Gemeentelijke onderscheidingen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 17-04-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/gemeentelijke-onderscheidingen/
Spring naar het artikel

Rotterdam heeft negen gemeentelijke onderscheidingen.

Dit is een symbolische erkenning voor persoonlijke en bijzondere verdiensten voor de Rotterdamse samenleving.

Onderscheiding aanvragen

Via de knop 'Formulier downloaden' kunt u iemand aandragen.

De gemeente bepaalt of de aanvraag aanvaardbaar is en voor welke onderscheiding iemand in aanmerking komt. Bij de onderscheiding hoort ook een oorkonde en een informatieboekje die in zijn totaliteit verstrekt wordt.

Dit is de hoogste onderscheiding en wordt alleen toegekend door een unaniem besluit van het college. De uitreiking vindt één keer per jaar plaats. De onderscheiding wordt uitgereikt aan personen die zeer grote verdiensten hebben verricht voor de stad Rotterdam. Het gaat om verdiensten van één of meer op het gebied van wetenschap, economie, kunst, cultuur en bestuur.

De personen die in aanmerking komen hebben zich bewezen en een aantoonbaar groot internationale reputatie.

De penning wordt toegekend aan personen die naast hun hoofdfunctie op vrijwillige basis een leidinggevende functie hebben vervult met een maatschappelijke thema of gebied als doel.

Het gaan om verdiensten met een aaneengesloten periode van minimaal tien jaar en met een minimale inzet van 6 uur per week. De activiteiten moeten aantoonbare raakvlakken hebben met (een deel van) de Rotterdamse samenleving.

De plaquette wordt toegekend aan mensen die zich in meerdere leidinggevende functies (waaronder hun hoofdfunctie) hebben ingezet.

Het gaat om activiteiten met een tijdsbestek van minimaal tien jaar. Deze mensen moeten zich verdienstelijk hebben ingezet voor de Rotterdamse economie.

 

 

De Cultuurpenning wordt één keer per jaar uitgereikt waarbij culturele en maatschappelijke ontwikkelingen in Rotterdam centraal staan. Dit gebeurt tijdens de opening van het nieuwe culturele seizoen.

De penning wordt toegekend aan een persoon die op cultureel gebied voor Rotterdam een bijzondere prestatie heeft geleverd. De onderscheiding bestaat uit een penning, een draagspeld en een bedrag van € 5.000 voor een cultureel project.

De nominatievoordracht wordt gedaan door de commissie bestaande uit:

 • twee leden, aan te wijzen door wethouder Cultuur, die
  - hun sporen in de Rotterdamse culturele sector verdiend hebben     
  - bekend zijn met de culturele en maatschappelijke ontwikkelingen in Rotterdam maar
  - geen belanghebbende bij de prijs zijn
 • de ontvanger van de penning in het vorige jaar
 • het hoofd van de afdeling Cultuur.

De commissie heeft jaarlijks als opdracht een gemotiveerde voordracht te doen van drie kandidaten waaruit wethouder Cultuur een keuze maakt. Het college van burgemeester en wethouders neemt ten slotte het eindbesluit over de toekenning van de Cultuurpenning.

Voorwaarde toekenning

De speld wordt toegekend aan personen die zich verdienstelijk in vrijwillige activiteiten hebben ingezet voor (een deel van) de Rotterdamse samenleving. Dit kan zowel op sociaal, cultureel en/of economisch gebied zijn. Het gaat om een aaneengesloten periode van minimaal tien jaar en met een minimale inzet van 6 uur per week.

De Rotterdammert kan worden toegekend aan professionals die zich beroepshalve intensief hebben ingezet voor de gemeente en/of de inwoners, waarbij kritisch naar de verdiensten of de bijzondere waarden voor stad en samenleving wordt gekeken.

Het gaat hierbij niet zozeer om de periode dat een functie is uitgeoefend, als wel om de staat van de verdiensten. Kwalificaties als “bruggenbouwer”, visionair of charismatisch leider met opvallende prestaties, kunnen kenmerkend zijn voor de eventuele toekenning van de Penning. De Rotterdammert wordt alleen toegekend bij een unanieme beslissing van het College.

 

de kenmerken van de kandidaat ....

De Rotterdamse Reus voor kinderen en jongeren

De penning wordt toegekend aan kinderen en jongeren die zich op eigen initiatief regelmatig belangeloos inzetten voor de inwoners van Rotterdam of voor een maatschappelijk doel. Een verrichting van een bijzondere prestatie waarbij het belang van de stad centraal staat kan ook een aanleiding zijn voor een toekenning van de onderscheiding.

Het is ook mogelijk om een groep kinderen (team, schoolklas etc.) voor te dragen voor de Rotterdamse Reus.

Voor bijzondere heldhaftige daden, die niet vallen onder de criteria van Carnegie Heldenfonds, de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen of de Koninklijke erepenning voor Menslievend Hulpbetoon wordt een oorkonde toegekend.

De oorkonde wordt alleen in bijzondere gevallen toegekend op voordracht van een collegelid en na een unaniem besluit van het college.

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een culturele organisatie of persoon die zich hard maakt voor het aantrekken van nieuw publiek.

Op voorstel van de gemeenteraad heeft het college in 2016 besloten de Doro Siepelprijs in te stellen.

Met de prijs wordt het gedachtegoed van de naamgever van de prijs, voormalig directeur van Theater Zuidplein, levend gehouden.

De Doro Siepelprijs bestaat uit een bedrag van € 10.000,-- ten behoeve van een productie of project dat past bij de uitgangspunten van de prijs, in combinatie met een kunstobject dat jaarlijks wordt overgedragen aan de volgende winnaar van de prijs.

Uitreiking

De prijs wordt jaarlijks bij de opening van het nieuwe culturele seizoen uitgereikt aan een Rotterdamse culturele organisaties of persoon die zich inspant voor het aantrekken van nieuw publiek. Daarbij kan het gaan om zowel de productie als presentatie van kunst en cultuur voor nieuwe publieksgroepen, zodat het publiek van de culturele sector in de stad een afspiegeling wordt van de Rotterdamse samenleving, in leeftijd, sekse, culturele achtergrond, sociaalmaatschappelijke achtergrond, opleidingsniveau en dergelijke.

Nominatievoordracht

De nominatievoordracht wordt gedaan door een jury bestaande uit een vertegenwoordiger van Theater Zuidplein en de indiener van de motie. De eerste nominatievoordracht heeft in 2017 plaatsgevonden. Met ingang van 2018 wordt jaarlijks de ontvanger van de prijs in het voorafgaande jaar als derde jurylid toegevoegd. De jury doet via wethouder Cultuur een gemotiveerde voordracht aan het college. Het college besluit vervolgens over de toekenning van de Doro Siepelprijs.

De gemeente biedt de gemeentelijke onderscheidingen gratis aan.

 • het volledig ingevulde formulier
 • brieven van de personen die de voordracht ondersteunen
 • indien mogelijk een curriculum vitae (cv) met mogelijke recensies

Let op: Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Binnen twee maanden na het indienen van uw aanvraag ontvangt u een reactie.

Rotterdam heeft negen gemeentelijke onderscheidingen.

Deze zijn speciaal voor personen die iets bijzonders doen of hebben gedaan voor Rotterdam. Dit kan zijn op sociaal, cultureel, economisch of sportief gebied.

Een jubileum, afscheid of een andere bijzondere aangelegenheid kan een reden zijn voor het doen van een voorstel.

Burgers, bedrijven en/of organisaties kunnen een onderscheiding voor iemand aanvragen.

 

 • Aanvragen dient u minimaal twee maanden voor de datum in waarop het aanbieden van de onderscheiding gepland staat.
 • De activiteiten van degene die wordt voorgesteld, liggen niet te ver in het verleden en in een aangesloten periode (minimaal tien jaar en minimaal 6 uur per week).
 • Het college neemt een besluit over de aanvragen.
 • Na overlijden wordt er geen gemeentelijke onderscheiding aangeboden.
 • Personen met een gemeentelijke onderscheiding worden opgenomen in een register. Ook worden de namen gepubliceerd in het Rotterdams Jaarboekje.

Indien u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de onderstaande gegevens: 

E-mail: onderscheidingen@rotterdam.nl
Tel.: 14 010