Subsidie bestrijding huiselijk geweld
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-bestrijding-huiselijk-geweld/
Ga naar de hoofdinhoud

Deze subsidie is er om Rotterdammers te laten weten op hoe ze huiselijk geweld kunnen herkennen en melden.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning.

Let op
U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. Lees meer hierover op de pagina eHerkenning gebruiken.

 • jaarlijkse subsidie vraagt u elk jaar aan vóór 1 juni
 • eenmalige subsidies vraagt u minimaal 3 maanden voor de start van de activiteiten aan

Voorbeelden van acties zijn:

 • opmerken en melden
 • het maken van een 'sluitende aanpak'
 • voorkomen van geweld dat door iemand uit de omgeving van het slachtoffer wordt gepleegd

Binnen deze subsidie zijn de volgende onderdelen beschikbaar:

 • Lokale Teams Huiselijk Geweld
 • Huisverbod (crisisinterventie)
 • Servicepunt Meldcode
 • (aanpak) Ouderenmishandeling
 • (aanpak) Huiselijk Geweld Rotterdam
 • Lokale zorgnetwerken Rotterdam

De aanpak van Huiselijk Geweld houdt onder meer in:

 • het op tijd opmerken en voorkomen van huiselijk geweld, of dreiging van huiselijk geweld. Dit gebeurd door voorzorgmaatregelen en hulp aan slachtoffers thuis.
 • het bieden van veilige opvangplekken voor slachtoffers van huiselijk geweld.
 • het bieden van ondersteuning en begeleiding aan slachtoffers van huiselijk geweld. Ondersteuning is gericht op het sterker maken en terug komen in de samenleving.
 • subsidie bestrijding huiselijk geweld.
 • projectplan (beschrijving van de geplande activiteiten)
 • begroting en dekkingsplan
 • opgave leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)  
 • statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer
 • binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld
 • als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren

Een beperkt aantal organisaties kan deze subsidie aanvragen:

 • Avant sanare B.V. 
 • Stichting Arosa 
 • Context/ Bavo (Indingo)
 • Centrum voor Dienstverlening (CvD)

Op uw aanvraag krijgt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie krijgt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking, kunt u bezwaar maken.

Als u werkt met vrijwilligers, dan moeten zij een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben. Deze mag bij de eerste werkzaamheden niet ouder zijn dan drie maanden. De verklaring is tot vijf jaar na afgifte geldig. Deze verplichting geldt niet voor vrijwilligers die eenmalige vrijwillige activiteiten doen.

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy

De indieningstermijn is afhankelijk van het soort subsidie. Er zijn twee soorten subsidies:

Jaarlijkse subsidie

Dit is een subsidie die voor een jaar wordt verstrekt, of wordt verstrekt voor activiteiten van (ongeveer) een heel jaar. De indieningstermijn is uiterlijk 1 juni een jaar eerder dan waarop uw subsidieaanvraag betrekking heeft. 

Als de activiteiten waarvoor u aanvraagt verbonden zijn aan een schooljaar, dient u de aanvraag uiterlijk 1 mei in.

Eenmalige subsidie

Het gaat een activiteit die een deel van het jaar duurt of die een enkele keer is. Aanvragen hiervoor kan het hele jaar door. Vraag niet eerder dan 26 weken en niet later dan twaalf weken vòòr aanvang van de activiteit aan.

Aanvragen die te laat zijn ingediend worden niet in behandeling genomen.

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van sport, cultuur, jeugd, maatschappelijke ondersteuning, zorg, welzijn en onderwijs. Het kunnen jaarlijkse of eenmalige activiteiten zijn. De activiteiten moeten

 • gericht zijn op de gemeente Rotterdam en haar inwoners
 • voldoen aan de voorwaarden van de subsidieverordening Rotterdam en indien van toepassing de nadere regels
 • passen binnen het gemeentelijk beleid
 • passen binnen het subsidieplafond (maximum aan financiële middelen).

Weet u niet zeker of u uw activiteit aan de bovenstaande criteria voldoet? Neem dan contact op met het subsidiebureau via 14 010.