Bedrijveninvesteringszone
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 21-10-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/bedrijveninvesteringszone/
Ga naar de hoofdinhoud

Een BIZ (Bedrijven Investeringszone) is een winkelstraat of bedrijventerrein waar een groep ondernemers investeert in een betere onderneemomgeving.

Een BIZ is handig als ondernemers met extra faciliteiten het ondernemersklimaat willen versterken in een winkelgebied of bedrijventerrein. Bijvoorbeeld met kerstverlichting, bloembakken, graffitiverwijdering en cameratoezicht.

Uw onderneemomgeving aanpakken? Het kan met BIZ: voor en door ondernemers!

Draagvlakmeting 2019

Alle 8 BIZ-gebieden hebben de draagvlakmeting positief doorlopen. Een bijzondere prestatie! U kunt alle totaaluitslagen en proces-Verbalen Uitslag Draagvlakmetingen per gebied per e-mail opvragen.

Ontdek de BIZ!

Bekijk hieronder de twee filmpjes en ontdek hoe u samen uw bedrijventerrein of winkelstraat kan verbeteren.

Let op: alleen als u de cookies accepteert kunt u de filmpjes bekijken.

BIZ-plan maken

Eerst maakt u samen een BIZ-plan met geplande activiteiten, inclusief begroting. Na goedkeuring van de gemeente komt er een draagvlakmeting. Als die positief uitvalt komt er een heffing voor alle ondernemers in de BIZ. De heffing loopt via de gemeente en gaat als subsidie naar uw BIZ-stichting.


BIZ aanvragen

Om een BIZ te beginnen doorloopt u een aantal stappen:

 1. Lees de BIZ-planning
 2. Download de BIZ-aanmeldingsbrief (pdf).
 3. Stuur uiterlijk op 1 februari de ‘BIZ-aanmeldingsbrief' naar biz@rotterdam.nl

BIZ-stichting

De gemeente stelt een heffing in die alle ondernemers in de BIZ betalen. Het geld wordt in de vorm van een subsidie gegeven aan de BIZ-stichting.

De BIZ-stichting investeert deze subsidie in

 • meer leefbaarheid
 • veiligheid
 • ruimtelijke kwaliteit
 • of economische ontwikkeling in de openbare ruimte (boven op wat de gemeente al doet)

Maar u kunt het geld ook gebruiken voor promotie- en internetactiviteiten.

Voordelen

 • door de handen ineen te slaan, bereikt u sneller en/of beter uw doelen
 • alle gebruikers en/of eigenaren betalen mee: een eerlijke lastenverdeling, zonder ‘meelifters’ (mensen die niet meebetalen maar wel meeprofiteren)
 • doordat iedereen meebetaalt, komen gezamenlijke verbeteringen van de grond
 • langsgaan om contributie te innen hoeft niet meer
 • er is meer budget
 • de BIZ draagt bij aan het ondernemersklimaat, bijvoorbeeld door
  - de aanpak van verrommeling
  - een evenement of marketingactie
  - het verbeteren van de veiligheid en uitstraling
  Resultaat: een veiliger en aantrekkelijker winkelgebied of bedrijventerrein!

In principe zijn er geen kosten.

Wél moet een stichting of vereniging tijdens het traject rekening houden met de zogenaamde perceptiekosten (3% van de geïnde gelden). Deze kosten zijn voor het dekken van de kosten die de belastingdienst maakt om een BIZ te kunnen faciliteren.

Actie Uit te voeren door Datum/periode
Toewijzen kwartiermakers aan gebieden Gemeente april 2020
Leveren WOZ-objectenlijst Gemeente april 2020
Informele draagvlakmeting   31 juli 2020
Uitslag informele draagvlakmeting en beslissing go, no go Gemeente 4 augustus 2020
Indienen concept BIZ-plan   15 augustus 2020
Beoordelen concept BIZ-plan Gemeente 27 augustus 2020
Leveren WOZ-objectenlijst incl. gegevens G en/of E Gemeente 27 augustus 2020
Indienen definitief BIZ-plan   17 september 2020
Beoordeling definitief BIZ-plan Gemeente 1 oktober 2020
Oprichten stichting   1 oktober 2020
Inschrijving stichting bij KVK   1 oktober 2020
Openen bankrekening door stichting   1 oktober 2020
Ondertekenen uitvoeringsovereenkomsten door directeuren Gemeente 29 oktober 2020
Ondertekenen uitvoeringsovereenkomsten door stichtingen   20 november 2020
Opstellen bestuurlijke stukken (agpo, raadsvoorstel, kerngegevens, verordeningen) Gemeente 1 oktober 2020
Aanleveren MT Economie Gemeente 9 oktober 2020
Behandeling MT Economie Gemeente 13 oktober 2020
Aanleveren college Gemeente 19 oktober 2020
Behandeling college Gemeente 27 oktober 2020
Aanleveren commissie EDEM Gemeente 28 oktober 2020
Behandeling commissie EDEM Gemeente 4 november 2020
Behandeling raad Gemeente 26 november 2020
Bevriezen WOZ-bestanden Gemeente 17 januari 2021
Versturen / uitreiken enveloppen stembescheiden   4 februari 2021
Periode stemming   5 feb - 5 mrt 2021
Tellen stemmen   9 maart 2021
Uitslag draagvlakmeting Gemeente 10 maart 2021

Een BIZ kan uitsluitend opgericht worden door de ondernemers op wie de BIZ van toepassing is.

De BIZ is voor en door ondernemers. De gemeente faciliteert de BIZ door de belastinggelden te innen voor de BIZ-stichting.

Er zijn bepaalde voorwaarden:

 • zo moet er in het gebied genoeg draagvlak bestaan onder ondernemers
 • u maakt in een uitvoeringsovereenkomst met de gemeente afspraken over elkaars verantwoordelijkheden

Duidelijkheid staat voorop bij slim investeren in uw omgeving.

Wilt u meer weten over de Rotterdamse BIZ-regeling?

In elk beoogd BIZ-gebied is er wel sprake van leegstand. In hun BIZ-plan kunnen gebieden zelf bepalen hoe ze met de aanslaglegging om willen gaan. In het geval van leegstand en geen gebruiker van een object, kan de eigenaar aangeslagen worden. Er zijn dan verschillende mogelijkheden:

 1. Gebruikers-BIZ: U kunt ervoor kiezen dat bij leegstand de eigenaar wordt aangeslagen. Let op: als u ervoor kiest dat de eigenaar bij leegstand aangeslagen wordt, dan zal op het moment van de formele draagvlakmeting de eigenaar van het pand ook een stemformulier krijgen, ook al betreft het een gebruikers-BIZ! Als u niet duidelijk aangeeft in het BIZ-plan hoe u met leegstand om wilt gaan, dan gaat de gemeente ervan uit dat u geen doorbelasting naar eigenaren wenst bij leegstand. Dit betekent dat in het geval van een gebruikers-BIZ tijdens de draagvlakmeting, er geen stemformulieren verzonden worden voor het betreffende pand/zaak of ruimte! Reken uzelf niet rijk bij het opmaken van de BIZ-begroting (als onderdeel van het BIZ-plan). U gaat dan uit van een bepaalde opbrengst (aantal objecten x de gewenste bijdrage) terwijl voor de objecten die leegstaan er geen aanslag wordt verzonden.  
 2. Eigenaren BIZ: Hier hoeft u niets te regelen, want de eigenaar stemt/betaalt altijd. Ook als een object leegstaat blijft de eigenaar de eigenaar.
 3. Gecombineerde eigenaren/gebruikers- BIZ. Ook hier kunt u ervoor kiezen dat bij leegstand de eigenaar aangeslagen wordt. Dit betekent in dit geval dat de eigenaar dubbel aangeslagen wordt en dat zullen ze niet leuk vinden (al is dat een stok achter de deur om die leegstand snel op te heffen). Dit betekent ook dat tijdens de formele draagvlakmeting in november 2019 bij leegstand de eigenaar van het desbetreffende object twee stemformulieren krijgt.
 4. Aparte BIZ voor eigenaren, aparte BIZ voor gebruikers. Hier wordt het apart per BIZ geregeld, dus dan geldt de informatie zoals in punt 1 en 2 vermeld. 
 • Als ondernemers stelt u zelf voor wie de aanslag krijgt:
  - óf alleen gebruikers
  - óf gebruikers en eigenaren
  - óf alleen eigenaren.
  Het gaat altijd om objecten die in het vastgoedregister als ‘niet-woning’ staan.
 • Objecten die geen of weinig baat hebben bij een BIZ kunnen een heffingsvrijstelling krijgen. Denk hierbij aan een opslagruimte, school, daklozenopvang, bejaardentehuis of transformatorhuis.

Als BIZ-stichting bent u verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van uw BIZ-plan. De gemeente (onderdeel Stadsontwikkeling) beoordeelt uw plan op wettelijke eisen.

Alle ondernemers in een specifiek BIZ-gebied krijgen jaarlijks in het voorjaar een BIZ-aanslag. De hoogte van dit bedrag hangt af van wat u als ondernemers zelf daarover in het BIZ-plan hebben opgenomen. Hetzelfde geldt voor de tijdsduur. Als in uw BIZ-plan staat dat uw BIZ een tijdsduur heeft van 5 jaar, dan zult u dus in elk van die vijf jaren een BIZ-aanslag krijgen.

De geïnde gelden zal Belastingen in gedeeltes overmaken naar uw BIZ-stichting. Het is aan de ondernemers (eigenaren en/of gebruikers) om erop toe te zien dat die gelden daarna volgens de intenties uit het BIZ-plan ingezet worden. Hiervoor bent u dus samen verantwoordelijk.

Uw stichting heeft de verplichting om jaarlijks (vooraf) per 1 november een Jaarplan in te dienen. Ook moet uw BIZ-stichting jaarlijks (achteraf) per 1 april een Jaarverantwoording indienen.

De hoofdlijnen van het BIZ-plan liggen vast voor de looptijd van de BIZ, die in de regel vijf jaar bedraagt. Wel is het de bedoeling om per jaar maatwerk te leveren via een vooraf ingediend BIZ-jaarplan. Dit jaarplan stemt u af met de gemeente.

De gemeente toetst het jaarplan aan het BIZ-plan, de wet, het gemeentelijke beleid en de uitvoeringsovereenkomst.

Burgerzaken & Belastingen is de partij die de OZB-belasting oplegt op basis van de WOZ-administratie. Deze zelfde WOZ-administratie dient als basis voor de toekomstige BIZ-aanslag. Zij innen de BIZ-bijdragen bij de ondernemers en/of eigenaren in uw gebied en keren deze weer uit aan uw BIZ-stichting. Dit laatste gebeurt bij wijze van voorschot in het voorjaar, waarna er later in het jaar verrekeningen volgen.

Belastingen houdt hierbij 3 % 'perceptiekosten' in. Dit zijn de kosten die zij maakt voor heffing en inning.

De informele draagvlakmeting heeft tot doel om vroegtijdig inzicht te verkrijgen in het draagvlak voor een BIZ. De informele draagvlakmeting vindt uiterlijk op 31 mei 2109 plaats. Een handtekeningenlijst en een enquête onder stemgerechtigden uit uw gebied met betrekking tot gewenste activiteiten zijn nu een verplicht onderdeel van de informele draagvlakmeting. De resultaten uit de enquête verwerkt u in uw BIZ-plan.

Eisen informele draagvlakmeting

Alleen als minimaal 50% van de stemgerechtigden een respons geeft op de handtekeningenlijst, en indien minimaal 25% van de stemgerechtigden in een enquête aangeeft van plan te zijn om vóór te stemmen bij de formele draagvlakmeting, wordt de BIZ-procedure voortgezet. Daarna kunt u de geuite wensen uit de enquête in het (concept-)BIZ-plan verwerken. Formats voor de handtekeningenlijst en enquête worden tijdig door de gemeente aangeleverd.

Met de gemeente sluit u een uitvoeringsovereenkomst. Hierin worden allerlei onderlinge afspraken vastgelegd. Zo verklaart u het heffingsgeld alleen voor voorgenomen BIZ-activiteiten te gebruiken. Ook de verantwoordelijkheden van de gemeente staan hierin. Er staat bijvoorbeeld vastgelegd wat het door de gemeente gegarandeerde basisniveau is op het gebied van schoon, heel en veilig in uw BIZ-gebied.

 • Lusthofstraat
 • Schiebroek (bedrijventerrein)
 • Rozenburg Raadhuisplein-Molenweg
 • Hillegersberg
 • Boulevard Zuid Eigenaren
 • Boulevard Zuid Gebruikers
 • MAHO-kwartier
 • Zwaanshalskwartier
 • Winkelcentrum Schiebroek
 • Rotterdam Centrum
 • Asterloplein
 • Boulevard Kralingen
 • Hart van Katendrecht
 • Hoogkwartier
 • Nieuwe Binnenweg Centrum
 • Noorderboulevard
 • Oude Binnenweg
 • Pothof (bedrijventerrein)
 • Prinsenplein
 • Winkelgebied Plein ‘53
 • Witte de Withkwartier
 • West-Kruiskade Eigenaren
 • West-Kruiskade Gebruikers
 • Charloisse Poort (bedrijventerrein)
 • Kleiwegkwartier
 • Middellandstraat Gebruikers
 • Middellandstraat Eigenaren
 • Nieuwe Binnenweg Centrum Eigenaren
 • Nieuwe Binnenweg Delfshaven
\