Gemeenteraad
Gepubliceerd op: 14-12-2016
Geprint op: 25-05-2019
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/
Spring naar het artikel
Foto: Jan van der Ploeg

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De gemeenteraad van Rotterdam bestaat uit 45 leden. Alle leden zijn lid van een politiek partij, een fractie en rechtstreeks gekozen door de stemgerechtigde bewoners.

De raad vertegenwoordigt dus de Rotterdammers. Geeft de hoofdlijnen voor het beleid in de stad aan en controleert het college. In verschillende commissies worden de raadsbesluiten inhoudelijk voorbereid, in de raadsvergaderingen wordt gedebatteerd en gestemd over de besluiten. Tijdens de actualiteitenraad stellen de raadsleden vragen aan het college over actualiteiten die in de stad spelen. U kunt alle openbare vergaderingen bijwonen of via internet volgen.

De voorzitter van de raad is burgemeester Aboutaleb. Hij wordt in deze rol ondersteund door raadsgriffier Han van Midden.

Nieuws en actuele onderwerpen gemeenteraad

Gemeentebestuur

Vraag eens aan iemand op straat wie de baas van de gemeente Rotterdam is. In negen van de tien gevallen krijgt u als reactie: de burgemeester. Maar is dit waar?

'Nee' luidt het antwoord. De baas in de gemeente Rotterdam is de gemeenteraad. Dat staat in de Grondwet.

Taakverdeling
De raad treedt op namens de bevolking, geeft kaders aan ('wij, of beter gezegd de Rotterdammers, willen graag dat er op dít gebied dát gebeurt') en controleert het college van burgemeester en wethouders. U kunt het vergelijken met de Tweede Kamer op landelijk niveau. Het college ‘regeert’, voert de maatregelen uit en legt achteraf verantwoording af. Dat gebeurt op eigen initiatief - op grond van de wettelijke informatieplicht - of op verzoek van de raad. Wanneer de raad eenmaal de grote lijnen voor het beleid heeft vastgesteld, is het aan het college om te bepalen hoe het dit gaat uitvoeren.

De Rotterdamse raad bestaat uit 45 leden. Ze worden rechtstreeks gekozen door de inwoners van Rotterdam. Een volksvertegenwoordiging dus. Net zoals de Tweede Kamer.

Het presidium van de raad
De voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester. Als vervangers zijn raadsleden aangewezen. Samen met de fractievoorzitters van de partijen en de plaatsvervangende voorzitters van de raad vormt de burgemeester het presidium van de raad. Dit presidium stelt de raadsagenda op en besluit over alle andere zaken die te maken hebben met het functioneren van de raad.

De raad heeft drie belangrijke rollen:

  • volksvertegenwoordiging: treedt op namens de bevolking;
  • geeft kaders aan ('wij, of beter gezegd de Rotterdammers, willen graag dat er op dít gebied dát gebeurt') en
  • controleert het college van burgemeester en wethouders.

De raad heeft de bevoegdheid om:

  • verordeningen te maken. Dat zijn gemeentelijke regels waaraan alle burgers zich te houden hebben.
  • de begroting en jaarrekening vast te stellen en de hoogte van gemeentelijke tarieven en belastingen te bepalen. Denk bij tarieven aan bijvoorbeeld de toegang tot de gemeentelijke zwembaden en de hoogte van de parkeertarieven. Onder belastingen vallen onder meer de hondenbelasting en onroerende zakenbelasting.

Instrumenten van de raad
Voor het vervullen van zijn rol als controleur, heeft de raad de beschikking over de volgende instrumenten:

  • het recht van initiatief: een raadslid kan een eigen voorstel in de raad brengen;
  • het recht van amendement: een raadslid kan vragen om onderwerpen te wijzigen;
  • het recht van informatie: een raadslid kan zowel mondelinge als schriftelijke vragen stellen;
  • het recht van interpellatie: een raadslid kan aan de raad vragen om een debat te houden met het college over een onderwerp dat niet op de raadsagenda staat of in de commissie is behandeld;
  • het recht van onderzoek: de raad kan een diepgaand onderzoek instellen over een bepaald onderwerp (recht van enquête).

Verder kan elk raadslid een motie indienen. Een motie is een korte verklaring over een onderwerp waarmee een oordeel, wens, verzoek of opdracht wordt uitgesproken.

Raadscommissies
Het raadswerk bestaat lang niet alleen uit het bijwonen van de raadsvergaderingen. Een belangrijk deel van het voorbereidende werk wordt in raadscommissies gedaan. Raadscommissies, hun taken en bevoegdheden, zijn bepaald door de gemeenteraad. Gemiddeld genomen vergaderen de commissies vaker dan de voltallige gemeenteraad.

Meer informatie

Heeft u vragen aan raadsleden of een partij of wilt u iets aan de kaak stellen en de politiek uw signaal meegeven? Dat kan!

postadres:
p/a Griffie
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
telefoon: (010) 267 34 00
e-mail: info@griffie.rotterdam.nl

De griffie zorgt ervoor dat alle vragen op de goede plek terechtkomen.