Zorgdichtbij: opgroeien
Gepubliceerd op: 17-02-2017
Geprint op: 07-04-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/zorgdichtbij-opgroeien/
Spring naar het artikel

De gemeente is verantwoordelijk voor alle hulp, zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders.

Ouders en jongeren tot en met 18 jaar uit Rotterdam met een hulpvraag kunnen zich melden bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voor jeugdhulp voor Rotterdammers.

Het CJG:

 • geeft medische basiszorg
 • voert het Rijksvaccinatieprogramma uit
 • bekijkt of uw kind zich goed ontwikkelt (van 0 tot en met 18 jaar)
 • geeft ouders, kinderen, jongeren en professionals antwoord op vragen over gezondheid, opvoeding en opgroeien
 • verwijst door naar het wijkteam als er meer jeugdhulp nodig is.

Hoe krijgt u jeugdhulp?

Het kan zijn dat u via het wijkteam jeugdhulp krijgt of direct bij de zorgaanbieder jeugdhulp komt.

 • Via het wijkteam: het CJG, uw huisarts of medisch specialist verwijst u naar het wijkteam, omdat er een hulpvraag is op meerdere gebieden.
 • Direct naar een zorgaanbieder jeugdhulp: uw huisarts of medisch specialist u verwijst u direct naar een zorgaanbieder jeugdhulp, omdat u een enkelvoudige hulpvraag heeft. Als dat zo is, heeft u in veel gevallen geen contact met het wijkteam.

Jeugdhulp via het wijkteam

Samen met een medewerker uit het wijkteam brengt u in kaart wat er aan de hand is en wat de oplossingen zijn.  Als er hulp nodig is, maakt de medewerker van het wijkteam een ondersteuningsverslag waarin staat wat de doelen zijn, hoeveel zorg er nodig is, en hoe lang er zorg nodig is.

Soms kan het wijkteam u 6 tot 12 maanden ondersteunen. Wij noemen dit basishulp.

Soms is er aanvullende hulp nodig van een zorgaanbieder. Wij noemen dit een arrangement. De medewerker van het wijkteam gaat samen met u kijken welk arrangement bij uw situatie past. Soms is er ook daghulp, vervoer of pleegzorg nodig. U kiest de zorgaanbieder samen met het wijkteam.

U laat aan het wijkteam weten wanneer als uw situatie verandert en er andere hulp nodig is.

Hoe kiest u een zorgaanbieder jeugdhulp?

De zorgaanbieder jeugdhulp die de opdracht krijgt, gaat samen met u en uw kind aan de slag om aan de doelen te werken. U krijgt een vast contactpersoon aan wie u vragen kunt stellen over de hulp die zij geven.

Soms heeft zorgaanbieder jeugdhulp andere hulpverleners nodig. Zij zetten de hulpverlener dan in als ‘onderaannemer’. Dit doen zij in overleg met u.

De zorgaanbieder brengt uw verwijzer, het wijkteam, de huisarts of medische specialist, op de hoogte van hoe het gaat.

Als er andere hulp nodig is, dan bespreekt de zorgaanbieder dit met u, uw kind en uw verwijzer.

Heeft u andere vragen over opvoeding of jeugdhulp?

Kijk hieronder welke situatie bij uw vraag past:

Leerlingenvervoer is vervoer van en naar school. U kunt in aanmerking komen voor leerlingenvervoer als uw kind vanwege ziekte, een handicap of gedragsproblemen niet zelfstandig naar school kan.

Uitgangspunt is de lichtst mogelijke vorm van vervoer, afhankelijk van de mogelijkheden van de leerling. Dat kan dus variëren van fiets tot taxi(-bus) of vervoer per touringcar.

Er zijn vier verschillende vervoersvoorzieningen, namelijk Zelfstandig openbaar vervoer (OV), Begeleid openbaar vervoer (BOV), Aangepast vervoer (vervoer per touringcar, taxi of minibusje) of Eigen vervoer.

 1. Hoe kom ik in aanmerking voor leerlingenvervoer?
  U stuurt een mail naar leerlingenvervoer@rotterdam.nl of u belt op werkdagen tussen 08.30-12.30 uur met medewerkers van leerlingenvervoer, telefoon (010) 498 42 57. U kunt het aanvraagformulier downloaden via loket leerlingenvervoer. U kunt ook aan de medewerkers van leerlingenvervoer vragen u het formulier per post toe te sturen.
 2. Met welke normen wordt er getoetst?
  • Afhankelijkheid van type onderwijs en vervoer
  • Afstand van huis naar school
  • In sommige gevallen speelt het inkomen een rol
 3. Hoe zit het met begeleiding en combinaties?
  Er wordt gekeken naar vaste combinaties van leerlingen, meestal naar dezelfde school.
  Daarnaast proberen we de samenstelling zo veel mogelijk gelijk te houden.
 4. Hoe groot is het vervoersgebied? Mag de leerling overal naartoe gebracht worden?
  De leerling wordt vervoerd vanaf het woonadres of de Voorschoolse Opvang naar school. Voor de terugrit is dit uit school naar het woonadres of Buitenschoolse Opvang (BSO).
 5. Hoe lang mag een rit duren?
  Maximaal 90 minuten.
 6. Op hoeveel ritten heb ik recht?
  Twee ritten per dag: 1x heen en 1x terug op de reguliere tijden. Leerlingenvervoer is combinatievervoer. Dit houdt in dat leerlingen altijd in combinatie met elkaar worden vervoerd met maximaal 8 kinderen in een busje.
 7. Wat is de ritbijdrage en hoe wordt deze berekend?
  Er is geen ritbijdrage. Ouders van wie kinderen naar een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) gaan of naar een school voor een bepaalde levensovertuiging, betalen soms een eigen bijdrage. De afstand moet dan 6 kilometer of meer zijn en het inkomen van ouders moet € 24.300 of meer per jaar bedragen. De eigen bijdrage is even hoog als een 2-sterrenabonnement voor de leerling. Voor de eigen bijdrage ontvangen ouders een factuur van de gemeente Rotterdam.
 8. Kunnen er meerdere rolstoelen per keer vervoerd worden?
  Het rolstoelvervoer is ook combinatievervoer. Het aantal leerlingen dat tegelijk vervoerd wordt in de bus hangt onder meer af van het type rolstoel.
 9. Welke bagage mag er mee?
  Leerlingen mogen een schooltas of rugzak meenemen.
 10. Kun je vervoerd worden zonder een indicatie te hebben?
  Nee, dit is niet mogelijk.
 11. Wordt er rekening gehouden met inkomen?
  Voor leerlingen die naar een clusterschool gaan (SO/VSO), wordt geen eigen bijdrage berekend.
  Een eigen bijdrage geldt als
  • het belastbaar inkomen van ouders hoger is dan het wettelijk minimum inkomen
  • de leerling naar een school gaat met een specifiek godsdienstige of levensbeschouwelijke richting, een vrije school of een school voor speciaal basisonderwijs (SBO).

Heeft uw kind vervoer naar een jeugd-ggz-opvang of -behandeling nodig?

Hiervoor kunt u via uw hulpverlener een aanvraag indienen. Uw hulpverlener neemt dan contact op met uw wijkteam van de gemeente.
Heeft u hier vragen over dan kunt u die ook stellen via doelgroepenvervoer@rotterdam.nl. Binnen 48 uur (op werkdagen) krijgt u een reactie  (telefonisch of per e-mail).

Ouders met lichamelijke, psychische of sociale problemen kunnen soms de opvoeding en verzorging van hun kind niet meer aan. De ontwikkeling van een kind kan hierdoor in gevaar komen. Kinderopvang kan dan een oplossing zijn.

Via de regeling Sociaal Medische Indicatie (SMI) kinderopvang kunnen ouders een vergoeding krijgen voor de kosten van die kinderopvang.

Wanneer krijgen ouders een Sociaal Medische Indicatie?

Ouders krijgen een Sociaal Medische Indicatie als deze vier dingen voor hen gelden:

 1. Er zijn ernstige problemen in het gezin op lichamelijk, psychisch en/of sociaal gebied.
 2. Het gezin woont in Rotterdam en het kind staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.
 3. De ouders kunnen geen vergoeding voor kinderopvang krijgen via Werk & Inkomen, het UWV of de Belastingdienst.
 4. De ouders kunnen geen gebruik maken van een voorliggende voorziening (peuterspeelzaal, nulgroep, medisch kinderdagverblijf of kinderdagcentrum).

Heeft uw kind een indicatie voor jeugdhulp en wilt u deze veranderen, stopzetten of verlengen? Lees op de pagina Wijzigingen in zorg doorgeven hoe u dat doet.

Dan kunt u vragen naar het traject 'Integrale vroeghulp'. Hierin hebt u altijd de regie. De wijkteammedewerker luistert goed naar uw hulpvraag en maakt samen met u een plan.

Wilt u als ouder meer advies? Een team van experts denkt graag met u mee: een jeugdarts, iemand met kennis over de ontwikkeling van jonge kinderen en iemand die veel kennis heeft van het hulpaanbod voor het jonge kind.

Meer over integrale vroeghulp door het wijkteam leest u in het informatieblad Integrale vroeghulp voor ouders en/of verzorgers.

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling of de veiligheid van een kind? Kijk dan op de pagina Veilig opgroeien. Hier staat wat u kunt doen.  

\