Subsidie Lokale Culturele Programmering
Gepubliceerd op: 10-12-2019
Geprint op: 28-07-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-lokale-culturele-programmering/
Ga naar de hoofdinhoud

Meer Rotterdammers die lokale cultuur beleven met oog voor de identiteit van de veertien gebieden van Rotterdam. Dit is het doel van Lokale culturele programmering (LCP).

De subsidieregeling 'LCP' vervangt per 1 januari 2021 de regeling ‘Kunst en cultuur in de gebieden’ en het 'Snelloket.' De LCP is alleen bedoeld voor jaarlijkse subsidieaanvragen van twee stichtingen die de coördinatie uitvoeren. Wilt u een initiatief organiseren in één van de gebieden in Rotterdam, richt u zich tot:

Eén aanvraagronde

De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag voor LCP voor de jaarlijkse subsidie 2022 is dit jaar 15 september.

U dient een aanvraag in via de knop 'Aanvragen subsidie'. Log in met eHerkenning.

Let op: U heeft eHerkenning niveau 2 of hoger nodig en een  machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’ voor de gemeente Rotterdam.
Wat moet u doen?
Het is belangrijk dat u eHerkenning niveau 2 koopt bij een erkend bedrijf. Zij helpen u ook met uw machtigingen.  Kijk op de website van eHerkenning voor de lijst van erkende leveranciers.  Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie en houd rekening met de levertijd.  Lees hier meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.

De subsidieregeling Lokale culturele programmering verstrekt per gebied een subsidiebedrag aan een LCP-coördinator. Deze coördinator:

 • wijst budgetten toe aan initiatieven uit de wijk
 • zorgt ervoor dat het hele jaar en in het hele gebied een goede spreiding is van lokaal kunst- en cultuuraanbod

Per jaar is een totaalbedrag beschikbaar van € 1.136.000,-. Raadpleeg de subsidieregeling Lokale Culturele Programmering artikel 6voor de maximale subsidiebedragen per gebied.

Het aanvragen van de subsidie is gratis.

U dient de volgende stukken in:

 • Een projectplan dat alle onderdelen bevat van de in artikel 7, lid 2 van de subsidieregeling Lokale culturele programmering aangegeven criteria
 • Een sluitende begroting, behorende bij het projectplan
 • Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • De statuten van de rechtspersoon
 • Een bestuurs- of huishoudelijk reglement, indien aanwezig
 • De meeste recente jaarrekening, als die aanwezig is
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Hierin staat ook uw dossiernummer.
 • Na een behandeltermijn van maximaal 8 weken neemt de gemeente een subsidiebesluit. De beslistermijn kan eenmalig met maximaal 12 weken worden verlengd. De termijn van 8 weken vangt aan op de dag na die waarop de gemeentebegroting, voor het kalenderjaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, door de gemeenteraad is vastgesteld (art. 7 SVR2014). De vaststelling van de gemeentebegroting vindt doorgaans plaats in november.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Alleen rechtspersonen die de LCP-coördinatie en programmering willen gaan uitvoeren in één of meerdere gebieden van Rotterdam mogen subsidie aanvragen voor de kosten van coördinatie en programmering.

Initiatiefnemers in een gebied van Rotterdam kunnen hun plan voorleggen aan de LCP-coördinator van het betreffende gebied. Die bepaalt of het plan binnen de jaarprogrammering past.

Nog vragen:

 • over de subsidie zelf? E-mail naar de afdeling Cultuur of bel naar (010) 267 19 03.
 • over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.
 • over uiteenlopende subsidies cultuur? Door corona is er geen tweewekelijks spreekuur in de Centrale bibliotheek. U kunt wel digitaal uw vragen stellen aan de Helpdesk Cultuur Gemeente Rotterdam.
 • over niet-culturele zaken? Neem contact op of bel 14 010.