IZES
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 24-06-2021
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/izes/
Ga naar de hoofdinhoud

Het Team Internationale Zaken en Europese Subsidies heeft als taak om de Rotterdamse agenda aan de Europese te koppelen. Zij zoeken naar Europese subsidies en projectmogelijkheden die overeenkomen met de doelen van het stadsbestuur.

De grote steden spelen een steeds belangrijkere rol in het Europese sociale beleid. Binnen de Europese Unie (EU) wordt steeds meer erkend dat innovatie van het sociale beleid vooral in grote steden plaatsvindt.

Belangrijke rol

Rotterdam speelt in deze ontwikkeling een belangrijke rol. Zo maakt de stad deel uit van EUROCITIES, het netwerk van grote steden in Europa. In het bijzonder in het Social Affairs Forum (SAF) van dit netwerk. Dat houdt zich bezig met sociale vraagstukken in de grote steden. Team Internationale betrekkingen en Europese subsidies is verantwoordelijk voor internationale contacten in het sociale domein. Het team Internationaal heeft de taak om binnen het sociale domein verdere betrokkenheid binnen Europese projecten te organiseren. En zo en meer Europees geld naar Rotterdam te halen. Het team begeleidt gemeentelijke onderdelen bij het formuleren van projectvoorstellen en het aanvragen van subsidies.
Daarnaast zijn ze actief in het European Network of Social Authorities. In 2016 werd de halfjaarlijkse vergadering van ENSA in Rotterdam gehouden. Het thema was 'Innovation in care: better chances and opportunities for all citizens'.

Het Europees subsidiebureau zoekt naar een manier om Europese subsidies aan Rotterdamse projecten te koppelen.

Europese subsidieprogramma’s

Er zijn de afgelopen vier jaar succesvolle aanvragen ingediend onder verschillende Europese subsidieprogramma’s. Elk van die programma heeft eigen doelstellingen.

Op de site van de Europese Commissie staat een overzicht van subsidiemogelijkheden per thema. Een ander overzicht van Europese subsidieregelingen per beleidsthema vindt u op de site van de VNG.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de grote Europese structuurfondsen. ESF-middelen worden in Nederland ingezet op activiteiten om mensen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Een andere belangrijke prioriteit voor de komende periode is vereenvoudiging van de administratieve procedures in het kader van ESF. En een gezamenlijke uitvoering door de gemeenten in de arbeidsmarktregio.

Als resultaat van een intensieve lobby vanuit het team IZ&ES is voor de periode 2014-2020 voor de arbeidsmarktregio Rijnmond rond de 55 miljoen euro aan subsidie beschikbaar. Rotterdam is grootaandeelhouder binnen deze regio. 30 procent daarvan is bedoeld voor praktijk- en speciaal onderwijs. Weer en ander deel (ongeveer 9 miljoen) is bestemd voor een Geïntegreerde Territoriale Investering (GTI). Dit wordt samen met het Rotterdamse budget vanuit het Europees Fonds voor Ruimtelijk Ontwikkeling (EFRO) ingezet om de mismatch op de arbeidsmarkt in Rotterdam-Zuid te verkleinen. Het overige –grootste- deel zal op de eigen relevante uitvoering van de gemeenten worden binnengehaald. Zo kan het weer door de gemeenten worden geherinvesteerd.

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Horizon 2020 loopt sinds 1 januari 2014. het is de opvolger van het Zevende Kaderprogramma (KP7). Horizon 2020 krijgt een totaalbudget van ongeveer 80 miljard euro voor de periode 2014-2020.

Met Horizon 2020 wil de Europese Unie (EU) het concurrentievermogen van Europa vergroten. Dit doet ze door wetenschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast wil de EU het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken. Het gaat om maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen. Bijvoorbeeld klimaatverandering, vergrijzing, voedselveiligheid en betaalbare duurzame energie.

Het Interreg programma wil de ruimtelijke en regionale ontwikkeling in de Europese Unie versnellen. INTERREG bestaat uit verschillende deelprogramma's die projecten met grens- en regio-overschrijdende samenwerking ondersteunen.

Eén van de Interreg programma’s is het 2 zeeën programma. Door dit grensoverschrijdende programma kunnen regionale en lokale bestuurders en organisaties van verschillende landen kennis en ervaringen uitwisselen en gezamenlijk beleid en projecten ontwikkelen en uitvoeren. Het programma wordt deels gefinancierd door EFRO. 

Projecten

Het EDINA project (EDucation of International Newly Arrived migrant pupils) brengt beleidsmakers, scholen en onderzoekers uit Finland (Helsinki), België (Gent) en Nederland (Rotterdam en Utrecht) samen. Het voornaamste doel van EDINA is om ondersteuning te bieden aan gemeenten, scholen en leerkrachten. EDINA ondersteunt bij de ontvangst en integratie van NAMS (Newly Arrived Migrant pupilS) in het schoolsysteem. Er is een grote toestroom van NAMS in en binnen Europa. Dit maakt dat scholen een constante toename ervaren van leerlingen die de schooltaal niet machtig zijn. Dit is een enorme uitdaging voor het Europese schoolsysteem. Een succesvolle ontvangst van NAMS in hun nieuwe scholen is belangrijk om hen zo goed mogelijk te laten integreren.

In Antwerpen, Gent, Terneuzen en Rotterdam brengt het project Skills Navigator de gevraagde skills van nu en de toekomst in beeld. Werkgevers kunnen daarnaast via verschillende werkgeversarrangementen de brug maken tussen de werkzoekende, de opleiding en de eigen werkvloer.

Alle vormen van werkplekleren worden onder de loep genomen, van de werkgever in het leslokaal tot les geven op de werkvloer. Bestaande initiatieven zoals de Jongerenakkoorden in Nederland worden onder de loep genomen. Bijvoorbeeld Engage+ in Antwerpen, waar werkgevers en jongeren dichter bij elkaar gebracht worden door middel van opleidingen en trainingen bij werkgevers.

Gebaseerd op de bestaande ervaringen wordt een gedeelde methodologie uitgewerkt voor het opzetten van nieuwe werkgeversarrangementen in de grensregio. Daarnaast wordt een online vacatureapplicatie voor deze specifieke doelgroep ontwikkeld en geïntegreerd op de websites van VDAB en UWV.

In 2014 is er een onderzoekssubsidie van het gezondheidsprogramma binnengehaald. UHCE is de afkorting van het project: Urban Health Centres 2.0. 'Integrated health and social care pathways, early detection of frailty, management of polypharmacy and prevention of falls for active and healthy ageing in European cities'.

Met ons project richten we ons op twee zaken:

  • een geïntegreerde aanpak van gezondheid en zorg
  • geïntegreerde zorgpaden.

UHC2.0 is een groot project, met (inter-)nationale partners in Spanje, Griekenland, Engeland, en Kroatië en België. In Rotterdam zijn dat het Erasmus MC, Zorg op Noord en de Hogeschool Rotterdam. Het project sluit mooi aan bij het gemeentelijke programma Langer thuis. Het doel is dat het in Rotterdam makkelijker wordt voor ouderen en mensen met een beperking om zelfstandig te wonen.