Zorgdichtbij: begrippen
Gepubliceerd op: 17-02-2017
Geprint op: 20-05-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/zorgdichtbij-begrippen/
Spring naar het artikel

In de zorg worden veel afkortingen, termen en begrippen gebruikt. Hier vindt u de betekenis.

Arrangement of arrangementenpakket Combinatie van zorg, hulp(middelen) of ondersteuning voor uw situatie.
 
AOW-tegoed

Een tegoed op de Rotterdampas voor AOW'ers met een minimuminkomen.

Bijzondere bijstand Een vergoeding die u kunt aanvragen als u een laag inkomen heeft en extra kosten maakt door bijzondere omstandigheden.
Budgetbeheer Bij budgetbeheer laat u uw salaris of uitkering storten op een rekening van de KBR. Met dat geld betaalt de KBR uw rekeningen, onder andere voor huur, energie en de zorgverzekering.
CAK Centraal Administratie Kantoor. Dit is de organisatie waaraan u de eigen bijdrage betaalt.
CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg. Het CIZ onderzoekt of u recht heeft op zorg volgens de Wet langdurige zorg.
Dakloos Iemand die geen adres heeft en niet kan overnachten bij familie of vrienden. 
Eigen bijdrage

Het bedrag dat u zelf moet betalen wanneer u hulp(middelen) of zorg krijgt. Dit is afhankelijk van uw inkomen.

GBA Gemeentelijke Basisadministratie. Hierin staan de gegevens van personen die in de gemeente wonen of hebben gewoond.
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst. Dienst van de gemeente die de gezondheid beschermt en bevordert.
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
Huisbezoek Bezoek van bijvoorbeeld een huisarts of maatschappelijk werker bij u thuis.
HV Huishoudelijke verzorging. Ondersteuning bij uw huishouden.
Indicatie

In de indicatie is door een adviseur op papier gezet welke hulp u nodig heeft.

Jeugdtegoed En tegoed op de Rotterdampas voor kinderen van ouders met een minimuminkomen. U kunt het besteden aan sport- en schoolspullen.
Jeugdwet Wet waarin de hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar is geregeld. Dit is een taak van de gemeente.
KBR Kredietbank Rotterdam. Dienst van de gemeente die u bij geldproblemen adviseert en helpt. U komt in contact met de KBR via VraagWijzer.
Keukentafelgesprek

Een medewerker van de gemeente komt bij u thuis om te praten over uw situatie en over de hulp die u nodig heeft.

Kortdurende ondersteuning Hulp voor een periode korter dan 6 maanden.
Laaggeletterd Moeite hebben met lezen en/of schrijven.
Langdurige ondersteuning Hulp voor een periode langer dan 4 à 6 maanden.
Maatschappelijke ondersteuning Hulp om mee te kunnen doen in de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig te blijven.
Maatwerkvoorziening Hulp(middelen), zorg of begeleiding die is afgestemd op uw behoeften en omstandigheden.
Mantelzorger Iemand die langere tijd, onbetaald zorgt voor een familielid of iemand uit de vrienden- of kennissenkring.
Mantelzorgondersteuning Hulp aan mantelzorgers, bijvoorbeeld vervangende zorg of een parkeervergunning.
Normbedrag Als u een PGB heeft, koopt u zelf zorg of hulp(middelen) in. Hiervoor is een vaste prijs afgesproken, dat is het normbedrag.
Ondersteuningsplan

Dit is het plan dat de gemeente samen met u maakt als u hulp nodig heeft. In het plan staat wat u zelf gaat doen en waar de gemeente u bij gaat helpen.

Opvoedondersteuning Voorlichting, advies en hulp bij opvoedingsvragen en -problemen.
Participatie Vrijwillig en actief meedoen in de maatschappij.
Pgb

Persoonsgebonden budget. U krijgt geld van de gemeente waarmee u zelf uw zorg inkoopt.

RvdK Raad voor de Kinderbescherming. Organisatie die opkomt voor kinderen waarvan de ontwikkeling of opvoeding in gevaar komt.
Schuldbemiddeling Afspraken met uw schuldeisers over de afbetaling van uw schulden. KBR kan deze afspraken maken als u uw schulden niet in 36 maanden kunt aflossen.
Schulddienstverlening Hulp om van uw schulden af te komen, bijvoorbeeld door schuldbemiddeling of budgetbeheer.
SMIK

Sociaal Medische Indicatie kinderopvang. Vergoeding van kinderopvang voor ouders die (tijdelijk) niet voor hun kinderen kunnen zorgen.

SVB Sociale Verzekeringsbank. Organisatie die de administratie en uitbetaling regelt van AOW, PGB en kinderbijslag.
Tegenprestatie Wanneer u langere tijd een uitkering van de gemeente krijgt, vraagt de gemeente u daar iets voor terug te doen.
Thuisloos Iemand zonder adres, die wel bij familie, vrienden of kennissen kan overnachten.
TMZ

Tegemoetkoming Meerkosten Zorg. Bijdrage van de gemeente voor extra kosten die u maakt door een ziekte of beperking. Deze kunt u aanvragen als u een laag inkomen heeft.

Veilig Thuis Advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
Voorziening

Hulp of hulpmiddel dat betaald wordt uit de Wmo. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een aanpassing aan uw woning of een hulpmiddel voor vervoer.

VraagWijzer Bij VraagWijzer kunt u informatie en advies krijgen over zorg en ondersteuning. Er zijn 14 VraagWijzers in Rotterdam.
Wijkteam In het wijkteam werken professionals samen die zorg en ondersteuning aan jeugd en volwassenen geven.
Wlz Wet langdurige zorg. Wet die zware, intensieve en langdurige zorg regelt.
Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet heeft tot doel dat u zelfstandig kunt blijven en mee kunt doen in de maatschappij. De gemeente voert de Wmo uit.

ZiN Zorg in Natura. U krijgt de zorg of voorzieningen die u nodig heeft via een aanbieder die een contract heeft met de gemeente.
Zorgcontract De afspraken die u als PGB-houder vastlegt met uw zorgaanbieder.
Zvw Zorgverzekeringswet. Wet die de verplichte verzekering regelt voor zorg.