Zorgfraude
Gepubliceerd op: 10-09-2019
Geprint op: 30-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/zorgfraude/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente Rotterdam besteedt jaarlijks veel geld aan zorg voor Rotterdammers. Soms komt het geld niet op de juiste plek terecht. Denkt u dat er in uw omgeving geld voor zorg niet op de juiste manier wordt gebruikt?

Geef dit dan door aan het Meldpunt Zorgsignalen en Fraude van de gemeente Rotterdam. De toezichthouder doet dan onderzoek naar de situatie.

Wat kunt u melden?

Heeft u vermoedens van onjuist gebruik van zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet? Bijvoorbeeld dat iemand een persoonsgebonden budget ontvangt die dit niet echt nodig heeft? Of dat iemand niet de zorg krijgt waar wel voor wordt betaald? Maak dan een melding.

Hoe maakt u een melding?

U maakt een melding op de website Rotterdam zorgfraude. Dit kan anoniem. Kunt u niet melden via de website omdat u geen tablet of computer gebruikt? Ga dan naar de Vraagwijzer bij u in de buurt. Medewerkers van de Vraagwijzer kunnen u helpen bij het maken van een melding.

Bij het doorgeven van uw melding vragen wij u om zo veel mogelijk informatie over de situatie aan te geven. Zoals de naam van de cliënt, de naam van de zorgverlener en wat er aan de hand is. Eventueel kunt u documenten of foto’s meesturen. 

Wat gebeurt er met uw melding?

De toezichthouder van het Meldpunt doet onderzoek naar uw melding. Een onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit het bekijken van gegevens, onderzoek op locatie of voeren van gesprekken met betrokkene(n).

Wanneer de toezichthouder genoeg bewijs vindt voor onjuist gebruik van zorg of zorgfraude dan neemt de gemeente gepaste maatregelen. Bijvoorbeeld het wijzigen of beëindigen van de zorg, het uitsluiten van een zorgaanbieder, het terugvorderen van geld of het doen van aangifte. 

U krijgt geen reactie over het resultaat van het onderzoek in verband met de privacy van de betrokkene(n).

Openbaarmaking rapporten

Lees hieronder de samenvatting van de rapporten gepubliceerd in 2021:

De Toezichthouders Rechtmatigheid kijken of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet goed worden nageleefd. Als zij onrechtmatigheden vermoeden, zoals fraude, dan doen ze onderzoek naar de betreffende zorgaanbieder.

De reden voor een onderzoek kan een melding over misbruik van kwetsbare burgers zijn. Bijvoorbeeld als een zorgverlener of zorgaanbieder de DigiD of bankpas van een cliënt overneemt. Of als er niet of nauwelijks zorg geleverd wordt. Of als er sprake is van belangenverstrengeling in de pgb-vertegenwoordiging of vervalsing van documenten.

Naar aanleiding van zo’n onderzoek stellen de toezichthouders een toezichtrapport op. De gemeente maakt een samenvatting van dit rapport openbaar. In de samenvatting staan geen namen van budgethouders of bestuurders vermeld.

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is de wettelijke basis voor het openbaar maken van documenten. Daaronder vallen ook de rapporten over toezicht. Bij openbaarmaking houdt de gemeente Rotterdam naast de Wob, ook rekening met de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de Wmo 2015 en Jeugdwet zelf staan geen bepalingen over openbaarmaking.

Het uitgangspunt van de Wob is dat informatie die in het bezit is van de overheid, 'openbaar is, tenzij deze onder de uitzonderingsgronden van artikel 10 of 11 van de Wob valt.'

Actieve openbaarmaking is het uit eigen beweging openbaar maken van informatie over beleid, voorbereiding en uitvoering, als dat in het belang is van een goede en democratische bestuursvoering, en gebeurt op grond van artikel 8 Wob.

  • om (toekomstige) budgethouders of hun vertegenwoordigers te informeren over het (onrechtmatig) handelen van zorgaanbieders. Zij kunnen hiermee dan rekening houden bij de keuze voor een zorgaanbieder
  • om zorgaanbieders te dwingen de wetten beter na te leven
  • om de aandacht voor rechtmatigheid te bevorderen. Handelingen met zorggelden moeten voldoen aan de wet- en regelgeving
  • door transparant te zijn kan de gemeente de toezichts- of onderzoeksdruk op zorgaanbieders verlagen
  • om andere partijen inzicht te bieden in gepubliceerde rapporten, die vanuit hun verantwoordelijkheden ook een onderzoek naar een zorgaanbieder overwegen. Dat kan op het gebied van kwaliteit, rechtmatigheid, ketensamenwerking en arbeidsrecht zijn
  • om transparantie te bieden over het functioneren en de effectiviteit van het toezicht zelf. Daarmee verhogen we het vertrouwen in het toezicht. Als openbaarheid leidt tot een dialoog over de resultaten van het toezicht, kan dit ook bijdragen aan het verbeteren van het toezicht.

1. Reactie op feitelijke onjuistheden

Als de Toezichthouders Rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet het onderzoek hebben afgerond en het concept-toezichtrapport hebben opgesteld, krijgt een zorgaanbieder dit conceptrapport toegezonden, inclusief een conceptsamenvatting.

De zorgaanbieder mag een reactie sturen op dit concept om feitelijke onjuistheden te corrigeren. Deze reactie moet binnen vier weken bij de Toezichthouders Rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet binnen zijn.

De Toezichthouders Rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet passen het rapport zo nodig aan en stellen het daarna definitief vast.

2A. Zienswijze op het voornemen tot openbaarmaking

Vervolgens kunnen de zorgaanbieder en eventuele andere belanghebbenden die mogelijk bedenkingen hebben tegen openbaarmaking, binnen twee weken hun zienswijze geven over de voorgenomen openbaarmaking van de samenvatting van het definitieve rapport. De openbaar te maken samenvatting wordt bij de brief gevoegd waarin de zienswijze wordt gevraagd.

De zorgaanbieder of belanghebbende onderbouwt in de zienswijze waarom (een onderdeel van) de samenvatting van het rapport niet openbaar gemaakt mag worden. De gemeente analyseert deze.

Als binnen twee weken geen bedenkingen worden ingediend tegen openbaarmaking, dan wordt de samenvatting van het definitieve rapport openbaar gemaakt. Als er wel bedenkingen worden ingediend, dan neemt de gemeente een Wob-besluit. Daarbij toetst de gemeente de Wob en nemen daarbij de reactie van de zorgaanbieder en eventuele andere belanghebbende(n) mee.

2B. Zienswijze op de inhoud van het rapport

 

De zorgaanbieder kan de visie op het definitieve rapport en de definitieve samenvatting toelichten. Het gaat dan niet meer over de feiten, maar de zorgaanbieder kan bijvoorbeeld motiveren waarom de daaraan verbonden conclusies volgens haar niet juist zijn. Een zorgaanbieder kan er ook voor kiezen om niet te reageren.

De toezichthouders vragen om deze toelichting in dezelfde brief waarin zij een reactie op de voorgenomen openbaarmaking van de samenvatting van het rapport vragen (zie 2A).

De reactie van de zorgaanbieder wordt gepubliceerd in de bijlage van de samenvatting van het rapport. De reactie mag maximaal 200 woorden lang zijn. In de tekst mag niet genoemd worden:

  • (bijzondere) persoonsgegevens, zoals namen en adressen
  • bedrijfsnamen en bedrijfsgegevens van derden
  • strafbare of aanstootgevende teksten
  • reclame-uitingen

Staat er toch iets in de zienswijze dat niet mag, dan worden die woorden onleesbaar gemaakt, voordat de reactie van de zorgaanbieder wordt gepubliceerd. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.

Een belanghebbende kan bezwaar aantekenen tegen een besluit tot openbaarmaking. Zodra het Wob-besluit is genomen, geldt een periode van twee weken waarin de samenvatting van het rapport nog niet openbaar wordt gemaakt. Als een belanghebbende openbaarmaking wil voorkomen, dan kan hij/zij binnen deze twee weken bij de rechtbank een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Parallel hieraan moet belanghebbende dan ook binnen twee weken na bekendmaking van het Wob-besluit bezwaar hebben gemaakt tegen dit besluit. Een belanghebbende kan er ook voor kiezen alleen bezwaar in te stellen tegen het Wob-besluit. Hiervoor geldt een wettelijke beslistermijn van zes weken, maar dan wordt de openbaarmaking niet opgeschort.

Nadat de bezwaarprocedure is doorlopen, kan een belanghebbende in beroep gaan. Als belanghebbende het niet eens is met de beslissing op het beroep, dan is hoger beroep mogelijk. 

Een toezichtrapport over rechtmatigheid blijft na de datum van publicatie vijf jaar beschikbaar op de website van de gemeente Rotterdam op deze pagina en wordt na deze periode verwijderd.