Ga naar de hoofdinhoud

Start Lening en investeringssubsidie vereniging voor speeltuin, scouting of breedtesport aanvragen

Stap 1 van 3

Formulier invullen

Download het 'Aanvraagformulier investeringssubsidie met lening' en vul het in.

Stap 2 van 3

Documenten verzamelen

Voor uw aanvraag hebt u deze documenten nodig:

Gegevens aanvrager en betrokken sportverenigingen

 • uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel van de aanvrager
 • kopie van paspoort of rijbewijs van de voorzitter, secretaris en penningmeester van de aanvragende rechtspersoon én van de contactpersoon van de aanvragende rechtspersoon
 • de statuten van de aanvrager
 • Als de aanvrager een beheerstichting is: de afzonderlijke statuten van de breedtesportverenigingen waaraan de stichting verbonden is.
 • Als de aanvrager de subsidie in een samenwerkingsverband aanvraagt namens meerdere breedtesportverenigingen: 
  • de statuten van alle samenwerkende breedtesportverenigingen
  • een verklaring van de besturen van de deelnemende breedtesportverenigingen, waaruit blijkt dat de breedtesportvereniging die de aanvraag indient, de penvoerder is van het samenwerkingsverband 
   Die verklaring moet door de besturen van alle deelnemende breedtesportverenigingen worden ondertekend.
 • een kopie van de machtiging van het bestuur van de aanvrager voor het indienen en ondertekenen van  deze aanvraag 

Gegevens over de investering

 • een beschrijving van de investering of het bouwplan, waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, en een toelichting op het doel ervan
 • een planning van de investering, waarin in ieder geval de start en afronding van de werkzaamheden vermeld staan
 • Bij een investering in nieuwbouw, renovatie of uitbreiding van een sportaccommodatie: een toelichting op de manier waarop deze sportaccommodatie na de investering toegankelijk en bruikbaar is voor mensen met een beperking volgens de Richtlijnen toegankelijkheid indoor- en buitensportaccommodaties van de stichting Onbeperkt Sportief (te vinden op www.onbeperktsportief.nl. Link opent een externe pagina).
 • Als van toepassing: een verklaring van de sportbond, van bureau Kiwa Isa Sport of een andere door NOC*NSF of door een sportbond geaccrediteerde instantie, dat de investering voldoet aan de eisen die de sportbond daaraan stelt.
 • een toelichting op het gebruik van de sportaccommodatie of van de sportvoorziening waarin geïnvesteerd wordt, waaruit blijkt dat de voorziening vooral gebruikt zal worden door of voor sporters van de breedtesportvereniging of van de breedtesportverenigingen die aan de beheerstichting zijn verbonden

Financiële gegevens van de investering

 • een begroting van de totale investeringskosten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, inclusief eventuele bijdragen van anderen, met toelichting Deze begroting moet per kostensoort gespecificeerd zijn.
 • Als er voor de investering gebruik wordt gemaakt van één of meer externe partijen, zoals een aannemer: kopieën van de offertes van deze partijen, waaruit de investeringskosten blijken.
 • een korte onderbouwing van de financieringsbehoefte: geef aan waarom de aangevraagde subsidies (de financiële bijdrage en de lening) nodig zijn om de investering te kunnen financieren

Begroting en jaarrekeningen

 • een financiële begroting van de aanvrager met toelichting en een kasstroomoverzicht voor het lopende jaar en de 4 daaropvolgende jaren
 • de 2 meest recente jaarrekeningen van de aanvrager, te weten een balans en winst- en verliesrekening met toelichting en een accountantsverklaring (als van toepassing)

Stap 3 van 3

Online aanvraag doen

Doe online uw aanvraag via de knop 'Lening en subsidie aanvragen'. U logt in met eHerkenning.
Voeg tijdens uw aanvraag alle nodige documenten toe.

Binnen 8 weken hoort u of u de lening en de subsidie krijgt.