Subsidie Lokale Culturele Programmering
Gepubliceerd op: 10-12-2019
Geprint op: 29-10-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-lokale-culturele-programmering/
Ga naar de hoofdinhoud

Meer Rotterdammers die lokale cultuur beleven met oog voor de identiteit van de veertien gebieden van Rotterdam. Dit is het doel van Lokale culturele programmering (LCP).

Deze subsidieregeling vervangt per 1 januari 2021 de subsidieregeling ‘Kunst en cultuur in de gebieden’ en het inmiddels opgeheven Snelloket.

Eén aanvraagronde

Deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag voor LCP voor de jaarlijkse subsidie is 1 juni. De deadline voor het indienen van aanvragen voor 2021 is inmiddels verstreken.

De subsidieregeling Lokale culturele programmering verstrekt per gebied een subsidiebedrag aan een LCP-coördinator. Deze coördinator:

 • wijst budgetten aan initiatieven uit de wijk
 • zorgt ervoor dat het hele jaar en in het hele gebied een goede spreiding is van lokaal kunst- en cultuuraanbod

We verwachten in het najaar van dit jaar hierover een bericht op deze website te publiceren.

Per jaar is een totaalbedrag beschikbaar van € 1.136.000,-. Raadpleeg de subsidieregeling Lokale Culturele Programmering artikel 6voor de maximale subsidiebedragen per gebied.

Het aanvragen van de subsidie is gratis.

U dient de volgende stukken in:

 • Een projectplan dat alle onderdelen bevat van de in artikel 7, lid 2 van de subsidieregeling Lokale culturele programmering aangegeven criteria
 • Een sluitende begroting, behorende bij het projectplan
 • Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • De statuten van de rechtspersoon
 • Een bestuurs- of huishoudelijk reglement, indien aanwezig
 • De meeste recente jaarrekening, indien aanwezig
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Hierin staat ook uw dossiernummer.
 • Na een behandeltermijn van maximaal 8 weken neemt de gemeente een subsidiebesluit. De beslistermijn kan eenmalig met maximaal 12 weken worden verlengd. De termijn van 8 weken vangt aan op de dag na die waarop de gemeentebegroting, voor het kalenderjaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, door de gemeenteraad is vastgesteld (art. 7 SVR2014). De vaststelling van de gemeentebegroting vindt doorgaans plaats in november.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Alleen rechtspersonen die de LCP-coördinatie en programmering willen gaan uitvoeren in één of meerdere gebieden van Rotterdam mogen subsidie aanvragen voor de kosten van coördinatie en programmering.

Initiatiefnemers in een gebied van Rotterdam kunnen hun plan voorleggen aan de LCP-coördinator van het betreffende gebied. Hij/zij bepaalt of het plan binnen de jaarprogrammering past.

Nog vragen:

 • over de subsidie zelf? E-mail naar de afdeling Cultuur of bel naar (010) 267 19 03.
 • over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.
 • over uiteenlopende subsidies cultuur? Bezoek ons tweewekelijks spreekuur in de Centrale bibliotheek. Aanmelden hiervoor kan via: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-spreekuur-subsidies-42271936500
 • over niet-culturele zaken? Neem contact op of bel 14 010.