Zorgdichtbij: begrippen
Gepubliceerd op: 17-02-2017
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/zorgdichtbij-begrippen/
Ga naar de hoofdinhoud

In de zorg worden veel afkortingen, termen en begrippen gebruikt. Hier vindt u de betekenis.

Begrip Betekenis
Arrangement of arrangementenpakket Combinatie van zorg, hulp(middelen) of hulp voor uw situatie.
 
AOW-tegoed

Een tegoed op de Rotterdampas voor AOW'ers met een inkomen tot 110% van het Wettelijk Sociaal Minimum (WSM). Lees meer over het AOW-tegoed.

Bijzondere bijstand Een vergoeding die u kunt aanvragen als u een laag inkomen heeft en extra kosten maakt door bijzondere omstandigheden. Lees meer over de bijzondere bijstand.
BRP Basisregistratie Personen. Hierin staan de gegevens van personen die in de gemeente wonen of hebben gewoond.
Budgetbeheer Bij budgetbeheer laat u uw inkomen storten op een rekening van de KBR. Met dat geld betaalt de KBR in overleg met u rekeningen en reserveert voor niet maandelijkse uitgaven.
CAK Centraal Administratie Kantoor. Dit is de organisatie waaraan u de eigen bijdrage betaalt.
CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg. Het CIZ onderzoekt of u recht heeft op zorg volgens de Wet langdurige zorg.
Dakloos Iemand die geen dak boven zijn hoofd heeft en bij niemand mag verblijven.
Eigen bijdrage

Het bedrag dat u zelf moet betalen wanneer u hulp(middelen) of zorg krijgt. Lees meer over de eigen bijdrage.

ETF Expertiseteam Financiën. Dit team helpt u bij problemen met uw financiële situatie.
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst. Dienst van de gemeente die de gezondheid beschermt en bevordert.
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg. Sector van zorgaanbieders die GGZ-zorg (behandeling) bieden.
Huisbezoek Bezoek van bijvoorbeeld een huisarts of maatschappelijk werker bij u thuis.
HV Huishoudelijke verzorging. Hulp bij uw huishouden.
Indicatie

In de indicatie is door een adviseur op papier gezet welke hulp u nodig heeft.

Jeugdtegoed Een tegoed op de Rotterdampas voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar oud van ouders met een inkomen tot 110 % WSM en voor kinderen van 12 t/m 17 jaar oud van ouders met een inkomen tot 130% WSM. Lees waar het jeugdtegoed voor bedoeld is.
Jeugdwet Wet waarin de hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar is geregeld. Dit is een taak van de gemeente.
KBR Kredietbank Rotterdam. Dienst van de gemeente die u bij geldproblemen advies geeft en helpt. U komt in contact met de KBR via de Vraagwijzer.
Keukentafelgesprek

Een medewerker van de gemeente komt bij u thuis om te praten over uw situatie en over de hulp die u nodig heeft.

Kortdurende ondersteuning Hulp voor een periode korter dan 6 maanden.
Laaggeletterd Moeite hebben met lezen en/of schrijven.
Langdurige ondersteuning Hulp voor een periode langer dan 4 à 6 maanden.
LVB Licht Verstandelijke Beperking. IQ tussen de 50-70 of IQ tussen de 70-85 én (ernstige) bijkomende problematiek. Onvoldoende vaardigheden op sociaal, praktisch en/of conceptueel gebied.
Maatschappelijke ondersteuning Hulp om mee te kunnen doen in de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig te blijven.
Maatwerkvoorziening Hulp(middelen), zorg of begeleiding die passen bij wat u nodig heeft en wat uw omstandigheden zijn.
Mantelzorger Iemand die langere tijd, onbetaald zorgt voor een familielid of iemand uit de vrienden- of kennissenkring.
Mantelzorgondersteuning Hulp aan mantelzorgers, bijvoorbeeld vervangende zorg of een parkeervergunning.
Ondersteuningsplan

Dit is het plan dat de gemeente samen met u maakt als u hulp nodig heeft. In het plan staat wat u zelf gaat doen en waar de gemeente u bij gaat helpen.

Opvoedondersteuning Voorlichting, advies en hulp bij opvoedingsvragen en opvoedingsproblemen.
Participatie Vrijwillig en actief meedoen in de maatschappij.
Pgb

Persoonsgebonden budget. U krijgt geld van de gemeente waarmee u zelf uw zorg inkoopt.

Pgb-tarief Het bedrag dat per uur of per dagdeel aan de zorgverlener wordt betaald.
Prestatie010

Met een Prestatie010 werken mensen voor minimaal 20 uur per week, of zoveel ze kunnen. Zo leert u steeds meer dingen en maakt u uw kans groter op het vinden van betaald werk.

RvdK Raad voor de Kinderbescherming. Organisatie die opkomt voor kinderen waarvan de ontwikkeling of opvoeding in gevaar komt.
Schuldbemiddeling Een vorm van schuldregeling waarbij u aflost wat u kunt (volgens richtlijnen) in 36 maanden, waarna het restant van de schuld aan u wordt kwijtgescholden als u zich aan alle voorwaarden heeft gehouden. De KBR kan deze vorm van schuldregeling voor u proberen op te zetten.
Schulddienstverlening Producten om u te ondersteunen om uw schulden te regelen en zoveel mogelijk te voorkomen dat er nieuwe schulden ontstaan. bijvoorbeeld door schuldbemiddeling, schuldsanering en of budgetbeheer.
SMI

Sociaal Medische Indicatie kinderopvang. Vergoeding van kinderopvang voor ouders die (tijdelijk) niet voor hun kinderen kunnen zorgen.

SVB Sociale Verzekeringsbank. Organisatie die de administratie en uitbetaling regelt van AOW, PGB en kinderbijslag.
Thuisloos Iemand zonder een eigen kamer of woning, die wel bij familie, vrienden of kennissen kan overnachten.
Veilig Thuis Advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
Voorziening

Hulp of hulpmiddel dat betaald wordt uit de Wmo. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een aanpassing aan uw woning of een hulpmiddel voor vervoer.

Vraagwijzer Bij de Vraagwijzer kunt u informatie en advies krijgen over zorg en ondersteuning. Er zijn 14 Vraagwijzers in Rotterdam.
Wijkteam In het wijkteam werken professionals samen die zorg en ondersteuning geven aan jeugd en volwassenen.
Wlz Wet langdurige zorg. Wet die zware, intensieve en langdurige zorg regelt.
Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet heeft tot doel dat u zelfstandig kunt blijven en mee kunt doen in de maatschappij. De gemeente voert de Wmo uit.

Wvggz

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Deze wet regelt de rechten en plichten van mensen die verplichte ggz nodig hebben door het aanvragen van een Zorgmachtiging.

ZiN Zorg in Natura. U krijgt de zorg of voorzieningen die u nodig heeft via een aanbieder die een contract heeft met de gemeente. U krijgt voor deze hulp dus geen geldbedrag waar u zelf mee moet kopen.
Zorgovereenkomst De afspraken die u als PGB-houder vastlegt met uw zorgaanbieder.
Zvw Zorgverzekeringswet. Wet die de verplichte verzekering regelt voor zorg.