijks spreekuur in de Centrale bibliotheek. Aanmelden hiervoor kan via: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-spreekuur-subsidies-42271936500
 • over niet-culturele zaken? Neem contact op of bel 14 010.
\