Spring naar het artikel

Gemeente en instellingen met wie de gemeente samenwerkt, verzamelen gegevens van u. Hoe gaan we hier mee om?

Wanneer u zich bij de gemeente meldt voor zorg, ondersteuning of schuldhulpverlening dan hebben wij gegevens van u nodig. Dit geldt ook als u een aanvraag doet voor een bijstandsuitkering of een parkeervergunning voor gehandicapten. Het is belangrijk dat u de gemeente kunt vertrouwen als verantwoordelijke voor uw gegevens. Dat betekent vooral dat wij niet zomaar uw gegevens voor een ander doel gebruiken dan met u is besproken. Of voor een doel dat voor u niet duidelijk was op het moment dat u aan ons uw gegevens verstrekte. Dit is in de Wet bescherming persoonsgegevens geregeld. De gemeente heeft hiervoor aanvullende regels vastgelegd in de ‘Beleidsregel gegevensverwerking in het sociale domein’.

Noodzakelijke gegevens

We verzamelen gegevens en registreren om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en de juiste hulp te geven. We bewaren die gegevens zorgvuldig en gebruiken ze alleen voor andere doelen als dit volgens een wet mag. Ook kunnen wij gegevens van u vastleggen en uitwisselen, omdat u bepaalde regels heeft overtreden of wij daarvan een vermoeden hebben. Of omdat wij verantwoordelijk zijn voor een dwangaanpak. Bijvoorbeeld bij het opleggen van een tijdelijk huisverbod, het handhaven van de openbare orde (wijkveiligheid) of als de gemeente optreedt bij verdenking van fraude. Ook dan worden nog steeds alleen de noodzakelijke gegevens verwerkt. Maar uw betrokkenheid is dan anders. In alle gevallen behoudt u uw zogenaamde ‘privacyrechten’.

Hoe wij aan uw gegevens komen

Meestal geeft u zelf uw gegevens aan ons, omdat wij die nodig hebben om u verder te helpen. Daarnaast is in de wet geregeld is dat wij hiervoor systemen mogen raadplegen. Bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen of andere informatiesystemen bij aanvragen voor schuldhulpverlening of bijstandsuitkeringen. Ook over voormalig werkzoekenden of onderhoudsplichtigen kunnen we informatie verzamelen uit de beschikbare systemen.

Als wij gegevens over uw gezondheid nodig hebben voor een hulpvraag, dan bespreken we dit met u. Voor medische gegevens van behandelaars hebben we een getekende verklaring van u nodig. Voor u moet altijd helder zijn waarvoor die gegevens nodig zijn. Dat leggen wij dan duidelijk aan u uit. Dit zorgt ervoor dat u een goede afweging kunt maken over het aanbod van hulp of dienstverlening.

Delen van uw gegevens

Bepaalde gegevens van u delen wij met anderen. Bijvoorbeeld omdat er meerdere instellingen betrokken zijn bij de uitvoering van een ondersteuningsplan dat met u is opgesteld. Ook dan geldt dat wij dit van tevoren goed met u doorspreken voor uw medewerking (en dus ook uw toestemming). Ook komt het voor dat wij uw gegevens delen zonder dat u dit (direct) weet. In dat geval wegen andere belangen zwaarder dan die van u. Bijvoorbeeld bij een melding over huiselijk geweld, kindermishandeling of in het kader van jeugdbescherming. Maar ook bij opsporing van fraude of wanneer er sprake is van een ernstig voorval in de wijk.

U kunt zonder het geven van een reden uw dossier inzien of een afschrift ontvangen. Uit het dossier moet duidelijk worden waar de gegevens vandaan komen en met wie ze zijn gedeeld.

Onderzoek

Wij gebruiken persoonsgegevens of geven die aan anderen om onderzoek uit te voeren of te gebruiken voor statistische doeleinden. Er zijn dan drie mogelijkheden:

  • In de meeste gevallen maken we die gegevens anoniem, zodat niemand weet dat dit onderzoek met uw gegevens wordt uitgevoerd.
  • Soms is noodzakelijk om het onderzoek juist niet anoniem uit te voeren. Heeft u van tevoren al aangegeven dat u hier niet aan mee wilt doen? Dan gebruiken we uw gegevens niet. Anders vragen we van tevoren uw toestemming.
  • Wij vragen uw toestemming niet als dit niet goed mogelijk of onwenselijk is. Bijvoorbeeld als dit onevenredig veel tijd en moeite kost. In ieder geval zorgen we er dan voor dat u daar verder niets van merkt.

Privacyrechten

U kunt altijd een beroep doen op de volgende privacyrechten:

U kunt de gemeente vragen of er gegevens van u zijn verwerkt in een dossier. U kunt zonder het geven van een reden uw dossier inzien of een afschrift ontvangen.

Uit het dossier moet duidelijk worden waar de gegevens vandaan komen en met wie de gegevens zijn gedeeld. Wanneer het gaat om gegevens van werk en inkomen dan vindt u meer informatie op de pagina Rechten en plichten en het bijbehorende informatieblad (pdf). Als er ook gegevens van anderen in uw dossier staan, dan kan het zijn dat wij in hun belang die gegevens niet aan u laten zien.

Staan in uw dossier niet de juiste gegevens of is het niet compleet? Dan kunnen wij op uw verzoek uw dossier aanpassen, aanvullen of gegevens verwijderen.

Dit kan niet altijd. Bijvoorbeeld als er een juridische procedure loopt waarbij die gegevens van belang zijn. Als het niet kan, kunt u nog wel een eigen verklaring in het dossier laten opnemen.
Verder kunnen wij in sommige gevallen uw gegevens –met name behandelgegevens- afschermen, zodat (tijdelijk) alleen bepaalde mensen deze kunnen zien. Hiervoor gelden wel een aantal richtlijnen:

  • U moet een legitimatiebewijs laten zien.
  • U moet een schriftelijk verzoek indienen (kan ook per e-mail).
  • Uw verzoek moeten we binnen vier weken afhandelen. Het kan zijn dat we u hiervoor kosten in rekening brengen.
  • U kunt het verzoek het beste indienen bij het onderdeel van de gemeente die de gegevens verwerkt waar uw verzoek in het bijzonder op gericht is. Dat kan bijvoorbeeld een wijkteam zijn of een advies- en steunpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond).
  • Voor de afhandeling van uw verzoek zijn duidelijke instructies opgesteld.

Bezwaar en beroep

Wanneer wij uw verzoek niet of gedeeltelijk honoreren, dan leggen we altijd uit waarom dit zo is. U heeft recht op de vastlegging hiervan in een besluit/beschikking. Hiertegen kunt u bezwaar aantekenen bij het college van B&W.

Klacht indienen

Ook kunt u een klacht indienen.  Meer informatie vindt u op de pagina klachten en vragen over zorg en ondersteuning.