Stedelijk referendum aanvragen
Gepubliceerd op: 15-01-2019
Geprint op: 26-06-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/stedelijk-referendum/
Ga naar de hoofdinhoud

De officiële manier om de mening van Rotterdammers te peilen is via een stedelijk referendum. U kunt zelf een referendum aanvragen.

Bij een stedelijk referendum wordt de mening gepeild van stemgerechtigde Rotterdammers vanaf 16 jaar. Het gaat om een zogenaamd raadgevend referendum. Dit betekent dat de uitslag niet bindend is. Uw voorstel voor het referendum moet gaan over een onderwerp dat geldt voor de hele stad.

Via de knop 'referendum aanvragen' dient u uw referendum in. U mailt het formulier naar de griffie. Het e-mailadres staat op het formulier.

Post

U kunt het formulier ook via de post opsturen naar: 

Gemeenteraad Rotterdam
p/a Griffie
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

De referendumcommissie heeft tot taak:

 • toezicht te houden op de objectiviteit van de door de gemeente te verstrekken voorlichting;
 • de gemeenteraad te adviseren over de subsidieplafonds die verband houden met referenda;
 • de gemeenteraad te adviseren over de evaluatie van gehouden referenda en van voorstellen en verzoeken die niet tot een referendum hebben geleid;
 • de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd te adviseren over aanpassingen van deze verordening, over de te volgen procedures voor referenda en referendumverzoeken en over alle overige zaken die het referendum betreffen;
 • het adviseren over klachten, ingediend na inwilliging van het definitieve verzoek, over de gemeentelijke voorlichting en de wijze waarop gemeentelijke campagnes in het kader van het referendum worden gevoerd;
 • het behandelen van klachten, ingediend na inwilliging van het definitieve referendumverzoek, over de campagnes en platformactiviteiten van de organisaties die voor die activiteiten van de referendumcommissie middelen toebedeeld hebben gekregen.

De referendumcommissie verricht haar taken onafhankelijk van de andere gemeentelijke bestuursorganen.

Samenstelling referendumcommissie

De referendumcommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee en ten hoogste vier leden die voor een periode van zes jaar de raad worden benoemd. De voorzitter en de leden kunnen

éénmalig worden herbenoemd voor een periode van zes jaar. De voorzitter en de leden van de commissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van

bestuursorganen van de gemeente.

De leden van de referendumcommissie zijn:

* Dr. L. (Linze) Schaap

* M.W. (Wim) van Sluis

* Mevr. mr. L (Leyla) In

* Mevr. drs. M.M. (Mil) van Leeuwen

Werkwijze referendumcommissie

 • De referendumcommissie stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en haar andere werkzaamheden op, dat aan de gemeenteraad en het college van B en W wordt toegezonden.
 • De adviezen van de commissie zijn openbaar.
 • De vergaderingen van de referendumcommissie worden in het openbaar gehouden.
 • Ter afronding van het referendum maakt de referendumcommissie een eindverslag op.

De referendumcommissie wordt ambtelijk ondersteund door de griffie (door de heer. A.C. (Arie) de Bondt).

De aanvraag voor een stedelijk referendum is gratis. De gemeente betaalt de kosten voor de uitvoering van het referendum.

U stuurt met uw verzoek voor een stedelijk referendum minstens 1.000 handtekeningen mee van stemgerechtigde Rotterdammers van 16 jaar en ouder.

Als het referendum doorgaat, wordt het uiterlijk 26 weken na het raadsbesluit gehouden.

Rotterdammers van 16 jaar en ouder.

 • het verzoek gaat over een onderwerp waarover de gemeente mag besluiten
 • het mag niet gaan over de gemeentelijke organisatie, procedures, begroting, belasting, genomen besluiten of over personen
 • u geeft in uw verzoek duidelijk aan over welk conceptraadsbesluit het stadsreferendum gaat

Definitief voorstel

Na het indienen van uw verzoek besluit de gemeenteraad of het aan de voorwaarden voldoet, Hierna kunt u een definitief verzoek indienen. Uiteindelijk besluit de raad aan de hand van dit definitieve verzoek of het stadsreferendum gehouden wordt. Het besluit van de raad wordt zo snel mogelijk openbaar gemaakt.

In de Verordening inspraak,digitale meningspeiling, burgerinitiatief en referenda Rotterdam 2018 kunt u de uitgebreide informatie, de voorwaarden en spelregels rustig nalezen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u mailen of bellen.

Het postadres is:

Griffie Rotterdam
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam