Gemeentelijke onderscheidingen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 15-12-2018
https://www.rotterdam.nl/loket/gemeentelijke-onderscheidingen/
Spring naar het artikel

Rotterdam heeft negen gemeentelijke onderscheidingen. Deze zijn voor personen die iets heel bijzonders doen of hebben gedaan voor Rotterdam.

Aanvragen

U downloadt het formulier om iemand voor te stellen via de oranje knop. U e-mailt het ingevulde formulier met uw redenen naar de afdeling Externe Betrekkingen en Stadhuis.

De gemeente bepaalt of en welke onderscheiding iemand ontvangt. Bij iedere aangeboden onderscheiding hoort ook een oorkonde en een informatieboekje.

Deze hoogste onderscheiding wordt alleen toegekend door een unaniem besluit van het college. Deze wordt maximaal één keer per jaar uitgereikt.

De onderscheiding wordt gegeven aan personen die erg grote verdiensten voor Rotterdam hebben. Dit gaat om verdiensten op één of meer gebieden van de wetenschap, economie, kunst, cultuur en bestuur. Ze moeten op die gebieden een grote internationale reputatie hebben opgebouwd.

Deze penning wordt toegekend aan personen die op vrijwillige basis naast hun hoofdfunctie in leidinggevende functies op verschillende terreinen activiteiten hebben gedaan. Het gaat om activiteiten van minimaal tien jaar en minimaal zes uur per week. Deze activiteiten moeten ten behoeve van (een deel van) de Rotterdamse samenleving zijn geweest.

De plaquette wordt toegekend aan mensen die zich in meerdere leidinggevende functies(waaronder hun hoofdfunctie) hebben ingezet. Het gaat om activiteiten tijdens minimaal tien jaar. Deze mensen moeten zich verdienstelijk hebben ingezet voor de Rotterdamse economie.

De penning wordt één keer per jaar uitgereikt. Dit gebeurt tijdens de opening van het nieuwe culturele seizoen.

Deze penning wordt gegeven aan een persoon die op cultureel gebied voor Rotterdam een heel bijzondere prestatie heeft geleverd. De prijs bestaat uit een penning, een draagspeld en een bedrag van € 5.000,-- ten behoeve van een project op het terrein waarop de ontvanger van de prijs werkzaam is.

De nominatievoordracht wordt gedaan door een commissie bestaande uit:

 • twee leden, aan te wijzen door wethouder Cultuur, die
  - hun sporen in de Rotterdamse culturele sector verdiend hebben     
  - bekend zijn met de culturele en maatschappelijke ontwikkelingen in Rotterdam maar
  - geen belanghebbende bij de prijs zijn
 • de ontvanger van de penning in het vorige jaar
 • het hoofd van de afdeling Cultuur.

De commissie heeft als opdracht jaarlijks een gemotiveerde voordracht te doen van drie kandidaten, waaruit wethouder Cultuur een keuze maakt. Het college van burgemeester en wethouders neemt ten slotte een besluit over de toekenning van de Cultuurpenning.

Deze speld wordt toegekend aan personen die zich vrijwillig op sociaal, cultureel en/of economisch gebied hebben ingezet. Het gaat om activiteiten tijdens een lange, aaneengesloten periode van minimaal tien jaar en minimaal 6 uur per week. Deze mensen moeten zich verdienstelijk hebben ingezet voor (een deel van) de Rotterdamse samenleving.

De Rotterdammert kan worden toegekend aan professionals die zich beroepshalve intensief hebben ingezet voor de gemeente en/of de inwoners, waarbij kritisch naar de verdiensten of de bijzondere waarden voor stad en samenleving wordt gekeken.

Het gaat hierbij niet zozeer om de periode dat een functie is uitgeoefend, als wel om de staat van de verdiensten. Kwalificaties als “bruggenbouwer”, visionair of charismatisch leider met opvallende prestaties, kunnen kenmerkend zijn voor de eventuele toekenning van de Penning. De Rotterdammert wordt alleen toegekend bij unanieme beslissing van het College.

Wordt toegekend aan kinderen en jongeren die zich op eigen initiatief regelmatig belangeloos inzetten voor inwoners van Rotterdam of een maatschappelijk doel. Ook kan een verrichte bijzondere prestatie die van belang is voor de stad aanleiding zijn voor toekenning van de onderscheiding.

Het is ook mogelijk om een groep kinderen (team, schoolklas etc.) voor te dragen voor de Rotterdamse Reus.

Voor bijzondere heldhaftige daden, die niet vallen onder de criteria van Carnegie Heldenfonds, de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen of de Koninklijke erepenning voor Menslievend Hulpbetoon wordt een oorkonde beschikbaar gesteld.

Deze oorkonde wordt alleen in bijzondere gevallen toegekend op voordracht van een collegelid en na een unaniem besluit van het college.

Op voorstel van de gemeenteraad heeft het college in 2016 besloten de Doro Siepelprijs in te stellen.

Doro Siepelprijs

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een culturele organisatie of persoon die zich hard maakt voor het aantrekken van nieuwe groepen bezoekers. Met de prijs wordt het gedachtegoed van de naamgever van de prijs, voormalig directeur van Theater Zuidplein, levend gehouden.
De Doro Siepelprijs bestaat uit een bedrag van € 10.000,-- ten behoeve van een productie of project dat past bij de uitgangspunten van de prijs, in combinatie met een kunstobject dat jaarlijks wordt overgedragen aan de volgende winnaar van de prijs.

Uitreiking

De prijs wordt jaarlijks bij de opening van het nieuwe culturele seizoen uitgereikt aan een Rotterdamse culturele organisaties of persoon die zich inspant voor het aantrekken van nieuw publiek. Daarbij kan het gaan om zowel de productie als presentatie van kunst en cultuur voor nieuwe publieksgroepen, zodat het publiek van de culturele sector in de stad een afspiegeling wordt van de Rotterdamse samenleving, in leeftijd, sekse, culturele achtergrond, sociaalmaatschappelijke achtergrond, opleidingsniveau en dergelijke.

Nominatievoordracht

De nominatievoordracht wordt gedaan door een jury (voor de eerste maal in 2017) bestaande uit een vertegenwoordiger van Theater Zuidplein en de indiener van de motie. Met ingang van 2018 wordt jaarlijks de ontvanger van de prijs in het voorafgaande jaar als derde jurylid toegevoegd. De jury doet via wethouder Cultuur een gemotiveerde voordracht aan het college. Het college besluit vervolgens over de toekenning van de Doro Siepelprijs.

De gemeente biedt de gemeentelijke onderscheidingen gratis aan

 • het volledig ingevulde formulier
 • brieven van de personen die de voordracht ondersteunen
 • zo mogelijk een curriculum vitae (cv)

Let op: Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Binnen twee maanden na het indienen van de aanvraag krijgt u een antwoord.

 • Rotterdam heeft negen gemeentelijke onderscheidingen. Deze zijn voor personen die iets heel bijzonders doen of hebben gedaan voor Rotterdam. Dit kan zijn op sociaal, cultureel, economisch of sportief gebied.
 • Een jubileum, afscheid of andere bijzondere gelegenheid kan een reden zijn voor het doen van een voorstel
 • Burgers en bedrijven kunnen een onderscheiding voor iemand aanvragen.

 

 • Aanvragen dient u minimaal twee maanden voor de datum waarop het aanbieden van de onderscheiding gepland staat in.
 • De activiteiten van degene die wordt voorgesteld, liggen niet te ver in het verleden en in een aangesloten periode (minimaal tien jaar en minimaal 6 uur per week).
 • Het college neemt een besluit over de aanvragen.
 • Na overlijden wordt geen gemeentelijke onderscheiding aangeboden.
 • Personen met een gemeentelijke onderscheiding worden opgenomen in een register. Ook worden de namen gepubliceerd in het Rotterdams Jaarboekje.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Nel van der Kolk:

E-mail: pc.vanderkolk@rotterdam.nl 
Tel.: (010) 267 36 75

Na overlijden hoeft de onderscheiding niet te worden teruggegeven.