Gemeenteraad
Gepubliceerd op: 14-12-2016
Geprint op: 18-04-2021
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De gemeenteraad van Rotterdam bestaat uit 45 leden. Alle leden zijn lid van een politieke partij, een fractie en rechtstreeks gekozen door de stemgerechtigde bewoners.

De raad vertegenwoordigt dus de Rotterdammers. Geeft de hoofdlijnen voor het beleid in de stad aan en controleert het college. In verschillende commissies worden de raadsbesluiten inhoudelijk voorbereid, in de raadsvergaderingen wordt gedebatteerd en gestemd over de besluiten. Tijdens de actualiteitenraad stellen de raadsleden vragen aan het college over actualiteiten die in de stad spelen. U kunt alle openbare vergaderingen bijwonen of via internet volgen.

De voorzitter van de raad is burgemeester Aboutaleb. Hij wordt in deze rol ondersteund door raadsgriffier Isabelle Broeders.

Nieuws en actuele onderwerpen gemeenteraad

De 45 leden van de Rotterdamse gemeenteraad beslissen namens de Rotterdammers wat er op hoofdlijnen gebeurt in de stad. Ook controleren ze of die besluiten goed worden uitgevoerd. Wie zijn die raadsleden en waar gaat het over in de raad? Iedere twee weken vragen we twee raadsleden om hun licht te schijnen op een actueel thema.

Deze keer: Eurovisie Songfestival 2021

Rotterdam is in mei 2021 gaststad van de 65e editie van het Eurovisie Songfestival, nadat het evenement vorig jaar niet kon doorgaan vanwege de coronapandemie. Het Eurovisie Songfestival wordt georganiseerd als fieldlab-evenement. Hiermee wordt getest hoe op een veilige manier evenementen met publiek kunnen plaatsvinden. Dat betekent dat - áls de besmettingscijfers voldoende dalen – de helft van het gebruikelijke publiek aanwezig kan zijn bij de shows. Wat vinden de raadsleden van een feestelijk Songfestival met publiek?

Elene Walgenbach (28) - D66 Rotterdam

Elene Walgenbach

In het dagelijks leven: werk ik als organisatieadviseur bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ik zit in de raad omdat: ik knok voor een vrij en levendig Rotterdam met gelijke kansen voor iedereen.

Rotterdam is de stad waar het mogelijk is, make it happen. Na een jaar coronamaatregelen en een afgelast Songfestival in 2020 gaat het feest nu hoe dan ook door. Daar zijn wij en vele Rotterdammers ontzettend blij mee. Maar hoe mooi zou het zijn als Rotterdammers en liefhebbers hier ook echt bíj kunnen zijn. D66 vindt dat wij als stad moeten laten zien aan de wereld wat we in huis hebben. De fieldlab-evenementen hebben laten zien dat veilig feest vieren met publiek mogelijk is. Wat D66 betreft laten we duizenden bezoekers veilig toe bij het Songfestival en maken we er een onvergetelijk feest van.

Enes Yigit (29) - DENK Rotterdam

Enes Yigit

In het dagelijks leven: ben ik beleidsmedewerker bij het ministerie van BZK en raadslid. Ik zit in de raad omdat: ik wil dat geen enkel kind in onze stad met een lege maag naar school moet.

Doordat het ESF wordt georganiseerd als fieldlabevenement zal het mogelijk worden om meer burgers aan te trekken en dus ook meer omzet te genereren voor de hotel- en toerismesector. Vanaf het begin heeft DENK Rotterdam zich hard gemaakt voor meer profijt van het ESF voor ondernemers op Zuid in Rotterdam. Dit hebben wij ook bewerkstelligd door middel van een motie. Tevens vinden wij het erg belangrijk dat de kaarten die waren voorbestemd voor de minima ook worden toebedeeld aan deze doelgroep gedurende het fieldlab-evenement. Ieder mens verdient namelijk een leuk dagje uit, ongeacht zijn of haar financiële omstandigheden.

Meer lezen?

Lees eerdere edities van Ondertussen in de Gemeenteraad in oudere Stadskranten.

Lies Roest, voorzitter van de vertrouwenscommissie voor de herbenoeming van de burgemeester van Rotterdam, doet namens de vertrouwenscommissie en na overleg met de commissaris van de Koning, aangifte van lekken uit geheime vergaderingen van deze commissie. 

Op een aantal momenten in juni en juli 2020 vonden er vertrouwelijke gesprekken plaats rond de herbenoeming, en vond er in het Stadhuis van Rotterdam een vergadering plaats van deze vertrouwenscommissie, voorafgaand aan de buitengewone raadsvergadering van de gemeenteraad van Rotterdam. Bij deze vergadering was de gehele vertrouwenscommissie aanwezig, die bestond uit de fractievoorzitters van de gemeenteraad (met uitzondering van de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren). Onderwerp van deze vergadering was het advies aan de gemeenteraad over de derde ambtstermijn van burgemeester Ahmed Aboutaleb. Tijdens de buitengewone raadsvergadering stemde de gemeenteraad in stilte over een derde ambtstermijn voor burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Op vrijdag 5 februari 2021 jl. verscheen een artikel in het NRC: 'De nieuwe Ahmed Aboutaleb belooft goed te luisteren.' In dit artikel staat op verschillende plekken informatie die in bovengenoemde vergaderingen besproken is.

Er is aangifte gedaan tegen diegene(n) die uit de vergaderingen van de vertrouwenscommissie en uit de buitengewone vergadering van de gemeenteraad informatie hebben gelekt.
De aangifte van het opzettelijk schenden van de geheimhouding van de buitengewone raadsvergadering is geregeld in artikel 23 lid 3 van de Gemeentewet en daaropvolgend in artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht. Hierin staat vermeld dat het opzettelijk 'lekken' uit geheimhouding wordt aangemerkt als misdrijf.
De geheimhoudingsplicht voor de vertrouwenscommissie vloeit rechtstreeks voort uit artikel 61c van de Gemeentewet en blijft ook na ontbinding van de vertrouwenscommissie van kracht. Hij geldt voor alle leden van de vertrouwenscommissie, de adviseur en de ambtelijke bijstand.

De link naar het NRC artikel.

8 maart 2021

Duizenden debatten zijn er gevoerd, vaak op het scherpst van de snede. Soms vielen er ook verzoenende of zelfs ontroerende woorden. De Rotterdamse raadzaal is op 1 september al 100 jaar hét decor van de gemeentelijke politiek.

Kijk voor meer informatie over de raadzaal en het programma op de webpagina.

Hulde aan iedereen in onze stad die zich inzet om het coronavirus te bestrijden!

Advertentie namens de Rotterdamse gemeenteraad in huis-aan-huisbladen

Op woensdag 8 april 2020 verscheen de volgende advertentie in de huis-aan-huisbladen in de gehele gemeente Rotterdam.

'Rotterdam en de rest van de wereld gaat op dit moment de strijd aan met het coronavirus. Ieders gezondheid, jong of oud, gaat voor alles! Dit zet ons zorgstelsel onder druk en vraagt veel van ons allemaal. Wij, de leden van de gemeenteraad, leven mee met alle verzorgers, zieken en nabestaanden. Houd vol!

We waarderen het enorm dat zovelen zich inzetten om het leven zo goed mogelijk door te laten gaan. Dat is Rotterdam: we zetten onze schouders eronder; niet lullen, maar poetsen! We zijn onder de indruk van alle initiatieven in de stad. We hebben deze initiatieven en elkaar op dit moment harder nodig dan ooit! Hulde voor iedereen die op zijn eigen manier, klein of groot, vrijwillig of in het werk, onze stad en de Rotterdammers door deze crisis helpt. Door het coronavirus hebben we de afgelopen weken de besluitvorming in de gemeenteraad tijdelijk stop moeten zetten.

Deze week pakken we die weer op, voor een groot deel in de digitale wereld. Net als velen doen we ons werk thuis. We willen de belangen van de stad en van de Rotterdammers zo goed mogelijk behartigen. Zeker in deze moeilijke tijd. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.

Rotterdam wordt sterker door strijd! Let op elkaar!

De Rotterdamse gemeenteraad'

Gemeentebestuur

Vraag eens aan iemand op straat wie de baas van de gemeente Rotterdam is. In negen van de tien gevallen krijgt u als reactie: de burgemeester. Maar is dit waar?

'Nee' luidt het antwoord. De baas in de gemeente Rotterdam is de gemeenteraad. Dat staat in de Grondwet.

Taakverdeling

De raad treedt op namens de bevolking, geeft kaders aan ('wij, of beter gezegd de Rotterdammers, willen graag dat er op dít gebied dát gebeurt') en controleert het college van burgemeester en wethouders. U kunt het vergelijken met de Tweede Kamer op landelijk niveau. Het college ‘regeert’, voert de maatregelen uit en legt achteraf verantwoording af. Dat gebeurt op eigen initiatief - op grond van de wettelijke informatieplicht - of op verzoek van de raad. Wanneer de raad eenmaal de grote lijnen voor het beleid heeft vastgesteld, is het aan het college om te bepalen hoe het dit gaat uitvoeren.

De Rotterdamse raad bestaat uit 45 leden. Ze worden rechtstreeks gekozen door de inwoners van Rotterdam. Een volksvertegenwoordiging dus. Net zoals de Tweede Kamer.

Het presidium van de raad

De voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester. Als vervangers zijn raadsleden aangewezen. Samen met de fractievoorzitters van de partijen en de plaatsvervangende voorzitters van de raad vormt de burgemeester het presidium van de raad. Dit presidium stelt de raadsagenda op en besluit over alle andere zaken die te maken hebben met het functioneren van de raad.

De raad heeft drie belangrijke rollen:

  • volksvertegenwoordiging: treedt op namens de bevolking
  • geeft kaders aan ('wij, of beter gezegd de Rotterdammers, willen graag dat er op dít gebied dát gebeurt')
  • controleert het college van burgemeester en wethouders.

De raad heeft de bevoegdheid om:

  • verordeningen te maken. Dat zijn gemeentelijke regels waaraan alle burgers zich te houden hebben
  • de begroting en jaarrekening vast te stellen en de hoogte van gemeentelijke tarieven en belastingen te bepalen. Denk bij tarieven aan bijvoorbeeld de toegang tot de gemeentelijke zwembaden en de hoogte van de parkeertarieven. Onder belastingen vallen onder meer de hondenbelasting en onroerende zakenbelasting.

Instrumenten van de raad

Voor het vervullen van zijn rol als controleur, heeft de raad de beschikking over de volgende instrumenten:

  • het recht van initiatief: een raadslid kan een eigen voorstel in de raad brengen
  • het recht van amendement: een raadslid kan vragen om onderwerpen te wijzigen
  • het recht van informatie: een raadslid kan zowel mondelinge als schriftelijke vragen stellen
  • het recht van interpellatie: een raadslid kan aan de raad vragen om een debat te houden met het college over een onderwerp dat niet op de raadsagenda staat of in de commissie is behandeld
  • het recht van onderzoek: de raad kan een diepgaand onderzoek instellen over een bepaald onderwerp (recht van enquête).

Verder kan elk raadslid een motie indienen. Een motie is een korte verklaring over een onderwerp waarmee een oordeel, wens, verzoek of opdracht wordt uitgesproken.

Raadscommissies

Het raadswerk bestaat lang niet alleen uit het bijwonen van de raadsvergaderingen. Een belangrijk deel van het voorbereidende werk wordt in raadscommissies gedaan. Raadscommissies, hun taken en bevoegdheden, zijn bepaald door de gemeenteraad. Gemiddeld genomen vergaderen de commissies vaker dan de voltallige gemeenteraad.

Gemeenteraad Rotterdam vergadert digitaal

Op dit moment vergadert de gemeenteraad zoveel mogelijk digitaal. Via de agenda in het raadsinformatiesysteem vindt u terug welke vergaderingen plaatsvinden en wat besproken wordt.

Let op: het is dus niet mogelijk om de vergadering in het stadhuis te volgen. Alle vergaderingen kunt u via de livestream van het raadsinformatiesysteem veilig op afstand volgen.

Meer informatie

Heeft u vragen aan raadsleden of een partij of wilt u iets aan de kaak stellen en de politiek uw signaal meegeven? Dat kan!

postadres:
p/a Griffie
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
telefoon: 010 - 267 34 00 (bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur)
e-mail: info@griffie.rotterdam.nl

De griffie zorgt ervoor dat alle vragen op de goede plek terechtkomen.