Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 8 min

Bedrijveninvesteringszone (BIZ) starten

Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een winkelstraat of bedrijventerrein waar een groep ondernemers investeert in een betere onderneemomgeving.

Meer informatie

Een BIZ is handig als ondernemers met extra faciliteiten het ondernemersklimaat willen versterken in een winkelgebied of bedrijventerrein. Bijvoorbeeld met kerstverlichting, bloembakken, graffitiverwijdering en cameratoezicht.

Uw onderneemomgeving aanpakken? Het kan met BIZ: voor en door ondernemers.

BIZ draagvlakmeting 2022

Onder zeven aspirant BIZ-gebieden is van 4 november  2022 tot 2 december 2022 een draagvlakmeting gehouden om te kunnen bepalen of voor hen een BIZ kan worden ingesteld per 1 januari 2023. De gemeenteraad heeft hiertoe op 20 oktober 2022 de benodigde verordeningen vastgesteld. Het gaat hierbij om de gebieden Boulevard Zuid Gebruikers, Boulevard Zuid Eigenaren, Zwaanshals, MAHO-kwartier, Charlois West (bedrijventerrein), Middellandstraat Eigenaren en Rotterdam Central District. De uitslag van de draagvlakmeting is dat alle zeven genoemde gebieden de BIZ-status krijgen per 1-1-2023.
Hieronder de zeven bijbehorende proces-verbalen.

BIZ-plan maken

Eerst maakt u samen een BIZ-plan met geplande activiteiten, inclusief begroting. Na goedkeuring van de gemeente komt er een draagvlakmeting. Als die positief is, komt er een heffing voor alle ondernemers in de BIZ. De heffing loopt via de gemeente en gaat als subsidie naar uw BIZ-stichting.

BIZ aanvragen

Om een BIZ te beginnen doorloopt u een aantal stappen:

 1. Lees de BIZ-planning.
 2. Download de 'BIZ-aanmeldingsbrief' onder het kopje 'Belangrijke BIZ-documenten'.
 3. Stuur uiterlijk op 1 februari de BIZ-aanmeldingsbrief naar biz@rotterdam.nl.

BIZ-gebieden op de kaart

Wilt u zien welke gebieden al samenwerken in een BIZ? Kijk dan op deze kaart.

Ontdek de BIZ!

Bekijk hieronder het filmpje en ontdek hoe u samen uw bedrijventerrein of winkelstraat kan verbeteren.

Let op: alleen als u de cookies accepteert, kunt u het filmpje bekijken.

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Voordelen

BIZ-stichting

De gemeente stelt een heffing in die alle ondernemers in de BIZ betalen. Het geld wordt in de vorm van een subsidie gegeven aan de BIZ-stichting.

De BIZ-stichting investeert deze subsidie in

 • meer leefbaarheid
 • veiligheid
 • ruimtelijke kwaliteit
 • of economische ontwikkeling in de openbare ruimte (boven op wat de gemeente al doet)

Maar u kunt het geld ook gebruiken voor promotie- en internetactiviteiten.

Voordelen

 • Door de handen ineen te slaan, bereikt u sneller en/of beter uw doelen.
 • Alle gebruikers en/of eigenaren betalen mee: een eerlijke lastenverdeling, zonder ‘meelifters’ (mensen die niet meebetalen maar wel meeprofiteren).
 • Doordat iedereen meebetaalt, komen gezamenlijke verbeteringen van de grond.
 • Langsgaan om contributie te innen hoeft niet meer.
 • Er is meer budget.
 • De BIZ draagt bij aan het ondernemersklimaat, bijvoorbeeld door
  • de aanpak van verrommeling
  • een evenement of marketingactie
  • het verbeteren van de veiligheid en uitstraling

Resultaat: een veiliger en aantrekkelijker winkelgebied of bedrijventerrein!

Kosten

In principe zijn er geen kosten.

Wél moet een stichting of vereniging tijdens het traject rekening houden met de zogenaamde perceptiekosten (3% van de geïnde gelden). Deze kosten zijn voor het dekken van de kosten die de belastingdienst maakt om een BIZ te kunnen faciliteren.

Belangrijke BIZ-documenten

De volgende documenten kunt u per e-mail aanvragen:

 • format BIZ-plan
 • format BIZ-jaarplan
 • format BIZ-jaarplanverantwoording
 • wettelijke eisen voor voldoende draagvlak
 • standaard uitvoeringsovereenkomst
 • beeldmeetlatten voor CROW benchmark systematiek (zoals hoort bij de Uitvoeringsovereenkomst)

BIZ-planning 2023

BIZ-planning 2023
Actie Datum/periode
Verkennende gesprekken gebieden/gemeente uiterlijk 1 februari 2023
Aanmelden BIZ-initiatief bij de gemeente uiterlijk 1 februari 2023
Overleg gemeente en indieners aanvraag uiterlijk 1 maart 2023
Beslissing gemeente over start BIZ-traject uiterlijk 1 maart 2023
Selectie potentiele kwartiermakers februari 2023
Toewijzing kwartiermaker aan initiatief   maart 2023
Uitvoering informele draagvlakmeting uiterlijk 31 mei 2023
Opstellen concept BIZ-plan uiterlijk 7 juni 2023
Beoordeling concept BIZ-plan door gemeente uiterlijk 21 juni 2023
Indienen definitief BIZ-plan uiterlijk 30 juni 2023
Oprichting stichting uiterlijk 1 juli 2022
Inschrijving stichting bij KVK uiterlijk juli 2023
Openen bankrekening door stichting augustus 2023

Ondertekenen uitvoeringsovereenkomst

gemeente – stichting    
september 2023
Behandeling MT Economie september 2023
Behandeling college september 2023
Behandeling commissie EDEM oktober 2023
Vaststellen verordeningen door de raad oktober 2023
Uitvoering formele draagvlakmeting november - december 2023
Uitslag formele draagvlakmeting december 2023
BIZ-status voor gebieden met voldoende steun 1 januari 2024
Na positieve uitslag indienen jaarplan 2024 januari 2024

Voor wie is het

Een BIZ kan uitsluitend opgericht worden door de ondernemers op wie de BIZ van toepassing is. Met ondernemers worden ofwel de eigenaren van panden, ofwel de gebruikers van de panden, ofwel beiden bedoeld. De initiatiefnemers van een BIZ kunnen zelf vooraf bepalen op wie dit van toepassing is.

De BIZ is voor en door ondernemers. De gemeente faciliteert de BIZ door de belastinggelden te innen voor de BIZ-stichting.

Voorwaarden

Er zijn bepaalde voorwaarden:

 • Zo moet er in het gebied genoeg draagvlak bestaan onder ondernemers.
 • U maakt in een uitvoeringsovereenkomst met de gemeente afspraken over elkaars verantwoordelijkheden.

Duidelijkheid staat voorop bij slim investeren in uw omgeving.

Contactinformatie

Wilt u meer weten over de Rotterdamse BIZ-regeling?

Veelgestelde vragen

In elk beoogd BIZ-gebied is er wel sprake van leegstand. In hun BIZ-plan kunnen gebieden zelf bepalen hoe ze met de aanslaglegging om willen gaan. In het geval van leegstand en geen gebruiker van een object, kan de eigenaar aangeslagen worden. Er zijn dan verschillende mogelijkheden:

 1. Gebruikers-BIZ
  U kunt ervoor kiezen dat bij leegstand de eigenaar wordt aangeslagen.
  Let op: als u ervoor kiest dat de eigenaar bij leegstand aangeslagen wordt, dan zal op het moment van de formele draagvlakmeting de eigenaar van het pand ook een stemformulier krijgen, ook al betreft het een gebruikers-BIZ!
  Als u niet duidelijk aangeeft in het BIZ-plan hoe u met leegstand om wilt gaan, dan gaat de gemeente ervan uit dat u geen doorbelasting naar eigenaren wenst bij leegstand. Dit betekent dat in het geval van een gebruikers-BIZ tijdens de draagvlakmeting, er geen stemformulieren verzonden worden voor het betreffende pand/zaak of ruimte!
  Reken uzelf niet rijk bij het opmaken van de BIZ-begroting (als onderdeel van het BIZ-plan). U gaat dan uit van een bepaalde opbrengst (aantal objecten x de gewenste bijdrage) terwijl voor de objecten die leegstaan er geen aanslag wordt verzonden.  
   
 2. Eigenaren BIZ
  Hier hoeft u niets te regelen, want de eigenaar stemt en betaalt altijd. Ook als een object leegstaat blijft de eigenaar de eigenaar.
   
 3. Gecombineerde eigenaren/gebruikers- BIZ
  Ook hier kunt u ervoor kiezen dat bij leegstand de eigenaar aangeslagen wordt. Dit betekent in dit geval dat de eigenaar dubbel aangeslagen wordt en dat zullen ze niet leuk vinden (al is dat een stok achter de deur om die leegstand snel op te heffen).
  Dit betekent ook dat tijdens de formele draagvlakmeting in november 2019 bij leegstand de eigenaar van het desbetreffende object 2 stemformulieren krijgt.
   
 4. Aparte BIZ voor eigenaren, aparte BIZ voor gebruikers
  Hier wordt het apart per BIZ geregeld, dus dan geldt de informatie zoals in punt 1 en 2 vermeld. 
 • Als ondernemers stelt u zelf voor wie de aanslag krijgt:
  • óf alleen gebruikers
  • óf gebruikers en eigenaren
  • óf alleen eigenaren.
 • Het gaat altijd om objecten die in het vastgoedregister als ‘niet-woning’ staan.
 • Objecten die geen of weinig baat hebben bij een BIZ kunnen een heffingsvrijstelling krijgen. Denk hierbij aan een opslagruimte, school, daklozenopvang, bejaardentehuis of transformatorhuis.

Als BIZ-stichting bent u verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van uw BIZ-plan. De gemeente (onderdeel Stadsontwikkeling) beoordeelt uw plan op wettelijke eisen.

Alle ondernemers in een specifiek BIZ-gebied krijgen jaarlijks in het voorjaar een BIZ-aanslag. De hoogte van dit bedrag hangt af van wat u als ondernemers zelf daarover in het BIZ-plan hebben opgenomen.
Hetzelfde geldt voor de tijdsduur. Als in uw BIZ-plan staat dat uw BIZ een tijdsduur heeft van 5 jaar, dan zult u dus in elk van die 5 jaren een BIZ-aanslag krijgen.

De geïnde gelden zal Belastingen in gedeeltes overmaken naar uw BIZ-stichting. Meteen bij aanvang ontvangt u een voorschot zodat u meteen te werk kunt gaan. Het is aan de ondernemers (eigenaren en/of gebruikers) om erop toe te zien dat die gelden daarna volgens de intenties uit het BIZ-plan ingezet worden. Hiervoor bent u dus samen verantwoordelijk.

Uw stichting heeft de verplichting om jaarlijks (vooraf) per 1 november een jaarplan in te dienen. Ook moet uw BIZ-stichting jaarlijks (achteraf) per 1 april een jaarverantwoording indienen.

De hoofdlijnen van het BIZ-plan liggen vast voor de looptijd van de BIZ, die in de regel 5 jaar bedraagt.
Wel is het de bedoeling om per jaar maatwerk te leveren via een vooraf ingediend BIZ-jaarplan. Dit jaarplan stemt u af met de gemeente. Tussentijdse wijzigingen zijn mogelijk mits dat aantoonbaar afgestemd is met en akkoord bevonden is door de uw achterban.

De gemeente toetst het jaarplan aan het BIZ-plan, de wet, het gemeentelijke beleid en de uitvoeringsovereenkomst.

Burgerzaken & Belastingen is de partij die de OZB-belasting oplegt op basis van de WOZ-administratie. Deze zelfde WOZ-administratie dient als basis voor de toekomstige BIZ-aanslag. Zij innen de BIZ-bijdragen bij de ondernemers en/of eigenaren in uw gebied en keren deze weer uit aan uw BIZ-stichting. Dit laatste gebeurt bij wijze van voorschot in het voorjaar, waarna er later in het jaar verrekeningen volgen.

Belastingen houdt hierbij 3 % 'perceptiekosten' in. Dit zijn de kosten die zij maakt voor heffing en inning.

Met de gemeente sluit u een uitvoeringsovereenkomst. Hierin worden allerlei onderlinge afspraken vastgelegd. Zo verklaart u het heffingsgeld alleen voor voorgenomen BIZ-activiteiten te gebruiken.
Ook de verantwoordelijkheden van de gemeente staan hierin. Er staat bijvoorbeeld vastgelegd wat het door de gemeente gegarandeerde basisniveau is op het gebied van schoon, heel en veilig in uw BIZ-gebied.

 • Lusthofstraat
 • Schiebroek (bedrijventerrein)
 • Rozenburg Raadhuisplein-Molenweg
 • Hillegersberg
 • Boulevard Zuid Eigenaren
 • Boulevard Zuid Gebruikers
 • MAHO-kwartier
 • Zwaanshalskwartier
 • Winkelcentrum Schiebroek
 • Rotterdam Centrum
 • Asterloplein
 • Boulevard Kralingen
 • Hart van Katendrecht
 • Hoogkwartier
 • Nieuwe Binnenweg Centrum
 • Noorderboulevard
 • Oude Binnenweg
 • Pothof (bedrijventerrein)
 • Winkelgebied Plein ‘53
 • Witte de Withkwartier
 • West-Kruiskade Eigenaren
 • West-Kruiskade Gebruikers
 • Charloisse Poort (bedrijventerrein)
 • Kleiwegkwartier
 • Middellandstraat Gebruikers
 • Middellandstraat Eigenaren
 • Nieuwe Binnenweg Centrum Eigenaren
 • Nieuwe Binnenweg Delfshaven
 • Hoek van Holland Centrum
 • Slinge III
 • Oude Haven / Overblaak
 • Gadering Hoogvliet 
 • Hoogkwartier Eigenaren